ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 19.08.2019 Датум оглашавања: 05.04.2018 Датум истека рока за пријављивање: 13.04.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У
ДИРЕКЦИЈИ ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство привреде- Дирекција за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд

II Радно место које се попуњава:
Радно место метролога за електричне величине-координатор, у звању виши саветник, Одсек за електричне величине, Сектор за развој метрологије - 1 извршилац.

Опис послова: Прати и проучава метрологију у свету ради њеног унапређења у Републици Србији и учествује у раду међународних и европских организација за метрологију и међународним и пројектима ЕURAMET у области метрологије једносмерног електричног напона и струје; координира и ради на остваривању, чувању, одржавању и усавршавању еталона Републике Србије из ове области;  развија, успоставља, примењује и унапређује методе еталонирања за преношење вредности јединица електричних величина; учествује у обезбеђивању следивости националних еталона до међународног нивоа и у поређењима са међународним еталонима у оквиру кључних и додатних поређења; обавља еталонирања и испитивања и покреће израду и измену прописа и процедура као и послове у вези са признавањем и потврђивањем могућности еталонирања и мерења у оквиру међународног аранжмана о узајамном признавању; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области електротехничког и рачунарског инжењерства или физичке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; знање једног од светских језика.

У изборном поступку проверавају се:
познавање Закона о метрологији („Службени гласник РСˮ, број 15/16) и Правилника о националним еталонима („Службени гласник РС“, број 18/18) - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; знање једног светског језика -  увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија индекса, потврда) о знању једног светског језика; вештина комуникације- усмено.

III Место рада: Београд, Мике Аласа 14.

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да  тече 6. априла 2018. године и истиче 13. априла 2018. године.

V  Лицe којe je задуженo за давање обавештења о интерном конкурсу: Соња Милојковић, контакт телефон 011/202 44 42

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Дирекција за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, 11 000 Београд, са назнаком: „За интерни конкурс“.

VII  Датум оглашавања: 5. април 2018. године. 

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање седам година радног искуства у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа (оверена фотокопија индекса, потврда) о знању једног светског језика; оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима.

Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.

Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).

Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).

Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку биће обављена у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, 11000 Београд, почев од 18. априла 2018. године, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или адресе које су навели у пријави.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, у општини или  суду, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао  в.д директор Дирекције за мере и драгоцене метале.

Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и на огласној табли и web страници Дирекције за мере и драгоцене метале.

ДИРЕКТОР
 
др Данило Рончевић

 

претрага