ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 25.08.2019 Датум оглашавања: 30.10.2018 Датум истека рока за пријављивање: 07.11.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА

I Орган у коме се радно место попуњава:
Канцеларија за сарадњу с медијима, Немањина 11, Београд

II Радно место која се попуњава:
Радно место  новинара, у звању саветник, Прес служба –1извршилац.

Опис послова: Обавља редовну комуникацију са PR менаџерима министарстава, посебних организација и служби Владе у циљу прикупљања информација и података о активностима Владе; обрађује прикупљене податаке и информације и стара се о њиховом благовременом и квалитетном објављивању у медијима ради информисања јавности о раду Владе, посебних организација и служби Владе; успоставља сталне контакте са новинарима и редакцијама ради организовања конференција за новинаре; организује путовања новинара ради праћења медијских кампања Владе изван Београда; прати новинаре на путовањима у циљу пружања непосредне организационе подршке; посредује у захтевима медија према Влади; обавља и друге послове по налогу начелника Прес службе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; знање енглеског језика и знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: писање кратког новинарског текста информативног типа - практичним радом (симулација); знање енглеског језика – писмено, превод текста са енглеског на српски језик; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

III Место рада:  Београд, Немањина 11.

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је: осам дана и почиње да тече 31. октобра 2018. године и истиче 7. новембра 2018. године.

V  Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Сања Грубишић,  телефон: 011 361 01 55.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Канцеларија за сарадњу с медијима, Немањина 11, 11000 Београд, са назнаком „За интерни конкурс”.

VII  Датум оглашавања: 30. октобар 2018. године.

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.
Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).
Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).
Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, провера знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку биће обављена почев од 16. новембра 2018. године, са почетком у  9:00 часова, у просторијама Палате Србија, (СИВ), Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2, (Источно крило), и у просторијама Канцеларије за сарадњу с медијима, Београд, Немањина 11, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су доставили у својим пријавама.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, основног суда или општинске управе)  биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовало овлашћено лице у Канцеларији за сарадњу с медијима по Закључку Владе од 20.08.2015. године,  24 Број:1198988/2015.
Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Канцеларије за сарадњу с медијима.

                                                                                                                            ДИРЕКТОР
 
                                                                                                                         др Данило Рончевић

 

претрага