ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 25.08.2019 Датум оглашавања: 26.06.2018 Датум истека рока за пријављивање: 04.07.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

  ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И
СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА


I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, Београд

II Радно место које се попуњава:
Радно место за опште правне послове, у звању самостални саветник, Одељење за опште правне послове и јавне набавке, Секретаријат Министарства – 1извршилац.

Опис послова: Израђује нацрте уговора и анексе уговора, решења и закључака из делокруга Одељења, судских и вансудских поравнања, нацрте тужби, одговора на тужбе, жалбе и других поднесака за Државно правобранилаштво, судове и друге правосудне органе у парничним и извршним поступцима из дужничко поверилачких односа из делокруга Министарства; пружа стручну помоћ организационим јединицама Министарства; прати спровођење Плана интегритета и спровођења прописа из области борбе против корупције; координира пословима на изради аката у вези приступа информацијама од јавног значаја из делокруга Секретаријата; сарађује са Републичком дирекцијом за имовину у вези са предметима имовинско-правне природе, као и другим државним органима, организацијама и предузећима и припрема одговарајуће акте у вези са тим; припрема, израђује и стара се о ажурирању Информатора о раду Министарства; учествује у изради годишњег плана рада Министарства и оперативних планова и извештаја о раду Министарства и обавља и друге послове које одреди начелник Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање пет година, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга Министарства – усмено; стручна знања из области државне управе – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару;  вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.

III Место рада: Београд

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да  тече 27. јуна 2018. године и истиче 4. јула 2018. године.

V  Лицe којe je задуженo за давање обавештења о интерном конкурсу: Анђела Роглић, контакт телефон 011 361 62 62.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Министарство за рад, запољавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, Београд, са назнаком: „За интерни конкурс“.

VII  Датум оглашавања: 26. јун 2018. године. 

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:
Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.

Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).

Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).

Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, биће обављена почев од 9. јула 2018. године у Београду, Теразије број 41, трећи спрат, о чему ће кандидати бити обавештени телефоном или телеграмом, на бројеве или адресе које наведу у својим пријавама.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, у општини или  суду, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Министарства за рад, запошљавање, борачка и сцијална питања.                                                    

ДИРЕКТОР

др Данило Рончевић

 

претрага