ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 20.02.2019 Датум истека рока за пријављивање: 28.02.2019


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима а у вези члана 99. Закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, број 95/2018), оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

I Орган у коме се радна места попуњавају:

Министарство финансија, Кнеза Милоша 20, Београд

II Радна места која се попуњавају:

1. Координатор из области финансијског управљања и контроле и интерне ревизије, у звању самостални саветник, Сектор – Централна јединица за хармонизацију –1извршилац.

Опис послова: Врши координацију рада одсека у оквиру Сектора, са руководиоцем сектора (помоћником министра) и са другим органима, давањем смерница и разменом информација; учествујe у припреми и изради сублимираних предлога стратешких, годишњих и оперативних планова рада одсека у оквиру Сектора и учествује у припреми и изради прописа из области јавних финансија; координира прикупљање консолидованих интерних извештаја за финансијско управљање и контролу и интерну ревизију и учествује у припреми консолидованог годишњег извештаја о активностима везаним за финансијско управљање и контролу и интерну ревизују у јавном сектору; координира припрему материјала за израду стратешких докумената Владе у процесу европских интеграција у области интерне контроле и интерне ревизије; консолидује и ажурира информације Сектора у области европских интеграција; припрема и израђује извештаје, анализе и информације о активностима везаним за финансијско управљање и контролу и интерну ревизију у јавном сектору;  обавља и друге послове по налогу помоћника министра.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно - научног поља друштвено – хуманистичких или техничко-технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; знање енглеског језика; знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о буџетском систему - усмено; познавање прописа о Интeрној финaнсиjској кoнтрoли у jaвнoм сeктoру (Прaвилник o зajeдничким критeриjумимa зa oргaнизoвaњe и стaндaрдимa и мeтoдoлoшким упутствимa зa пoступaњe и извeштaвaњe интeрнe рeвизиje у jaвнoм сeктoру, Прaвилник o зajeдничким критeриjумимa и стaндaрдимa зa успoстaвљaњe, функциoнисaњe и извeштaвaњe o систeму финaнсиjскoг упрaвљaњa и кoнтрoлe у jaвнoм сeктoру и Правилник o услoвимa и пoступку пoлaгaњa испитa зa стицaњe звaњa oвлaшћeни интeрни рeвизoр у jaвнoм сeктoру) - усмено; познавање преговарачке позиције за поглавље 32 – усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; знање енглеског језика – усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

2. Руководилац Групе – интерни ревизор, у звању виши саветник, Група за методологију рада и развој интерне ревизије – Сектор – Централна јединица за хармонизацију –1извршилац.

Опис послова: Руководи, планира, прати и координира рад запослених у Групи; иницира и учествује у припреми прописа из надлежности Министарства и учествује у стратешком планирању и унапређује систем финансијског управљања и контроле у јавном сектору и ради на изради докумената јавних политика из области ИФКЈ и предлаже заједничке критеријуме за организацију и поступање интерне ревизије у јавном сектору; развија приручник, методологију и стандарде интерне ревизије у јавном сектору као и модел етичког кодекса, предлога повеље интерне ревизије, стандардне описе радних места у интерној ревизији и упутства за процену ризика у складу са међународним стандардима; даје стручна мишљења и савете у погледу примене правила интерне ревизије и унапређује, предлаже, координира програм за обуку и полагање испита за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору; организује и надгледа активности у вези са издавањем сертификата овлашћених интерних ревизора у јавном сектору, вођење регистра овлашћених интерних ревизора у јавном сектору и вођење регистра повеља интерне ревизије у јавном сектору; координира праћење степена успостављања интерне ревизије и предлагање мера за побољшање; учествује у организацији спровођења обуке из области финансијског управљања и контроле за руководиоце и запослене у јавном сектору; учествује у вршењу сагледавања квалитета рада интерне ревизије у јавном сектору и кординира припрему консолидације годишњих извештаја о раду интерне ревизије у јавном сектору; прати развој методологије и стандарда интерне ревизије и обавља и друге послове по налогу помоћника министра.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно - научног поља друштвено – хуманистичких или техничко-технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 7 година радног искуства у струци; знање енглеског језика; знање рада на рачунару; положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о буџетском систему - усмено; познавање прописа о Интeрној финaнсиjској кoнтрoли у jaвнoм сeктoру (Прaвилник o зajeдничким критeриjумимa зa oргaнизoвaњe и стaндaрдимa и мeтoдoлoшким упутствимa зa пoступaњe и извeштaвaњe интeрнe рeвизиje у jaвнoм сeктoру, Прaвилник o зajeдничким критeриjумимa и стaндaрдимa зa успoстaвљaњe, функциoнисaњe и извeштaвaњe o систeму финaнсиjскoг упрaвљaњa и кoнтрoлe у jaвнoм сeктoру и Правилник o услoвимa и пoступку пoлaгaњa испитa зa стицaњe звaњa oвлaшћeни интeрни рeвизoр у jaвнoм сeктoру) - усмено; познавање међународног оквира професионалне праксе интерне ревизије –усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова; знање енглеског језика – усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Београд

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да  тече 21. фебруара 2019. године и истиче 28. фебруара 2019. године.

V  Лица која су задужена за давање обавештења о интерном конкурсу: Зора Амановић и Деса Недовић, контакт телефон 011 36 42 665.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Министарство финансија, Кнеза Милоша 20, Београд, са назнаком: „За интерни конкурс“.

VII  Датум оглашавања: 20. фебруар 2019. године. 

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном државном стручном испиту достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.
Кандидати који конкуришу на радно место под редним бројем 2. текста огласа о интерном конкурсу, поред наведених доказа прилажу и оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном испиту за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору.

Кандидати који немају положен стручни испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, примају се на рад под условом да тај испит положе у року од 18 месеци од дана ступања на рад.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс, а о којима се води службена евиденција су уверење о положеном државном стручном испиту, односно уверење о положеном правосудном испиту и уверење о положеном стручном испиту за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору.
Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном државном стручном испиту, односно о положеном правосудном испиту и доказ о положеном испиту за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.
Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведене доказе, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).
Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).
Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеним радним местима, провера наведених стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, биће обављена почев од 13. марта 2019. године од 8,30 часова, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило), о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (адресе или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, у општини или  суду, биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар финансија.
Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Министарства финансија.                                                    
          


                                                                                                                                         ДИРЕКТОР

                                                                                                                                 др Данило Рончевић

 

претрага