ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 16.09.2019 Датум оглашавања: 04.09.2019 Датум истека рока за пријављивање: 19.09.2019


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07,  67/07- исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9. став 1. Уредбе о  интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
 
I Орган у коме се попуњавају радна места:


Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26.
 
II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место инспектора безбедности пловидбе, звање саветник, Одсек за инспекцијске послове безбедности пловидбе, Сектор за инспекцијски надзор –1извршилац.

Опис посла: Врши инспекцијски надзор  над применом закона, других прописа и општих аката који се односе на безбедност пловидбе; подноси пријаве; испитује пловидбене незгоде,остварује сарадњу са другим органима државне управе; сарађује са органима и привредним субјектима; иницира измену прописа из области водног саобраћаја; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области  грађевинско инжењерство, машинско инжењерство или саобраћајно инжењерство или из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету или завршена Војна академија - смер навигација,  најмање три  године радног искуства у струци, положен државнистручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд

2. Радно место инспектора за друмски саобраћај, звање саветник, Одељење за инспекцијске послове друмског саобраћаја, Сектор за инспекцијски надзор -  2 извршиоца (један државни службеник са седиштем рада у Београду, један државни службеник са седиштем рада у Ваљеву).

Опис послова: Врши непосредни инспекцијски надзор над применом закона и других прописа из области међународног и унутрашњег друмског саобраћаја; врши контролу поверених послова, израђује записнике и доноси решења; подноси пријаве;  иницира измену прописа из делокруга Одељења;  пружа информације и израђује мишљења из делокруга рада; учествује у изради годишњег плана инспекцијских прегледа; припрема документацију у сарадњи са начелником Одељења пре  вршења инспекцијског прегледа; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области саобраћајно инжењерство или научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државнистручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд, Ваљево

3. Радно место инспектора за државне путеве, звање саветник, Одељење за инспекцијске послове државних путева, Сектор за инспекцијски надзор, - 1 извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор над применом закона, других прописа и општих аката из области путева, над применом закона и других прописа из области путева, изградње, реконструкције и одржавања државних путева: заштите и одржавања државних путева; саобраћајне сигнализације, као и пратеће опреме пута (стајалишта, станице и снабдевање горивом, паркинзи и др); контролу грађевинских и употребних дозвола и пријаве радова; доноси решења; учествује у припреми стручних основа за израду нацрта закона и предлога других прописа из делокруга Одељења; подноси пријаве; припрема извештаје о раду; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области грађевинско инжењерство (одсек путеви, железнице, аеродроми, односно конструктивни смер) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит,положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Ваљево

4. Радно место инспектор железничког саобраћаја за електротехничке послове, звање саветник, Група за инспекцијске полове железнице, Сектор за инспекцијски надзор, -  1 извршилац

Опис послова: Врши инспекцијски надзор у експлоатацији, изградњи и реконструкцији железничке електротехничке инфраструктуре, као и на индустријским железницама; врши инспекцијски надзор у организацији, одвијању и безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја на електротехничкој инфраструктури и жичарама за транспорт лица; доноси решења, подноси пријаве; припрема одговоре по жалбама и захтевима физичких и правних лица; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области електротехничко инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд

5. Радно место  републички грађевински инспектор, звање саветник, Група републичке грађевинске инспекције Београд, Одељење републичке грађевинске инспекције, Сектор за инспекцијски надзор, -  1 извршилац

Опис послова: Обавља инспекцијски надзор у изградњи и употреби грађевинских објеката од значаја за Републику у оквиру делокруга утврђеног законом; врши непосредни инспекцијски надзор над извршавањем одредаба закона и прати исход предузетих мера у инспекцијском надзору; остварује непосредан надзор над радом органа којима је поверено вршење инспекцијског надзора над изградњом и употребом објеката за које издају грађевинску дозволу, издаје обавезне инструкције за извршавање закона и других прописа, као и за вршење поверених послова, и контролише њихово извршавање; организује заједничке акције са инспекторима у органима којима је поверено вршење инспекцијског надзора над изградњом објеката за које издају грађевинску дозволу; прикупља извештаје, податке и обавештења о вршењу поверених послова инспекцијског надзора; поступа по жалбама на решење грађевинског инспектора и прослеђује списе на даљи поступак; доноси решења и подноси пријаве; прати и обавештава о документацији објављеној у Централној обједињеној процедури (ЦЕОП у); припрема извештаје о раду; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области грађевинско инжењерство или архитектура на основним академским студијама у обиму од најмање 240ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, положен стручни испит, положен испит за инспектора,као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку за сва извршилачка радна места проверавају се:
Опште функционалне компетенције, и то:
•    „Организација и рад државних органа РС“ - провераваће се путем теста (писмено) 
•    „Дигитална писменост“ - провераваће се решавањем задатака  (практичним радом на рачунару)
•    „Пословна комуникација„ - провераваће се путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере. 
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

IV Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови; основе прекршајног права и прекршајни поступак; поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација); провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – возачка дозвола ''Б'' категорије, провераваће се увидом у фотокопију возачке дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фотокопију возачке дозволе ''Б'' категорије достави уз пријавни образац.
За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови; основе прекршајног права и прекршајни поступак; поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација); провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о превозу путника у друмском саобраћају; Закон о превозу терета у друмском саобраћају; Закон о радном врему посаде возила у друмском превози и тахографима) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – возачка дозвола ''Б'' категорије, провераваће се увидом у фотокопију возачке дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фотокопију возачке дозволе ''Б'' категорије достави уз пријавни образац.

За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови; основе прекршајног права и прекршајни поступак; поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација); провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о путевима; Закон о безбедности саобраћаја на путевима) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – возачка дозвола ''Б'' категорије, провераваће се увидом у фотокопију возачке дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фотокопију возачке дозволе ''Б'' категорије достави уз пријавни образац.

За радно место под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови; основе прекршајног права и прекршајни поступак; поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација); провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о железници; Закон о безбедности у железничком саобраћају, Закон о интероперабилности железничког система); провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – возачка дозвола ''Б'' категорије, провераваће се увидом у фотокопију возачке дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фотокопију возачке дозволе ''Б'' категорије достави уз пријавни образац.

За радно место под редним бројем 5:
 
Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови; поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација); провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о планирању и изградњи); провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – возачка дозвола ''Б'' категорије, провераваће се увидом у фотокопију возачке дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фотокопију возачке дозволе ''Б'' категорије достави уз пријавни образац.

 
V Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

VI Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места:

Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа -  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

VII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за конкурс: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

VIII Лицa којa су задужена за давање обавештења: Радмила Матић и Луција Девић тел: 011-3622-064, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, од 10,00 до 13,00 часова.

IX Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

X Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је петнаест дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре или у штампаној верзији на писарници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту (за радно место број 5); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
 
XIII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Министарства.
Кандидати који желе да конкуришу на више радних места, попуњавају пријавни образац за свако радно место посебно.
Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која конкуришу.

XIV Трајање радног односа:
За сва радна места радни однос заснива се на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци.
Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.
Чланом 47. став 3. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 - др. закон и 95/18) прописано је да лице на пробном раду које је радни однос засновало на радном месту инспектора на неодређено време и лице које је засновало радни однос на радном месту инспектора на неодређено време, а нема положен испит за инспектора, полаже испит за инспектора у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

XV Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 7. октобра 2019. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на бројеве телефона или e-mail адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција  ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати ''Србија'' Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (Нови Београд, Омладинских бригада 1 – СИВ III). Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомена:
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту, уверење о положеном стручном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовала министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.mgsi.gov.rs) и огласној табли Министарствa грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; на интерент презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
На интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашених радних места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Образац пријаве на конкурс, за сва радна места, може се преузети на званичној  интернет  презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре или у штампаној верзији на писарници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26.

 

претрага