ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 07.08.2019 Датум истека рока за пријављивање: 15.08.2019


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-5341/2019 од 29. маја 2019. године, Министарство финансија-Управа за јавни дуг,  оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ

I Орган у коме се радно место попуњава:

Министарство финансија - Управа за јавни дуг, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд

II Радна места које се попуњава:

1. Радно место за стручно аналитичке послове евидентирања и праћења пројектних и програмских зајмова, у Групи за евидентирање и праћење пројектних и програмских зајмова, у звању саветник, систематизовано под редним бројем 17. Правилника - 1 извршилац.


Опис послова: Сачињава и води eвиденције о зајмовима у складу са финансијским уговорима које је закључила Република као и по oснову издатих гаранција Републике; уноси, прати, контролише и проверава обрачун обавеза по основу закључених финансијских уговора и ажурира каматне стопе, девизне курсеве и евентуалне друге податке у информационом систему Управе за јавни дуг; обавља послове у вези са праћењем реализације зајмова по основу јавног дуга и сарађује са Управом за трезор, Народном банком Србије, зајмодавцима и другим органима и организацијама; обавља послове у вези са усаглашавањем трансакција за зајмове по основу јавног дуга и сарађује са домаћим и страним пословним банкама, кредиторима и осталим зајмодавцима; обавља послове у вези са усаглашавањем података за трансакције по основу јавног дуга и сарађује са корисницима кредита; сарађује са надлежним министарствима, другим органима и организацијама у извршавању послова из делокруга рада Групе; прати имплементацију уговора о задуживању и уговора о задуживању из средстава јавног дуга- трансферни зајмови; и други послови по налогу руководиоца Групе.
 
Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке или правне науке или из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или из научне односно стручне области у оквиру природно-математичких наука или техничко-технолошких наука  у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

2. Радно место за канцеларијске и евиденционе послове, у Групи за стручно оперативне послове, у Одсеку за интерну контролу, финансијске и стручно оперативне послове, у звању референта, систематизовано под редним бројем 23. Правилника - 1 извршилац.


Опис послова:
Врши пријем, разврставање и евиденцију поште и предмета; води евиденцију о кретању предмета; експедује и архивира акте; обавља послове уноса података у информациони систем; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Средња стручна спрема, најмање 2 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

III Место рада: Београд, ул. Поп-Лукина бр. 7-9,

IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
У изборном поступку проверавају се:

1. Опште функционалне компетенције, и то:
•   „Организација и рад државних органа РС“ – провераваће се путем теста (писмено) 
•   „Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака  (практичним радом на рачунару)
•   „Пословна комуникација„ – провераваће се писменим путем.

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере. 

2. Посебне функционалне компетенције:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада – студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различизтих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирање доступних информација) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантно професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о јавном дугу) - провераваће се путем есеја (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – страни језик (енглески Б1) - провераваће се путем разговора (усмено).

За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област рада - административни послови (канцеларијско пословање и методе вођења интерних и доставних књига) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантно професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о јавном дугу) - провераваће се путем есеја (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Уредба о категоријама регистарског материјала са роковима чувања) - провераваће се путем симулације (писмено).

3.  Понашајне компетенције:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

4.  Интервју са комисијом и вредновање кандидата:

Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа -  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на web страници Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на web страници Министарства финансија-Управа за јавни дуг
www.javnidug.gov.rs

V Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Министарство финансија - Управа за јавни дуг, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд  и Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији на писарници Министарство финансија - Управа за јавни дуг, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд  са назнаком за јавни конкурс
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
Доказ који се прилаже уз образац пријаве је писани доказ о знању рада на рачунару и страног језика.
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ о знању рада на рачунару и страног језика биће ослобођени провере компетенције „Дигитална писменост“ и „енглески језик Б1“ сем уколико комисија одлучи да се приложени доказ не може прихватити као доказ којим се кандидат ослобађа од провере опште компетенције „Дигитална писменост“ и „енглески језик Б1“.

VII Остали докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује стручна спрема која је наведена у условима за радно место; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (уколико кандидат има положен државни стручни испит) кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

VIII Рок за подношење осталих доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Министарство финансија - Управа за јавни дуг, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд.

IX Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 02. сптембра 2019. године, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или електронске адресе које су навели у својим пријавама.
Провере општих функционалних компетенција и понашајних компетенција, ће се обавити у Служби за управљање кадровима, Палатa „Србија“ Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно крило).
Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у Министарству финансија - Управи за јавни дуг, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд.
Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електорнске адресе), које наведу у својим пријавама.

X Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

XI Трајање радног односа:  за оглашено радно место радни однос се заснива на неодређено време.

XII Лице задужено за давање обавештења: Милица Милићевић Стојановић, тел: 011/2927-614.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом на адресу Министарство финансија - Управа за јавни дуг, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс са називом радног места на који се конкурише”, или предају непосредно на писарници Министарства финансија - Управе за јавни дуг, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места (назив радног места)”.

НАПОМЕНE
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду), биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага