ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 07.08.2019 Датум истека рока за пријављивање: 15.08.2019


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 54. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Србије'', број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 и 95/2018) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурса за попуњавање радних места у државним органима (''Службени гласник Републике Србије'', број 02/2019), Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу оглашава,

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У
УПРАВИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ

Датум објављивања - 07.08.2019. године
Рока за подношење пријава – закључно са даном 15.08.2019. године.

I Орган у коме се радно место попуњава:

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд.

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место администратора информационог система, у звању референта у Групи за развој, управљање ризицима, информисање, администрирање рачунарском мрежом и архиву –1 (један) извршилац

Опис послова: Пружа подршку корисницима информационог система у Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу; обавља одржавање ''web-servera'' Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу и администрирање спољних корисника и израђује презентације и дизајнира пословне материјале на захтев корисника; успоставља и развија електронску документацију у Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу; учествује у планирању набавки рачунарске опреме; обезбеђује инсталирање и одржавање оперативног система и апликативног софтвера; врши инсталирање и одржавање рачунарске мреже Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, базе корисника, њиховог ''passworda'' и права приступа у оквиру унутрашње мреже; врши пријем, евидентирање и чување архивске грађе и другог регистратурског материјала и припрема податке за статистичко-техничке публикације и израђује дописе из делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу Руководиоца Групе.

Услови: Средња стручна спрема друштвеног или техничког смера или гимназија (општи, природни или друштвени смер); најмање 2 (две) године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада:
Ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд.
III У изборном поступку проверавају се:
Опште функционалне компетенције и то:
-    Организација и рад државних органа Републике Србије провераваће се путем теста (писмено);
-    Дигитална писменост провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
-    Пословна комуникација провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена:
Да би кандидат био ослобођен тестирања опште функционалне компетенције – дигитална писменост, неопходно да уз пријавни образац достави важећи Сертификат, потврду или други доказ о познавању рада на рачунару. Докази о познавању рада на рачунару се достављају у оргиналу или у форми оверене фотокопије.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је кандидат приложио уместо тестовне провере, односно Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs
Посебна функционална компетенција за област рада административни послови (методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирање података у базама података), провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада информатички послови (''office'' пакет и интернет технологија и хардвер), провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из надлежности органа (Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама - ''Службени гласник Републике Србије'', број 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015-други закон, 92/2016, 104/2016-други закон, 113/2017-други закон, 41/2018, 95/2018-други закон и 37/2019-други закон, део који се односи на Управу за утврђивање способности бродова за пловидбу) и релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о заштити података о личности – ''Службени гласник Републике Србије'', број 87/2018), провераваће се путем симулације (усмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних кометенција могу се наћи на интернет презентацији Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, www.uprava-brodova.gov.rs
Понашајне компетенције (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; орјентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; и савесност, посвећеност и интегритет), провераваће  се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање државних органа провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд, са назнаком ''за јавни конкурс – попуњавање извршилачког радног места''.

V Лице које је задужено за давање обавештења:
Селаковић Милош, телефон 011/260-70-80 локал 107, од 10.00 до 13.00 часова сваког радног дана.

VI Општи услови за запослење:
Држављанство Републике Србије; да је учесник на јавном конкурсу пунолетан; да учеснику на јавном конкурсу раније није престајао радни однос у државним органима због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање 6 (шест) месеци.

VII Рок за подношење пријаве:
Рок за подношење пријава јесте 8 (осам) дана и почиње да тече првог наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs и на интернет презентацији Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу www.uprava-brodova.gov.rs 
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од 3 (три) дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште или на непосредно на адресу: ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд.
Пријава на јавни конкурс врши се на Образцу пријаве која је доступна на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs  и на интернет презентацији Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу www.uprava-brodova.gov.rs  или у штампаној верзији у пословним просторијама Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд.

Напомена:
Да би кандидат био ослобођен тестирања опште функционалне компетенције – дигитална писменост, неопходно да уз пријавни образац достави важећи Сертификат, потврду или други доказ о познавању рада на рачунару. Докази о познавању рада на рачунару се достављају у оргиналу или у форми оверене фотокопије.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је кандидат приложио уместо тестовне провере.

IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом:
Оргинал или оверена фотокопија Уверења о држављанству; оргинал или оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених; оргинал или оверена фотокопија Дипломе којом се потврђује тражена стручна спрема; оргинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оргинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акт из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство.)
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси оргинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решења да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оргиналу или овереној фотокопији. Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа (''Службени гласник Републике Србије'', број 93/2014, 22/2015 и 87/2018), је прописано да је јавни бележник надлежан и за оверавање потписа, рукописа и преписа за које је посебним законима који се примењују пре ступања наведеног закона прописано да их оверава суд, односно општинска управа. Да основни судови, односно општинске управе као поверени посао задржавају надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа почев од 01.03.2017. године. Да ће изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, потписе, рукописе и преписе оверавати основни судови, судске јединице, као и пријемне канцеларије основних судова, односно општинске управе, као поверени посао и после 01.03.2017. године, а до именовања јавног бележника.
Сви докази се прилажу у оргиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника или у општини или суду.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.
Одредбама члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Србије'', број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), прописано је да у поступку који се покреће на захтев странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити из пријаву сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат у делу Изјаве у Образцу пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција, односно да ли жели да Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

X Рок за подношење доказа:
Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу: Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд.

XI Трајање радног односа:
Радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 (шест) месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да предметни испит положе до окончања пробног рада (у року од 6 (шест) месеци од дана заснивања радног односа.)
У складу са чланом 9. став 1. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Србије'', број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 и 95/2018), је прописано да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

XII Провера компетенција учесника конкурса проверава се у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене Oгласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у образцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 26.08.2019. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем поште на адресе које су навели у својим пријавама или путем телефона.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција, ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати Србије, ул. Булевар Михаила Пупина број 2, 11070 Београд, Нови Београд. Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у пословним просторијама Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд. Учесницима конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или адресе), које наведу у својим образцима.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија која је именована од стране директора Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу.
Предметни оглас објављује се на интернет презентацији Службе за управљање кадровима – www.suk.gov.rs,  на Огласној табли и на интернет презентацији Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу – www.uprava-brodova.gov.rs, на порталу е-управе – www.deu.gov.rs, на интернет презентацији Националне службе за запошљавање – www.nsz.gov.rs, и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у предметном огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага