ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 19.08.2019 Датум оглашавања: 17.07.2018 Датум истека рока за пријављивање: 25.07.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, Београд

II Радно место које се попуњава:
Радно место за инвестиционо-аналитичке послове, у звању саветник, Одсек за планирање, координацију и реализацију инвестиционих пројеката, Одељење за инвестиционо-комерцијалне послове, Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције - 1 извршилац.

Опис послова: Реализује послове и израђује акта везана за имовинско-правна питања из области инвестиција; припрема документацију у прединвестиционој и инвестиционој фази капиталних пројеката; сарађује са Дирекцијом за имовину Републике Србије, привредним друштвима, јавним предузећима и ресорним министарствима у припреми података за израду извештаја о инвестиционој спремности пројеката; припрема доказе у вези са судским споровима у којима Републичко правобранилаштво заступа Министарство; учествује у спровођењу поступака јавних набавки које се односе на инвестиционе пројекте; учествује у изради аката и даје мишљење у пословима везаним за реализацију међународних уговора који су у надлежности Одсека; реализује послове везане за реализацију инвестиционих пројеката као и процедура преноса инвеститорских права; контролише законитост поступака набавки крајњих корисника у вези са реализацијом инвестиционих пројеката; учествује у изради стратегија, студија и других правних аката везаних за инвестиционе пројекте; израђује извештаје (периодичне и годишње), анализе и информације које су везане за реализацију инвестиционих пројеката у сарадњи са другим установама за потребе Министарства, учествује у изради правилника и општих аката из ове области; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару и једног светског језика.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о планирању и изградњи и Закона о јавним набавкама -  усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика - увидом у сертификат или други доказ о познавању једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и  организационе способности - писмено, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Београд, Немањина 22-26.

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече 18. јула 2018. године и истиче 25. јула 2018. године.

V  Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Гордана Јеремић, телефон: 36-10-287.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 11000 Београд, Немањина бр. 22-26, са назнаком „за интерни конкурс”.

VII  Датум оглашавања: 17. јул 2018. године.

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:
Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању једног светског језика; оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.

Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).

Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).

Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, изборни поступак ће се спровести, почев од 06.08.2018. године са почетком у 9,00 часова, у просторијама Службе за управљање кадровима, адреса Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2, о чему ће кандидати бити писмено обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама, а ради провере познавања рада на рачунару и провере вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности. Кандидати који успешно заврше проверу познавања рада на рачунару и проверу вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности, провера других стручних оспособљености, знања и вештина наведених у тексту интерног конкурса, биће спроведена у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Београд, ул. Немањина 22-26, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, основног суда или општинске управе)  биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар просвете, науке и технолошког развоја.

Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

ДИРЕКТОР

др Данило Рончевић

 

претрага