ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 25.08.2019 Датум оглашавања: 12.10.2018 Датум истека рока за пријављивање: 22.10.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

   
На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство финансија, Кнеза Милоша 20, Београд

II Радно место које се попуњава:
Начелник Одељења, у звању виши саветник, Одељење за контролу државне помоћи –1извршилац.

Опис послова: Руководи, организује, планира и утврђује радне задатке из делокруга Одељења и даје стручна упутства, надзире и координира рад запослених у Одељењу; непосредно учествује у изради предлога подзаконских аката и других нормативно-правних аката којима се уређује контрола државне помоћи; предлаже доношење прописа и других правних аката којима се допуњују, односно мењају постојећа акта у циљу побољшања, односно усклађености са правилима у ЕУ; врши надзор над израдом годишњег извештаја о додељеној државној помоћи и годишњег извештаја о раду Комисије и учествује у изради предлога решења, одлука и закључака Комисије у поступку претходне, односно накнадне контроле; сарађује са даваоцима државне помоћи, односно предлагачима прописа који представљају основ за доделу државне помоћи пре подношења прописа у процедуру доношења; учествује у изради измена и допуна Предлога програма усклађивања постојећих правних основа са Законом о контроли државне помоћи и подзаконским актима којима се прописују правила за доделу државне помоћи; учествује у припреми предлога пројеката и пројектних захтева; учествује у спровођењу свих потребних активности везаних за реализацију одобрених пројеката за коришћење фондова ЕУ а у складу са методологијом и захтевима Европске уније; обавља и друге послове по налогу министра.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на  основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 7 година радног искуства у струци; знање енглеског језика; знање рада на рачунару.   

У изборном поступку проверавају се: познавање прописа из области контроле државне помоћи (Закон о контроли државне помоћи, Уредба о правилима за доделу државне помоћи и Уредба о начину и поступку пријављивања државне помоћи) – усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно,  путем стандардизованих тестова; знање енглеског језика – усмено; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Београд.

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да  тече 13. октобра 2018. године и истиче 22. октобра 2018. године.

V  Лица која су задужена за давање обавештења о интерном конкурсу: Деса Недовић и Зора Амановић, контакт телефон 011 36 42 665.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Министарство финансија, Кнеза Милоша 20, Београд, са назнаком: „За интерни конкурс“.

VII  Датум оглашавања: 12. октобар 2018. године. 

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.
Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).
Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).
Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, провера наведених стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку биће обављена почев од 1. новембра 2018. године са почетком у 9,00 часова, у Палати Србија, источни улаз, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (адресе или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, основног суда или општинске управе)  биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар финансија.
Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Министарства финансија.                                                                                                                            
          
                                                                                                                                         ДИРЕКТОР

                                                                                                                             др Данило Рончевић

 

претрага