ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 20.07.2019 Датум оглашавања: 10.07.2019 Датум истека рока за пријављивање: 18.07.2019


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07,  67/07- исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9. став 1. Уредбе о  интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19), оглашава


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА И ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА
 

I Орган у коме се попуњавају радна места:
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26.
 
II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за нормативне и надзорне послове пензијског и инвалидског осигурања, звањесамостални саветник, Одсек за нормативне и надзорне послове и послове координације социјалне сигурности, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту, 1 извршилац.


Опис посла:
- учествује у припреми и изради нацрта закона, других предлога прописа и општих аката у области пензијског и инвалидског осигурања, добровољног пензијског осигурања и израђује пратеће прилоге;
- израђује материјалe за разматрање и усвајање нацрта закона, других предлога прописа и општих аката у области пензијског и инвалидског осигурања;
- израђује стручна мишљења у вези са применом прописа у области пензијског и инвалидског осигурања и добровољног пензијског осигурања, као и одговоре и мишљења у поступку за оцењивање уставности и законитости и одговоре на посланичка питања;
- даје стручна мишљења на нацрте закона и предлоге прописа других органа и врши надзор над законитошћу општих аката Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање;
- обавља све послове везане за добровољне пензијске фондове и пензијске планове, односно уговоре о пензијским плановима, укључујући и послове регистрације пензијских планова и вођења евиденције о томе;
- припрема годишње и периодичне извештаје о раду, одговоре на представке;
- обавља све остале послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање пет година, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

2. Радно место за нормативне и послове координације социјалне сигурности, звање  саветник, Одсек за нормативне и правне послове у области социјалне и породичне заштите и финансијске подршке породици са децом, Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту, 1извршилац.


Опис посла:
- учествује у припреми нацрта закона и предлога подзаконских аката и других прописа из области социјалне заштите;
-  учествује у припреми стручних мишљења и објашњења у вези са применом закона и других прописа из надлежности Одсека;
-  пружа стручну помоћ установама социјалне заштите, израђује одговоре на захтеве и представке других органа, организација, установа и грађана из делокруга Одсека;
-  припрема и израђује решења о броју и структури запослених и сагласности за пријем радника у радни однос, сачињава прегледе о радним местима и структури запослених у односу на утврђене нормативе и стандарде у установама социјалне заштите за смештај корисника из делокруга Одсека;
-  даје сагласности на статут и акт о организацији и систематизацији послова у установама социјалне заштите за смештај корисника чији је оснивач Република;
-  учествује у преговорима са репрезентативним синдикатима запослених у социјалној заштити;
- обавља све остале послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

3. Радно место за подршку спровођењa и праћења спровођењa пројеката, звање млађи саветник, Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте, 1извршилац.


Опис посла:
- учествује у стручним пословима у вези са спровођењем и праћењем спровођења пројеката финансираних из фондова ЕУ, међународних донација и кредита;
- учествује у изради плана јавних набавки и припреми техничке документације за спровођење поступка јавних набавки и пружању релевантних информација Телу за уговарање;
- учествује у раду Комисије за одабир понуда и пријава; 
- обрађује техничке информације потребне за рад екстерних оцењивача и ревизора према одговарајућим форматима и учествује у припреми планова за спровођење препорука екстерних оцењивача и ревизора;
- учествује у припреми извештаја о спровођењу и оцењивању уговора и акционих планова, као и других извештаја потребних за праћење и спровођење пројеката;
- обавља све остале послове по налогу помоћника министра.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање једну годину радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

4. Радно место за подршку надзору социјалне заштите, звање млађи саветник - приправник, Одељење за инспекцијски надзор, Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту, 1извршилац, радни однос на одређено време у својству приправника.


Опис посла:
-  прикупља податке, прати и анализира стање у области инспекцијског надзора у социјалној заштити;
- прикупља и анализира податке добијене помоћу контролних листи и инспекцијске, управне, судске и пословне праксе из одговарајуће области инспекцијског надзора и сачињава извештаје;
- припрема елементе за предлог плана инспекцијског надзора на основу утврђеног стања и процене ризика; 
- креира, обрађује и ажурира базу статистичких и података у вези са инспекцијским пословима;
- припрема предлоге одговора на представке, притужбе грађана, на захтеве за обавештењем народних посланика, одговора на питања упућена инспекцији;
- води Регистар лиценцираних организација социјалне заштите, извод из Регистра и друге евиденције из надлежности инспекције социјалне заштите, ажурира податке на интернет страници Министарства, објављује списак надзираних субјеката (Беле и Црне листе);
- обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.

Услови:
Стечено високо образовање из научне области правних наука, политичких наука, психолошких наука, социолошких наука или педагошких и андрагошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање једну годину радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом, осим за радно место под редним бројем 4. – пријем приправника где се не проверавају посебне функционалне компетенције.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку за сва извршилачка радна места проверавају се:
Опште функционалне компетенције, и то:
•    „Организација и рад државних органа РС“ - провераваће се путем теста (писмено) 
•    „Дигитална писменост“ - провераваће се решавањем задатака  (практичним радом на рачунару)
•    „Пословна комуникација„ - провераваће се путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере. 


IV Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада нормативни послови (примена номотехничких и правно-техничких правила за израду правних аката (усаглашеност прописа и општих аката у правном систему); методологија праћења примене и ефеката донетих прописа и извештавање релевантним телима и органима) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (израда секторских анализа) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о пензијском и инвалидском осигурању и Правилник о условима, начину и поступку организовања и функционисања пензијских планова) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област рада нормативни послови (припрема и израда стручних мишљења и образложења различитих правних аката (нацрта прописа, међународних уговора итд); методологија праћења примене и ефеката донетих прописа и извештавање релевантним телима и органима - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о социјалној заштити и Закон о финансијској подршци породици са децом) - провераваће се путем симулације (усмено).
 
За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област рада послови управљања програмима и пројектима финансираних из фондова ЕУ (ИПА програмирање и приоритизација пројектних идеја, писање програмских и пројектних докумената; процес управљања пројектним циклусом у контексту ЕУ програма) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) и Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – знање енглеског језика  (ниво Б2) - усмено путем разговора.
Напомена: Ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању енглеског језика, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу * Знање страних језика који су тражени конкурсом), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо усмене провере. 

За радно место под редним бројем 4:
Не проверавају се посебне функционалне компетенције.

V Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

VI Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места:
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа -  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs
VII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за конкурс: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места и пријем приправника”.
VIII Лицa којa су задужена за давање обавештења: Олга Пуљевић и Анђела Роглић, тел: 011-3613-490, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, од 10,00 до 13,00 часова.
IX Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
X Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања или у штампаној верзији на писарници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
XII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). За радно место под редним бројем 4. подноси се оригинал или оверена фотокопија уверења са  подацима о осигурању (стажу осигурања) које издаје Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање. Кандидати који у уверењу Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурања имају евидентиран стаж осигурања неопходно је да доставе све доказе односно потврде, решења и друге акте из којих се види са којим степеном стручне спреме и у којем периоду су стекли стаж осигурања.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
 Напомена:
*Приправник: Законом о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), између осталог, прописано је да је приправник лице које први пут заснива радни однос у својој струци и оспособљава се за самосталан рад; да се изузетно радни однос у статусу приправника може засновати и са лицем које је код другог послодавца било у радном односу, односно обављало рад ван радног односа на пословима у својој струци краће од времена утврђеног за приправнички стаж у степену образовања који је услов за рад на тим пословима; да се време проведено у радном односу, односно на раду ван радног односа, код другог послодавца не урачунава у приправнички стаж; да приправнички стаж на радним местима са високим образовањем траје једну годину; да приправник заснива радни однос на одређено време, после спроведеног јавног конкурса.
XIII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Министарства.
Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која конкуришу.
XIV Трајање радног односа: За радна места 1, 2 и 3. радни однос заснива се на неодређено време, а за радно место под редним бројем 4. радни однос заснива се на одређено време, у својству приправника.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе у року од шест месеци од дана заснивања радног односа. Радни однос за пријем приправника заснива се на одређено време ради обуке приправника и он траје годину дана.
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.
XV Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 30. јула 2019. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом на адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција  ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати ''Србија'' Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (Теразије 41, трећи спрат). Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве или путем телеграма на адресу коју су навели у обрасцу пријаве.
Напомена:
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар за рад, запошљавања, борачка и социјална питања.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.minrzs.gov.rs) и огласној табли Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
На интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашених радних места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Образац пријаве на конкурс, за сва радна места, може се преузети на званичној  интернет  презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања или у штампаној верзији на писарници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26.

 

претрага