ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 19.08.2019 Датум оглашавања: 24.08.2018 Датум истека рока за пријављивање: 03.09.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

  ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У
  ЗАВОДУ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
                                                    

I Орган у коме се радно место попуњава:
Завод за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице 5, Београд

II Радно место које се попуњава:
Радно место за финансијске послове, у звању саветник, Група за финансијске послове – 1извршилац.

Опис послова: Учествује у изради финансијског плана Завода, предлога Тарифа за административне таксе које наплаћује Завод, Одлуке о трошковима поступка и накнади за пружање информационих услуга Завода; врши контролу законитости, рачуноводствене исправности и веродостојности финансијске документације; врши обрачун и исплате по поднетим налозима и документима за плаћање; обавља послове у вези са реализацијом службених путовања у земљи и иностранству; прати остваривање и трошење средстава одобрених финансијским планом Завода; учествује у припреми годишњег плана набавки за Завод; учествује у поступцима за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области економске наукe на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског језика, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о буџетском систему, Закона о буџету као и познавање финансијских прописа који се односе на буџетске кориснике – усмено; знање енглеског језика – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

III Место рада
: Београд

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да  тече 25. августа 2018. године и истиче 3. септембра 2018. године.

V  Лицe којe je задуженo за давање обавештења о интерном конкурсу: Тамара Стевановић, контакт телефон 011 20 25 955.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Завод за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице 5, Београд, са назнаком: „За интерни конкурс“.

VII  Датум оглашавања: 24. август 2018. године.

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима.

Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.

Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).

Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).

Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, провера наведених стручних оспособљености, знања и виштина које се вреднују у изборном поступку, биће обављена почев од 5. септембра 2018. године у просторијама Заводa за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице 5, Београд, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (адресе или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (адресе или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, у општини или  суду, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Завода за интелектуалну својину.

Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Завода за интелектуалну својину.      
ДИРЕКТОР

др Данило Рончевић

 

претрага