ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 25.08.2019 Датум оглашавања: 09.08.2018 Датум истека рока за пријављивање: 17.08.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА

I Орган у коме се радно место попуњава:

Канцеларија за сарадњу с медијима, Немањина 11, Београд

II Радно место које се попуњава:
Радно место за унапређење сарадње са медијима, у звању виши саветник – 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у изради анализа, извештаја и информација за директора из делокруга рада Канцеларије; обавља саветодавне послове за директора Канцеларије из делокруга рада Канцеларије; врши најсложеније послове из области креирања стандарда и процедура за унапређење рада Канцеларије; прати реализацију оперативних планова, координира израду Програма рада и Извештај о раду Канцеларије; прикупља стручне материјале и извештаје свих унутрашњих јединица, ради израде информација за директора; координира најсложеније послове за потребе директора, организује писмену и усмену комуникацију између Канцеларије и домаћих и иностраних медија; учествује у планирању медијских активности Владе; анализира ефекте медијског презентовања активности Владе и предлаже планове и активности Канцеларије према медијима, сарађује са осталим министарствима, посебним организацијама и службама Владе; обавља и друге послове по налогу директора Канцеларије.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; знање енглеског језика и знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: уредничка редакција/ редактура и прилагођавање новинарског текста информативног карактера објављивању у електронској форми на интернету - практичним радом (симулација); познавање Закона о Влади, Закона о министарствима и Уредбе о оснивању Канцеларије за сарадњу с медијима – усмено; знање енглеског језика – писмено, превод текста са енглеског на српски језик; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Београд, Немањина 11.

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече 10. августа 2018. године и истиче 17. августа 2018. године.

V  Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Сања Грубишић,  тел. 011 361 01 55.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Канцеларија за сарадњу с медијима, Немањина 11, 11000 Београд, са назнаком „За интерни конкурс”.

VII  Датум оглашавања: 9. август 2018. године.

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.

Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).

Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).

Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, провера наведених стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку биће обављена почев од 27. августа 2018. године, са почетком од 09,00 часова, у просторијама Палате Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (Источно крило), о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су доставили у својим пријавама.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, основног суда или општинске управе)  биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовало овлашћено лице у Канцеларији за сарадњу с медијима по Закључку Владе 24 Број:1198988/2015.

Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Канцеларије за сарадњу с медијима.
ДИРЕКТОР

др Данило Рончевић

 

претрага