ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

ОГЛАШЕНИ ИНТЕРНИ КОНКУРСИ Архива

Оглашени интерни конкурси за извршилачка радна места - Архива 2008
Назив органа
Назив радног места
Датум оглашавања Место рада
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Статистичар - истраживач 23.12.2008 Ужице
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
1. Радно место за статистичко-евиденционе послове
2. Радно место за административне послове
3. Радно место за европске интеграције
4. Радно место интерног ревизора
5. Радно место за планирање и анализу извршавање буџета
23.12.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1. Управни инспектор
2. Радно место за унапређење система радних односа
3. Радно место за нормативне послове
23.12.2008 Београд, Зајечар
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1. Радно место координатора развоја е-управе 23.12.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
1. Радно место у области анализе тржишта и цена електричне енергије
2. Радно место за правне послове у области нафте, деривата нафте и гаса
3. Радно место за економске послове у области нафте, деривата нафте и гаса
4. Радно место за правне послове у области обновљених извора енергије
5. Радно место за донације, пројекте и програме међународне помоћи
23.12.2008 Београд
ЈУЖНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Радно место оператер за канцеларијске послове 23.12.2008 Нови Сад
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА
1. Радно место за правне послове
2. Радно место за нормативне послове
3. Радно место за правне послове
4. Радно место за праћење стања у области грађевинaрства и инвестиција
5. Радно место за праћење процеса израде и реализације стратешких, програмских и планских докумената
6. Радно место за управни поступак у области управљања индустријским отпадом
7. Радно место за припрему одлука везаних за стратешке процене утицаја на животну средину
8. Радно место за унапређење система одрживог коришћења природних ресурса и предела заштићених подручја
9. Радно место за праћење употребе биотехничких, хемијских и других средстава у заштити екосистема
10. Радно место за развој и унапређење заштите земљишта
11. Радно место за мониторниг и заштиту вода од загађивања
12. Радно место за нормативне послове у области заштите ваздуха и климатских промена
13. Радно место за координацију процеса европске интеграције
14. Радно место за реализацију програма међународне мултилатералне сарадње
15. Инспектор за заштиту животне средине од загађивања
16. Инспектор за заштиту животне средине за поступање у случају хемијског удеса
17. Радно место за канцеларијске послове
18.12.2008 Београд, Панчево, Нови Сад
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Пореска управа
1. Рачуноводствена контрола
2. Виши билансиста контиста
3. Књиговођа
4. Директор филијале
5. Виши инспектор канцеларијске контроле
6. Виши инспектор канцеларијске контроле
7. Виши инспектор наплате
8. Аналитичко порески послови наплате
9. Прекршајни поступак
10. Виши порески инспектор канцеларијске контроле
11. Информатичко одржавање
12. Инспектор за повраћај и рефакцију
13. Информатичко одржавање
14. Шеф Одсека за канцеларијску контролу
15. Виши порески инспектор канцеларијске контроле
16. Виши инспектор наплате
17. Финансијско – материјални послови
18. Виши инспектор наплате
19. Послови пореске евиденције
20. Виши порески инспектор канцеларијске контроле
18.12.2008 Крагујевац, Чачак, Ужице, Чајетина, Јагодина, Параћин, Нови Пазар, Горњи Милановац, Свилајнац, Ћуприја, Пријепоље, Косјерић
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за стручно – оперативне послове у вођењу другостепеног прекршајног поступка за царинске прекршаје
2. Радно место за стручно – оперативне послове у вођењу другостепеног прекршајног поступка за девизне прекршаје
3. Радно место за канцеларијске и евиденционе послове
15.12.2008 Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД
Радно место за комплексну интерпретацију сеизмолошких података и израду сеизмолошке карте 15.12.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
1. Радно место за развој кадрова
2. Радно место за материјалне послове
3. Начелник Одељења за анализу планирање стратегију нормативне послове и хармонизацију прописа са правом ЕУ
4. Радно место за студијско-аналитичке послове анализе планирања и стратегије
5. Радно место за координацију спровођења програма за младе
6. Шеф Одсека за програме у области политике за младе
7. Радно место за план и анализу програма у области политике за младе
8. Радно место за студијско – аналитичке послове у области сарадње са младима
9. Радно место за планирање пројеката
10. Радно место за послове реализације пројеката
11. Радно место за контролу реализације пројеката
12. Радно место за послове праћења извршења планова и примопредаје објеката
13. Радно место за правне послове и припрему уговора
11.12.2008 Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
1. Радно место за припрему аката којима се обезбеђује нормативно-техничка и језичка ваљаност прописа у поступку њиховог доношења 11.12.2008 Београд
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја
1. Радно место за опште правне послове
2. Радно место за материјално финансијске послове
10.12.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Пореска управа
1. Управно-правни послови редовне и принудне наплате
2. Нормативно и студијско аналитички послови
3. Документациони и статистичко-евиденциони послови
4. Нормативни и студијско аналитички послови
5. Документациони и статистичко-евиденциони послови
6. Нормативно и студијско аналитички послови
7. Студијско-аналитички послови
8. Виши инспектор за нормативно-правне послове
9. Виши инспектор за послове пореско-правне заштите интереса ПУ
10.12.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1. Радно место координатора развоја е-управе 08.12.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Радно место на пословима унапређења конкурентности у области промета услуга
2. Радно место за стручно-оперативне послове либерализације промета услуга
3. Радно место за аналитичке послове либерализације промета услуга
08.12.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Начелник Одељења – тржишни инспектор 08.12.2008 Кикинда
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1. Радно место за контролу квалитета и праћење процеса контроле
2. Руководилац Групе за извештавање о унутрашњем дугу
3. Оператер
4. Аналитичар за директно задужење Републике
5. Аналитичар за извештавање о спољном дугу
6. Књиговођа – контиста
7. Шеф Одсека за финансијско извештавање
8. Руководилац Групе за методологију буџетског рачуноводства
9. Оператер за обраду зарада
10. Виши оператер за извештавање
11. Администратор за систем јавних плаћања
12. Организатор послова регистара
13. Контролор регистара
14. Радно место за послове регистра пољопривредних газдинстава
15. Организатор послова јавних прихода и фискалне статистике
16. Пројектант техничких система
17. Систем инжењер
18. Оператер
19. Контролор квалитета пројекта
20. Радно место за примену прописа и нормативне послове
21. Радно место за контролу пословних процедура
22. Финансијски радник
23. Књиговођа
24. Радно место за јавна плаћања
25. Евидентичар у контроли
26. Радно место за вођење и контролу буџетских евиденција
27. Радно место за опште послове
28. Шеф Експозитуре Бојник
29. Шеф Експозитуре Медвеђа
30. Шеф Експозитуре Лебане
01.12.2008 Београд, Крушевац, Панчево, Косовска Митровица, Бојник, Медвеђа, Лебане
МИНИСТАРСТВО ЗА ДИЈАСПОРУ
1. Радно место за праћење научне и просветне сарадње са дијаспором
2. Радно место за канцеларијске и документационе послове
01.12.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ
1. Радно место за хармонизацију прописа са прописима ЕУ
2. Радно место за развој сарадње са међународним организацијама и субјектима из области културе
3. Координатор за планирање и анализу буџета
4. Начелник Одељења за економско-финансијско пословање
5. Радно место за план и анализу
6. Радно место за праћење директива и фондова ЕУ и препорука СЕ у области аудиовизуелних политика
01.12.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА
1. Радно место за правне послове
2. Радно место за нормативне послове
3. Радно место за правне послове
4. Радно место за праћење стања у области грађевинaрства и инвестиција
5. Радно место за праћење процеса израде и реализације стратешких, програмских и планских докумената
6. Радно место за управни поступак у области управљања индустријским отпадом
7. Радно место за припрему одлука везаних за стратешке процене утицаја на животну средину
8. Радно место за унапређење система одрживог коришћења природних ресурса и предела заштићених подручја
9. Радно место за праћење употребе биотехничких, хемијских и других средстава у заштити екосистема
10. Радно место за развој и унапређење заштите земљишта
11. Радно место за мониторниг и заштиту вода од загађивања
12. Начелник Одељења за хармонизацију прописа у области заштите животне средине
13. Радно место за нормативне послове у области заштите ваздуха и климатских промена
14. Начелник Одељења за европске интеграције и међународну сарадњу
15. Радно место за координацију процеса европске интеграције
16. Радно место за реализацију програма међународне мултилатералне сарадње
17. Инспектор за заштиту животне средине од загађивања
18. Инспектор за заштиту животне средине за поступање у случају хемијског удеса
19. Начелник Одељења републичке грађевинске инспекције
20. Радно место за канцеларијске послове
20.11.2008 Нови Београд, Панчево и Нови Сад
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Шеф Писарнице
2. Статистичар - аналитичар
20.11.2008 Београд, Панчево
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Пореска управа
1. Виши инспектор теренске контроле
2. Виши инспектор теренске контроле
3. Виши инспектор наплате
4. Виши порески извршитељ
5. Порески извршитељ
6. Инспектор теренске контроле
7. Виши порески извршитељ
8. Виши инспектор канцеларијске контроле
9. Виши инспектор канцеларијске контроле
10. ИТ администратор
11. Аналитичко-порески послови наплате
17.11.2008 Београд, Ваљево
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Радно место за програмирање пројеката 17.11.2008 Београд
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
1. Радно место за припрему одлука у поступку по регистрованим правима 17.11.2008 Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Шеф Писарнице 06.11.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Радно место за програмирање пројеката 04.11.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Пореска управа
1. Виши билансиста - контиста
2. Књиговођа
3. Виши инспектор теренске контроле
4. Инспектор теренске контроле
5. Виши инспектор наплате
6. ИТ администратор
7. Виши инспектор наплате
8. ИТ администратор
9. Порески извршитељ
10. Виши порески инспектор канцеларијске контроле
11. Порески извршитељ
12. Порески инспектор теренске контроле
03.11.2008 Београд, Сопот
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Пореска управа
1. Виши билансиста - контиста
2. Послови противпожарне заштите
3. Порески контролор
4. Пријем и обрада пријава
5. Виши инспектор теренске контроле
6. Порески извршитељ
7. Послови писарнице
8. Финансијско-материјални послови
27.10.2008 Ниш, Мерошина, Сврљиг
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Радно место координатор процеса усклађивања прописа са прописима Европске уније у области социјалне политике и политике запошљавања
2. Радно место за односе са медијима
27.10.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1. Руководилац Групе за метрологију
2. Радно место за послове сарадње са НР Кином Републиком Корејом
24.10.2008 Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Статистичар - аналитичар 24.10.2008 Панчево
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Начелник Одељења за финансијско – материјалне послове 24.10.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Пореска управа
1. Порески контролор
2. Пријем и обрада пријава
3. Шеф Одсека за теренску контролу
4. Информатичко одржавање
5. Аналитичко-порески послови канцеларијске контроле
6. Виши инспектор наплате
7. Порески контролор
8. Руководилац Групе за наплату и заложно право
9. Пријем и обрада пријава
10. Информатичко одржавање
21.10.2008 Бечеј, Ковин, Рума, Инђија, Сента
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
1. Радно место за припрему одлука у поступку по регистрованим правима 21.10.2008 Београд
АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНА УЛАГАЊА И ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА
1. Радно место за послове техничке помоћи у области сарадње са извозницима 21.10.2008 Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Статистичар - аналитичар
2. Статистичар - истраживач
3. Руководилац Групе за пројектовање база података
4. Web – site дизајнер
5. Статистичар - аналитичар
21.10.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Радно место за канцеларијско – административне послове 21.10.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Радно место за спровођење пројеката 21.10.2008 Београд
КОСОВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Радно место оператера за канцеларијске послове 21.10.2008 Косовска Грачаница
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за игре на срећу
1. Радно место за послове надзора 21.10.2008 Београд
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
1. Радно место за односе са јавношћу и државним органима 21.10.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - Управа за извршење заводских санкција
1. Начелник Службе за обезбеђење 21.10.2008 Прокупље
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
1. Ликвидатор
2. Послови радних односа
3. Послови припреме документације и спровођење поступка јавних набавки
4. Административно оперативни послови
5. Послови пријема и класификације поште
6. Послови вођења роковника
7. Административни послови
20.10.2008 Београд
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ
1. Радно место за послове информатике и статистике 15.10.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - Управа за извршење заводских санкција
1. Радно место инструктор техничар дрвне струке
2. Радно место инструктор електричар
3. Радно место инструктор машинбравар
4. Радно место инструктор за припрему делова у производњи
5. Шеф одсека металске производње
6. Радно место инструктор водоинсталатер
7. Радно место инструктор за руковање централним грејањем
8. Радно место инструктор за сточарску производњу
9. Радно место инструктор дрвне струке
10. Радно место организатор техничке и производне делатности
11. Радно место инструктор месар
12. Радно место инструктор машинбравар
13. Радно место инструктор ливац
14. Радно место инструктор столар
15. Радно место инструктор за пољопривредну производњу
16. Радно место инструктор кувар
17. Радно место инструктор кувар
18. Радно место инструктор кувар
19. Радно место инструктор кувар
09.10.2008 Ниш, Београд, Ћуприја, Зајечар, Крушевац, Шабац, Чачак, Нови Сад, Нови Пазар
МИНИСТАРСТВО ВЕРА
1. Радно место за праћење културне, издавачке и мисионарске делатности цркава и верских заједница
2. Радно место за нормативне и управне послове
3. Радно место за обрачунске послове
07.10.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за административно-оперативне послове
2. Руководилац Групе за порезе на добит предузећа
08.10.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Радно место за спровођење пројеката 07.10.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - Управа за извршење заводских санкција
1. Начелник службе за здравствену заштиту
2. Радно место за медицинско-техничке послове
3. Радно место за медицинско-техничке послове
4. Радно место за медицинско техничке послове
5. Радно место на медицинско техничким пословима
6. Радно место медицински техничар
7. Радно место за здравствену заштиту
8. Радно место за медицинско-техничке послове
9. Радно место за психолошке послове
10. Радно место васпитач
11. Радно место лекар опште праксе
12. Радно место на медицинско техничким пословима
13. Радно место за лабораторијско техничке послове
14. Радно место васпитач
07.10.2008 Пожаревац, Београд, Суботица, Крушевац, Зајечар, Сремска Митровица, Ниш
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
1. Радно место за планирање кадрова и вођење евиденције интерног тржишта рада 06.10.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Пореска управа
1. Директор филијале 06.10.2008 Чачак
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Начелник Одељења за финансијско – материјалне послове 06.10.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1.Руководилац Групе за метрологију
2. Радно место за послове сарадње са НР Кином Републиком Корејом
06.10.2008 Београд
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
1. Радно место за управљање кадровима
2. Радно место за прописе из међународног превоза роба и путника
30.09.2008 Београд
УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Радно место за стручнe послове у области јавних набавки
2. Радно место за статистичко-евиденционе послове у вези са додељеним уговорима и поступцима јавних набавки
3. Радно место за административне послове Комисије за заштиту права
4. Радно место за праћење извршења одлука Комисије за заштиту права
5. Радно место за административне послове
6. Радно место за персоналне послове и евиденцију кадрова
30.09.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1. Радно место Шеф одсека за усклађивање рада унутрашњих јединица у министарству и сарадњу са другим органима и организацијама
2.Радно место за послове у области управљања кадровима
3. Радно место за аналитичке послове из области индустрије
30.09.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1.Радно место за канцеларијско – административне послове 30.09.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1.Радно место за административно-оперативне послове
2. Руководилац Групе за порезе на добит предузећа
25.09.2008 Београд
Пореска управа
1.Порески контролор
2.Финансијско – материјални послови
3. Пријем и обрада пријава
25.09.2008 Кикинда
Пореска управа
1.Порески инспектор теренске контроле
2. Порески контролор
25.09.2008 Сремска Митровица
Пореска управа
1. Порески инспектор теренске контроле 25.09.2008 Сомбор
Пореска управа
1. Директор филијале
2. Виши инспектор наплате
3. Шеф одсека за канцеларијску контролу
4. Виши порески инспектор канцеларијске контроле
5. Порески контролор
6. Виши порески извршитељ
7. Виши порески инспектор канцеларијске контроле
8. Виши инспектор наплате
9. Финансијско – материјални послови
10. Виши инспектор наплате
11. Аналитичко – порески послови наплате
12.Аналитичко – порески послови наплате
13. Послови пореске евиденције
14.Инспектор за повраћај и рефакцију
15. Послови пореске евиденције
16.Виши порески инспектор канцеларијске контроле
25.09.2008 Нова Варош, Горњи Милановац, Свилајнац, Ћуприја, Ивањица, Пријепоље и Косјерић
Пореска управа
1.Виши порески инспектор канцеларијске контроле
2. Порески инспектор теренске контроле
25.09.2008 Вршац
Пореска управа
1. Административно - технички послови
2. Шеф одсека за канцеларијску контролу правних лица
3. Виши инспектор канцеларијске контроле
4. Пријем и обрада пријава
5. Шеф одсека за канцеларијску контролу предузетника и физичких лица
6. Порески контролор
7. Пријем и обрада пријава
8. Инспектор теренске контроле
9. Виши инспектор наплате
10. Порески извршитељ
11. ИТ администратор
12. Послови обраде захтева
25.09.2008 Суботица
Пореска управа
1. Начелник Одељења за канцеларијску контролу
2. Виши инспектор канцеларијске контроле
3. Виши инспектор теренске контроле
4. Инспектор теренске контроле
25.09.2008 Нови Сад
Пореска управа
1. Планер развоја
2.Планер пројекта
3.Аналитичар пројекта
4.Систем аналитичар
5.Програмер
6.Организатор тестирања
7. WEB дизајнер
8.Пројектант база података
9.Пројектант рачунарске мреже
10.Пројектант за хардвер и системски софтвер
25.09.2008 Београд
Пореска управа
1. Виши порески инспектор канцеларијске контроле
2. Виши порески инспектор канцеларијске контроле
3. ИТ администратор – аналитичар
4. Послови обраде захтева
5. Виши порески инспектор теренске контроле
6. Виши порески инспектор теренске контроле
7. Виши порески инспектор теренске контроле
8. Виши порески инспектор теренске контроле
9. Административни послови писарнице
25.09.2008 Београд
Пореска управа
1.Аналитички послови
2.Инспектор пореске полиције
3.Инспектор пореске полиције
25.09.2008 Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1.Статистичар - аналитичар
2. Статистичар - истраживач
3.Руководилац Групе за пројектовање база података
4.Web – site дизајнер
24.09.2008 Београд
ДИРЕКЦИЈА ЗА УНУТРАШЊЕ ПЛОВНЕ ПУТЕВЕ 'ПЛОВПУТ'
1. Радно место за стручно техничку подршку обележавања пловних путева
2. Радно место техничара обележавања пловних путева
3. Радно место пројектанта за праћење стања унутрашњих пловних путева
18.09.2008 Београд
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
1. Ликвидатор
2. Послови радних односа
3. Послови припреме документације и спровођење поступка јавних набавки
4. Административно оперативни послови
5. Послови пријема и класификације поште
6. Послови вођења роковника
7. Административни послови
17.09.2008 Београд
Пореска управа
1. Аналитичко – порески послови канцеларијске контроле
2. Информатичко одржавање
3. Аналитичко – порески послови канцеларијске контроле
4. Инспектор за повраћај и рефакцију
5. Информатичко одржавање
17.09.2008 Јагодина, Параћин и Нови Пазар
Пореска управа
1. Рачуноводствена контрола
2. Виши билансиста контиста
3. Књиговођа
4. Инжењер хардвера
5. Послови примене апликативног софтвера
17.09.2008 Крагујевац
Пореска управа
1. Виши инспектор канцеларијске контроле
2. Аналитичко - порески послови канцеларијске контроле
3. Пријем и обрада пријава
4. Послови писарнице
17.09.2008 Панчево
Пореска управа
1.Порески контролор 17.09.2008 Зрењанин
Пореска управа
1. Порески контролор 17.09.2008 Темерин
Пореска управа
1. Аналитичко-порески послови канцеларијске контроле 17.09.2008 Бачка Топола
Пореска управа
1. Управни послови и прекршајни поступак
2. Управно-правни послови
3. Администратор
4. Ликвидатор
5. Књиговођа
6. Послови јавних набавки и инвестиција
7. Послови противпожарне заштите
8. ИТ техничар
17.09.2008 Нови Сад
Пореска управа
1. Директор филијале Крагујевац
2. Аналитичко - порески послови наплате
3. Послови пореске евиденције
4. Виши инспектор канцеларијске контроле
5. Виши инспектор канцеларијске контроле
6. Пријем и обрада пријава
7. Виши инспектор наплате
8. Аналитичко порески послови наплате
9. Прекршајни поступак
10. Виши порески инспектор канцеларијске контроле
11. Пријем и обрада пријава
12. Виши инспектор канцеларијске контроле
13. Порески контролор
14. Инспектор за повраћај и рефакцију
15. Виши инспектор канцеларијске контроле
16. Аналитичко – порески послови наплате
17. Аналитичко – порески послови наплате
16.09.2008 Крагујевац, Ужице, Чајетина, Крушевац, Краљево, Чачак
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Статистичар – истраживач
2. Статистичар–аналитичар
3. Статистичар-аналитичар
4. Виши програмер
5. Администратор база података
6. Програмер
7. Пројектант информационог система
8. Статистичар - аналитичар
9. Статистичар аналитичар
10. Статистичар – истраживач
11. Млађи пројектант информационог система
15.09.2008 Београд, Нови Сад
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
1. Радно место за односе са јавношћу и државним органима 12.09.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за стручно-аналитичке и документационе послове
2. Радно место за студијско-аналитичке послове
3. Радно место за хармонизацију и праћење прописа Европске уније
4. Радно место за координацију послова везаних за приступање Европској унији
5. Радно место за припрему и стручну обраду пројеката помоћи Европске уније
6. Радно место за регрутацију и селекцију кадрова
7. Радно место за обуку и развој
8. Радно место за финансијске послове
9. Радно место за финансијско-материјалне послове
10. Радно место за стручно оперативне послове у области јавности рада Министарства
11. Радно место за макроекономске пројекције
12. Радно место за макроекономске анализе
13. Радно место за анализе и процене јавних прихода и расхода
14. Радно место за стручно - оперативне послове у припреми докумената сектора за Владу и Европску комисију
15. Радно место за нормативне послове рачуноводства и ревизије
16. Радно место за нормативне послове из области билатералне финансијске сарадње
17. Радно место за стручно-оперативне послове из области потраживања из иностранства
18. Руководилац Групе за порез на доходак физичких лица и систем доприноса за социјално осигурање
19. Начелник Одељења за нормативне и студијско-аналитичке послове
20. Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове из области имовинско-правних односа
21. Радно место за административне и канцеларијске послове
22. Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове из области сарадње са мултилатералним финансијским организацијама
23. Радно место за стручно-аналитичке послове из области међународне финансијске сарадње
24. Радно место за хармонизацију и усклађивање донаторске помоћи
25. Руководилац Групе за координацију и програмирање фондова Европске уније
26. Радно место за координацију вишекорисничког фонда Европске уније
27. Радно место за стратешко праћење и извештавање
28. Руководилац Групе за одржавање и развој информационих система (ИСДАКОН) у вези са праћењем фондова Европске уније
29. Радно место за одржавање и развој база података
30. Радно место за развој софтверских апликација у области праћења и управљања иностраном помоћи
31. Радно место за финансијску контролу и праћење реализације пројеката у оквиру програма прекограничне сарадње
32. Радно место за програме прекограничне сарадње (Бугарска-Србија) (Италија-Јадрански програм)
33. Радно место за управљање програмима (Мађарска-Србија) (КАДСЕС) (Румунија-Србија)
34. Радно место за административне и канцеларијске послове
35. Радно место за програме прекограничне сарадње (Хрватска-Србија)
36. Радно место за управљање програмима (Босна и Херцеговина-Србија) (Црна Гора-Србија) (Македонија/Албанија-Србија)
10.09.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1. Радно место Шеф одсека за усклађивање рада унутрашњих јединица у министарству и сарадњу са другим органима и организацијама
2. Радно место за послове у области управљања кадровима
3. Радно место за аналитичке послове из области индустрије
02.09.2008 Београд
Министарство финансија - Управа за дуван
1. Радно место за евиденционе послове 21.08.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за стручно-аналитичке и документационе послове
2. Радно место за студијско-аналитичке послове
3. Радно место за хармонизацију и праћење прописа Европске уније
4. Радно место за координацију послова везаних за приступање Европској унији
5. Радно место за припрему и стручну обраду пројеката помоћи Европске уније
6. Радно место за регрутацију и селекцију кадрова
7. Радно место за обуку и развој
8. Радно место за финансијске послове
9. Радно место за финансијско-материјалне послове
10. Радно место за стручно оперативне послове у области јавности рада Министарства
11. Радно место за макроекономске пројекције
12. Радно место за макроекономске анализе
13. Радно место за анализе и процене јавних прихода и расхода
14. Радно место за стручно - оперативне послове у припреми докумената сектора за Владу и Европску комисију
15. Радно место за нормативне послове рачуноводства и ревизије
16. Радно место за нормативне послове из области билатералне финансијске сарадње
17. Радно место за стручно-оперативне послове из области потраживања из иностранства
18. Руководилац Групе за порез на доходак физичких лица и систем доприноса за социјално осигурање
19. Начелник Одељења за нормативне и студијско-аналитичке послове
20. Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове из области имовинско-правних односа
21. Радно место за административне и канцеларијске послове
22. Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове из области сарадње са мултилатералним финансијским организацијама
23. Радно место за стручно-аналитичке послове из области међународне финансијске сарадње
24. Радно место за хармонизацију и усклађивање донаторске помоћи
25. Руководилац Групе за координацију и програмирање фондова Европске уније
26. Радно место за координацију вишекорисничког фонда Европске уније
27. Радно место за стратешко праћење и извештавање
28. Руководилац Групе за одржавање и развој информационих система (ИСДАКОН) у вези са праћењем фондова Европске уније, донација и развојне помоћи
29. Радно место за одржавање и развој база података
30. Радно место за развој софтверских апликација у области праћења и управљања иностраном помоћи
31. Радно место за финансијску контролу и праћење реализације пројеката у оквиру програма прекограничне сарадње
32. Радно место за програме прекограничне сарадње (Бугарска-Србија) (Италија-Јадрански програм)
33. Радно место за управљање програмима (Мађарска-Србија) (КАДСЕС) (Румунија-Србија)
34. Радно место за административне и канцеларијске послове
35. Радно место за програме прекограничне сарадње (Хрватска-Србија)
36. Радно место за управљање програмима (Босна и Херцеговина-Србија) (Црна Гора-Србија) (Македонија/Албанија-Србија)
21.08.2008 Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД
1. Радно место за одржавање сеизмолошких система 21.08.2008 Београд
ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ
1. Радно место за извиђање и контролу разминирања 13.08.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. Начелник Одељења за санитарни надзор Шабац
2. Радно место санитарни инспектор
13.08.2008 Шабац, Шид, Пријепоље
Министарство финансија - Пореска управа
1. Инспектор пореске полиције
2. Инспектор пореске полиције
3. Виши инспектор пореске полиције
4. Административни послови
13.08.2008 Београд, Крагујевац, Кикинда
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Ликвидатор 13.08.2008 Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Статистичар – истраживач
2. Статистичар–аналитичар
3. Статистичар-аналитичар
4. Виши програмер
5. Администратор база података
6. Програмер
7. Пројектант информационог система
8. Статистичар аналитичар
9. Статистичар аналитичар
10. Статистичар аналитичар
11. Статистичар – истраживач
12. Млађи пројектант информационог система
13. Статистичар - истраживач
13.08.2008 Београд, Нови Сад, Панчево
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1. Радно место за спровођење поступка управљања државном имовином
2. Радно место за израду и праћење реализације уговора
3. Радно место за праћење реализације уговора о располагању становима и гаражама
4. Радно место за планирање и припрему буџета
5. Радно место билансиста-књиговођа
6. Радно место контиста
7. Радно место за опште-кадровске послове
09.07.2008 Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Ликвидатор 09.07.2008 Београд
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ
1. Радно место за опште правне и кадровске послове 09.07.2008 Београд
Стручна служба јужнобанатског управног округа
1.Радно место оператерa за канцеларијске послове 01.07.2008 Панчево
Министарство финансија - Управа за трезор
1.Директор филијале 26.06.2008 Крагујевац
МИНИСТАРСТВО ЗА ДИЈАСПОРУ
1. Радно место за координацију економско развојних пројеката са дијаспором
2. Радно место за послове сарадње са канцеларијама дијаспоре при регионалним привредним коморама
25.06.2008 Београд
Министарство финансија - Пореска управа
1. Директор филијале 23.06.2008 Ниш
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. Радно место за праћење и анализу организације рада здравствених установа и приватнепраксе
2. Руководилац Групе за праћење рада здравствене службе и квалитета здравствене заштите
3. Радно место здравствени инспектор
4. Радно место здравствени инспектор
5. Радно место здравствени инспектор
6. Радно место здравствени инспектор
7. Радно место за нормативне и управне послове у области лекова и медицинских средстава
8. Радно место за праћење стања у области лекова и медицинских средстава
9. Радно место инспектор за лекове и медицинска средства
10. Радно место за нормативне и управне послове у области опојних дрога и прекурсора
11. Радно место инспектор за производњу и промет опојних дрога и прекурсора
12. Радно место за кадровске послове
13. Радно место за нормативне послове
14. Радно место санитарни инспектор
15. Руководилац Групе за програмску здравствену заштиту
16. Радно место за послове у области програмске здравствене заштите
17. Руководилац Групе за јавно здравље
18. Радно место за праћење стања у области здравственог осигурања и за нормативне послове
19. Радно место за спровођење поступка јавних набавки и Националног инвестиционог плана
20. Радно место за правне послове у спровођењу поступка јавних набавки и Националног инвестиционог плана
21. Радно место за правне послове у планирању и изради буџета
22. Радно место захармонизацију прописа са прописима Европске уније
23. Радно место запраћење пројеката из претприступне помоћи
19.06.2008 Кикинда, Београд, Крушевац, Косовска Митровица, Чачак, Јагодина и Крагујевац
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Руководилац Групе за економске инструменте
2. Руководилац Групе за издавање дозвола
3. Радно место за издавање дозвола
4. Радно место за нормативне послове у области заштите ваздуха, вода, земљишта и шума
5. Радно место за нормативне послове у области интегрисаног спречавања и контроле загађивања животне средине
6. Радно место за нормативне послове у области зрачења, буке и вибрација
7. Радно место за праћење и координацију спровођења Оквирне конвенције УН о промени климе и пратећих протокола
8. Радно место за управљање пројектима, плановима и програмима
9. Радно место за управљање индустријским отпадом
10. Радно место за управни поступак у области управљања индустријским и комуналним отпадом
11. Радно место за унапређење заштите земљишта
12. Радно место за управљање риболовним подручјима
13. Радно место за заштиту риболовних ресурса
14. Радно место за спровођење управљања другим заштићеним природним добрима
15. Радно место за заштиту ваздуха, атмосфере, климе и озонског омотача
16. Радно место за праћење употребе биотехничких и хемијских средстава у заштити екосистема
17. Радно место за геолошку документацију
18. Радно место за студијско аналитичке послове у примени алтернативних и обновљивих извора енергије
19. Инспектор за интегрисану дозволу у подручној јединици широј од подручја управног округа, за подручје Шумадијског, Поморавског, Подунавског и Расинског управног округа, са седиштем у Крагујевцу
20. Шеф Одсека за заштиту животне средине од загађивања за подручје АП Војводине
21. Инспектор за заштиту животне средине од загађивања за подручје АП Војводине
22. Инспектор за заштиту животне средине од загађивања у подручној јединици широј од подручја управног округа, за Пчињски и Јабланички управни округ, са седиштем у Врању
23. Инспектор за заштиту животне средине у области заштите и коришћења природних ресурса
24. Инспектор за заштиту животне средине за поступање у случају удеса у подручној јединици за подручје Града Ниша, са седиштем у Нишу
25. Радно место за сарадњу са међународним мрежама и јачање капацитета инспекције у свим областима надзора на свим нивоима
26. Радно место за сарадњу са међународним мрежама и подршку електронске управе
27. Инспектор за заштиту животне средине за поступање у случају удеса у подручној јединици за подручје Града Новог Сада, са седиштем у Новом Саду
28. Шеф Одсека за правне и административне послове у области контроле и надзора
18.06.2008 Београд, Смедерево, Панчево, Врање, Краљево, Шабац, Ниш и Нови Сад
Стручна служба Јабланичког управног округа
1. Радно место оператера за канцеларијске послове 17.06.2008 Лесковац
Министарство финансија - Пореска управа
1. Управно-правни послови редовне и принудне наплате
2. Нормативно и студијско аналитички послови
3. Документациони и статистичко-евиденциони послови
4. Нормативни и студијско аналитички послови
5. Документациони и статистичко-евиденциони послови
6. Нормативно и студијско аналитички послови
7. Студијско-аналитички послови
8. Виши инспектор за нормативно-правне послове
9. Виши инспектор за послове пореско-правне заштите интереса ПУ
16.06.2008 Београд
КОСОВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Радно место за финансијско аналитичке послове
2. Радно место за обраду финансијске документације
11.06.2008 Косовска Грачаница
Министарство омладине и спорта
1. Радно место за нормативне послове и хармонизацију прописа са правом ЕУ
2. Радно место за послове припреме пројеката у области већих инвестиција
3. Радно место за правне послове и припрему уговора
4. Радно место за праћење програма у области политике за младе
09.06.2008 Београд
Министарство правде - Управа за извршење заводских санкција
1. Радно место за социјални рад
2. Радно место васпитач
3. Радно место за лабораторијске техничке послове
4. Радно место за психолошке послове
5. Радно место за здравствену заштиту
6. Радно место васпитач
7. Радно место на психолошким пословима
8. Радно место за педагошки рад
9. Радно место васпитач
10. Радно место за психолошке послове
11. Радно место организатор културно-забавних и спортских активности
12. Радно место васпитач
13. Радно место ветеринарски техничар
09.06.2008 Београд, Ниш, Крагујевац, Ћуприја, Вршац, Нови Сад
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Руководилац Групе за заштиту конкуренције
2. Радно место за аналитичке и евиденционе послове из области контролисаних и регулисаних цена
3. Радно место за стручно – оперативне послове либерализације промета услуга
4. Шеф Одсека за услуге на домаћем тржишту
5. Аналитичар производа националног бренда и географског порекла
6. Радно место за обраду и исплату личних примања
7. Начелник Одељења тржишне инспекције Кикинда – тржишни инспектор
05.06.2008 Београд, Кикинда
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Радно место за припрему активности у вези са јачањем администаративних капацитета за приступање Европској унији 05.06.2008 Београд
Министарство правде - Управа за извршење заводских санкција
1. Управник Окружног затвора у Зајечару
2. Управник Окружног затвора у Неготину
05.06.2008 Зајечар, Неготин
Служба за управљање кадровима
1. Радно место за анализу оцењивања
2. Радно место за послове подршке Високом службеничком савету
3. Радно место за административно – материјалне и оперативне послове
04.06.2008 Београд
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1. Радно место за спровођење поступка управљања државном имовином
2. Радно место за израду и праћење реализације уговора
3. Радно место за праћење реализације уговора о располагању становима и гаражама
4. Радно место за правне послове
5. Радно место за планирање и припрему буџета
6. Радно место билансиста-књиговођа
7. Радно место контиста
8. Радно место за опште-кадровске послове
03.06.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за питања политике развоја кластера
2. Радно место за послове сарадње са кластерима и другим организацијама
3. Радно место за унапређење иновативности привреде
4. Радно место за односе са међународним и европским институцијама
5. Руководилац Групе за машинство и електротехнику
6. Радно место за техничке прописе у области машинства и електротехнике
7. Радно место за оцењивање усаглашености и овлашћивање тела за оцењивање усаглашености (ТОУ)
8. Радно место за акредитацију
9. Радно место за припрему прописа у области метрологије и драгоцених метала и вршење надзора
10. Радно место за имовинско-правне
11. Начелник Одељења за план и анализу
12. Радно место за саветодавне послове за развој
02.06.2008 Београд
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину
1. Радно место за координацију послова на обележавању животиња 29.05.2008 Београд
Министарство финансија - Управа за спречавање прања новца
1. Радно место за административне послове 29.05.2008 Београд
Министарство финансија - Управа за трезор
1. Радно место за послове безбедности и здравља на раду
2. Директор филијале
3. Директор филијале
4. Директор филијале
5. Директор филијале
6. Директор филијале
7. Директор филијале
28.05.2008 Београд, Зајечар, Јагодина, Лозница, Прокупље, Шабац и Косовска Митровица
Министарство финансија - Пореска управа
1. Виши порески инспектор канцеларијске контроле
2. Виши порески инспектор канцеларијске контроле
3. ИТ администратор – аналитичар
4. Послови обраде захтева
5. Виши порески инспектор теренске контроле
6. Виши порески инспектор теренске контроле
7. Виши порески инспектор теренске контроле
8. Виши порески инспектор теренске контроле
9. Административни послови писарнице
10. Управно правни послови прекршајног поступка
26.05.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДИЈАСПОРУ
1. Радно место за послове уређивања web портала
2. Радно место за унапређења квалитета комуникације са дијаспором
3. Радно место за студијско аналитичке послове
4. Радно место за примену интернет технологија
5. Радно место за унапређење сарадње у области културе
22.05.2008 Београд
Министарство правде - Управа за извршење заводских санкција
1. Начелник Службе за обезбеђење
2. Радно место вођа смене
3. Радно место вођа смене
4. Радно место помоћник вође смене
21.05.2008 Смедерево, Краљево и Београд
Министарство финансија - Управа за игре на срећу
1. Радно место за стручно опреративне послове оператера за припремање захтева за плаћање
2. Радно место систем администратора
21.05.2008 Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАТИЧКО ДРУШТВО
1. Радно место за аналитичке послове у информатици
2. Радно место за правно - аналитичке послове
3. Радно место за планирање у области е -управе
4. Радно место за управљање пројектима
5. Радно место за припрему реализације пројекта
6. Радно место за правну регулативу
7. Радно место за евиденционе послове
8. Радно место за надзор
9. Радно место програмера
20.05.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ВЕРА
1. Радно место за праћење обнове и реконструкције цркава и манастира и сарадњу са надлежним институцијама
2. Руководилац Групе за опште правне послове
3. Радно место за опште правне послове
4. Радно место за канцеларијско административне послове
5. Руководилац Групе за финансијско-материјалне послове
19.05.2008 Нови Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Радно место статистичар 19.05.2008 Ниш
Министарство финансија - Пореска управа
1. Директор филијале
2. Директор филијале
19.05.2008 Ниш и Трстеник
Служба за људска и мањинска права
1. Радно место за статистичко- документационе послове
2. Шеф Одсека за Европске интеграције и управљање пројектима
3. Руководилац Канцеларије
4. Радно место за спровођење Ромске националне стратегије
5. Радно место за вођење базе података о Ромској националној мањини
6. Радно место за документационе послове и послове афирмативне акције
7. Радно место за праћење примене међународних уговора у области елиминисања дискриминације и остваривања права националних мањина
8. Радно место за праћење учешћа припадника мањина у јавним пословима и остваривања права на службену употребу језика и писма
9. Радно место за прикупљање података за припрему државних извештаја о спровођењу међународних уговора у области људских и мањинских права
10. Радно место за истраживање и анализу праксе Европског суда за људска права
19.05.2008 Нови Београд
Министарство финансија - Управа за спречавање прања новца
1. Радно место за сарадњу са органима других држава
2. Радно место за сарадњу са међународним организацијама
3. Радно место за сарадњу са другим државним органима
4. Радно место за анализу сумњивих трансакција
5. Радно место за анализу сумњивих трансакција у области тржишта капитала
19.05.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. Радно место за праћење и анализу организације рада здравствених установа и приватне праксе
2. Руководилац Групе за праћење рада здравствене службе и квалитета здравствене заштите
3. Радно место здравствени инспектор
4. Радно место здравствени инспектор
5. Радно место здравствени инспектор
6. Радно место здравствени инспектор
7. Радно место за нормативне и управне послове у области лекова и медицинских средстава
8. Радно место за праћење стања у области лекова и медицинских средстава
9. Радно место инспектор за лекове и медицинска средства
10. Радно место за нормативне и управне послове у области опојних дрога и прекурсора
11. Радно место инспектор за производњу и промет опојних дрога и прекурсора
12. Радно место за кадровске послове
13. Радно место за нормативне послове
14. Начелник Одељења за санитарни надзор Шабац
15. Радно место санитарни инспектор
16. Радно место санитарни инспектор
17. Руководилац Групе за програмску здравствену заштиту
18. Радно место за послове у области програмске здравствене заштите
19. Руководилац Групе за јавно здравље
20. Радно место за праћење стања у области здравственог осигурања и за нормативне послове
21. Радно место за спровођење поступка јавних набавки и Националног инвестиционог плана
22. Радно место за правне послове у спровођењу поступка јавних набавки и Националног инвестиционог плана
23. Радно место за правне послове у планирању и изради буџета
24. Радно место за хармонизацију прописа са прописима Европске уније
25. Радно место за праћење пројеката из претприступне помоћи
15.05.2008 Кикинда, Крушевац, Чачак, Шабац, Крагујевац и Београд
Канцеларија Националног савета за
сарадњу са Међународним трибуналом за кривично
гоњење лица одговорних за тешка кршења
међународног хуманитарног права почињена на
територији бивше Југославије од 1991. године
1. Радно место за послове сарадње
2. Радно место за кадровске послове
14.05.2008 Нови Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
1. Радно место за нормативне послове у области финансија и имовине 14.05.2008 Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
1. Радно место за нормативне послове у појединим областима из делокруга Сектора за управу, рад и јавне службе 14.05.2008 Београд
Министарство финансија - Пореска управа
1. Инспектор пореске полиције
2. Инспектор пореске полиције
3. Аналитички послови
4. Виши инспектор пореске полиције
5. Инспектор пореске полиције
6. Шеф Одсека пореске полиције Зрењанин
7. Административни послови
8. Инспектор пореске полиције
08.05.2008 Београд, Крагујевац, Ужице, Зрењанин, Кикинда и Лесковац
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА РАЗВОЈ
1. Радно местоза хумани развој и регионално сиромаштво 06.05.2008 Београд
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде
1. Радно местоза информационе системе 29.04.2008 Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1. Руководилац Групе за нормативне и управне послове
2. Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове
3. Руководилац Групе за посебне пројекте и унапређење организације рада у органима државне управе
4. Радно место за спровођење избора националних савета националних мањина
5. Радно место за документационе послове
6. Руководилац Групе за права националних мањина
7. Радно место за вођење регистара националних савета националних мањина
8. Радно место за канцеларијске послове
9. Радно место за праћење стања у области удруживања грађана
10. Радно место за нормативне послове
11. Радно место за ажурирање база података
12. Радно место за вођење Регистара политичких организација
13. Радно место за праћење стања у области удруживања грађана у политичке организације
14. Радно место за нормативне послове
15. Радно место за статистичко-евиденционе послове
16. Радно место за вођење евиденције и ажурирање база података
17. Радно место координатора за послове планирања
23.04.2008 Београд, Бирчанинова 6.
Министарство финансија - Управа за дуван
1. Радно место за праћење стања на тржишту у производњи
2. Радно место за статистичке послове
3. Радно место за евиденционе послове
4. Радно место за управне послове
5. Радно место за документационо-евиденционе послове
23.04.2008 Београд
СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕДјА
1. Радно местоза сарадњу са државним институцијама и међународним организацијама 21.04.2008 Нови Београд
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
1. Радно местоза нормативне послове 18.04.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Руководилац Групе за инспекцијски надзор предузећа за ревизију
2. Радно место за инспекцијски надзор над радом предузећа за ревизију
17.04.2008 Београд
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину
1. Радно место за координацију послова на обележавању животиња 17.04.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ -Инспекторат за рад
1. Радно место инспектор рада 17.04.2008 Сомбор
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину
1. Радно местоза координацију послова на обележавању животиња 16.04.2008 Београд
Служба за управљање кадровима
1.Радно место за послове за Жалбену комисију Владе 16.04.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за питања политике развоја кластера
2. Радно место за послове сарадње са кластерима и другим организацијама
3. Радно место за унапређење иновативности привреде
4. Радно место за односе са међународним и европским институцијама
5. Руководилац Групе за машинство и електротехнику
6. Радно место за техничке прописе у области машинства и електротехнике
7. Радно место за оцењивање усаглашености и овлашћивање тела за оцењивање усаглашености (ТОУ)
8. Радно место за акредитацију
9. Радно место за припрему прописа у области метрологије и драгоцених метала и вршење надзора
10. Радно место за имовинско-правне нормативне и управне послове
11. Начелник Одељења за план и анализу
12. Радно место за саветодавне послове за развој
16.04.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
1. Радно место за стандарде квалитета биљне и анималне производње и прераде 10.04.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ -Инспекторат за рад
1. Радно место инспектор рада 09.04.2008 Сомбор
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за оперативно-аналитичке послове
2. Радно место за административне послове
3. Радно место координатор пројекта
4. Радно место менаџер пројекта
5. Радно место за статистичко-документационе послове
09.04.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1. Руководилац Групе за нормативне и управне послове
2. Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове
3. Руководилац Групе за посебне пројекте и унапређење организације рада у органима државне управе
4. Радно место за спровођење избора националних савета националних мањина
5. Радно место за документационе послове
6. Руководилац Групе за права националних мањина
7. Радно место за вођење регистара националних савета националних мањина
8. Радно место за канцеларијске послове
9. Радно место за праћење стања у области удруживања грађана
10. Радно место за нормативне послове
11. Радно место за ажурирање база података
12. Радно место за вођење Регистара политичких организација
13. Радно место за праћење стања у области удруживања грађана у политичке организације
14. Радно место за нормативне послове
15. Радно место за статистичко-евиденционе послове
16. Радно место за вођење евиденције и ажурирање база података
17. Радно место координатора за послове планирања
09.04.2008 Београд
Министарство финансија - Управа за трезор
1. Радно место за послове безбедности и здравља на раду
2. Директор филијале
3. Директор филијале
4. Директор филијале
5. Директор филијале
6. Директор филијале
7. Директор филијале
8. Директор филијале
02.04.2008 Београд, Зајечар, Јагодина, Крагујевац, Лозница, Прокупље, Шабац и Косовска Митровица
Министарство трговине и услуга - Републичка дирекција за робне резерве
1. Радно место за студијско-аналитичке послове 31.03.2008 Нови Сад
ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ
1.Радно место за координацију разминирања 27.03.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
1.Радно место за материјалне послове 26.03.2008 Београд
Министарство заштите животне средине – Агенција за заштиту животне средине
1. Руководилац Групе за правне, економске и опште послове 24.03.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за оперативно-аналитичке послове
2. Радно место за администартивне послове
3. Радно место координатор пројекта
4. Радно место менаџер пројекта
5. Радно место за статистичко-документационе послове
6. Руководилац Групе за инспекцијски надзор предузећа за ревизију
7. Радно место за инспекцијски надзор над радом предузећа за ревизију
24.03.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Радно местона пословима унапређења конкурентности у области промета услуга 24.03.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
1. Радно место за финансијско-материјалне послове
2. Начелник Одељења за одрживи развој у области рударства и енергетике
3. Радно место за стратегије и планове заштите животне средине у области рударства и енергетике
24.03.2008 Београд
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
1. Радно место кадровско правни послови 20.03.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ- УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ
1. Радно место ветеринарског инспектора у извозним објектима
2. Радно место ветеринарског инспектора у извозним објектима
3. Радно место ветеринарског инспектора за здравствену заштиту и добробит животиња
4. Радно место ветеринарског инспектора за здравствену заштиту и добробит животиња
19.03.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1.Руководилац Групе за билатералне финансијске односе 18.03.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
1. Радно место за информатичке и административне послове Националног савета за високо образовање
2. Радно место за нормативне послове у средњем образовању
3. Начелник Одељења за правне послове
4. Радно место за проверу правне усклађености аката
5. Радно место за проверу усклађености уговора
6. Радно место за праћење усклађености аката
7. Начелник Одељења за развој кадрова
8. Шеф Одсека за опште послове
9. Радно место за оперативне послове за полагање испита
10. Радно место пројектанта информационог система
11. Радно место за успостављање и одржавање базе података у ЕИС-у
12. Радно место за информатичке послове
13. Радно место за стручно-оперативне послове
14. Радно место просветног саветника
15. Радно место за стручно усавршавање и развојно планирање
16. Радно место за финансијско-материјалне послове
17. Радно место за информатичке послове
18. Радно место за стручно-оперативне послове
19. Радно место просветног саветника
20. Радно место за финансијско-материјалне послове
21. Начелник школске управе
22. Радно место за финансијско-материјалне послове
23. Радно место просветног саветника
24. Начелник школске управе
25. Радно место просветног саветника
26. Радно место за стручно усавршавање
27. Радно место за развојно планирање
28. Радно место за финансијско-материјалне послове
30. Радно место за стручно-оперативне послове
31. Начелник школске управе
32. Радно место просветног саветника
33. Радно место за стручно усавршавање
34. Радно место за развојно планирање
35. Радно место за финансијско-материјалне послове
36. Радно место за информатичке послове
37. Радно место за стручно-оперативне послове
38. Радно место координатора послова Школских управа
39. Радно место координатора послова у области образовања за Косово и Метохију
18.03.2008 Београд, Крушевац, Крагујевац, Јагодина, Сомбор, Нови Сад, Лесковац, Нови Пазар и Пријепоље
Министарство економије и регионалног развоја – Дирекција за мере и драгоцене метале
1. Радно место за канцеларијске и стручно оперативне послове 17.03.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за управне послове
2. Радно место за нормативне послове
3. Начелник Одељења за активну политику запошљавања
4. Радно место за студијско-аналитичке послове
5. Радно место за послове у области управљања кадровима
17.03.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Радно место кадровско правни послови 13.03.2008 Београд
ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ
1. Радно место за финансијско-материјалне послове
2. Начелник Одељења за одрживи развој у области рударства и енергетике
3. Радно место за стратегије и планове заштите животне средине у области рударства и енергетике
12.03.2008 Београд
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
1.Радно место за послове индустријских колосека 12.03.2008 Београд
АГЕНЦИЈА ЗА РЕЦИКЛАЖУ
1. Радно место за комуникацију са економским саветницима у амбасадама Републике Србије
2. Радно место за аналитичке послове за потребе економских саветника
3. Економски саветник у Дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Руској Федерацији (покрива и Заједницу независних држава и Белорусију)
4. Економски саветник у Дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Савезној Републици Немачкој
5. Економски саветник у Дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Италији
6. Економски саветник у Дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Грчкој
7. Економски саветник у Дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Аустрији
8. Економски саветник у Дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Француској (покрива и земље Бенелукса)
9. Економски саветник у Дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у НР Кини
10. Економски саветник у Дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у САД (покрива и Канаду)
11. Економски саветник у Дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Израелу
12. Економски саветник у Дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Јапану (покрива и Републику Кореју)
13. Економски саветник у Дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Шведској (покрива и Норвешку
14. Економски саветник у Дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Шпанији (покрива и Португал)
15. Економски саветник у Дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Чешкој (покрива и Словачку)
16. Економски саветник у Дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Пољској
17. Економски саветник у Дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Украјини
18. Економски саветник у Дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Мађарској
19. Економски саветник у Дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Румунији
20. Економски саветник у Дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Бугарској
21. Економски саветник у Дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Турској
22. Економски саветник у Дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Босни и Херцеговини
23. Економски саветник у Дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Хрватској (покрива и Словенију)
24. Економски саветник у Дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Македонији (покрива и Албанију)
25. Економски саветник у Дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Индији (покрива и Пакистан)
26. Економски саветник у Дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Египту (покрива земље Магреба)
27. Економски саветник за ОЕЦД у Дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Француској - Париз
06.03.2008 Према конкурсу
Служба за људска и мањинска права
1. Радно место координатора за националне мањине за општине Бујановац
2. Радно место за правне послове за потребе Комисије за нестала лица
3. Радно место за руковање базама података и евиденцијама за потребе Комисије за нестала лица
4. Радно место за документационе и административно-техничке послове за потребе Комисије за нестала лица
03.03.2008 Бујановац и Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место руководилац Групе за билатералне финансијске односе 03.03.2008 Београд
Завод за интелектуалну својину
1. Радно место за рад на ПСТ пријавама и пријавама европских патената 03.03.2008 Београд
Министарство економије и регионалног развоја – Дирекција за мере и драгоцене метале
1. Радно место за канцеларијске и стручно оперативне послове 03.03.2008 Београд
Министарство трговине и услуга - Републичка дирекција за робне резерве
1. Радно место за студијско-аналитичке послове 28.02.2008 Нови Сад
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1.Радно место за развој система 27.02.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Радно местона пословима унапређења конкурентности у области промета услуга 27.02.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
1. Радно место за информатичке и административне послове Националног савета за високо образовање
2. Радно место за нормативне послове у средњем образовању
3. Начелник Одељења за правне послове
4. Радно место за проверу правне усклађености аката
5. Радно место за проверу усклађености уговора
6. Радно место за праћење усклађености аката
7. Радно место начелник Одељења за финансијске послове
8. Начелник Одељења за инспекцијске и надзорне послове у установама предшколског основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда
9. Начелник Одељења за развој кадрова
10. Шеф Одсека за опште послове
11. Радно место за оперативне послове за полагање испита
12. Шеф Одсека за информатичке и документационе послове и статистику
13. Радно место пројектанта информационог система WEB апликација и базе података
14. Радно место за успостављање и одржавање базе података у ЕИС-у
15. Радно место за информатичке послове
16. Радно место за стручно-оперативне послове
17. Радно место просветног саветника
18. Радно место за стручно усавршавање и развојно планирање
19. Радно место за финансијско-материјалне послове
20. Радно место за информатичке послове
21. Радно место за стручно-оперативне послове
22. Радно место просветног саветника
23. Радно место за финансијско-материјалне послове
24. Начелник школске управе
25. Радно место за финансијско-материјалне послове
26. Начелник школске управе
27. Радно место просветног саветника
28. Начелник школске управе
29. Радно место просветног саветника
30. Радно место за стручно усавршавање
31. Радно место за развојно планирање
32. Радно место за финансијско-материјалне послове
33. Радно место за информатичке послове
34. Радно место за стручно-оперативне послове
35. Начелник школске управе
36. Радно место просветног саветника
37. Радно место за стручно усавршавање
38. Радно место за развојно планирање
39. Радно место за финансијско-материјалне послове
40. Радно место за информатичке послове
41. Радно место за стручно-оперативне послове
42. Начелник Одељења - Главни контролор
43. Радно место координатора послова Школских управа
44. Радно место координатора послова у области образовања за Косово и Метохију
26.02.2008 Београд, Крушевац, Крагујевац, Јагодина, Сомбор, Нови Сад, Лесковац, Нови Пазар и Пријепоље
Министарство финансија - Управа за трезор
1. Радно место руководилац Групе за гаранције Републике 20.02.2008 Београд
АГЕНЦИЈА ЗА РЕЦИКЛАЖУ
1.Радно место за економско планирање 20.02.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за управне послове
2. Радно место за нормативне послове
3. Радно место начелник Одељења за активну политику запошљавања
4. Радно место за студијско-аналитичке послове
5. Радно место за послове у области управљања кадровима
18.02.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Радно место за рачуноводствене послове 14.02.2008 Београд
Завод за интелектуалну својину
1. Радно место за рад на ПСТ пријавама и пријавама европских патената 14.02.2008 Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1.Радно место оператер за уношење података на магнетни медијум
2.Радно место шифрирање и контрола основног статистичког материјала
11.02.2008 Београд
Дирекција за реституцију
1. Радно место за спровођење поступка реституције и студијско-аналитичке послове
2. Радно место за послове првостепеног поступка у области реституције
3. Радно место руководилац Групе за евиденцију и праћење извршења решења у поступку реституције
4. Радно место за евиденционе послове
5. Радно место за утврђивање вредности одузете имовине
6. Радно место шеф Одсека за опште послове
7. Радно место за опште-правне послове
8. Радно место за информатичку подршку
07.02.2008 Београд
Канцеларија за Национални инвестициони план
1. Радно место начелник Одељења за оперативно управљање пројектима
2. Радно место начелник Одељења за послове јавних набавки у пројектима
07.02.2008 Београд
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1.Радно место за студијско аналитичке послове 07.02.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
1.Радно место управник
2.Радно место управник
07.02.2008 Зајечар и Неготин
Министарство трговине и услуга - Републичка дирекција за робне резерве
1.Радно место за документационе и оперативне послове 24.01.2008 Нови Сад
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за спречавање прања новца
1.Радно место координатор реформе државне управе и развоја организације и управљања 24.01.2008 Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за дуван
Радно место архивар 24.01.2008 Београд
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
1. Радно место за опште правне послове 08.01.2008 Београд
претрага