ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 31.07.2019 Датум истека рока за пријављивање: 08.08.2019


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о  интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава
 
ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У
СЛУЖБИ ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

I Орган у коме се попуњавају радна места: Служба за управљање кадровима, Булевар Михаила Пупина 2, Нови Београд.


II Радна места која се попуњавају:
1. Радно место за послове анализе одлива кадрова и каријерно саветовањe, у звању самостални саветник, Центар за управљање каријером државних службеника, Сектор за одабир и развој кадрова –1извршилац.

Опис посла: Учествује у изради предлога измена методологије за праћење и анализу стања у вези са одливом кадрова у органима државне управе и утврђивање мера за њихово задржавање; креира инструменте и технике за прикупљање података у вези са одливом кадрова, анализира резултате и израђује извештаје и предлаже мере за унапређење стања; учествује у анализи и процени компетенција, мотива, интересовања и каријерних потребa државних службеника путем интервјуа и / или групних вежби; примењује психолошке мерне инструменте, анализира и интерпретира резултате за потребе процене индивидуалних потенцијала за развој; пружа стручну помоћ државним службеницима у вези са управљањем каријером и израдом индивидуалних планова развоја; ради саветовање и примењује различите инструменте за развој у раду са руководиоцима и јединицама за кадрове а у вези са управљањем каријером државних службеника; сарађује са другим државним органима, јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама у областима из делокруга Центра; обавља и друге послове по налогу шефа Центра.

Услови: Стечено високо образовање из научне области психолошке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

2. Руководилац Групе, у звању самостални саветник, Група за Централну кадровску евиденцију и информационе системе, Сектор за аналитичке послове –1извршилац.

Опис посла: Руководи Групом, планира рад државних службеника у Групи, пружа стручна упутства, координира и надзире њихов рад; стара се о ефикасном функционисању информационог система Централне кадровске евиденције и других информационих система Службе; пружа стручну подршку корисницима информационог система Централне кадровске евиденције; унапређује и одржава званичну интернет презентацију Службе; објављује конкурсе и стара се о одржавању и експлоатацији и других информационих система које користи Служба; сарађује са другим органима на пословима е-управе и повезивања са другим информационим системима; врши обраду података уписаних у Централну кадровску евиденцију у сврху извршавања послова из надлежности Службе; израђује извештаје о раду Групе; обавља и друге послове по налогу помоћника директора Службе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области рачунарске науке или организационе науке – одсек информациони системи и технологије или економске науке или математичке науке или из стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

3. Радно место за стручне послове подршке Високом службеничком савету, у звању самостални саветник, Одсек за подршку Високом службеничком савету, Сектор за правне, финансијске и опште послове –1 извршилац.

Опис посла: Пружа стручна упутства органима у вези са конкурсним поступцима за попуњавање положаја; проверава испуњеност услова за попуњавање положаја и израђује обавештења органима; учествује у припреми седница Високог службеничког савета и израђује записнике са седница Високог службеничког савета; пружа стручна упутства о примени општих аката Високог службеничког савета органима и заинтересованим лицима и припрема потребне податаке и информације неопходне за праћење примене Кодекса понашања државних службеника; организује рад конкурсних комисија које именује Високи службенички савет; учествује у изради записника о раду конкурсних комисија које именује Високи службенички савет и закључака о одбацивању пријава учесника конкурса за попуњавање положаја које доносе конкурсне комисије; пружа обавештења у вези са оглашеним конкурсима за попуњавање положаја; припрема извештајe и информације о покренутим и окончаним поступцима за попуњавање положаја, кретању државних службеника на положају и попуњености положаја, Влади и на захтев међународних организација и припрема анализе и извештаје из делокруга Одсека; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

4.  Руководилац Групе, у звању виши саветник, Група за финансијске и рачуноводствене послове, Сектор за правне, финансијске и опште послове –1извршилац.

Опис посла: Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, усмерава и надзире рад државних службеника у Групи; израђује предлог Финансијског плана Службе ради израде Закона о буџету и израђује, прати и усаглашава оперативне финансијске планове за извршење буџета; координира, прати и контролише законито, наменско и економично трошење буџетских средстава и врши контролу рачуноводствене исправности и веродостојности финансијских исправа; израђује периодичне и годишње извештаје о извршењу буџета, завршни рачун, периодичне извештаје о учинку програмског буџета и извештаје о извршењу финансијског плана; организује и контролише обрачун плата и накнада из делокруга рада Службе, усаглашава и врши сравњење консолидованог стања главне књиге Трезора са помоћним евиденцијама; планира и прати припрему и достављање података Управи за трезор за Регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору, као и податке за подношење појединачних пореских пријава за исплате прихода физичким лицима на које се плаћају порези и доприноси Пореској управи; стара се о правилности  обрачуна накнада за Високи службенички савет и Жалбену комисију Владе; обавља и друге послове по налогу помоћника директора Службе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

5. Радно место за послове Жалбене комисије Владе, у звању самостални саветник, Одељење за подршку Жалбеној комисији Владе –1извршилац.

Опис посла: Израђује нацрте решења Жалбене комисије Владе у правним стварима које захтевају знање из више повезаних правних целина у складу са одлукама Жалбене комисије Владе; припрема одговоре на тужбе у судском поступку покренутом по решењу Жалбене комисије Владе;  израђује закључке о одбацивању жалбе у складу са одлукама Жалбене комисије Владе; припрема материјале за рад заједничке седнице Жалбене комисије Владе; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

III Место рада за сва радна места: Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2.

IV Врста радног односа: радна места попуњавају се заснивањем радног односа на неодређено време.

V Компетенције које се проверавају у изборном поступку :

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.

На интерном конкурсу за извршилачка радна места која нису руководећа, не проверавају се опште функционалне и понашајне компетенције.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.


Компетенције које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 1:

Провера посебних функционалних компетенција:

Посебна функционална компетенција за област рада послови управљања људским ресурсима (управљање људским ресурсима базирано на компетенцијама; области управљања људским ресурсима: анализу посла, кадровско планирање, регрутацију, селекцију, увођење у посао, стручно усавршавање, развој и инструменте развоја, оцењивање, награђивање, управљање каријером) - провераваће се усмено - путем симулације.

Посебна функционална компетенција за за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о државним службеницима; Уредба о вредновању радне успешности; Уредба о одређивању компетенција за рад државних службеника) – провераваће се усмено – путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – методе развоја кадрова (Развојни – асесмент центар и друге) – провераваће се писмено – путем есеја.

Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа -  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).


Компетенције које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 2:

Провера општих функционалних компетенција:

•    „Организација и рад државних органа Републике Србије” - провераваће се путем теста (писмено) 
•    „Дигитална писменост” - провераваће се решавањем задатака  (практичним радом на рачунару)
•    „Пословна комуникација” - провераваће се путем симулације (писмено).

У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост” (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац  (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs

Провера посебних функционалних компетенција:

Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (основе управљања људским ресурсима) – провераваће се писмено – путем симулације.

Посебна функционална компетенција за област рада информатички послови (базе података) – провераваће се усмено - путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о државним службеницима) – провераваће се писмено – путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о заштити података о личности) - провераваће се усмено - путем симулације.

Провера понашајних компетенција:

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) - провераваће се путем  психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа -  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

Компетенције које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 3:

Провера посебних функционалних компетенција:

Посебна функционална компетенција за област рада послови управљања људским ресурсима (радно-правни односи у државним органима; управљање људским ресурсима базирано на компетенцијама; области управљања људским ресурсима: анализа посла, кадровско планирање, регрутација, селекција, увођење у посао, стручно усавршавање, развој и инструменти развоја, оцењивање, награђивање, управљање каријером) - провераваће се усмено - путем симулације.

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се усмено - путем симулације.

Посебна функционална компетенција за за одређено радно место – релевантни прописи и акти  из делокруга радног места (Закон о државним службеницима; Закон о државној управи; Пословник Високог службеничког савета; Кодекс понашања државних службеника) – провераваће се усмено – путем симулације.

Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа -  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

Компетенције које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 4:

Провера општих функционалних компетенција:

•    „Организација и рад државних органа Републике Србије” - провераваће се путем теста (писмено) 
•    „Дигитална писменост” - провераваће се решавањем задатака  (практичним радом на рачунару)
•    „Пословна комуникација” - провераваће се путем симулације (писмено).

У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост” (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац  (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs

Провера посебних функционалних компетенција:

Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (општи, стратегијски и финансијски менаџмент) – провераваће се усмено – путем симулације.

Посебна функционална компетенција за област рада финансијско-материјални послови (буџетски систем Републике Србије) – провераваће се усмено - путем симулације.

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се усмено - путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о платама државних службеника и намештеника) - провераваће се усмено - путем симулације.

Провера понашајних компетенција:

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) - провераваће се путем  психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа -  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

Компетенције које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 5:

Провера посебних функционалних компетенција:

Посебна функционална компетенција за област рада управно-правни послови (општи управни поступак; управни спорови, правила поступка, извршење донетих судских одлука) - провераваће се усмено - путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације органа (Закон о државним службеницима) – провераваће се усмено – путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о раду; Закон о полицији) – провераваће се усмено – путем симулације.

Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа -  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).


VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за интерни конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом на адресу Служба за управљање кадровима, Палата „Србија”, 11070 Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило) или се подносе непосредно на писарници Палате „Србија”, 11070 Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило), са назнаком „За интерни конкурс за попуњавање извршилачког радном места (назив радног места)”.

VII Лице које је задужено за давање обавештења: Марко Ристић, телефон: 011/3112-043.
 
VIII Датум оглашавања: 31. јул 2019. године.

IX Рок за подношење пријава на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече 1. августа 2019. године и истиче 8. августа 2019. године. 

X Пријава на интерни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији на писарници Палате „Србија”, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило).

Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или премештају у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима односно уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Службе за управљање кадровима.
 
XIII Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о интерном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 12. августа 2019. године.
Провера компетенција и интервју са комисијом за сва радна места обавиће се у Служби за управљање кадровима, Палата „Србија”, 11070 Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило).
Кандидати који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или адресе становања или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

XIV Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници  запослени на неодређено време из органа државне управе и служби Владе.

Напоменe:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Службе за управљање кадровима. Овај конкурс се објављује на интерент презентацији и огласној табли Службе за управљање кадровима.

 Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.


                   Д И Р Е К Т О Р

               др Данило Рончевић

 

претрага