ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 31.07.2019 Датум истека рока за пријављивање: 08.08.2019


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о  интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава
 
ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У
КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
 
I Орган у коме се попуњавају радна места: Канцеларија за ревизију система управања средствима Европске уније, Немањина 4, Београд.


II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место координатор послова ревизије, у звању виши саветник, Група за ревизију  програма – изградња институција и јачање капацитета; друштвено – економски и регионални развој; запошљавање, социјална политика, образовање, промовисање родне равноправности и развој људских ресурса – Национални акциони програм  –1извршилац.

Опис посла: Координира рад чланова мешовитих тимова ревизије; припрема оперативне планове рада ревизије и учествује у припреми стратешких годишњих планова ревизије; припрема годишњи план рада Канцеларије из свог делокруга; стара се да обезбеди ефикасније и рационалније извођење ревизија и развој техничке и технолошке подршке током остваривања ревизије; израђује ревизорски извештај; учествује у припреми годишњег извештаја о ревизорским активностима и годишњег мишљења за програм из делокруга Групе, који се подносе Европској комисији; припрема годишња мишљења о завршном извештају о трошковима целокупног или делимичног затварања програма који се подноси Европској комисији; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 7 година радног искуства у струци; ревизорски сертификат: овлашћени ревизор; овлашћени интерни ревизор; овлашћени интерни ревизор у јавном сектору и државни ревизор, као и потребне компетенције за рад на радном месту.


2. Радно место координатор послова ревизије, у звању виши саветник, Група за ревизију у оквиру програма регионална и територијална сарадња  –1извршилац.

Опис посла: Координира рад чланова мешовитих тимова ревизије; припрема оперативне планове рада ревизије и учествује у припреми стратешких годишњих планова ревизије;  припрема годишњи план рада Канцеларије из свог делокруга; стара се да обезбеди ефикасније и рационалније извођење ревизија и развој техничке и технолошке подршке током остваривања ревизије;  израђује ревизорски извештај; учествује у припреми годишњег извештаја о ревизорским активностима и годишњег мишљења за програм из делокруга Групе, који се подносе Европској комисији; припрема годишња мишљења о завршном извештају о трошковима целокупног или делимичног затварања програма који се подноси Европској комисији; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 7 година радног искуства у струци; ревизорски сертификат: овлашћени ревизор; овлашћени интерни ревизор; овлашћени интерни ревизор у јавном сектору и државни ревизор; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

III Место рада за сва радна места: Београд, Немањина 4.

IV Врста радног односа: радна места попуњавају се заснивањем радног односа на неодређено време.

V Компетенције које се проверавају у изборном поступку :
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера посебних функционалних компетенција и интервју са комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних кометенција могу се наћи на интернет презентацији Канцеларије за ревизију система управања средствима Европске уније.

Компетенције које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 1:

Провера посебних функционалних компетенција:

Посебна функционална компетенција за област рада послови ревизије – Ревизија система, ревизија успешности, финансијска ревизија и ревизија усаглашености са прописима - провераваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - Прописи из делокруга радног места (Закон о потврђивању оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмената претприступне помоћи ИПА I и ИПА II) – провераваће се писмено путем есеја
 
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик (Енглески Б1) - провераваће се писмено путем есеја.
Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања страног језика који је тражен конкурсом, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Страни језик, неопходно је да уз пријавни образац  (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – Технике прикупљања података (Excel – напредни ниво) - провераваће се писменом симулацијом.

Интервју са комисијом:
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа -  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

Компетенције које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 2:

Провера посебних функционалних компетенција:

Посебна функционална компетенција за област рада послови ревизије - Спровођење годишњег плана интерне ревизије  - провераваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - Прописи из делокруга радног места (Закон о потврђивању оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмената претприступне помоћи ИПА I и ИПА II) – провераваће се писмено путем есеја

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик (Енглески Б1) - провераваће се писмено путем есеја.
Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања страног језика који је тражен конкурсом, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Страни језик, неопходно је да уз пријавни образац  (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
 
Интервју са комисијом:
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа -  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за интерни конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом на адресу Канцеларија за ревизију система управања средствима Европске уније, Немањина 11, 11000 Београд или непосредно на адреси писарнице Немањина 11, 11000 Београд, са назнаком „За интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

VII Лица која су задужена за давање обавештења о интерном конкурсу: Саво Рончевић и Татјана Весковић, контакт телефон 011 36 39 978.
 
VIII Датум оглашавања: 31. јул 2019. године.

IX Рок за подношење пријава на интерни конкус  је осам дана и почиње да тече 1. августа 2019. године и истиче 8. августа 2019. године.

X Пријава на интерни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, интернет презентацији Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније, www.aa.gov.rs, а одштампани образац пријаве може се преузети на адреси писарнице Немањина 11,  Београд.

Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија ревизорског сертификата: овлашћени ревизор; овлашћени интерни ревизор; овлашћени интерни ревизор у јавном сектору и државни ревизор; оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или премештају у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Кандидати који немају ревизорски сертификат: овлашћени ревизор; овлашћени интерни ревизор; овлашћени интерни ревизор у јавном сектору и државни ревизор примају се на рад под условом да тај сертификат прибаве  у року од 18 месеци од дана ступања на рад.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту и ревизорски сертификат: овлашћени ревизор; овлашћени интерни ревизор; овлашћени интерни ревизор у јавном сектору и државни ревизор.
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Канцеларије за ревизију система управања средствима Европске уније, Немањина 11, 11000 Београд.
 
XIII Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о интерном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 26. августа 2019. године.
Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом за сва радна места обавиће се у просторијама Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније (Немањина  4, осми спрат).
Кандидати се о датуму, месту и времену спровођења фаза изборног поступка обавештавају  на контакте (бројеве телефона и e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве  или путем телеграма на адресу коју су навели у обрасцу пријаве.

XIV Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници  запослени на неодређено време из органа државне управе и служби Владе.

Напоменe:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао  директор Канцеларији за ревизију система управљања средствима Европске уније. Овај конкурс се објављује на интерент презентацији и огласној табли Службе за управљање кадровима  и  на интернет презентацији и огласној табли Канцеларијe за ревизију система управљања средствима Европске уније.

 Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.                   Д И Р Е К Т О Р

               др Данило Рончевић

 

претрага