ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 25.08.2019 Датум оглашавања: 23.04.2018 Датум истека рока за пријављивање: 03.05.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд

II Радно место које се попуњава:
Радно место за унапређење процеса приступања ЕУ у области трговине, у звању самостални саветник, Група за Европску унију (ЕУ) и Европско удружење слободне трговине (ЕФТА), Сектор за спољнотрговинску политику и мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу - 1 извршилац.

Опис послова: Прати активности политике и законске прописе ЕУ у области трговинске политике и припрема стручне основе за израду и усклађивање прописа са прописима ЕУ из области трговине; обавља аналитичке послове и припрема предлоге докумената за преговоре о приступању ЕУ у оквиру Поглавља 30 (економски односи са иностранством) и о трговинској сарадњи са ЕУ; врши послове идентификације и отклањања препрека у оквиру процеса трговинске интеграције са ЕУ; учествује у раду међуресорних радних група за припреме преговарачких позиција, реализацију преговора и праћење примене закључених споразума са ЕУ и припрема анализе и материјале за праћење преузетих обавеза и препорука из области трговинске сарадње са ЕУ које произлазе из процеса европских интеграција; учествује у припреми материјала за Пододбор за трговину, индустрију, царине и опорезивање, и у координацији Преговарачке групе за економске односе са иностранством; учествује у припреми прилога за Национални програма за усвајање прописа Европске уније – НПАА, учествује у стручној редактури  превода прописа Европске уније на српски језик у оквиру процеса усклађивања домаћег законодавства; сарађује са органима надлежним за координацију европских интеграција као и надлежним генералним директоратима Европске комисије; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске, правне, или политичке науке или из стручне области менаџмента и бизниса на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, од тога најмање 1 година на пословима сарадње са ЕУ, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање енглеског  језика.

У изборном поступку проверавају се:
познавање Закона о потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране („Службени гласник РС“, број 83/08), Протокола уз Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, којим се узима у обзир приступање Републике Хрватске Европској унији и Закона о потврђивању Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА („Службени гласник РС“, број 6/10) - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; знање енглеског језика - увидом у сертификат или други доказ; вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Београд, Немањина 22-26.

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече 24. априла 2018. године и истиче 3. маја 2018. године.

V  Лица која су задужена за давање обавештења о интерном конкурсу: Маја Наков и Марко Ристић, тел. 011-361-62-69, Одељење за људске ресурсе.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс:
Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Секретаријат министарства, Одељење за људске ресурсе, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За интерни конкурс”.

VII  Датум оглашавања: 23. април 2018. године.

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о знању енглеског језика; оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.

Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).

Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).

Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у Београду, у просторијама „Палате Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило, и просторијама Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, почев од 14. маја 2018. године, о чему ће кандидати бити обавештени телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, основног суда или општинске управе)  биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар трговине, туризма и телекомуникација.

Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

ДИРЕКТОР

др Данило Рончевић

 

претрага