ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 14.08.2019 Датум истека рока за пријављивање: 22.08.2019


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о  интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава
 

   ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У
ЦЕНТРУ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ
 
I Орган у коме се попуњава раднo местo: Центар за истраживање несрећа у саобраћају, Немањина 11, Београд.

II Радно место које се попуњава:
1. Радно место за односе са јавношћу, у звању саветник  –1извршилац.

Опис посла: Припрема сaопштења за јавност у вeзи са активностима Центра; припрема план и програм остваривања међународне сарадње Центра и логистичку припрему реализације програма посета Главног истражитеља на међународним и домаћим скуповима; сарађује са представницима различитих медија и oрганизује јавне наступе Главног истражитеља, догађаје, гостовања, интервјуе и друга јавна појављивања; креира и припрема предлог дизајна и надгледа редовно ажурирање интернет презентације Центра; припрема садржај презентација и публикација Центра у сарадњи са другим организационим јединицама; припрема план и програм комуникације Центра  са органима и организацијама јавне управе и другим институцијама у земљи и стара се о његовом спровођењу и обавља друге послове по налогу Главног истражитеља - директора.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

III Место рада: Београд, Чакорска 6

IV Врста радног односа: радно место попуњава се заснивањем радног односа на неодређено време.

V Компетенције које се проверавају у изборном поступку :
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.


На интерном конкурсу за извршилачка радна места која нису руководећа, не проверавају се опште функционалне и понашајне компетенције.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних кометенција могу се наћи на интернет презентацији Центра за истраживање несрећа у саобраћају.


Провера посебних функционалних компетенција:

Посебна функционална компетенција у одређеној области рада  - послови односа са јавношћу (односе са медијима), провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција у одређеној области рада  - послови међународне сарадње и европских интеграција (пословно – дипломатски протокол и дипломатску праксу), провераваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају) провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик  (Енглески језик Б2), провераваће се писмено путем теста.

Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања страног језика који је тражен конкурсом, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Страни језик, неопходно је да уз пријавни образац  (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Интервју са комисијом: процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за интерни конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или непосредно на адресу Центра за истраживање несрећа у саобраћају, Немањина 11, 11000 Београд, са назнаком „За интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.

VII Лице које је задужено за давање обавештења: Ена Мандић, контакт телефон: 060 80 33 504.
 
VIII Датум оглашавања: 14. август 2019. године.

IX Рок за подношење пријава на интерни конкурс  је осам дана и почиње да тече 15. августа 2019. године и истиче 22. августа 2019. године.

X Пријава на интерни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Центра за истраживање несрећа у саобраћају (www.cins.gov.rs), интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs) или у штампаној верзији на писарници Центра за истраживања несрећа у саобраћају, Београд, Немањина 11.

Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или премештају у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Центра за истраживање несрећа у саобраћају.
 
XIII Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о интерном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 26. августа 2019. године.
Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом обавиће се у просторијама Центра за истраживање несрећа у саобраћају (Београд, Чакорска 6).

Кандидати се о датуму, месту и времену спровођења фаза изборног поступка обавештавају  на контакте (бројеве телефона и e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

XIV Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници  запослени на неодређено време из органа државне управе и служби Владе.
Напоменe:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао в.д. директор -  в.д. Главни истражитељ Центра за истраживање несрећа у саобраћају. Овај конкурс се објављује на интерент презентацији и огласној табли Службе за управљање кадровима  и  на интернет презентацији и огласној табли Центра за истраживање несрећа у саобраћају.

 Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.


                   Д И Р Е К Т О Р

               др Данило Рончевић

 

претрага