ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 25.08.2019 Датум оглашавања: 22.11.2018 Датум истека рока за пријављивање: 30.11.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, Београд

II Радно место која се попуњава:
Радно место за послове унапређења финансијског управљања инфраструктурним пројектима, у звању виши саветник, Одељeње за управљање пројектима  - 1 извршилац.

Опис послова: Прати спровођење законитог, наменског и економичног трошења буџетских средстава и пројектних зајмова за реализацију инфраструктурних пројеката;  анализира и предлаже процедурe за ефикаснију финансијску реализацију пројеката финансираних из пројектних зајмова; спроводи процедуру финансијске реализације пројеката финансираних из пројектних зајмова и из буџета; сарађује и координира са организационом јединицом за буџет и финансије, са унутрашњим јединицама Министарства, државним органима и међународним финансијским институцијама у вези са финансијском реализацијом пројеката; контролише процедурална документа која су прописана у складу са процедурама извора финансирања пројеката ради плаћања; израђује план за извршење буџета у делу који се односи на пројекте и пројектне зајмове; контролише спровођење финансијских уговорних обавеза за реализацију пројеката; сачињава анализе и извештаје о финансијској реализацији пројектних зајмова за потребе Министарства, обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање седам година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање Закона о планирању и изградњи – усмено; вештина комуникације – усмено.

III Место рада:  Београд.

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је: осам дана и почиње да тече 23. новембра 2018. године и истиче 30. новембра 2018. године.

V  Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Радмила Матић, телефон: 011 36 22 064.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За интерни конкурс”.

VII  Датум оглашавања: 22. новембар 2018. године.

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.
Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).
Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).
Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26, почев од 10. децембра 2018. године, о чему ће учесници конкурса бити благовремено обавештени телефоном или електронском поштом, на бројеве или адресе које су навели у својим пријавама.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, основног суда или општинске управе)  биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.


                                                                                                                            ДИРЕКТОР
 
                                                                                                                       др Данило Рончевић
     

 

претрага