ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 21.06.2019 Датум истека рока за пријављивање: 01.07.2019


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о  интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава
 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У
                                              ГЕОЛОШКОМ ЗАВОДУ СРБИЈЕ

 
I Орган у коме се попуњава радно место: Геолошки завод Србије, Ровињска 12, 11124 Београд 45

II Радно место које се попуњава:

1. Начелник Одељења, у звању виши саветник, Одељење за инжењерску геологију и геомеханичку лабораторију, Сектор за геотехнику и хидрогеологију - 1 извршилац.

Опис послова: Руководи и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника у Одељењу; организује израду пројеката инжењерскогеолошких истраживања у Републици Србији и иностранству; координира и прати реализацију истраживања у области инжењерскогеолошких истраживања и изводи послове истраживања на терену, учествује у изради листа основне инжењерскогеолошке карте Србије 1:100 000; координира рад код истраживања процеса и појава геохазарда и оцену георизика (клизишта, земљотреси, проломи у тлу, поплаве и др.), уводи нове методе истраживања и врши њихово унапређивање; предлаже, припрема и учествује у дефинисању пројектних задатака и пројеката инжењерскогеолошких истраживања у Републици Србији и иностранству; учествује у изради програма рада из области инжењерскогеолошких истраживања и у изради извештаја о раду Завода и припрема информације из делокруга рада Одељења; прати препоруке, директиве и друге прописе из делокруга рада Одељења и учествује у њиховој имплементацији; учествује у публиковању научних и стручних радова из области инжењерскогеолошких истраживања у научним и стручним часописима; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

Услови: Стечено високо образовање из научне области Гео-науке (геологија) (Студијски програм Геотехника) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање седам година радног искуства у струци, положен стручни испит, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

III Место рада: 11124 Београд 45, Ровињска 12

IV Врста радног односа: радно место попуњава се заснивањем радног односа на неодређено време.

V Компетенције које се проверавају у изборном поступку :

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Провера општих функционалних компетенција:

•    „Организација и рад државних органа Републике Србије” - провераваће се путем теста (писмено) 
•    „Дигитална писменост” - провераваће се решавањем задатака  (практичним радом на рачунару или увидом у одговарајући сертификат)

•   „Пословна комуникација” - провераваће се путем симулације (писмено).

У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост” (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац  (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима,   www.suk.gov.rs

Провера посебних функционалних компетенција:

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (основе управљања људским ресурсима) - провераваће се писмено путем писмене симулације;

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем усмене симулације и путем писмене симулације;

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места, (Правилник о потребном степену изучености инжењерско геолошких својстава терена за потребе планирања, пројектовања и грађења) - провераваће се путем усмене симулације;

Посебна функционална компетенција за одређено радно место (возачка дозвола „Б“ категорије) - провераваће се увидом у приложени документ.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Геолошког завода Србије, www.gzs.gov.rs

Провера понашајних компетенција:

Понашајне компетенције (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; орјентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) - провераваће се путем психометријских тестова и путем интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад на радном месту у органу и  прихватања вредности државних органа -  провераваће се путем интервјуа са комисијом.

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за интерни конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или се предају непосредно на писарници Геолошког завода Србије, 11124 Београд 45, Ровињска 12, са назнаком „За интерни конкурс“.

VII Лице које је задужено за давање обавештења: Нада Ористијевић, телефон: 011/2889966 од 12,00 до 14,00 часова.

VIII Датум оглашавања: 21. јун 2019. године.

IX Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања конкурса на интернет презентацији Службе за управљање кадровима.

X Пријава на интерни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Геолошког завода Србије или у штампаној верзији на писарници Геолошког завода Србије, 11124 Београд 45, Ровињска 12.

Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокпија доказа о положеном стручном испиту, оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или премештају у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС„ број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и уверење о положеном стручном испиту.
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Геолошког завода Србије.
 
XIII Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о интерном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 1. јула 2019. године. Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција  ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати  Србија, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са комисијом ће се обавити у просторијама Геолошког завода Србије (11124 Београд 45, Ровињска 12).

Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

XIV Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници  запослени на неодређено време из органа државне управе и служби Владе.

Напоменe:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Геолошког завода Србије. Овај конкурс се објављује на интерент презентацији и огласној табли Службе за управљање кадровима  и на интернет презентацији и огласној табли Геолошког завода Србије.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
            Д И Р Е К Т О Р


        др Данило Рончевић

 

претрага