ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 28.12.2018 Датум истека рока за пријављивање: 08.01.2019


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У РЕПУБЛИЧКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

I Орган у коме се радно место попуњава:

Републички секретаријат за јавне политике, Влајковићева 10, Београд

II Радно место које се попуњава:

Шеф Одсека, у звању виши саветник, Одсек за обезбеђење квалитета стратешких докумената и анализу ефеката прописа, Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика –1извршилац.

Опис послова: Руководи радом Одсека, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника у Одсеку; координира и обезбеђује припрему и израду стручних мишљења о усклађености предлога стратешких документата којима се утврђују јавне политике и нацрта закона са усвојеним стратешким документима којима се утврђују јавне политике у поступку њиховог доношења; координира послове на изради и израђује мишљења о нацрту закона, предлогу Фискалне стратегије и стратегије развоја; предлаже мере и координира припрему иницијатива за унапређење процедура за израду стратешких документата којима се утврђују јавне политике; координира припрему и израду стручних мишљења везаних за оцену квалитета анализе ефеката прописа које припремају министарства и посебене организације током свих фаза припреме прописа; прати и учествује у јавној расправи о стратешком и другим документима јавних политика као и о нацртима закона; координира израду методологије креирања, спровођења, праћења и оцене спровођења јавних политика и предлаже мере за унапређење методологије за спровођење анализе и оцену анализе ефеката прописа; учествује у организовању обука државних службеника који раде на пословима који су повезани са анализом ефеката прописа и пружа им помоћ у примени стечених знања током њиховог даљег рада; координира послове везане за праћење и анализу институционалних и кадровских капацитета за спровођење регулаторне реформе и израђује извештаје; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у струци, положен државни стручни испит; познавање енглеског језика;  познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о планском систему Републике Србије, Закона о државној управи, Закона о Влади и Пословника Владе, Стратегије реформе јавне управе и Стратегије регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама за период 2016-2020. године – писмено и усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика -  усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно путем стандардизованих тестова; вештина комуникације и процена мотивације за рад –  усмено.

III Место рада:  Влајковићева 10, Београд.

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече 29. децембра 2018. године и истиче 8. јануара 2019. године.

V  Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Mарија Митровић, тел: 011 33 46 436

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Републички секретаријат за јавне политике, Немањина 22-26, Београд  са назнаком: „За интерни конкурс“.

VII  Датум оглашавања: 28. децембар 2018. године.

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.
Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).
Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).
Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, назначене вештине и знања биће провераване у просторијама Службе за управљање кадровима, Булевар Михајла Пупина 2 и  Републичког секретаријата за јавне политике, Београд, Влајковићева 10, почев од 15.01.2019. године, о чему ће кандидати бити обавештени телефоном или електронском поштом.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, основног суда или општинске управе)  биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао в.д. директор Републичког секретаријата за јавне политике.
Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и на web страници и огласној табли Републичког секретаријата за јавне политике.


                                                                                                                   ДИРЕКТОР
 
                                                                                                               др Данило Рончевић

 

претрага