ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси за положаје - Архива 2006
Републичка агенција за мирно решавање радних спорова

Директор Републичке агенција за мирно решавање радних спорова


Датум оглашавања: 06.12.2006

Место рада:
Канцеларија за придруживање Европској унији

Директор Канцеларије за придруживање Европској унији


Датум оглашавања: 06.12.2006

Место рада:
Републички сеизмолошки завод

Директор Републичког сеизмолошког завода


Датум оглашавања: 06.12.2006

Место рада:
Министарство правде-Управа за извршење заводских санкција

Директор Управе за извршење заводских санкција у министарству правде


Датум оглашавања: 06.12.2006

Место рада:
&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="sadrzajKanali">Републички геодетски завод

Директор Републичког геодетског завода


Датум оглашавања: 06.12.2006

Место рада:
Републички завод за статистику
Директор Републичког завода за статистику

Датум оглашавања: 06.12.2006

Место рада:
Министарство рада<br> запошљавања и социјалне политике
Помоћник министра – руководилац Сектора за пензијско и инвалидско осигурање
Помоћник министра – руководилац Сектора за борачко-инвалидску заштиту
Помоћник министра – руководилац Сектора за социјалну заштиту
Помоћник министра – руководилац Сектора за економско-финансијске послове Директор Управе за безбедност и здравље на раду


Датум оглашавања: 06.12.2006

Место рада:
Министарство за дијаспору

Помоћник министра – руководилац Сектора за правна питања дијаспоре
Помоћник министра – руководилац Сектора за економска питања дијаспоре
Помоћник министра – руководилац Сектора за унапређење веза са организацијама дијаспоре


Датум оглашавања: 06.12.2006

Место рада:
Агенција за рударство

Директор Агенције за рударство


Датум оглашавања: 06.12.2006

Место рада:
Агенција за рециклажу

Директор Агенције за рециклажу


Датум оглашавања: 06.12.2006

Место рада:
Центар за разминирање
Директор Центра за разминирање

Датум оглашавања: 06.12.2006

Место рада:
Министарство правде

Помоћник министра – руководилац Сектора за правосуђе
Помоћник министра – руководилац Сектора за материјално-финансијске послове Секретар министарства


Датум оглашавања: 06.12.2006

Место рада:
Министарство трговине туризма и услуга
Помоћник министра – руководилац Сектора за туризам

Датум оглашавања: 06.12.2006

Место рада:
Министарство привреде

Помоћник министра– руководилац Сектора за развој тржишта капитала из процеса приватизације
Помоћник министра – руководилац Сектора за управљање индустријским развојем
Помоћник министра – руководилац Сектора за развој малих и средњих предузећа и предузетништва
Помоћник министра – руководилац Сектора за управне и надзорне послове у области привредних регистара
Помоћник министра – руководилац Сектора за управљање процесом приватизације и реструктурирања привреде


Датум оглашавања: 06.11.2006

Место рада:
Републичка дирекција за имовину Републике Србије

Директор Републичка дирекција за имовину Републике Србије
Заменик директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Помоћник директора – руководилац Сектора за имовински поступак
Помоћник директора – руководилац Сектора за евиденцију
Помоћник директора – руководилац Сектора за финансијско-материјалне и опште послове


Датум оглашавања: 06.11.2006

Место рада:
Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде
Помоћник министра– руководилац Сектора за аналитику и аграрну политику
Помоћник министра – руководилац Сектора за правне и опште послове
Помоћник министра – руководилац Сектора за аграрну оперативу
Помоћник министра – руководилац Сектора за развој села и пољопривреде
Помоћник министра – руководилац Сектора за инспекцијски надзор
Директор Управе за заштиту биља
Директор Управе за шуме
Директор Управе за ветерину
Директор Републичке дирекције за воде


Датум оглашавања: 06.11.2006

Место рада:
Министарство културе
Помоћник министра– руководилац Сектора за међународне односе
европске интеграције и развој менаџмента у области културе и медија
Помоћник министра – руководилац Сектора за економско-финансијске послове


Датум оглашавања: 06.11.2006

Место рада:
Министарство унутрашњих послова

Помоћник министра – начелник Сектора унутрашње контроле полиције
Помоћник министра – начелник Сектора за заштиту и спасавање
Секретар министарства


Датум оглашавања: 06.11.2006

Место рада:
Министарство трговине туризма и услуга

Помоћник министра – главни туристички инспектор за Сектор туристичке инспекције
Секретар министарства


Датум оглашавања: 06.11.2006

Место рада:
Министарство за државну управу и локалну самоуправу< >
Помоћник министра – руководилац Сектора за државну управу
Помоћник министра – руководилац Сектора за локалну самоуправу
Помоћник министра – руководилац Сектора за права националних мањина
матичне књиге и остваривање слободе удруживања грађана
Помоћник министра – руководилац Сектора за управни надзор Секретар министарства


Датум оглашавања: 06.11.2006

Место рада:
Министарство за дијаспору

Секретар  министарства

Датум оглашавања: 06.11.2006

Место рада:
Генерални секретаријат Владе < >
Заменик Генералног секретара  Владе Помоћник Генералног секретара – руководилац Сектора за послове надзора и међународне сарадње Помоћник Генералног секретара – руководилац Сектора за стручне послове Помоћник Генералног секретара – руководилац Сектора за опште и правне послове

Датум оглашавања: 06.10.2006

Место рада:
Управа за заједничке послове републичких органа< >
Директор Управе
Заменик директора Управе
Помоћник директора – руководилац Сектора за правне и информатичко-документационе послове Помоћник директора – руководилац Сектора за административне и биротехничке послове Помоћник директора – руководилац Сектора за инвестиције и инвестиционо и текуће одржавање Помоћник директора – руководилац Сектора за послове саобраћаја


Датум оглашавања: 06.10.2006

Место рада:
Министарство просвете и спорта< >
Помоћник министра– руководилац Сектора за развој образовања и међународну просветну сарадњу
Помоћника министра – руководилац Сектора за ученички и студентски стандард и инвестиције
Помоћник министра – руководилац Сектора за средње образовање
Помоћник министра – руководилац Сектора за финансијске послове Секретар министарства
Директор Управе за спорт
Помоћник директора – руководилац Сектора за развој спорта у Управи за спорт
Помоћник директора – руководилац Сектора за правне и финансијске послове у Управи за спорт


Датум оглашавања: 06.10.2006

Место рада:
Министарство финансија< >
Помоћник министра– руководилац Сектора за пројекте
Помоћника министра – руководилац Сектора за буџетску инспекцију и ревизију
Помоћник министра – руководилац Сектора за макроекономске и фискалне анализе
Директор Пореске управе


Датум оглашавања: 06.10.2006

Место рада:
<p>Републички секретаријат за законодавство< >
Помоћник директора – руководилац Сектора за привреду
Помоћника директора – руководилац Сектора за управу рад и јавне службе
Помоћника директора – руководилац Сектора за финансије
Помоћника директора – руководилац Сектора за изборе и правосуђе


Датум оглашавања: 06.10.2006

Место рада:
Служба за управљање кадровима

Директор Службе


Датум оглашавања: 06.10.2006

Место рада:
Служба Координационог центра Србије за Косово и Метохију
Заменик директора Службе
Помоћника директора – руководилац Сектора за правосуђе
локалну самоуправупривреду
реконструкцију и економски развој


Датум оглашавања: 06.10.2006

Место рада:
Стална канцеларија Владе за економски развој у Бору и Крагујевцу
Директор Сталне канцеларије Владе у Бору
Директор Сталне канцеларије Владе у Крагујевцу


Датум оглашавања: 06.10.2006

Место рада:
претрага