ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 31.12.2018 Датум истека рока за пријављивање: 08.01.2019


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

I Орган у коме се радно место попуњава:

Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд

II Радно место које се попуњава:

Шеф Одсека, у звању виши саветник, Одсек за информациону безбедност и електронско пословање, Сектор за информационо друштво и информациону безбедност - 1 извршилац.

Опис послова: Руководи и координира радом Одсека (планира, усмерава и надзире рад извршилаца у Одсеку); организује прикупљање и обједињавање података и  анализа стања у области инспекцијског надзора из делокруга Одсека; израђује предлог годишњег плана инспекцијског надзора из делокруга рада Одсека и по усвајању га конкретизује кроз налоге за инспекцијски надзор; предлаже нова системска решења из области електронског документа, електронске идентификације и услуга од поверења у електронском пословању и информационе безбедности; врши надзор над применом прописа којима се уређује информационa безбедност, надзор над применом прописа којим је регулисана област електронског потписа и прописа којим је регулисана област електронског документа; организује вршење надзора над радом оператора ИКТ система од посебног значаја; врши надзор над радом Националног ЦЕРТ-а и надзор над пријемом инцидената у ИКТ система од посебног значаја који могу имати значајан утицај на нарушавање информационе безбедности; утврђује испуњеност услова за регистрацију сертификационих тела и издавалаца временског жига и врши надзор над њиховим  радом; израђује извештај и анализу о раду Одсека; обавља и друге послове по налогу помоћника министра

Услови: Стечено високо образовање из поља техничко-технолошких наука или из научне области рачунарске науке или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 7 година, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о информационој безбедности („Службени гласник РС” бр. 6/16 и 94/17), Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању („Службени гласник РС”, број 94/17), Стратегије развоја информационе безбедности у Републици Србији за период од 2017. до 2020. године („Службени гласник РС“, бр. 53/17) – усмено; познавање енглеског језика - увидом у сертификат или други доказ; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештинe аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - писмено путем стандардизованих тестова; вештина комуникације - усмено.

III Место рада:  Београд, Париска 7.

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече 1. јануара 2019. године и истиче 8. јануара 2019. године.

V  Лица која су задужена за давање обавештења о интерном конкурсу: Маја Наков и Андријана Блонд, телефон: 011-361-62-69, Одељење за људске ресурсе, Секретаријат.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Секретаријат министарства, Одељење за људске ресурсе, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За интерни конкурс”.

VII  Датум оглашавања: 31. децембар 2018. године.

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању енглеског језика; оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.
Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).
Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).
Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку, и то провера вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења, биће обављена, почев од 21. јануара 2019. године, у просторијама Службе за управљање кадровима, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, а провера познавања рада на рачунару, познавања наведених прописа и вештина комуникације, наставиће се у просторијама Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд, о чему ће кандидати бити обавештени телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, основног суда или општинске управе)  биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар трговине, туризма и телекомуникација.
Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Министарства трговине, туризма и телекомуникација.


                                                                                                           ДИРЕКТОР
 
                                                                                                        др Данило Рончевић


 

претрага