ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 25.08.2019 Датум оглашавања: 20.07.2018 Датум истека рока за пријављивање: 30.07.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд

II Радна места које се попуњавају:
1.Радно место за послове сарадње са Исландом, Скандинавским и Балтичким земљама, у звању саветник, Одсек за Европу и прекоокеанске развијене земље, Сектор за билатералну економску сарадњу - 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у праћењу и предлагању мера и активности за унапређење трговинских и укупних економских односа и сарадње са Исландом, Скандинавским и Балтичким земљама; учествује у припреми предлога платформи за разговоре и других материјала за заседања мешовитих међудржавних тела за економску сарадњу са односним земљама и за билатералне сусрете и разговоре и извештаје са тих разговора; учествује у припреми предлога основа и других материјала са ставовима за вођење преговора и закључивање споразума о трговинској и економској сарадњи; учествује у праћењу извршавања обавеза договорених на међудржавним сусретима, преговорима и примене закључених споразума о трговинској и економској сарадњи и слободној трговини; сарађује са надлежним министарствима, представницима привреде; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање једног страног језика.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13) и Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – др. закон и 62/17) -  усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; знање једног страног језика - увидом у сертификат или други доказ; вештина комуникације – усмено.

2. Радно место за послове сарадње са Руском Федерацијом, Белорусијом, Казахстаном и осталим државама чланицама Евроазијске економске уније, у звању самостални саветник, Одсек за Руску Федерацију, ЗНД, Кину, Индију, Источну и Југоисточну Азију, Сектор за билатералну економску сарадњу - 1 извршилац.

Опис послова: Прати, анализира и иницира мере и активности које је неопходно предузети у циљу унапређења трговинских и укупних економских односа и сарадње са  Руском Федерацијом, Белорусијом и Казахстаном, односно државама чланицама Евроазијске економске уније; припрема предлоге платформи за разговоре, предлоге стручно-политичких платформи, извештаје, информације и друге материјале за заседања мешовитих међудржавних тела за економску сарадњу са односним земљама и за билатералне сусрете, разговоре и преговоре; припрема предлоге основа и других материјала са ставовима за вођење преговора и закључивање споразума о трговинској и економској сарадњи и о слободној трговини; учествује на заседањима мешовитих међудржавних тела и преговорима о споразумима о трговинској и економској сарадњи и о слободној трговини; прати извршавање обавеза договорених на међудржавним сусретима, заседањима мешовитих међудржавних тела, преговорима и прати примену  закључених споразума о трговинској и економској сарадњи и о слободној трговини; сарађује са надлежним министарствима, представницима привреде, ДКП у иностранству и представницима страних ДКП у земљи у вези са трговинско-економском сарадњом са односним земљама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,  радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање једног страног језика.

У изборном поступку проверавају се: познавање Споразума између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Руске Федерације о слободној трговини између Савезне Републике Југославије и Руске Федерације од 28. августа 2000. године („Сл.лист СРЈ – МУ” број 2/01, „Сл.гласник РС – МУ” бр. 105/09 и 8/11), Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о слободној трговини између Републике Србије и Републике Белорусије, који је потписан 31. марта 2009. године („Сл.гласник РС – МУ”, бр. 105/09 и 8/11) и Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстан о слободној трговини („Сл.гласник РС – МУ”, број 11/10) -  усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; знање једног страног језика - увидом у сертификат или други доказ; вештина комуникације – усмено.

3. Радно место за учешће у праћењу послова сарадње са државама Заједнице независних држава (ЗНД) и државама Евроазијске економске уније, у звању саветник, Одсек за Руску Федерацију, ЗНД, Кину, Индију, Источну и Југоисточну Азију, Сектор за билатералну економску сарадњу - 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у праћењу и предлагању мера и активности за унапређење трговинских и укупних економских односа и сарадње са државама Заједнице независних држава (ЗНД) и државама чланицама Евроазијске економске уније; учествује у припреми предлога платформи за разговоре и других материјала за заседања мешовитих међудржавних тела за економску сарадњу са односним земљама и за билатералне сусрете и разговоре и извештаје са тих разговора; учествује у припреми предлога основа и других материјала са ставовима за вођење преговора и закључивање споразума о трговинској и економској сарадњи; учествује у праћењу извршавања обавеза договорених на међудржавним сусретима, преговорима и примене закључених споразума о трговинској и економској сарадњи и слободној трговини; сарађује са надлежним министарствима, представницима привреде; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља природно-математичких, друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање једног страног језика.

У изборном поступку проверавају се: познавање Споразума између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Руске Федерације о слободној трговини између Савезне Републике Југославије и Руске Федерације од 28. августа 2000. године („Сл.лист СРЈ – МУ” број 2/01, „Сл.гласник РС – МУ” бр.105/09 и 8/11), Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о слободној трговини између Републике Србије и Републике Белорусије, који је потписан 31. марта 2009. године („Сл.гласник РС – МУ”, бр. 105/09 и 8/11) и Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстан о слободној трговини („Сл.гласник РС – МУ”, број 11/10) - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; знање једног страног језика - увидом у сертификат или други доказ; вештина комуникације – усмено.

4. Радно место за мултилатерални Споразум о слободној трговини - ЦЕФТА, у звању саветник, Група за сарадњу са ЦЕФТА, међународним економским организацијама ОУН, и другим мултилатералним и регионалним организацијама и иницијативама, Сектор за спољнотрговинску политику и мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу - 1 извршилац.

Опис послова: Прати рад и активности на реализацији Споразума о слободној трговини у региону југоисточне Европе-ЦЕФТА и припрема одговарајуће извештаје; припрема учешће делегације Републике Србије на састанцима ЦЕФТА тела и заједничких тела ЦЕФТА са другим регионалним економским организацијама и иницијативама; даје мишљења о усаглашености предлога прописа са Споразумом ЦЕФТА и учествује у процесу идентификовања и уклањања нецаринских баријера; израђује информације и извештаје у вези са преговорима о закључивању споразума и/или учешћу Републике Србије у раду ЦЕФТА;  припрема предлоге докумената из области сарадње са ЦЕФТА; прати реализације споразума и других обавеза Републике Србије у оквиру ЦЕФТА, остварује контакте са Секретаријатом ЦЕФТА, ЦЕФТА Странама, другим органима, организацијама и представницима привреде и израђује извештаје; припрема састанке, скупове и конференције у вези рада ЦЕФТА; сарађује са националним координатором и прати спровођење Акционог плана о регионалном економском простору у оквиру Западног Балкана (ЗБ6); обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из  поља друштвено-хуманистичких наука или из научне области организационих наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање енглеског  језика.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о потврђивању Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи – ЦЕФТА 2006, („Службени гласник РС”, број 88/07) и Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – др. закон и 62/17)  -  усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; знање енглеског језика - увидом у сертификат или други доказ и усмено; вештина комуникације – усмено.

5. Радно место за координацију послова у законодавној области, у звању самостални саветник, Одсек за нормативне послове и хармонизацију прописа, Одељење за нормативне и управне послове, Сектор за нормативне, управне и послове европских интеграција  - 1 извршилац.

Опис послова: Прати и анализира прописе Европске уније из делокруга Министарства и пружа стручну подршку осталим унутрашњим јединицама у погледу пружања информација неопходних за усклађивање домаћег законодавства с правом Европске уније; координира послове који се односе на извршавање обавеза Министарства у вези спровођења Националног програма интеграције Републике Србије у Европску унију; обједињава ставове са осталим унутрашњим јединицама Министарства ради припреме целовитих мишљења на нацрте закона и других прописа чији су предлагачи други органи државне управе, а који се Министарству достављају на мишљење; припрема извештаје и анализе о раду Сектора; координира реализацију реформских докумената Владе из делокруга рада; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика  и знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – др. закон и 62/17), Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС”, број 9/10), Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – испр, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – одлука УС, 72/12, 7/14 – одлука УС и 44/14) и Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06 – пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14)   -  усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - увидом у сертификат или други доказ; вештина комуникације – усмено.

6. Руководилац Групе, у звању самостални саветник, Група за промовисање Дигиталне агенде и евалуацију резултата пројеката, Одељење за развој Дигиталне агенде  - 1 извршилац.

Опис послова: Руководи и координира радом Групе (планира, усмерава и надзире рад извршилаца у Групи); организује, координира, прати и контролише послове промовисања и евалуације пројеката у области електронских комуникација и информационог друштва, предлаже мере унапређења реализације пројеката и израђује извештаје; израђује прилоге који се односе на примену програмских и стратешких докумената у области информационог друштва; учествује у реализацији мера за унапређење услова за електронску трговину и пословање у РС; припрема план промотивних активности и обавља послове промовисања пројектних активности информационо-комуникационих технологија; припрема публикације, организује стручне скупове, округле столове и друге догађаје; предузима мере зa промовисање и подстицање истраживања и развоја информационо-комуникационих технологија (ИКТ);  обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука или из научне области рачунарске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању („Службени гласник РС”, број 94/18), Закона о електронској трговини („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 95/13), Стратегије развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године („Службени гласник РС”, број 51/10) Акционог плана за период од 2018-2019. године за спровођење Стратегије развоја информационог друштва у Републици Србији за период до 2020. године („Службени гласник РС”, број 14/18), Стратегије развоја индустрије информационих технологија за период од 2017. до 2020. године („Службени гласник РС”, број 95/16) и Акционог плана за 2018. годину за спровођење Стратегије развоја индустрије информационих технологија за период од 2017. до 2020. године („Службени гласник РС”, број 7/18) - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; знање енглеског језика - увидом у сертификат или други доказ; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – писмено, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације – усмено.

III Место рада: За радна места под редним бројем 1, 2, 3, 4. и 5. место рада је: Београд, Немањина 22-26; за радно место под редним бројем 6. место рада је: Београд, Париска 7.

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече 21. јула 2018. године и истиче 30. јула 2018. године.

V  Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Марко Ристић,  телефон: 011/ 361-62-69.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс
: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Секретаријат министарства, Одељење за људске ресурсе, Немањина  22-26, 11000 Београд, са назнаком „за интерни конкурс”.

VII  Датум оглашавања: 20. јул 2018. године.

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:
Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о знању једног страног језика за радна места под редним бројем 1, 2. и 3; оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о знању енглеског језика за радна места под редним бројем 4. и 6; оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању енглеског језика за радно место под редним бројем 5; оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.

Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).

Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).

Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у Београду, у просторијама Палате Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило, и у просторијама Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Београд, Немањина 22-26, почев од 13. августа 2018. године, о чему ће кандидати бити обавештени телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, основног суда или општинске управе)  биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар трговине, туризма и телекомуникација.

Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

ДИРЕКТОР

др Данило Рончевић

 

претрага