ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 16.09.2019 Датум оглашавања: 11.09.2019 Датум истека рока за пријављивање: 19.09.2019


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17 и 95/18), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19) и Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-719/2019 од 25. јануара 2019. године, 51 број: 112-1934/2019 од 26. фебруара 2019. године и 51 број: 112-2995/2019 од 26. марта 2019. године, Министарство финансија оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

I Орган у коме се радна места попуњавају: 


Министарство финансија, Београд, Кнеза Милоша број 20.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за управне и студијско-аналитичке послове из области имовинског права у звању самостални саветник у Одељењу за управне послове – Сектор за имовинско-правне послове –1извршилац.   

Опис послова: Решава предмете по жалбама на решења првостепених органа у складу са овлашћењима из посебних закона; решава предмете у првом степену по ванредним правним средствима прописаним законом којим се регулише општи управни поступак; одлучује у поступцима укидања решења по основу службеног надзора; врши послове на утврђивању ставова неопходних за примену прописа који регулишу коришћење и уређивање земљишта, нарочито земљишта у државној својини; остварује сарадњу са органима државне управе; прати утврђене ставове других органа, судова, из делокруга Сектора који се односи на област уређивања имовинско-правних послова ради постизања уједначености у раду на простору целе Републике Србије преко првостепених органа; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

2. Радно место за управне послове у поступку реституције у звању саветник у Одсеку за реституцију – Сектору за имовинско-правне послове –1извршилац.

Опис послова: Припрема и решава предмете по жалбама на првостепена решења Агенције за реституцију која се односе на враћање имовине одузете после Другог светског рата по свим основама; учествује у припреми решења за поништавање и укидање решења  по основу службеног надзора и одговоре по тужби у управном спору против решења Министарства; припрема одговоре по тужби у управном спору против решења Министарства; припрема и учествује у изради извештаја, информација и анализа о решавања имовинско-правних односа у поступку реституције; сарађује са јединицама локалних самоуправа и општинским органима, другим органима и Управним судом Републике Србије, као судом посебне надлежности у циљу правилног решавања имовинско-правних односа на враћању одузете имовине; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

3. Радно место – виши буџетски инспектор у звању виши саветник у Одељењу буџетске инспекције – Сектор за буџетску инспекцију –3извршиоца.

Опис послова: Самостално врши инспекцијску контролу материјално-финансијског пословања, наменског и законитог коришћења буџетских средстава код великих и специфичних директних и индиректних буџетских корисника, као и осталих корисника јавних средстава укључујући припремне радње за спровођење исте; предводи инспекцијску контролу када околности захтевају да више инспектора истовремено врше контролу код једног субјекта; израђује записнике о извршеној инспекцијској контроли, уручује записнике контролисаном субјекту и израђује извештаје о извршеној инспекцијској контроли, разматра примедбе на записник о извршеној инспекцијској контроли, сачињава и доставља одговор на записник контролисаном субјекту, израђује и подноси одговарајуће пријаве надлежним органима, израђује и доноси решења за отклањање утврђених незаконитости и неправилности и прати извршење мера предложених у записницима о извршеној инспекцијској контроли; сарађује са руководиоцима и државним службеницима контролисаног субјекта и са другим органима по предмету непосредне инспекцијске контроле; иницира поједине измене и допуне прописа којима је уређена област буџетске инспекцијске контроле на основу уочених проблема у њиховој примени, учествује у изради упутстава и других публикација у којима се обрађују питања метода рада буџетске инспекцијске контроле и у изради програма и инструкција у циљу реализације функције буџетске инспекцијске контроле; припрема и израђује анализе, извештаје и информације о резултатима инспекцијске контроле са налазима и мерама и  предлаже начелнику Одељења и вишем инспектору-координатору промене у начину рада у циљу ефикаснијег обављања послова буџетске инспекције; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне облати економске и правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; најмање седам година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

4. Радно место – самостални буџетски инспектор у звању самостални саветник у Одељењу буџетске инспекције – Сектор за буџетску инспекцију –3извршиоца.

Опис послова: Врши инспекцијску контролу наменског и законитог коришћења јавних средстава код директних и индиректних буџетских корисника и осталих корисника јавних средстава укључујући припремне радње за спровођење инспекцијске контроле; израђује записнике о извршеној инспекцијској контроли, доставља записник контролисаном субјекту и израђује извештај о извршеној инспекцијској контроли, разматра примедбе на записник о извршеној инспекцијској контроли, сачињава и доставља одговор на записник контролисаном субјекту, израђује и подноси одговарајуће пријаве надлежним органима, израђује и доноси решења за отклањање утврђених незаконитости и неправилности и прати извршење мера предложених у записницима о извршеној инспекцијској контроли; сарађује са руководиоцима и државним службеницима контролисаног субјекта и са другим органима по предмету непосредне инспекцијске контроле; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне облати економске и правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; најмање пет година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

5. Радно место – буџетски инспектор у звању саветник у Одељењу буџетске инспекције – Сектор за буџетску инспекцију –2извршиоца.

Опис послова: Врши инспекцијску контролу наменског и законитог коришћења јавних средстава код директних и индиректних буџетских корисника и осталих корисника јавних средстава које су мање сложености и обима; припрема и учествује у изради записника о извршеној инспекцијској контроли; доставља записник контролисаном субјекту и израђује извештај о извршеној инспекцијској контроли, разматра примедбе на записник о извршеној инспекцијској контроли, учествује у сачињавању и достављању одговора на записник контролисаном субјекту, изради и подношењу одговарајућих пријава надлежним органима, изради и доношењу решења за отклањање утврђених незаконитости и неправилности и прати извршење мера предложених у записницима о извршеној инспекцијској контроли; сарађује са руководиоцима и државним службеницима контролисаног субјекта и са другим органима по предмету непосредне инспекцијске контроле; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне облати економске и правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; најмање три године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

6. Радно место за нормативне и друге правне послове у звању самостални саветник у Групи за нормативне и студијско-аналитичке послове – Одељење за нормативне, студијско-аналитичке послове, процену и управљање ризицима – Сектор за буџетску инспекцију –1извршилац.

Опис послова: Учествује у припреми и изради предлога нацрта закона и подзаконских  прописа из области инспекцијског надзора; врши надзор над применом закона и подзаконских аката у циљу њихове јединствене примене од стране инспектора у поступку вршења инспекцијске контроле; даје упутства инспекторима у вези примене закона и подзаконских аката; прати и анализира стање у области инспекцијског надзора који се заснива на процени ризика; учествује у изради Годишњег извештаја о раду; припрема и израђује акта у циљу предлагања приоритета вршења инспекцијске контроле на основу процене ризика; стара се о законитости и правилности у поступку доношења управних и других аката приликом поступања у управним стварима; припрема и учествује у изради анализа, извештаја и информација из делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе, односно начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

III Место рада: Београд.

IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

У изборном поступку проверавају се:

1.Опште функционалне компетенције, и то:
•   „Организација и рад државних органа РС“ – провераваће се путем теста (писмено) 
•   „Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака  (практичним радом на рачунару)
•   „Пословна комуникација„ – провераваће се путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере. 
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

2. Посебне функционалне компетенције:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада управно-правни послови (општи управни поступак) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације органа (Закон о експропријацији) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област рада управно-правни послови (општи управни поступак) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације органа (Закон о враћању одузете имовине и обештећењу) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о општем управном поступку) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област рада – инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада – инспекцијски послови (поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) - провераваће се путем симулације (усмено)
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације органа (Закон о буџету) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације органа (Закон о буџетском систему) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција за област рада – инспекцијски послови (поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације органа (Закон о буџету) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације органа (Закон о буџетском систему) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама) - провераваће се путем симулације (усмено)

За радно место под редним бројем 5:
Посебна функционална компетенција за област рада – инспекцијски послови (основе прекршајног права и прекршајни поступак) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада – управно-правни послови (општи управни поступак) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације органа (Закон о буџетском систему) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације органа (Уредба о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 6:
Посебна функционална компетенција за област рада – нормативни послови (припрема и израда стручних мишљења и образложења различитих правних аката (нацрта прописа, међународних уговора итд)) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације органа (Закон о буџетском систему) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о инспекцијском надзору) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о општем управном поступку) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о прекршајима) - провераваће се путем симулације (усмено).

3. Понашајне компетенције:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата:
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа -  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

V Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства финансија или у штампаној верзији у писарници Министарства финансија, Кнеза Милоша бр. 20.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

VII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

VIII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Министарства финансија, Београд, Кнеза Милоша бр. 20.

IX Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 2. октобра 2019. године, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или електронске адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства финансија, Кнеза Милоша бр. 20 у Београду. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим пријавама.

X Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

XI Трајање радног односа:  За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.

XII Лица која су задужена за давање обавештења: Зора Амановић и Деса Недовић, тел: 011/3642-665.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или предају непосредно на писарници Министарства финансија, Кнеза Милоша 20, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

НАПОМЕНE

Чланом 9. Закона о државним службеницима прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.
Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци.
Државни службеник на пробном раду који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене решењем конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар финансија.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Министарства финансија, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага