ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 25.08.2019 Датум оглашавања: 21.12.2018 Датум истека рока за пријављивање: 31.12.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА
И ВОДОПРИВРЕДЕ – УПРАВИ ЗА ВЕТЕРИНУ


I Орган у коме се радна места попуњавају:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за ветерину, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

II Радно место које се попуњава:
Радно место за правне послове, припрему и праћење прописа у области ветеринарства, у звању виши саветник, Одсек за правне, опште и финансијско материјалне послове - 1 извршилац.

Опис послова: Припрема прописе из делокруга Управе и израђује предлог основа за сарадњу са међународним организацијама у области ветеринарства; учествује у припреми плана рада, сачињава извештај о раду Управе и израђује мишљења на нацрте закона и предлоге подзаконских аката чији су предлагачи други државни органи, а односе се на област ветеринарства; израђује првостепена решења која се доносе у управном поступку; израђује уговоре на основу којих се врши трошење средстава буџета и одговоре на тужбе у управним споровима, као и у споровима пред редовним судовима односно изјашњења на захтеве државног правобраниоца и јавног тужиоца; прати спровођење Плана интегритета и спровођења прописа из области борбе против корупције; учествује у изради предлога аката којим се образују повремена радна тела и именују њихови чланови, израђује одговоре на питања у вези информација од јавног значаја и заштитом података о личности и припрема одговоре на представке физичких и правних лица; учествује у припреми и вођењу поступка пописа и евиденције имовине Управе; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 7 година, положен државни стручни испит,  знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о облигационим односима – усмено; познавање Закона о општем управном поступку - усмено; познавање прописа који уређују област државне управе - усмено; познавање прописа који уређују област буџетског система – усмено;  знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

III Место рада:  Нови Београд, Омладиснких бригада 1.

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је: осам дана и почиње да тече 22. децембра 2018. године и истиче 31. децембра 2018. године.

V  Лица која су задужена за давање обавештења о интерном конкурсу: Љиљана Аларгић и Светлана Трпковић, телефон: 011 36 21 958.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За интерни конкурс”.

VII  Датум оглашавања: 21. децембар 2018. године.

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.
Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).
Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).
Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку биће обављена, почев од 10. јануара 2019. године, у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд, Немањина 22-26/IX, o чему ће кандидати бити обавештени електронском поштом, телеграмом или телефонским путем, на контакте које су навели у пријави.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, основног суда или општинске управе)  биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао в.д директор Управе за ветерину.
Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

                                                                                                                   ДИРЕКТОР
 
                                                                                                               др Данило Рончевић

 

претрага