ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 25.08.2019 Датум оглашавања: 12.06.2019 Датум истека рока за пријављивање: 20.06.2019


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19), Геолошки завод Србије оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У ГЕОЛОШКОМ ЗАВОДУ СРБИЈЕ

I Орган у коме се радно место попуњава:

Геолошки завод Србије, Ровињска бр. 12, Београд

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за припрему и извођење палеонтолошких истраживања – палеонтолог истраживач, у звању саветник, у Групи за палеонтологију, у Одељењу за израду основне геолошке карте, у Сектору за регионалну геологију - 1 извршилац;

Опис послова: Врши преглед препарата, врши одређивање фосилног садржаја из палеопалинолошких препарата; анализира и утврђује старост и стратиграфску припадност детерминисаног материјала; врши истраживања на терену; припрема палеонтолошки извештај у циљу разврставања картираних јединица по периодама; учествује у изради геолошких карата, студија, програма; ради на оптичким иструментима (микроскопи и лупе), ради са опасним киселинама, њиховим парама и минералним уљима у ''палеонтолошким кадама''; учествује у међународним пројектима геолошких истраживања из домена палеонтолошких истраживања; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области Гео-науке (геологија) (Студијски програм Геологија - Модул Палеонтологија) на основним студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен стручни испит, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Компетенције које се проверавају у изборном поступку:
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом. Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

Провера општих функционалних компетенција:
•    Организација и рад државних органа РС – провераваће се путем теста (писмено)
•    Дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака, (практичним радом на рачунару или увидом у одговарајући сертификат)
•    Пословна комуникација – провераваће се путем писмене симулације

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“ (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац  (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs

Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
•    посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора) - провераваће се путем писмене и усмене симулације;
•    посебна функционална компетенција за одређено радно место (релевантни прописи и акти из делокруга радног места), Правилник о садржини пројеката геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања - провераваће се путем усмене симулације;
•    посебна функционална компетенција за одређено радно место (возачка дозвола „Б“ категорије) - провераваће се увидом у приложени документ.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Геолошког завода Србије, www.gzs.gov.rs.

Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције (Управљање информацијама; Управљање задацима и остваривање резултата; Оријентација ка учењу и променама; Изградња и одржавање професионалних односа; Савесност, посвећеност и интегритет;) -  провера ће се вршити путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата:
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом.

2.Радно место за послове инжењерскогеолошког истраживања – Истраживач, у звању саветник, у Групи за инжењерску геологију, у Одељењу за инжењерску геологију и геомеханичку лабораторију, у Сектору за геотехнику и хидрогеологију - 1 извршилац.

Опис послова: Обавља основна инжењерскогеолошка истраживања на терену; израђује извештај о геохазардима; води и учествује у изради листа основне инжењерскогеолошке карте; реализује инжењерскогеолошка истраживања за потребе просторног планирања, учествује у реализацији геотехничких истраживања за потребе изградње објеката ширег друштвеног значаја; учествује у изради програма рада и дугорочног програма развоја основних инжењерскогеолошких истраживања, односно годишњег програма извођења основних геотехничких истраживања и учествује у изради извештаја о раду Завода из делокруга рада Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области Гео-науке (геологија) (Студијски програм Геотехника) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен стручни испит, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Компетенције које се проверавају у изборном поступку:
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом. Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

Провера општих функционалних компетенција:
•    Организација и рад државних органа РС – провераваће се путем теста (писмено)
•    Дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару)
•    Пословна комуникација – провераваће се путем писмене симулације

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“ (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац  (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs

Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
•    посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора) - провераваће се путем писмене и усмене симулације;
•    посебна функционална компетенција за одређено радно место (релевантни прописи и акти из делокруга радног места), Правилник о потребном степену изучености инжењерско геолошких својстава терена за потребе планирања, пројектовања и грађења - провераваће се путем усмене симулације;
•    посебна функционална компетенција за одређено радно место (возачка дозвола „Б“ категорије) - провераваће се увидом у приложени документ.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Геолошког завода Србије, www.gzs.gov.rs.

Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције (Управљање информацијама; Управљање задацима и остваривање резултата; Оријентација ка учењу и променама; Изградња и одржавање професионалних односа; Савесност, посвећеност и интегритет) - провера ће се вршити путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата:
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом.
 
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА РАДНА МЕСТА:

III Место рада: Београд, ул. Ровињска бр.12

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за конкурс: Геолошки завод Србије, Београд, Ровињска бр.12, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.
V Лицa којa су задужена за давање обавештења: Нада Орестијевић, контакт телефон: 011/2889966, од 12 до 14 часова.

VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Геолошког завода Србије или у штампаној верзији у писарници Геолошког завода Србије, Београд, Ровињска бр.12.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту.

Кандидат који не достави доказе, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњава услове за запослење, писмено се обавештава да je искључен из даљег изборног поступка. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

X Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Геолошког завода Србије.

XI Врста радног односа: радна места попуњавају се заснивањем радног односа на неодређено радно време.

XII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 01. јула 2019. године, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или e-mail адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Геолошког завода Србије, Ровињска бр.12, у Београду. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напоменe:
Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.
Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци.
Државни службеник на пробном раду који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Геолошког завода Србије. Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.gzs.gov.rs) и огласној табли Геолошког завода Србије; на интерент презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага