ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 25.08.2019 Датум оглашавања: 05.04.2018 Датум истека рока за пријављивање: 13.04.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА


I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство финансија, Кнеза Милоша 20, Београд

II Рада места које се попуњавају:
1. Радно место за оперативне послове из области јавних набавки за потребе Министарства, у звању самостални саветник, Одсек за послове имовине Министарства и јавне набавке, Секретаријат Министарства – 1 извршилац.

Опис послова: Припрема и израђује општа акта Министарства из делокруга јавних набавки; припрема и израђује акта која доноси министар из области јавних набавки; учествује у изради плана набавки; координира послове и сарађује са унутрашњим јединицама у вези са реализацијом јавних набавки; припрема и израђује конкурсну документацију за спровођење поступака јавних набавки; припрема и израђује нацрте уговора и споразума које Министарство закључује са другим органима, организацијама, правним и физичким лицима из делокруга јавних набавки; обавља стручно-оперативне послове за потребе комисија и учествује у раду комисија у спровођењу поступка јавних набавки; прати реализацију јавних набавки; учествује у изради законом прописаних извештаја о спроведеним поступцима набавки и друге извештаје о спроведеним набавкама; припрема стручна мишљења и одговоре странкама у поступку јавних набавки, као и одговоре на захтеве Комисије за заштиту понуђача; обавља и друге послове које одреди шеф Одсека.

Услови:
Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит, положен испит за службеника за јавне набавке; најмање 5 година радног искуства у струци; знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се:
познавање Закона о јавним набавкама и подзаконских аката наведеног закона – усмено; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

2. Руководилац Групе, у звању виши саветник, Група за координацију послова међународне сарадње, Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције –1извршилац.

Опис послова: Руководи, планира, oрганизује и координира и контролише рад Гупе, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника у Групи; руководи, координира и учествује у пословима везаним за међународну билатералну, мултилатералну и регионалну сарадњу у надлежности Министарства као што су Јадранско јонска иницијатива, Дунавска комисија, Организација за црноморску економску сарадњу, УН и ОЕЦД; руководи спровођењу анализа, координира припрему информација и материјала за потребе учешћа представника Министарства на међународним билатералним, мултилатералним и регионалним форумима и иницијативама; руководи остваривању сарадње у области међународне сарадње са Министарством спољних послова, и другим државним органима и институцијама и представницима међународних организација у областима које су у надлежности Министарства; представља Министарство на састанцима међуресорних радних група; руководи обављању нормативних и студијско-аналитичких послова, сачињавању стратешких докумената и предлагњу начина унапређења међународне сарадње; врши спровођење анализа, припрему извештаја и информација о међународној сарадњи из надлежности Министарства; обавља друге послове по налогу помоћника министра.

Услови:
Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно – научног поља друштвено-хуманистичких, тахничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 7 година радног искуства у струци; знање енглеског језика; знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се:
познавање Закона о државним службеницима - усмено; познавање принципа међународне сарадње - усмено; знање енглеског језика – усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Београд

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да  тече 6. априла 2018. године и истиче 13. априла 2018. године.

V  Лицe којe je задуженo за давање обавештења о интерном конкурсу: Деса Недовић и Зора Амановић, контакт телефон 011 36 42 665.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Министарство финансија, Кнеза Милоша 20, Београд, са назнаком: „За интерни конкурс“.

VII  Датум оглашавања: 5. април 2018. године. 

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.

Кандидати који конкуришу на радно место под редним бројем 1. текста огласа о интерном конкурсу, поред наведених доказа прилажу и оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном испиту за службеника за јавне набавке. Уколико изабрани кандидат нема положен стручни испит за службеника за јавне набавке, орган је дужан да сходно члану 134. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), истом омогући да у року од три месеца од дана заснивања радног односа, односно од дана када се стекну услови, положи стручни испит за службеника за јавне набавке.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.

Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).

Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).

Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеним радним местима, провера наведених стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, биће обављена почев од 18. априла 2018. године са почетком у 8,30 часова, у Палати Србија, источни улаз, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (адресе или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, у општини или  суду, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар финансија.

Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Министарства финансија.                                                    
ДИРЕКТОР

др Данило Рончевић

 

претрага