ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 25.08.2019 Датум оглашавања: 08.05.2018 Датум истека рока за пријављивање: 16.05.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

I Орган у коме се радно место попуњава:

Министарство културе и информисања, Влајковићева 3, Београд

II Радно место које се попуњава:
Радно место за остваривање и унапређивање права на јавно информисање особа са инвалидитетом и припадника српског народа у земљама региона, у звању саветник, Група за пројектно суфинансирање и развој медијског плурализма, Одељење за нормативне послове, пројектно суфинансирање и евиденцију страних дописника и дописништава, Сектор за информисање и медије –1извршилац.

Опис послова: Прати стање у области јавног информисања особа са инвалидитетом; остварује сарадњу са медијима, медијским удружењима и организацијама које се баве проблемима особа са инвалидитетом; припрема анализе, извештаје и информације и предлаже мере и активности за унапређивање информисањa особа са инвалидитетом; спроводи конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања особа са инвалидитетом, прати реализацију пројеката који су суфинансирани, врши евалуацију конкурса, израђује извештај о квалитету пројеката који су суфинансирани и врши контролу наменског коришћења буџетских средстава; учествује у припреми извештаја о примени конвенција о заштити особа са инвалидитетом са становишта надлежности сектора; прати стање информисања припадника српског народа у земљама региона и остварује сарадњу са медијима, медијским удружењима и представницима српског народа у земљама региона и припрема анализе, извештаје и информиације у вези са остваривањем права на информисање припадника српског народа у земљама региона; спроводи конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања припадника српског народа у земљама региона, прати реализацију пројеката који су суфинансирани, врши евалуацију конкурса и израђује извештај о квалитету пројеката који су суфинансирани; обавља друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о јавном информисању и медијима, Закона о општем управном поступку, Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса  у области јавног информисања, делокругa рада Министарства културе и информисања – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Београд.

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече 9. маја 2018. године и истиче 16. маја 2018. године.

V  Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Јелена Јовановић, тел. 011 33 45 694.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Министарство културе и информисања, Влајковићева 3, 11000 Београд, са назнаком „За интерни конкурс”.

VII  Датум оглашавања: 8. мај 2018. године.

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.
Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).
Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).
Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, провера наведених стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку биће обављена почев од 21. маја 2018. године, са почетком од 09,00 часова, у Министарству културе и информисања, Влајковићева 3, Београд и у Палати Србија, источни улаз, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем на контакт бројеве које наведу у својим пријавама или на електронске адресе наведене у пријави. Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим пријавама.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, основног суда или општинске управе)  биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар културе и информсиања.
Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Министарства културе и информисања.

ДИРЕКТОР

др Данило Рончевић

 

претрага