ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 07.08.2019 Датум истека рока за пријављивање: 15.08.2019


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – испрaвка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19), Управa за  трезор оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА – УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

I Орган у коме се радна места попуњавају
Министарство финансија – Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9.

II Радна места која се попуњавају:

ЦЕНТРАЛA БЕОГРАД

1) Софтверски инжењер, Одсек за апликативни дизајн и програмирање, Одељење за апликативни развој, Сектор за информационе технологије, звање самостални саветник - 1 извршилац.

Опис послова: Дизајнира, конфигурише, развија и кодира софтверске програме и апликације; учествује у раду пројектно-програмерским тимовима; користи савремене методе пројектовања и моделирања апликативног софтвера; учествује у креирању и имплементацији система заштите и криптовања података, као и на систему дигиталног потписивања порука; анализира квалитет података у базама података и тестира програмска решења као подршка пословним процесима; израђује програмску и корисничку документацију, имплементира програмска решења; прима и процесира захтеве за промену апликативног софтвера; прати и анализира животни циклус програмских решења и врши њихову модификацију ради побољшања перформанси решења или на захтев корисника; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 5 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9

2) Програмер - кодер, Одсек за апликативни дизајн и програмирање, Одељење за апликативни развој, Сектор за информационе технологије, звање саветник - 1 извршилац.

Опис послова:
Учествује у раду програмерских тимова у делу кодирања, писања аутоматских тестова; учествује у имплементацији и одржавању програма и у изради програмске документације; израђује мање програмске целине и врши тестирање; кодира програмске јединице за базе података; развија, кодира и тестира програмска решења која се односе на систем извештавања; израђује и тестира програмске интерфејсе за електронску комуникацију са спољним корисницима информационог система; врши модификацију програмских решења и кодира нове програмске целине ради побољшања перформанси или на захтев корисника; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9

3) Систем администратор, Група за Дата центар, Одељење за серверску инфраструктуру, Сектор за информационе технологије, звање саветник - 1 извршилац.

Опис послова: Врши имплементацију, конфигурацију и одржавање продукционог, развојног и тестног окружења сервера; учествује у спровођењу стандарда, процеса и процедура везаних за администрацију сервера, виртуалне инфраструктуре, сториџа, серверских оперативних система, апликативних сервера и база података; спроводи процедуре опоравка у случају престанка рада сервера; обезбеђује заштиту информација-података на серверима; имплементира ниво сигурности везан за начин подешавања и праћења права приступа крајњих корисника над сервера; планира и дефинише потребне капацитете за сервере; анализира перформансе сервера у продукционом, развојном и тестном окружењу и даје предлоге за унапређење рада система; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9

4) Самостални систем инжењер, Група за надзор и заштиту информационих система, Одељење за серверску инфраструктуру, Сектор за информационе технологије, звање самостални саветник - 1 извршилац.

Опис послова: Обезбеђује заштиту информација-података на серверима; имплементира ниво сигурности приступа ресурсима; имплементира, конфигурише и одржава продукционо, развојно и тестно окружење на серверима са Windows и UNIX оперативним системом (ОС); пише процедуре и прописује правила сигурносне политике информационих система; имплементира и управља виртуелном инфраструктуром и надгледа правилност коришћења ресурса на њој; врши инсталацију и конфигурацију storage-a; имплементира решења за проактивно деловање; спроводи мере за успостављање и одржавање континуитета пословања у ванредним и редовним условима; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 5 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада:
Београд, Поп Лукина 7-9

5) Мрежни инжењер, Група за Дата центар и заштиту мрежне инфраструктуре, Центар за комуникациону и мрежну инфраструктуру, Сектор за информационе технологије, звање саветник - 1 извршилац.

Опис послова: Пројектује основна решења за потребе мрежне инфраструктуре; одржава, инсталира, дијагностикује активну мрежну опрему, системе ИП телефоније; учествује у изради предлога радних процедура; припрема и реализује техничке пројекте; учествује у конфигурацији и имплементацији мрежних уређаја у оквиру Дата Центра; учествује у изради техничке документације; обавља друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада:
Београд, Поп Лукина 7-9

6) Инжењер за комуникационе сервисе, Група за мултимедијалне сервисе и WAN инфраструктуру, Центар за комуникациону и мрежну инфраструктуру, Сектор за информационе технологије, звање саветник - 1 извршилац.

Опис послова: Тестира и подржава комуникационе сервисе; учествује у инсталирању и одржавању активне мрежне опреме, система ИП телефоније, контакт центра и других системско-техничких компоненти информационог система; учествује у изради предлога радних процедура из делокруга Центра; учествује у изради техничке документације; прати трендове у области информатике и предлаже решења за унапређење софтвера и хардвера који се користе у Управи; обавља друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту

Место рада:
Београд, Поп Лукина 7-9

7) Радно место за подршку одржавању и евидентирању хардвера и софтвера, Група за одржавање и евидентирање хардвера и софтвера, Центар за хармонизацију пројеката и логистику, Сектор за информационе технологије, звање млађи саветник - 1 извршилац.

Опис послова: Води пословне евиденције хардверских и софтверских ресурса информационих технологија Управе; води пословне евиденције из делокруга Сектора и усклађује их са другим службама; учествује у издради финансијских планова Сектора и раду комисија за попис и пријем материјалне и нематеријане имовине Управе која се осноси на хардвер и софтвер; израђује редовне и ванредне извештаје о стању људских и материјалних ресурса у Сектору; анализира захтеве и потребе  крајњих корисника за доделу ИТ ресурса; учествује у изради процедура за примопредају и задужења ИТ ресурса; врши службену коресподенцију изван Сектора и Управе по питањима од интереса ИТ; учествује у планирању и припреми финансијских планова Сектора и документације неопходне за јавне набавке; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање једну годину радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима; као и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада:
Београд, Поп Лукина 7-9


ФИЛИЈАЛА СТАРИ ГРАД

8) Радно место за организацију послова буџетских евиденција, Одељење за фискалну статистику, звање самостални саветник - 1 извршилац.

Опис послова: Обавља послове који се односе на уплату, распоред и повраћај јавних прихода и примања; организује послове на вођењу регистара; обавља контролу годишњих рачуна; обавља рачунску, логичку и упоредну контролу података у статистичким извештајима и отклања уочене пропусте; сарађује са корисницима јавних средстава у вези са ажурирњем, контролом података у регистрима због израде Списка корисника јавних средстава; прима, обрађује и контролише образац П/Р локалних самоуоправа и поступа по рекламацијама банака за исправку грешака у платном промету приликом уплате јавних прихода; контролише послове девизних плаћања; доставља податке о корисницима јавних средстава на захтев надлежних органа и трећих лица и обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 5 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Обилићев венац 9-11

ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ

9) Радно место за јавна плаћања, Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику, звање саветник - 1 извршилац.

Опис послова: Обавља послове везане за примену система рачуна и прати податке о извршеном платном промету; координира послове на прикупљању података из области регистра и обраде личних примања за кориснике јавних средстава; врши контролу безготовинских налога које су испоставили корисници јавних средстава; врши послове девизних плаћања; спроводи поступак за исправке грешака у платном промету; врши контролу пријема и обраде захтева за упис у регистре, као и пријем и обраду захтева за остваривање права на субвенције и друге финансијске подстицаје; издаје решења и потврде из регистра; прикупља податке о хартијама од вредности и контролише наплату тарифе за регистрацију менице и реализацију менице кроз платни промет; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада:
Крушевац, Трг младих бр. 1

ФИЛИЈАЛА ПРИЈЕПОЉЕ

10) Радно место за контролу извршења јавних плаћања, Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику, звање млађи саветник - 1 извршилац.

Опис послова: Обавља оперативне послове везане за примену система рачуна и прати податке о извршеном платном промету; обавља контролу безготовинских налога које су испоставили корисници јавних средстава; учествује у контроли и исправкама завршних рачуна; учествује у изради нацрта решења и учествује у предлагању решења за отклањање неправилности и незаконитости које су утврђене контролом у интерном поступку; обавља послове девизних плаћања; обавља послове обраде личних примања за кориснике јавних средстава; обавља пријем и обраду захтева за упис, обнову регистрације и промену података у регистру, брисање из регистра у прописаним случајевима, као и пријем и обраду захтева за остваривање права на финансијске подстицаје; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови:
Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање једну годину радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима; као и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада:
Пријепоље, Санџачких бригада бр. 47

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку за сва извршилачка радна места проверавају се:
Опште функционалне компетенције, и то:
•    „Организација и рад државних органа РС“ - провераваће се путем теста (писмено)
•    „Дигитална писменост“ - провераваће се решавањем задатака  (практичним радом на рачунару)
•    „Пословна комуникација„ - провераваће се путем симулације (писмено).

Напомена:
У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, http://www.suk.gov.rs/

IV Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радна места под редним бројем 1 и 2:
Посебна функционална компетенција за област рада информатички послови (програмски језик) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - програмски језик (SQL – основно програмирање) -
провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи из делокруга радног места           (Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године) - провераваће се путем симулације (писмено).

Напомена: Ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању компетенције – програмски језик (SQL – основно програмирање), на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени провере ове компетенције, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

За радна места под редним бројем 3 и 4:
Посебна функционална компетенција за област рада информатички послови (хардвер) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о електронској управи) - провераваће се путем симулације (писмено).         
Посебна функционална компетенција за радно место - прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о буџетском систему) - провераваће се путем симулације (писмено).    

За радна места под редним бројем 5 и 6:
Посебна функционална компетенција за област рада информатички послови (информациона безбедност) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – софтвер (Основно познавање Cisco мрежних решења у области рутирања, Дата центра, сигурности, IP телефоније) - провераваће се путем симулације (писмено).         
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (писмено).         

За радно место под редним бројем 7:
Посебна функционална компетенција за област рада финансијско-материјални послови (планирање буџета и извештавање) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада информатички послови (office пакет и интернет технологије) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о јавним набавкама) - провераваће се путем симулације (писмено).         

За радна места под редним бројем 8, 9 и 10:
Посебна функционална компетенција за област рада финансијско-материјални послови (буџетски систем) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (писмено).         
Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о платним услугама) - провераваће се путем симулације (писмено).         

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Министарства финасија – Управа за трезор, у делу Конкурси https://www.trezor.gov.rs/src/competitions/

V Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

VI Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места:

Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа -  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

VII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за конкурс: Министарство финансија – Управа за трезор, Поп Лукина 7-9, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

VIII Лицa којa су задужена за давање обавештења: Сања Аврам, тел: 011/2927-504 и Соња Мрдаковић, тел: 011/2927-629, од 10.00 до 13.00 часова.

IX Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

X Рок за подношење пријава:
рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства финансија – Управа за трезор или у штампаној верзији на писарници Министарства финансија – Управа за трезор.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
 
XIII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Управе за трезор.
Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која конкуришу.

XIV Трајање радног односа: За сва радна места радни однос заснива се на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.

XV Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 26. августа 2019. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати ''Србија'' Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства финансија – Управа за трезор, Поп Лукина 7-9. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомена:
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Управе за трезор.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.trezor.gov.rs) и огласној табли Министарствa финансија – Управа за трезор, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

   
   

 

претрага