ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 24.12.2018 Датум истека рока за пријављивање: 03.01.2019


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

I Орган у коме се радно место попуњава:

Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, Београд

II Радно место која се попуњава:

Руководилац Групе, у звању самостални саветник, Група за интерну ревизију  –1извршилац.

Опис послова: Руководи планира, организује и координира рад државних службеника у Групи, пружа стручна упутства, организује, координира и надзире рад ревизора; обезбеђује највиши професионални ниво обављања интерне ревизије као битног елемента управљачке структуре, даје упутстава за обављање ревизија система, ревизија успешности, финансијских ревизија и ревизија усаглашености са прописима; припрема и подноси министру на одобрење нацрт повеље интерне ревизије, стратешког и годишњег плана интерне ревизије као и етичког кодекса интерне ревизије, надгледа спровођење годишњег плана и примену методологије интерне ревизије, одобрава планове обављања појединачне ревизије и спроводи надзор над извршењем послова ревизије; обавља ревизије средстава ЕУ и других међународних организација, припрема и доставља министру периодичне извештаје о напретку у спровођењу годишњег плана интерне ревизије, извештај о резултатима сваке појединачне ревизије и о свим важним налазима, датим препорукама и предузетим радњама за побољшање пословања субјеката ревизије као и извештаје о свим случајевима у којима су активности интерних ревизора наишле на ограничења; доставља министру годишњи извештај о раду интерне ревизије; обезбеђује координацију са другим органима контроле и руководиоцима осталих организационих делова министарства давањем смерница и разменом информација у циљу побољшања процеса управљања ризицима; израђује годишњи извештај интерне ревизије који се доставља Министарству финансија као дела консолидованог извештаја интерне ревизије свих корисника буџетских средстава који се доставља Влади РС, сарађује са Државном ревизорском институцијом и Централном  јединицом за хармонизацију Министарства финасија; обезбеђује стални професионални развој интерних ревизора и одржавање организационих и професионалних етичких стандарда; заступа интересе интерне ревизије на састанцима руководства и пред другим организацијама; обавља и друге најсложеније задатке из области интерне ревизије по налогу министра.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци и најмање седам година искуства на пословима ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима; положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика.

У изборном поступку проверавају се: Познавање Закона о буџетском систему, Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору;  вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – писмено, путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - увидом у сертификат или други доказ о познавању енглеског језика;  вештине комуникације – усмено.

III Место рада:  Београд, Бирчанинова 6

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је: осам дана и почиње да тече 25. децембра 2018. године и истиче 3. јануара 2019. године.

V  Лица која су задужена за давање обавештења о интерном конкурсу: Татјана Јовановић и Марија Крстовић, контакт телефон: 011 26 86 855.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11 000 Београд, са назнаком „За интерни конкурс“.

VII  Датум оглашавања: 24. децембар 2018. године.

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству на пословима ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима;  оригинал или оверена фотокопија уверења о стеченом звању овлашћени интерни ревизор у јавном сектору; оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању енглеског језика; оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решење да је државни службеник нераспоређен.

Кандидати који немају положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору примају се на рад и могу обављати послове овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, односно руководиоца јединице за интерну ревизију, најдуже годину дана од дана завршетка обуке коју организује Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија, у ком року је дужан да положи испит.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима и уверење о положеном  испиту за  овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору .
Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима и о положеном  испиту за  овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.
Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).
Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).
Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, назначене вештине и знања биће проверени у просторијама Службе за управљање кадровима, адреса Булевар Михајла Пупина 2, источно крило и Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6, почев од 15. јануара 2019. године, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, основног суда или општинске управе)  биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар државне управе и локалне самоуправе.
Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Министарства државне управе и локалне самоуправе.


                                                                                                                            ДИРЕКТОР
 
                                                                                                                         др Данило Рончевић

 

претрага