ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 19.08.2019 Датум оглашавања: 27.04.2018 Датум истека рока за пријављивање: 07.05.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У НАЦИОНАЛНОЈ АКАДЕМИЈУ ЗА ЈАВНУ УПРАВУ

I Орган у коме се раднa места попуњавају:
Национална академија за јавну управу, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд

II Радна места која се попуњавају:
1. Радно место руководилац Групе, у звању виши саветник, Група за утврђивање потреба за стручним усавршавањем, Сектор за припрему програма обуке и управљање квалитетом - 1 извршилац.
Опис послова: Руководи Групом, планира рад државних службеника у Групи, пружа стручна упутства, координира и надзире њихов рад; координира активности у вези са утврђивањем потреба за стручним усавршавањем; сарађује са истраживачким институцијама у земљи и међународним организацијама и израђује програме истраживања; пружа стручна упутства за израду методологије процене потреба за стручним усавршавањем и развој инструмената; координира спровођење примењених истраживања; анализира стратешка документа и прописе ради утврђивања приоритетних програмских циљева; припрема стручне основе за израду прописа из делокруга Групе; сарађује са надлежним државним и другим органима и организацијама јавне управе, Програмским саветом и сталним програмским комисијама у процесу утврђивања потреба за стручним усавршавањем; израђује извештаје, анализе и информације из делокруга Групе и обавља и друге послове по налогу помоћника директора Академије.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или из научне области организационе науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање седам година радног искуства у струци од чега најмање пет година на пословима стручног усавршавања запослених, знање енглеског језика и знање рада на рачунару (Word, Excel, Internet, Powerpoint).
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о Националној академији за јавну управу и Закона о државним службеницима - усмено; вештина комуникације – усмено; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова; знање енглеског језика – усмено; знање рада на рачунару (Word, Excel, Internet, PowerPoint) - практичним радом на рачунару.

2. Радно место за развој и припрему Програма обуке руководилаца и других облика развоја запослених, у звању самостални саветник, Одсек за развој и припрему програма обуке, Сектор за припрему програма обуке и управљање квалитетом - 1 извршилац.
Опис послова: Анализира извештаје у вези са реализацијом програма стручног усавршавања и утврђеним потребама за стручним усавршавањем; анализира периодичне извештаје о евалуацији програма стручног усавршавања руководилаца; даје предлоге за унапређење садржаја програма; припрема Предлог Програма обуке руководилаца у сарадњи са сталним програмским комисијама; развија инструменте узајамне стручне подршке, коучинга и менторства; припрема посебан програм обуке предавача и ментора и програм коучинг активности; пружа стручну помоћ у вези са припремом посебних програма стручног усавршавања; припрема и развија комерцијалне програме у складу са захтевима правних и физичких лица; сарађује са надлежним државним органима и другим органима и организацијама јавне управе у процесу припреме предлога обуке руководилаца и предлога посебног програма обуке предавача и ментора и програма коучинг активности и обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, знање енглеског језика и знање рада на рачунару (Word, Excel, Internet, Powerpoint).

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о Националној академији за јавну управу и Закона о државним службеницима - усмено; вештина комуникације – усмено; знање енглеског језика – усмено; знање рада на рачунару (Word, Excel, Internet, PowerPoint) - практичним радом на рачунару.

3. Радно место за акредитацију реализатора и спроводилаца обука, у звању  саветник, Одсек за акредитацију, Сектор за спровођење програма обуке - 1 извршилац.
Опис послова: Учествује у поступку селекције реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања; води управни поступак у управним стварима које се односе на акредитацију реализатора и спроводиоца програма стручног усавршавања; предузима радње у поступку за издавање уверења из евиденције акредитованих реализатора и спроводиоца програма стручног усавршавања; води евиденције акредитованих предавача, реализатора и спроводилаца програма; учествује у изради методологије којом се ближе уређује програм селекције, обуке, акредитације, начина ангажовања, уписа и вођења сталне листе предавача и реализатора; припремa текст јавног позива у поступку акредитације реализатора; учествује у изради анализа, извештаја и информација из делокруга одсека и обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или из научне области организационе науке у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, познавање енглеског језика и знање рада на рачунару (Word, Excel, Internet, Powerpoint).

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о Националној академији за јавну управу, Закона о државним службеницима и Закона о општем управном поступку - усмено; вештина комуникације – усмено; познавање енглеског језика – усмено; знање рада на рачунару (Word, Excel, Internet, PowerPoint) - практичним радом на рачунару.

4. Радно место за спровођење Општег програма обуке, у звању саветник, Одељење за спровођење и евалуацију програма обуке, Сектор за спровођење програма обуке - 3 извршиоца.
Опис послова: Организује и координира процес реализације Општег програма обука и других програма који се повере Академији у седишту Академије и ван седишта у сарадњи са одговорним лицима у органима јавне управе; пружа полазницима потребне информације о програмима обука, подршку у избору програма у складу са њиховим потребама, формира групе полазника; пружа реализаторима програма подршку у припреми и реализацији програма обука ради остваривања исхода учења; стара се о организационим, техничким и материјалним условима за реализацију програма обука; ажурира податке у вези са реализованим програмима обука у бази података и припрема извештај о реализованој обуци на основу обрађених података из евалуационих листова; израђује и дистрибуира акт којим се верификује учешће на обуци и акт којим се верификује стечено знање; ажурира интернет презентацију и администрира онлајн курсеве; стара се о чувању материјала, литературе и других докумената који настану у току реализације обука и обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или из научне области организационих наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни  испит; познавање енглеског језика и знање рада на рачунару (Word, Excel, Internet, Powerpoint).
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о Националној академији за јавну управу и Закона о државним службеницима - усмено; вештина комуникације – усмено; познавање енглеског језика – усмено; знање рада на рачунару (Word, Excel, Internet, PowerPoint) - практичним радом на рачунару.

5. Радно место за кадровске послове и послове јавних набавки, у звању самостални саветник, Одељење за правне, финансијске и опште послове, Сектор за финансијске, опште и информатичке послове - 1 извршилац.
Опис послова: Припрема акта о правима, дужностима и одговорностима државних службеника и намештеника и уговора о обављању привремених и повремених послова; пружа стручну помоћ запосленима из области радних односа; обавља послове аналитичара радних места и припрема предлог акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Академији; идентификује потребе за кадровима и израђује нацрт Кадровског плана Академије; стара се о уједначеном поступку оцењивања државних службеника и води евиденцију о њиховом годишњем оцењивању; прибавља предлоге унутрашњих јединица ради припреме предлога Плана јавних набавки за Академију; покреће и спроводи поступке јавних набавки, израђује документацију у вези са набавкама за потребе Академије и води евиденцију о додељеним уговорима о јавним набавкама; сачињава кварталне и годишње извештаје о извршењу плана јавних набавки и доставља их надлежним органима и телима и обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци и знање рада на рачунару (Word, Excel, Internet, PowerPoint).

У изборном поступку проверавају се:
познавање Закона о државним службеницима и Закона о јавним набавкама - усмено; вештина комуникације – усмено; знање рада на рачунару (Word, Excel, Internet, PowerPoint) - практичним радом на рачунару.

6. Радно место за подршку финансијско-материјалним пословима, у звању референт, Одељење за правне, финансијске и опште послове, Сектор за финансијске, опште и информатичке послове - 1 извршилац.
Опис послова: Обрађује податке за обрачун плата и осталих накнада и примања државних службеника и намештеника и накнада за рад члановима Програмског савета и сталних програмских комисија; обавља евиденцију рачуноводствених исправа и пратеће документације, припрема захтеве за плаћање; учествује у обради података и доставља Пореској управи појединачне пореске пријаве о плаћању пореза и доприноса за исплате прихода физичким лицима на које се плаћају порези и доприноси; припрема и доставља податке Управи за трезор за регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору и ажурира друге прописане евиденције и обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: средње образовање у четворогодишњем трајању, гимназија или средња стручна школа друштвеног, природног или техничког смера, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о буџетском рачуноводству - усмено; вештина комуникације – усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару.

III Место рада: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече 28. априла 2018. године и истиче 7. маја 2018. године.

V  Лицe које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Ирена Гајић, тел. 011 311 39 43, Одељење за правне, опште и финансијске послове.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Национална академија за јавну управу, Одељење за правне, опште и финансијске послове, Булевар Михајла Пупина 2, 11000 Београд, са назнаком „За интерни конкурс”.

VII  Датум оглашавања: 27. април 2018. године.

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.
Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).
Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).
Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у Београду, у просторијама Палате „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило, и у просторијама Националне академије за јавну управу, почев од 10. маја 2018. године, о чему ће кандидати бити обавештени е-mailom на адресама које наведу у својим пријавама или телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, основног суда или општинске управе)  биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао в.д. директор Националне академије за јавну управу.
Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Националне академије за јавну управу.

ДИРЕКТОР

др Данило Рончевић

 

претрага