ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 25.08.2019 Датум оглашавања: 21.11.2018 Датум истека рока за пријављивање: 29.11.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА
ПИТАЊА – ИНСПЕКТОРАТУ ЗА РАД

I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство за рад запошљавање, борачка и социјална питања – Инспекторат за рад, Немањина 22-26, Београд

II Радно место која се попуњава:

1.Радно место начелник Одељења – инспектор рада, у звању самостални саветник, Одељeње инспекције рада Крагујевац, Инспекторат за рад  - 1 извршилац.

Опис послова: Организује и руководи радом Одељења (планира, усмерава и надзире рад државних службеника у Одељењу); обавља сложеније послове инспекцијског надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду код послодаваца и доноси решења којим налаже послодавцу да у одређеном року отклони утврђене повреде закона, општег акта и уговора о раду; израђује недељни, месечни, квартални и годишњи план вршења инспекцијских надзора, а на основу плана рада Инспектората за рад; даје упутства о примени прописа из домена надлежности инспекције рада; даје инструкције у изради решења инспекторима рада из области радних односа и  безбедности и здравља на раду; припрема извештаје, информације, анализе о раду Одељења, а у вези са планом рада Инспектората и обавља и друге послове које одреди директор Инспектората за рад.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање пет година, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно путем стандардизованих тестова; познавање Закона о раду, Закона о безбедности и здравља на раду, Закона о општем управном поступку и Закона о инспекцијском надзору - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.

III Место рада:  Крагујевац.

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је: осам дана и почиње да тече 22. новембра 2018. године и истиче 29. новембра 2018. године.

V  Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Анђела Роглић, телефон: 011 361 62 62, од 10,00 до 13,00 часова.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Министарство за рад запошљавање, борачка и социјална питања, Секретаријат министарства, Одељење за управљање кадровима, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За интерни конкурс”.

VII  Датум оглашавања: 21. новембар 2018. године.

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.
Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).
Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).
Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку биће обављена, почев од 7. децембра 2018. године, у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило) и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Теразије број 41, трећи спрат, о чему ће кандидати бити обавештени телефоном или телеграмом, на бројеве или адресе које наведу у својим пријавама.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, основног суда или општинске управе)  биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

                                                                                                                            ДИРЕКТОР
 
                                                                                                                       др Данило Рончевић
     

 

претрага