ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 25.08.2019 Датум оглашавања: 14.09.2018 Датум истека рока за пријављивање: 24.09.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

I Орган у коме се радна места попуњавају:

Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, Београд

II Радно место која се попуњава
:
Радно место  за  опште-правне послове, у звању самостални саветник, Одељење за правне, кадровске и послове јавних набавки, Секретаријат министарства – 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у изради општих аката из делокруга Секретаријата Министарства и предлога аката у конкурсним поступцима; спроводи поступак оцењивања државних службеника, припрема појединачна акта и води евиденцију о њиховом годишњем оцењивању и припрема извештај о анализи циклуса оцењивања државних службеника; припрема предлоге закључака, платформи и других аката у вези службених путовања; припрема предлоге аката о постављењу именованих, постављених лица и лица на положају; припрема акта о правима, дужностима и одговорностима државних службеника и намештеника и уговора о обављању привремених и повремених послова; израђује Информатор о раду Министарства; обавља послове уноса података у Централни регистар збирки података Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности; припрема и ажурира пословне процесе из делокруга Одељења у оквиру система Финансијског управљања и контроле; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 5 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о државној управи и прописа који регулишу радно-правни статус државних службеника и намештеника - усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

III Место рада:  Београд, Бирчанинова 6

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече 15. септембра 2018. године и истиче 24. септембра 2018. године.

V  Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Татјана Јовановић, контакт телефон: 011 26 86 855.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11 000 Београд, са назнаком „За интерни конкурс“.

VII  Датум оглашавања:
14. септембар 2018. године.

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:
Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.

Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).

Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).

Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, назначене вештине и знања биће проверени у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6, почев од 26. септембра 2018. године, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електорнском поштом.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, основног суда или општинске управе)  биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар државне управе и локалне самоуправе.

Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Министарства државне управе и локалне самоуправе
ДИРЕКТОР

др Данило Рончевић

 

претрага