ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 25.08.2019 Датум оглашавања: 14.11.2018 Датум истека рока за пријављивање: 22.11.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство за рад запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, Београд

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за координацију спровођења и праћења спровођења пројеката, у звању  самостални саветник, Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте - 1 извршилац.

Опис послова: Координира спровођење, праћење, вредновање ефеката и оцењивање пројеката финансираних, како из фондова ЕУ (уговорних обавеза), тако и међународних донација и кредита кроз контролу активности уговарача (административна и теренска провера, провера испуњености захтева који се односе на видљивост пројеката); стара се о припреми и ажурирању плана јавних набавки и изради техничке документације за спровођење поступка јавних набавки; учествује у изради стручне анализе и извештаја о реализацији и резултатима пројеката и прати спровођење акционих планова и упозорава на могућа прекорачења утврђених рокова (тзв. рана упозорења); координира предлагање чланова са правом гласа за Комисију за одабир понуда и пријава и учествује у раду Комисије за  одабир понуда и пријава; сарађује са екстерним оцењивачима и ревизорима у поступку контроле и оцењивања пројеката и прати спровођење њихових препорука; спроводи правила и принципе неопходне за успостављање, функционисање и одрживост система децентрализованог управљања средствима ЕУ; учествује у активностима које се односе на питање миграционих токова и обавља друге послове које одреди помоћник министра.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних или политичких наука, из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање пет година, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање Закона о потврђивању оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) и Уредбе о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године, познавање одредаба Споразума о стабилизацији и придруживању између европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране и Републике Србије, са друге стране (ССП) - усмено; знање енглеског језика – усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.

2. Руководилац Групе, у звању виши саветник, Група за интерну ревизију - 1 извршилац.

Опис послова: Руководи и организује рад Групе и обезбеђује највиши професионални ниво обављања интерне ревизије као битног елемента управљачке структуре; припрема и подноси на одобравање министру нацрте повеље, стратешког и годишњег плана интерне ревизије; врши расподелу радних задатака интерним ревизорима и одобрава планове обављања појединачне ревизије; надгледа спровођење годишњег плана интерне ревизије и примену методологије интерне ревизије у јавном сектору; даје упутства за обављање ревизије система, ревизије успешности, финансијских ревизија и ревизија усаглашености са прописима и развија посебну методологију где је то потребно за активности Групе; доставља министру годишњи извештај о раду интерне ревизије; извештај о резултатима сваке појединачне ревизије и свим важним налазима, датим препорукама и предузетим радњама за побољшање пословања субјекта ревизије; периодичне извештаје о напретку и спровођењу годишњег плана интерне ревизије; извештај о адекватности ресурса за обављање интерне ревизије; извештај о свим случајевима у којима су активности руководиоца интерне ревизије и интерних ревизора наишле на ограничење; спроводи интерно оцењивање интерне ревизије (сталним и периодичним прегледима извођења активности ревизије) и обавља друге послове које одреди министар.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање седам година на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима, положен државни стручни испит и стечено звање овлашћени интерни ревизор у јавном сектору, знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно путем стандардизованих тестова; познавање Закона о буџетском систему, Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору – усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и  процена мотивације за рад – усмено.

3. Радно место за унапређење послова популационе политике, у звању виши саветник, Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту - 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у припреми нацрта закона, других прописа и стратешких докумената и креирању мера од значаја за популациону политику и за унапређење општег квалитета живота и планирање породице; предлаже мере и учествује у припреми стратешких докумената у области популационе политике и планирања породице на основу анализе стања; израђује стручна објашњења и мишљења која се односе на област планирања породице; прати реализацију истраживачких пројеката везаних за област планирања породице; анализира резултате истраживачких пројеката везаних за област планирања породице; припрема анализе, извештаје и информације у вези развоја и унапређења квалитета живота и планирања породице; остварује сарадњу са стручним и научним институцијама и организацијама у овој области и обавља друге послове које одреди помоћник министра.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање седам година, знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова;  познавање Породичног закона – усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.

III Место рада:  Београд.

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је: осам дана и почиње да тече 15. новембра 2018. године и истиче 22. новембра 2018. године.

V  Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Анђела Роглић, телефон: 011 361 62 62, од 10,00 до 13,00 часова.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Министарство за рад запошљавање, борачка и социјална питања, Секретаријат министарства, Одељење за управљање кадровима, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За интерни конкурс”.

VII  Датум оглашавања: 14. новембар 2018. године.

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству од најмање седам година на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима и оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном  испиту за  овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору (за радно место под бројем 2.); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.
Кандидати који немају положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору примају се на рад и могу обављати послове овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, односно руководиоца јединице за интерну ревизију, најдуже годину дана од дана завршетка обуке коју организује Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија, у ком року је дужан да положи испит.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту и уверење о положеном  испиту за  овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору.
Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту и уверење о положеном  испиту за  овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.
Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).
Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).
Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку биће обављена, почев од 3. децембра 2018. године, у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило) и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Теразије број 41, трећи спрат, о чему ће кандидати бити обавештени телефоном или телеграмом, на бројеве или адресе које наведу у својим пријавама.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, основног суда или општинске управе)  биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.                                                                                                                   ДИРЕКТОР
 
                                                                                                               др Данило Рончевић
     


 

претрага