ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 19.08.2019 Датум оглашавања: 06.12.2018 Датум истека рока за пријављивање: 14.12.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство финансија, Кнеза Милоша 20, Београд

II Радна  места која се попуњавају :

1. Радно местo за макроекономске анализе, у звању самостални саветник, Одсек за макроекономске анализе и политике, Одељење за макроекономске анализе и пројекције, Сектор за макроекономске и фискалне анализе и пројекције –1извршилац.

Опис послова: Прати и анализира кретања у појединим областима и припрема основе за утврђивање појединих секторских политика и предлаже мере за унапређење секторских политика; прати припрему и доношење системских закона и унапређење пословног и инвестиционог амбијента у земљи; учествује у изради Фискалне стратегије и Програма економских реформи (I део); учествује у припреми, изради и развијању макроекономских модела; припрема анализе и извештаје о макроекономским кретањима и структурним реформама; ажурира базу података за макроекономске анализе и пројекције; припрема и израђује извештаје и информације из области макроекономских анализа; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; знање енглеског језика; знање рада на рачунару.   

У изборном поступку проверавају се: познавање Фискалне стратегије и Програма економских реформи – усмено; познавање макроекономских индикатора, привредних, фискалних и монетарних токова и међусобних релација, аналитичке способности и коришћење економетријских и статистичких алата за анализе и пројекције - усмено; знање енглеског језика – усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

2. Руководилац Групе, у звању виши саветник, Група за анализу података и управљање ризицима, Одељење за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније (АФКОС), Сектор за контролу јавних средстава –1извршилац.

Опис послова: Руководи, планира, организује и координира рад Групе, даје упутства за предузимање активности из надлежности Групе ради реализације послова из делокруга Групе; обавља анализу и селекцију пријављених неправилности ради доношења одлуке о потреби спровођења административних провера и планира спровођење административних провера пријављених сумњи на неправилности у поступању са финансијским средствима Европске уније, а по потреби учествује и у спровођењу истих; успоставља вођење регистра пријављених и потврђених неправилности и регистра истрага и судских поступака у вези са случајевима доказане преваре у поступању са финансијским средствима Европске уније и прати Информациони систем за управљање неправилностима (IMS); врши анализу и управљање ризицима у циљу превенције неправилности и превара и израђује методологију за управљање ризицима везано за појаву неправилности и превара, као и процедуре за поступање по пријављеним неправилностима; учествује у релевантним преговарачким групама Републике Србије у процесу преговора о приступању Европској унији и, сходно томе, утврђује могуће слабости у националним системима за управљање финансијским средствима Европске уније и припрема предлоге за њихово отклањање; управља процесом израде националних стратегија и акционих планова за заштиту финансијских интереса Европске уније и прати њихово спровођење; прати рад Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније (АФКОС Мрежа) и припрема информације и извештаје из своје надлежности за исту; организује и спроводи обуке ради превенције неправилности, а у циљу заштите финансијских интереса Европске уније и буџетских средстава Републике Србије и успоставља регистар едукација, обавља и друге послове по налогу начелника Одељења..

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено - хуманистичких или техничко - технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 7 година радног искуства у струци; знање енглеског језика; знање рада на рачунару (MS Office, Интернет).

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о министарствима – усмено; познавање Закона о  државној управи – усмено; познавање Закона о буџетском систему – усмено; познавање Закона о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) – усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова; знање енглеског језика – усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Београд.

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је: осам дана и почиње да  тече 7. децембра 2018. године и истиче 14. децембра 2018. године.

V  Лица која су задужена за давање обавештења о интерном конкурсу: Деса Недовић и Зора Амановић, контакт телефон 011 36 42 665.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Министарство финансија, Кнеза Милоша 20, Београд, са назнаком: „За интерни конкурс“.

VII  Датум оглашавања: 6. децембар 2018. године. 

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.
Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).
Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).
Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеним радним местима, провера наведених стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку биће обављена почев од 18. децембра 2018. године са почетком у 9,00 часова, у Палати Србија, источни улаз, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (адресе или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, основног суда или општинске управе)  биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар финансија.
Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Министарства финансија.                 
                                                                                                          
          
                                                                                                                                         ДИРЕКТОР

                                                                                                                             др Данило Рончевић

 

претрага