ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 25.08.2019 Датум оглашавања: 08.08.2018 Датум истека рока за пријављивање: 16.08.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

  ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧKОГ РАДНОГ МЕСТА У
  ЦЕНТРУ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ

                                                    

I Орган у коме се радно место попуњава:
Центар за истраживање несрећа у саобраћају, Немањина 11, Београд

II Радно место које се попуњава:
1. Радно место за координацију истраживања и анализу несрећа у ваздушном саобраћају, у звању виши саветник, Сектор за истраживање несрећа у ваздушном саобраћају – 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у предлагању политика из делокруга Центра, припрема документа и предлаже мере и поступке ради унапређења истраживања несрећа у ваздушном саобраћају у Републици Србији а у складу са  потребама цивилног ваздушног саобраћаја и међународном препорученом праксом; обавља најсложеније истражне и управно-надзорне послове у вези са утврђивањем узрока несрећа ваздухоплова, у складу са важећим прописима и међународним стандардима; органузује послове у поступку утврђивања чињеница и околности под којима се догодила несрећа ваздухоплова, прати и анализира узроке несрећа, припрема службена саопштења о несрећама и предлаже листу стручњака са које се формирају Радне групе и предлаже мере за спречавање несрећа; сарађује са министарствима надлежним за послове правосуђа, унутрашњих послова и одбране, са надлежним органима за истраживање несрећа других држава и израђује Информације, Привремене извештаје и Завршне извештаје о свакој појединачној несрећи; предлаже и организује обуке и оспособљавање лица укључених у рад Радних група за истраживање несрећа и стара се о одржавању континуитета оспособљености и њену проверу у складу са међународним стандардима и препорученом праксом; израђује процену стања безбедности цивилног ваздушног саобраћаја, у сарадњи са другим субјектима, и предлоге за одговарајући ниво мера безбедности на основу процењеног нивоа опасности; иницира израду прописа и подзаконских аката из области цивилног ваздушног саобраћаја из делокруга Сектора и израђује стручна мишљења о примени ваздухопловних прописа; обавља и друге послове по налогу помоћника главног истражитеља.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области саобраћајно инжењерство или из научне односно стручне области машинско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање седам година радног искуства у струци, односно најмање седам година радног искуства у ваздухопловству, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају и Закона о државним службеницима – усмено; вештина комуникације – усмено; вештина аналитичког резоновања, логичког закључивања и организационе способности – посредно путем стандардизованих тестова; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ о познавању енглеског језика; познавање рада на рачунару (Word, Excel, Internet, Power Point) – практичним радом на рачунару.

III Место рада: Београд, Чакорска 6.

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да  тече 9. августа 2018. године и истиче 16. августа 2018. године.

V  Лицe којe je задуженo за давање обавештења о интерном конкурсу: Катарина Томић, контакт телефон 011 41 444 24.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Центар за истраживање несрећа у саобраћају, Немањина 11, Београд, са назнаком: „За интерни конкурс“.

VII  Датум оглашавања: 8. август 2018. године. 

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци, односно о радном искуству у ваздухопловству (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању енглеског језика, оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима.

Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.

Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).

Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).

Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, назначене вештине и знања, биће проверене у просторијама Центра за истраживање несрећа у саобраћају, Београд, Чакорска бр. 6, канцеларија бр. 1 и у просторијама Палате Србија, источни улаз, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, почев од 22.08.2018. године, са почетком од 09,00 часова, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем на контакт бројеве или на електронске адресе које наведу у својим пријавама.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, у општини или  суду, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао в.д. директор – в.д. главни истражитељ Центра за истраживање несрећа у саобраћају.

Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Центра за истраживање несрећа у саобраћају.

ДИРЕКТОР

др Данило Рончевић

 

претрага