ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 07.08.2019 Датум истека рока за пријављивање: 15.08.2019


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Министарство културе и информисања, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07,  67/07- исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9. став 1. Уредбе о  интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19), оглашава


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
 
I Орган у коме се попуњавају радна места:

Министарство културе и информисања, Београд, Влајковићева 3.
 
II Раднa места које се попуњаваjу:

1. Радно место за праћење реализације одобрених финансијских средстава, звање саветник, Одељење за нормативне послове, пројектно суфинансирање и евиденцију представника иностраних медија и дописништава иностраних медија, Сектор за информисање и медије, 1извршилац.


Опис посла:
- врши контролу периодичних финансијских извештаја корисника државне помоћи о утрошеним средствима;
- врши контролу финансијских извештаја субјеката који су суфинансирани путем конкурса или на други законом дозвољени начин;
- сарађује са Комисијом за контролу државне помоћи;
- припрема финансијски план Сектора у оквиру финансијског плана Министарства;
- припрема план извршења Буџета;
- обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

2. Радно место за електронско пословање, звање  саветник, Група за јавне набавке и електронско пословање, Одељење за опште-правне и послове јавних набавки, Секретаријат Министарства, 1извршилац.


Опис посла:
- прати и спроводи прописе из области електронског канцеларијског пословања;
- сарађује са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу ради ефикасног фунционисања електронских апликација система;
- надзор и координација лица ангажованих за старање о систему за управљање документацијом Министарства у електронској форми;
- стара се о увођењу и имплементацији електронских услуга Министарства;
- техничка подршка при ажурирању интернет презентације Министарства;
- стара се о увођењу и имплементацији електронских услуга Министарства;
- координира послове и сарађује са унутрашњим јединицама у вези са реализацијом електронског пословања;
- прати и примењује стандарде у пројектовању информационих система;
- надзор и координација лица ангажованих за пружање информатичке подршке запосленима у Министарству;
- обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

III Компетенције које се проверавају у изборном поступку:
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.
Провера општих функционалних компетенција за  сва извршилачка радна места:
1.  „Организација и рад државних органа РС“ - провераваће се путем теста (писмено).
2.   „Дигитална писменост“ - провераваће се решавањем задатака  (практичним радом на рачунару).
3. „Пословна комуникација“- провераваће се путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“ (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
1. Посебна функционална компетенција за област рада финансијско-материјални послови (планирање буџета и извештавање) - провераваће се путем симулације (усмено).

2. Посебна функционална компетенција за област рада финансијско-материјални послови (извршење буџета)  - провераваће се путем симулације (усмено).
3. Посебна функционална компетенција за радно место прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о јавном информисању и медијима, Закон о јавним медијским сервисима) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција за област рада студијско - аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација  - провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за радно место прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о култури) - провераваће се путем симулације (усмено).

3. Посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи, акти из делокруга рада радног места (Закон о електронској управи) – провераваће се путем симулације (усмено).

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних кометенција могу се наћи на интернет презентацији Министарства културе и информисања www.kultura.gov.rs.

Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата:
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа -  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве: Пријаве на конкурс шаљу се поштом на адресу Министарство културе и информисања, Влајковићева 3, 11000 Београд или се подносе непосредно на писарници Министарства културе и информисања, Влајковићева 3,  Београд са назнаком „За јавни конкурс”.
V Лица задужено за давање обавештења о конкурсу: Јелена Јовановић, тел: 011/3345-694 од 9,00 до 13,00 часова.
VI Општи услови за запослење: Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII  Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства културе и информисања или у штампаној верзији на писарници Министарства културе и информисања, Влајковићева 3, Београд.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту), оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
 Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта  2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена:
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то непходно за одлучивање у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да кандидат у делу  Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од  (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Министарства.
XI Врста радног односа:  Радни однос заснива се на неодређено време.
XII Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од  26. августа 2019. године, о чему ће кандидати бити обавештени писаним путем на адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција  обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства културе и информисања, Београд,  Влајковићева 3. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или email адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.


Напомене:
Као државни службеник на извршилачком радном место, може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Државни службеник на пробном раду, који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар културе и информисања.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.kultura.gov.rs) и огласној табли Министарствa културе и информисања, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага