ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 25.08.2019 Датум оглашавања: 26.09.2018 Датум истека рока за пријављивање: 03.10.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

     РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд


На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У НАЦИОНАЛНОЈ АКАДЕМИЈИ ЗА ЈАВНУ УПРАВУ

I Орган у коме се радно место попуњава:

Национална академија за јавну управу, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд

II Радно место које се попуњава:
Радно место  за  планирање и спровођење јавних набавки, у звању самостални саветник, Одсек за правне, финансијске и опште послове, Сектор за финансијске, опште и информатичке послове –1извршилац.

Опис послова: Прикупља податке и припрема План јавних набавки за Академију; покреће и спроводи поступке јавних набавки, израђује документацију у вези са набавкама за потребе Академије; обавља пословну комуникацију у поступку припреме понуда; стара се о роковима за достављање понуда; учествује као члан у раду комисија за јавне набавке,  обрађује захтеве за заштиту права понуђача; води евиденцију о додељеним уговорима о јавним набавкама; сачињава кварталне и годишње извештаје о извршењу плана јавних набавки и доставља их надлежним органима и телима и обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке, економске науке или организационе науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци и знање рада на рачунару (Word, Excel, Internet, Powerpoint).

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о Националној академији за јавну управу и Закона о јавним набавкама - усмено; вештина комуникације – усмено; знање рада на рачунару (Word, Excel, Internet, Powerpoint) – практичним радом на рачунару.

III Место рада:  Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече 26. септембра 2018. године и истиче 3. октобра 2018. године.

V  Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Ирена Гајић, контакт телефон: 011 311 39 43.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Национална академија за јавну управу, Булевар Михајла Пупина 2, 11 070 Нови Београд, са назнаком „За интерни конкурс“.

VII  Датум оглашавања: 25. септембар 2018. године.

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:
Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.
Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).
Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).
Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у Палати „Србија”, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило, у просторијама Националне академије за јавну управу, почев од 5. октобра 2018. године, о чему ће кандидати бити обавештени на контакт телефоне и имејл адресе које буду навели у својим пријавама.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, основног суда или општинске управе)  биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао в.д. директор Националне академије за јавну управу.
Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Националне академије за јавну управу.

                                                                                                           ДИРЕКТОР
 
                                                                                                        др Данило Рончевић

 

претрага