ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 25.08.2019 Датум оглашавања: 05.10.2018 Датум истека рока за пријављивање: 15.10.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

    
На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, Београд

II Радно место која се попуњава:
Радно место  за  послове јавних набавки, у звању самостални саветник, Одељење за правне, кадровске и послове јавних набавки, Секретаријат министарства –1извршилац.

Опис послова: Припрема предлог Плана јавних набавки за Министарство у сарадњи са ужим унутрашњним јединицама Секретаријата; прибавља предлоге других организационих јединица Министарства за израду Плана јавних набавки; спроводи поступке јавних набавки и израђује документацију у вези са набавкама за потребе Министарства; контролише израду нацрта уговора и споразума са другим органима, правним и физичким лицима које Министарство закључује из делокруга Секретаријата; проверава и прати усклађеност спровођења поступака јавних набавки са законским прописима из ове области; врши контролу правилног спровођења уговора након спроведених поступака јавних набавки; израђује и доставља извештаје надлежним институцијама и израђује друге извештаје, информације и анализе из делокруга рада; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 5 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; положен испит за службеника за јавне набавке; познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о државној управи и делокруга рада Министарства државне управе и локалне самоуправе, Закона о јавним набавкама и подзаконских аката наведеног закона; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

III Место рада:  Београд, Бирчанинова 6

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече 6. октобра 2018. године и истиче 15. октобра 2018. године.

V  Лица која су задужена за давање обавештења о интерном конкурсу: Татјана Јовановић и Марија Крстовић, контакт телефон: 011 26 86 855.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11 000 Београд, са назнаком „За интерни конкурс“.

VII  Датум оглашавања: 5. октобар 2018. године.

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверенa фотокопијa доказа о положеном испиту за службеника за јавне набавке; оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.
Уколико изабрани кандидат нема положен стручни испит за службеника за јавне набавке, орган је дужан да сходно члану 134. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), истом омогући да у року од три месеца од дана заснивања радног односа, односно од дана када се стекну услови, положи стручни испит за службеника за јавне набавке.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.
Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).
Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).
Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, назначене вештине и знања биће проверени у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6, почев од 16. октобра 2018. године, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електорнском поштом.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, основног суда или општинске управе)  биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар државне управе и локалне самоуправе.
Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Министарства државне управе и локалне самоуправе.
                                                                                                                            ДИРЕКТОР
 
                                                                                                                         др Данило Рончевић

 

претрага