ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 19.08.2019 Датум оглашавања: 10.09.2018 Датум истека рока за пријављивање: 18.09.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд

II Радна места која се попуњавају:
1. Начелник Одељења, у звању виши саветник, Одељење за заштиту потрошача, Сектор за заштиту потрошача - 1 извршилац.

Опис послова: Руководи и координира радом Одељења (планира, усмерава и надзире рад извршилаца у Одељењу); припрема стручне основе за израду прописа из области заштите потрошача; координира израду стратегија, студија, анализа, програма и извештаја из области заштите потрошача, као и прилога из делокруга Одељења за потребе израде стратешких и оперативних докумената Владе и врши њихову анализу; дефинише основе унапређења политике заштите потрошача и остварује сталну сарадњу са ресорним министарствима, другим надлежним институцијама, комисијама и локалном самоуправом, ради остваривања планиране политике заштите потрошача; израђује материјале и даје стручна мишљења из области заштите потрошача, у циљу реализовања активности у оквиру процеса приступања ЕУ; прати и анализира кретања и стања у области заштите потрошача и предлаже одговарајуће мере и решења за њено унапређење иницирањем инспекцијског надзора-контроле; прати и анализира понашање учесника на тршишту у смислу препознавања примене непоштене пословне праксе и уговарања неправичних уговорних одредаба у потрошачким уговорима; покреће и води поступак заштите колективнoг интереса потрошача и припрема акте којима се утврђује постојање повреде колективног интереса потрошача; учествује у изради годишњег оперативног плана и буџета Министарства; обавља и друге послове по налогу помоћника министра.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 7 година, положен државни стручни испит, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: Познавање Закона о заштити потрошача („Службени гласник РС“, бр. 62/14, 6/16- др.закон и 44/18- др.закон), Закона о трговини („Службени гласник РС”, бр. 53/10, 10/13 и 44/18- др.закон), Закона о посредовању у промету и закупу непокретности („Службени гласник РС“, бр. 95/13 и 41/18) и Правилника о пословном простору и опреми посредника у промету и закупу непокретности („Службени гласник РС“, бр. 75/14) - усмено; знање енглеског језика - увидом у сертификат или други доказ; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - писмено путем стандардизованих тестова; вештина комуникације - усмено.

2. Радно место за координацију развојног планирања и унапређење регулативе у области електронских комуникација и информационог друштва, у звању самостални саветник, Група за промовисање Дигиталне агенде и евалуацију резултата пројеката, Одељење за развој Дигиталне агенде - 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у координацији припреме стратешких и планских докумената из области електронских комуникација и информационог друштва; припрема стручне основе за израду нацрта закона и предлога подзаконских аката, прати и анализира ЕУ регулативу у области електронских комуникација и информационог друштва и предлаже и иницира усклађивање националног законодавства са законодавством ЕУ; израђује упоредне анализе и врши процену утицаја регулативе на развој електронских комуникација и информационог друштва; учествује у предлагању мера за подршку развоју електронских комуникација и информационог друштва у привреди и државним институцијама; учествује у припреми мера за унапређење услова за електронску трговину и електронско пословање у РС, као и у планирању и доношењу законских и подзаконских аката у овој области; врши координацију са другим државним органима и учествује у раду међународних радних група и комисија за унапређење прописа у области електронске трговине; учествује у остваривању сталне међународне сарадње у областима развоја електронских комуникација и информационог друштва; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, знање енглеског језика и знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању („Службени гласник РС“, бр. 94/18), Закона о електронској трговини („Службени гласник РС“, бр. 41/09 и 95/13), Стратегије развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године („Службени гласник РС“, бр. 51/10), Акционог плана за период од 2018–2019. године за спровођење Стратегије развоја информационог друштва у Републици Србији за период до 2020. године („Службени гласник РС“, бр. 14/18), Стратегије развоја индустрије информационих технологија за период од 2017. до 2020. године („Службени гласник РС“, бр. 95/16) и Акционог плана за 2018. годину за спровођење Стратегије развоја индустрије информационих технологија за период од 2017. до 2020. године („Службени гласник РС“, бр. 7/18) - усмено;    знање енглеског језика - увидом у сертификат или други доказ;   знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

III Место рада: Београд (за радно место под редним бројем 1. - Немањина 22-26, а за радно место под редним бројем 2. - Париска 7).

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече 11. септембра 2018. године и истиче 18. септембра 2018. године.

V  Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Марко Ристић, тел. 011-361-62-69, Одељење за људске ресурсе.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Секретаријат министарства, Одељење за људске ресурсе, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За интерни конкурс”.

VII  Датум оглашавања: 10. септембар 2018. године.

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о знању енглеског језика; оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.
Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).

Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).

Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у Београду, у просторијама „Палате Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило, и просторијама Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, почев од 1. октобра 2018. године, о чему ће кандидати бити обавештени телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, основног суда или општинске управе)  биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар трговине, туризма и телекомуникација.

Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

ДИРЕКТОР

др Данило Рончевић

 

претрага