ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 25.08.2019 Датум оглашавања: 14.11.2018 Датум истека рока за пријављивање: 22.11.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У
                      МИНИСТАРСТВУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд

II Радно место које се попуњава:
1.Радно место за другостепене управне поступке и управне спорове у области заштите животне средине, у звању самостални саветник, Одсек за управне и управно-надзорне послове из области заштите животне средине –1извршилац.

Опис послова: Припрема другостепене одлуке поводом изјављене жалбе у сложеним предметима; испитује законитост првостепеног акта Министарства, ималаца јавних овлашћења, општинских, градских, покрајинских и републичких инспектора за заштиту животне средине у погледу правилне примене закона из области заштите животне средине и правила управног поступка; испитује законитост коначних, извршних или правноснажних аката и припрема другостепене одлуке; припрема одговоре на тужбе против другостепених одлука Министарства, односно Административне комисије Владе у управним споровима и у вези са тим прибавља списе предмета од првостепеног органа и те списе комплетира уз одговор на тужбу; припрема  одлуке у складу са ставом Управног суда; анализира податке неопходне за израду периодичних и годишњих извештаја о раду Одсека и учествује у њиховој изради; учествује у изради анализа, извештаја и информација у вези са применом прописа из области заштите животне средине; обавља и друге послове из делокруга рада Министарства по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит или правосудни испит, знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о општем управном поступку - усмено; познавање Закона о заштити животне средине – усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је: осам дана и почиње да  тече 15. новембра 2018. године и истиче 22. новембра 2018. године.

V  Лицe којe je задуженo за давање обавештења о интерном конкурсу: Соња Вукадиновић, контакт телефон 011  313 25 71.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Министарство заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, са назнаком: „За интерни конкурс“.

VII  Датум оглашавања: 14. новембар 2018. године. 

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање пет година радног искуства у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.
Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).
Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).
Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина, обавиће се почев од 3. децембра 2018. године, са почетком од 09,00 часова, у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, Омладинскиг бригада 1, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на бројеве телефона или на мејл адресе које наведу у својим пријавама.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, у општини или суду, биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар заштите животне средине.
Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Министарства заштите животне средине.                             
                                                                                                                          
          


                                                                                                                                         ДИРЕКТОР

                                                                                                                       др Данило Рончевић

 

претрага