ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси за извршилачка радна места - Архива 2008
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
1. Радно место за припрему одлука у поступку по регистрованим правима

Датум оглашавања: 12.12.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - Управа за извршење заводских санкција
1. Радно место инструктор техничар дрвне струке
2. Радно место инструктор електричар
3. Радно место инструктор машинбравар
4. Радно место инструктор за припрему делова у производњи
5. Шеф одсека металске производње
6. Радно место инструктор водоинсталатер
7. Радно место инструктор за руковање централним грејањем
8. Радно место инструктор за сточарску производњу
9. Радно место инструктор дрвне струке
10. Радно место организатор техничке и производне делатности
11. Радно место инструктор месар
12. Радно место инструктор машинбравар
13. Радно место инструктор ливац
14. Радно место инструктор столар
15. Радно место инструктор за пољопривредну производњу
16. Радно место инструктор кувар
17. Радно место инструктор кувар
18. Радно место инструктор кувар
19. Радно место инструктор кувар


Датум оглашавања: 12.12.2008

Место рада: Ниш, Београд, Ћуприја, Зајечар, Крушевац, Шабац, Чачак, Нови Сад, Нови Пазар
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за остваривање имовинских и алиментационих захтева
2. Радно место за стручно-аналитичке и документационе послове
3. Начелник Одељења за нормативне и студијско-аналитичке послове


Датум оглашавања: 12.12.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Радно место за програмирање пројеката

Датум оглашавања: 12.12.2008

Место рада: Београд
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
1. Радно место за рад на ПСТ пријавама и пријавама европских патената

Датум оглашавања: 05.12.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - Управа за извршење заводских санкција
1. Начелник службе за здравствену заштиту
2. Радно место за медицинско-техничке послове
3. Радно место за медицинско-техничке послове
4. Радно место за медицинско техничке послове
5. Радно место на медицинско техничким пословима
6. Радно место медицински техничар
7. Радно место за здравствену заштиту
8. Радно место за медицинско-техничке послове
9. Радно место за психолошке послове
10. Радно место васпитач
11. Радно место лекар опште праксе
12. Радно место на медицинско техничким пословима
13. Радно место за лабораторијско техничке послове
14. Радно место васпитач


Датум оглашавања: 05.12.2008

Место рада: Пожаревац, Београд, Суботицa, Крушевaц, Зајечар, Сремскa Митровицa, Ниш
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за послове у области управљања кадровима
2. Радно место за аналитичке послове из области индустрије
3. Радно место за послове сарадње са НР Кином и Републиком Корејом


Датум оглашавања: 05.12.2008

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Руководилац Групе за пројектовање база података
2. Web – site дизајнер
3. Статистичар - аналитичар
4. Статистичар - аналитичар


Датум оглашавања: 28.11.2008

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Радно место координатор процеса усклађивања прописа са прописима Европске уније у области социјалне политике и политике запошљавања
2. Радно место за односе са медијима


Датум оглашавања: 28.11.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за финансијско-материјалне послове

Датум оглашавања: 28.11.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Радно место за спровођење пројеката

Датум оглашавања: 28.11.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
1. Радно место за координацију спровођења програма за младе
2. Радно место за статистичке и студијско – аналитичке послове
3. Радно место за припрему и анализу документације за спровођење програма
4. Радно место за сарадњу са младима


Датум оглашавања: 28.11.2008

Место рада: Београд
КОСОВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Радно место оператера за канцеларијске послове

Датум оглашавања: 21.11.2008

Место рада: Косовска Грачаница
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - Управа за извршење заводских санкција
1. Радно место на пословима спољног обезбеђења
2. Радно место обезбеђења завода
3. Радно место обезбеђења завода
4. Радно место обезбеђења завода
5. Радно место обезбеђења завода
6. Радно место обезбеђења завода
7. Радно место обезбеђења завода
8. Радно место обезбеђења завода
9. Радно место обезбеђења завода
10. Радно место обезбеђења завода
11. Начелник Службе за обезбеђење


Датум оглашавања: 21.11.2008

Место рада: Београд, Нови Сад, Сремска Митровица, Пожаревац, Суботица, Крушевац, Ваљево, Ћуприја, Прокупље
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Начелник Одељења за финансијско – материјалне послове

Датум оглашавања: 21.11.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. Начелник Одељења за санитарни надзор Шабац
2. Радно место санитарни инспектор
3. Радно место санитарни инспектор
4. Радно место за нормативне и управне послове у области опојних дрога и прекурсора


Датум оглашавања: 21.11.2008

Место рада: Шабац, Шид, Крагујевац, Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Пореска управа
1. Инспектор пореске полиције
2. Административни послови
3. Инспектор пореске полиције


Датум оглашавања: 14.11.2008

Место рада: Београд, Кикинда, Лесковац
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
1. Радно место за односе са јавношћу и државним органима

Датум оглашавања: 14.11.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Радно место за канцеларијско – административне послове

Датум оглашавања: 14.11.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за инспекцијски надзор над радом предузећа за ревизију

Датум оглашавања: 14.11.2008

Место рада: Београд
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
1. Ликвидатор
2. Послови радних односа
3. Послови припреме документације и спровођење поступка јавних набавки
4. Административно оперативни послови
5. Послови пријема и класификације поште
6. Послови вођења роковника
7. Административни послови


Датум оглашавања: 14.11.2008

Место рада: Београд
АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНА УЛАГАЊА И ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА
1. Радно место за послове техничке помоћи у области сарадње са извозницима

Датум оглашавања: 05.11.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
1. Радно место за послове припреме пројеката у области већих инвестиција
2. Радно место за нормативне послове и хармонизацију прописа са правом ЕУ
3. Руководилац Групе за међународну сарадњу
4. Шеф Одсека за реализацију и контролу пројеката
5. Радно место за контролу реализације пројеката
6. Руководилац Групе за правне послове


Датум оглашавања: 05.11.2008

Место рада: Београд
УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Радно место за стручнe послове у области јавних набавки
2. Радно место за статистичко - евиденционе послове у вези са додељеним уговорима и поступцима јавних набавки
3. Радно место за административне послове Комисије за заштиту права
4. Радно место за праћење извршења одлука Комисије за заштиту права
5. Радно место за административне послове
6. Радно место за персоналне послове и евиденцију кадрова


Датум оглашавања: 31.10.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ВЕРА
1. Радно место за праћење културне, издавачке и мисионарске делатности цркава и верских заједница
2. Радно место за нормативне и управне послове
3. Радно место за обрачунске послове


Датум оглашавања: 31.10.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА - Агенција за заштиту животне средине
1. Радно место за рачуноводствене послове

Датум оглашавања: 31.10.2008

Место рада: Београд
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
1. Радно место за планирање кадрова и вођење евиденције интерног тржишта рада

Датум оглашавања: 23.10.2008

Место рада: Београд
ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ
1. Радно место за евиденционе послове

Датум оглашавања: 23.10.2008

Место рада: Београд
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
1. Радно место за управљање кадровима
2. Радно место за прописе из међународног превоза роба и путника


Датум оглашавања: 23.10.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за студијско-аналитичке послове
2. Радно место за хармонизацију и праћење прописа Европске уније
3. Радно место за координацију послова везаних за приступање Европској унији
4. Радно место за припрему и стручну обраду пројеката помоћи Европске уније
5. Радно место за регрутацију и селекцију кадрова
6. Радно место за обуку и развој
7. Радно место за финансијске послове
8. Радно место за стручно оперативне послове у области јавности рада Министарства
9. Радно место за макроекономске пројекције
10. Радно место за макроекономске анализе
11. Радно место за стручно – оперативне послове у припреми докумената сектора за Владу и Европску комисију
12. Радно место за нормативне послове рачуноводства и ревизије
13. Радно место за нормативне послове из области билатералне финансијске сарадње
14. Радно место за стручно-оперативне послове из области потраживања из иностранства
15. Руководилац Групе за порез на доходак физичких лица и систем доприноса за социјално осигурање
16. Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове из области имовинско-правних односа
17. Радно место за административне и канцеларијске послове
18. Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове из области сарадње са мултилатералним финансијским организацијама
19. Радно место за стручно-аналитичке послове из области међународне финансијске сарадње
20. Радно место за хармонизацију и усклађивање донаторске помоћи
21. Руководилац Групе за координацију и програмирање фондова Европске уније
22. Радно место за координацију вишекорисничког фонда Европске уније
23. Радно место за стратешко праћење и извештавање
24. Руководилац Групе за одржавање и развој информационих система (ИСДАКОН) у вези са праћењем фондова Европске уније
25. Радно место за одржавање и развој база података
26. Радно место за развој софтверских апликација у области праћења и управљања иностраном помоћи
27. Радно место за финансијску контролу и праћење реализације пројеката у оквиру програма прекограничне сарадње
28. Радно место за програме прекограничне сарадње (Бугарска–Србија) (Италија–Јадрански програм)
29. Радно место за управљање програмима (Мађарска–Србија) (КАДСЕС) (Румунија–Србија)
30. Радно место за административне и канцеларијске послове
31. Радно место за програме прекограничне сарадње (Хрватска–Србија)
32. Радно место за управљање програмима (Босна и Херцеговина–Србија) (Црна Гора–Србија) (Македонија/Албанија–Србија)


Датум оглашавања: 14.10.2008

Место рада: Београд
ДИРЕКЦИЈА ЗА УНУТРАШЊЕ ПЛОВНЕ ПУТЕВЕ \'ПЛОВПУТ\'
1. Радно место за стручно техничку подршку обележавања пловних путева
2. Радно место техничара обележавања пловних путева
3. Радно место пројектанта за праћење стања унутрашњих пловних путева


Датум оглашавања: 17.10.2008

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Статистичар – истраживач
2. Статистичар–аналитичар
3. Статистичар-аналитичар
4. Виши програмер
5. Администратор база података
6. Програмер
7. Пројектант информационог система
8. Статистичар - аналитичар
9. Статистичар аналитичар
10. Статистичар – истраживач
11. Млађи пројектант информационог система


Датум оглашавања: 17.10.2008

Место рада: Београд, Нови Сад
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за дуван
1. Радно место за евиденционе послове

Датум оглашавања: 03.10.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Шеф Одсека за опште послове

Датум оглашавања: 03.10.2008

Место рада: Београд
Пореска управа
1. Директор филијале

Датум оглашавања: 26.09.2008

Место рада: Ниш
МИНИСТАРСТВО ЗА ДИЈАСПОРУ
1. Радно место за послове сарадње са канцеларијама дијаспоре при регионалним привредним коморама
2. Радно место за координацију економско развојних пројеката са дијаспором


Датум оглашавања: 26.09.2008

Место рада: Београд
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
1. Радно место за послове за Жалбену комисију Владе

Датум оглашавања: 19.09.2008

Место рада: Београд
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
1. Радно место за нормативне послове

Датум оглашавања: 19.09.2008

Место рада: Београд
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ
1. Радно место за опште правне и кадровске послове

Датум оглашавања: 19.09.2008

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД
1. Радно место за одржавање сеизмолошких система

Датум оглашавања: 16.09.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ВЕРА
1. Радно место за праћење обнове и реконструкције цркава и манастира и сарадњу са надлежним институцијама
2. Руководилац Групе за опште правне послове
3. Радно место за опште правне послове
4. Радно место за канцеларијско административне послове
5. Руководилац Групе за финансијско-материјалне послове


Датум оглашавања: 16.09.2008

Место рада: Београд
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
1. Радно место за припрему аката Жалбене комисије Владе

Датум оглашавања: 16.09.2008

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Ликвидатор

Датум оглашавања: 05.09.2008

Место рада: Београд
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
1. Радно место за сигнално – сигурносна постројења

Датум оглашавања: 05.09.2008

Место рада: Београд
Управа за извршење заводских санкција
1. Управник Окружног затвора у Зајечару
2. Управник Окружног затвора у Неготину
3. Радно место вођа смене, Окружни затвор у Смедереву


Датум оглашавања: 05.09.2008

Место рада: Зајечар, Неготин, Смедерево
ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ
1. Радно место за извиђање и контролу разминирања

Датум оглашавања: 05.09.2008

Место рада: Београд
Управа за извршење заводских санкција
1. Радно место васпитач
2. Радно место на психолошким пословима
3. Радно место за педагошки рад
4. Радно место лекар специјалиста пнеумофизиолог
5. Радно место лекар специјалиста неуропсихијатар или психијатар


Датум оглашавања: 29.08.2008

Место рада: Београд
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
1. Радно место за рад на ПСТ пријавама и пријавама европских патената

Датум оглашавања: 26.08.2008

Место рада: Београд
Управа за трезор
1. Директор филијале Крагујевац

Датум оглашавања: 26.08.2008

Место рада: Крагујевац
Инспекторат за рад
1. Инспектор рада

Датум оглашавања: 22.08.2008

Место рада: Краљево
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. Радно место за праћење и анализу организације рада здравствених установа и приватне праксе
2. Руководилац Групе за праћење рада здравствене службе и квалитета здравствене заштите
3. Радно место здравствени инспектор
4. Радно место здравствени инспектор
5. Радно место здравствени инспектор
6. Радно место здравствени инспектор
7. Радно место за нормативне и управне послове у области лекова и медицинских средстава
8. Радно место за праћење стања у области лекова и медицинских средстава
9. Радно место инспектор за лекове и медицинска средства
10. Радно место инспектор за производњу и промет опојних дрога и прекурсора
11. Радно место за кадровске послове
12. Радно место за нормативне послове
13. Радно место санитарни инспектор
14. Руководилац Групе за програмску здравствену заштиту
15. Радно место за послове у области програмске здравствене заштите
16. Руководилац Групе за јавно здравље
17. Радно место за праћење стања у области здравственог осигурања и за нормативне послове
18. Радно место за спровођење поступка јавних набавки и Националног инвестиционог плана
19. Радно место за правне послове у спровођењу поступка јавних набавки и Националног инвестиционог плана
20. Радно место за правне послове у планирању и изради буџета
21. Радно место за хармонизацију прописа са прописима Европске уније
22. Радно место за праћење пројеката из претприступне помоћи


Датум оглашавања: 22.08.2008

Место рада: Београд, Кикинда, Крушевац, Чачак, Јагодина, Смедерево, Крагујевац, Панчево
Стручна служба јужнобанатског управног округа
1. Радно место оператера за канцеларијске послове

Датум оглашавања: 25.07.2008

Место рада: Панчево
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
1. Радно место за нормативне послове и хармонизацију прописа са правом ЕУ
2. Радно место за правне послове и припрему уговора
3. Радно место за праћење програма у области политике за младе


Датум оглашавања: 25.07.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за студијско-аналитичке послове у издавању, праћењу и контроли контролних акцизних маркица
2. Радно место за стручно-опретативне послове
3. Радно место за стручно-аналитичке послове
4. Радно место за стручно-аналитичке послове
5. Радно место за фискалне анализе


Датум оглашавања: 18.07.2008

Место рада: Београд
Стручна служба Косовског управног округа
1. Радно место за финансијско аналитичке послове

Датум оглашавања: 18.07.2008

Место рада: Косовска Грачаница
Министарство правде - Управа за извршење заводских санкција
1. Начелник Службе за обезбеђење
2. Радно место вођа смене
3. Радно место помоћник вође смене


Датум оглашавања: 18.07.2008

Место рада: Смедерево, Краљево, Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Статистичар-истраживач
2. Статистичар-истраживач


Датум оглашавања: 11.07.2008

Место рада: Београд, Суботица
Министарство правде - Управа за извршење заводских санкција
1. Радно место за социјални рад
2. Радно место васпитач
3. Радно место за лабораторијске техничке послове
4. Радно место за психолошке послове
5. Радно место за здравствену заштиту
6. Радно место васпитач
7. Радно место за психолошке послове
8. Радно место организатор културно-забавних и спортских активности
9. Радно место васпитач
10. Радно место ветеринарски техничар


Датум оглашавања: 11.07.2008

Место рада: Београд, Ниш, Крагујевац, Ћуприја, Вршац, Нови Сад
Стручна служба Јабланичког управног округа
1. Радно место оператера за канцеларијске послове

Датум оглашавања: 11.07.2008

Место рада: Лесковац
Служба за управљање кадровима
1. Радно место за анализу оцењивања
2. Радно место за послове подршке Високом службеничком савету
3. Радно место за административно – материјалне и оперативне послове


Датум оглашавања: 18.07.2008

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Радно место за припрему активности у вези са јачањем администаративних капацитета за приступање Европској унији

Датум оглашавања: 18.07.2008

Место рада: Београд
Министарство финансија - Управа за трезор
1. Радно место за послове безбедности и здравља на раду
2. Директор филијале Зајечар
3. Директор филијале Јагодина
4. Директор филијале Лозница
5. Директор филијале Прокупље
6. Директор филијале Шабац
7. Директор филијале Косовска Митровица


Датум оглашавања: 18.07.2008

Место рада: Београд, Зајечар, Јагодина, Лозница, Прокупље, Шабац, Косовска Митровица
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за питања политике развоја кластера
2. Радно место за послове сарадње са кластерима и другим организацијама
3. Радно место за унапређење иновативности привреде
4. Радно место за односе са међународним и европским институцијама
5. Руководилац Групе за машинство и електротехнику
6. Радно место за техничке прописе у области машинства и електротехнике
7. Радно место за оцењивање усаглашености и овлашћивање тела за оцењивање усаглашености (ТОУ)
8. Радно место за акредитацију
9. Радно место за припрему прописа у области метрологије и драгоцених метала и вршење надзора
10. Радно место за имовинско-правне, нормативне и управне послове
11. Начелник Одељења за план и анализу
12. Радно место за саветодавне послове за развој


Датум оглашавања: 27.06.2008

Место рада: Београд
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
1. Радно место за нормативне послове

Датум оглашавања: 27.06.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за оперативно-аналитичке послове
2. Радно место за административне и канцеларијске послове


Датум оглашавања: 27.06.2008

Место рада: Београд
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину
1. Радно место за координацију послова на обележавању животиња

Датум оглашавања: 27.06.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДИЈАСПОРУ
1. Радно место за послове припреме web презентације

Датум оглашавања: 27.06.2008

Место рада: Београд
Министарство финансија - Управа за дуван
1. Радно место за евиденционе послове

Датум оглашавања: 23.06.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Руководилац Групе за инспекцијски надзор предузећа за ревизију
2. Радно место за инспекцијски надзор над радом предузећа за ревизију


Датум оглашавања: 23.06.2008

Место рада: Београд
Министарство финансија - Управа за спречавање прања новца
1. Радно место за административне послове

Датум оглашавања: 23.06.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДИЈАСПОРУ
1. Радно место за послове уређивања web портала
2. Радно место за унапређења квалитета комуникације са дијаспором
3. Радно место за студијско-аналитичке послове
4. Радно место за примену интернет технологија
5. Радно место за унапређење сарадње у области културе


Датум оглашавања: 23.06.2008

Место рада: Београд
Министарство финансија - Управа за игре на срећу
1. Радно место за стручно оперативне послове оператера за припремање захтева за плаћање

Датум оглашавања: 20.06.2008

Место рада: Београд
Канцеларија Националног савета за
сарадњу са Међународним трибуналом за кривично
гоњење лица одговорних за тешка кршења
међународног хуманитарног права почињена на
територији бивше Југославије од 1991. године
1. Радно место за послове сарадње

Датум оглашавања: 20.06.2008

Место рада: Београд
Министарство финансија - Управа за спречавање прања новца
1. Радно место за сарадњу са органима других држава
2. Радно место за сарадњу са међународним организацијама
3. Радно место за сарадњу са другим државним органима
4. Радно место за анализу сумњивих трансакција
5. Радно место за анализу сумњивих трансакција у области тржишта капитала


Датум оглашавања: 20.06.2008

Место рада: Београд
Служба за људска и мањинска права
1. Радно место за статистичко-документационе послове
2. Шеф Одсека за Европске интеграције и управљање пројектима
3. Руководилац Канцеларије за спровођење Ромске националне стратегије
4. Радно место за спровођење Ромске националне стратегије
5. Радно место за вођење базе података о Ромској националној мањини
6. Радно место за документационе послове и послове афирмативне акције
7. Радно место за праћење примене међународних уговора у области елиминисања дискриминације и остваривања права националних мањина
8. Радно место за праћење учешћа припадника мањина у јавним пословима и остваривања права на службену употребу језика и писма
9. Радно место за прикупљање података за припрему државних извештаја о спровођењу међународних уговора у области људских и мањинских права
10. Радно место за истраживање и анализу праксе Европског суда за људска права


Датум оглашавања: 20.06.2008

Место рада: Београд
Завод за интелектуалну својину
1. Радно место за испитивање пријава дизајна
2. Радно место за послове ауторског и сродних права


Датум оглашавања: 06.06.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
1. Радно место за припрему и анализу документације за спровођење програма
2. Радно место за координацију спровођења програма за младе


Датум оглашавања: 06.06.2008

Место рада: Београд
Канцеларија Националног савета за
сарадњу са Међународним трибуналом за кривично
гоњење лица одговорних за тешка кршења
међународног хуманитарног права почињена на
територији бивше Југославије од 1991. године
1. Радно место за послове сарадње
2. Радно место за кадровске послове


Датум оглашавања: 06.06.2008

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА РАЗВОЈ
1. Радно место за хумани развој и регионално сиромаштво

Датум оглашавања: 06.06.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ -Инспекторат за рад
1. Радно место инспектор рада

Датум оглашавања: 06.06.2008

Место рада: Сомбор
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде
1. Радно место за информационе системе

Датум оглашавања: 03.06.2008

Место рада: Београд
Министарство финансија - Управа за дуван
1. Радно место за праћење стања на тржишту у производњи
2. Радно место за статистичке послове
3. Радно место за управне послове
4. Радно место за документационо-евиденционе послове


Датум оглашавања: 03.06.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1. Руководилац Групе за нормативне и управне послове
2. Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове
3. Руководилац Групе за посебне пројекте и унапређење организације рада у органима државне управе
4. Радно место за спровођење избора националних савета националних мањина
5. Радно место за документационе послове
6. Руководилац Групе за права националних мањина
7. Радно место за вођење регистра националних савета националних мањина
8. Радно место за канцеларијске послове
9. Радно место за праћење стања у области удруживања грађана
10. Радно место за нормативне послове
11. Радно место за ажурирање база података
12. Радно место за вођење Регистра политичких организација
13. Радно место за праћење стања у области удруживања грађана у политичке организације
14. Радно место за нормативне послове
15. Радно место за статистичко-евиденционе послове
16. Радно место за вођење евиденцијa и ажурирање база података


Датум оглашавања: 03.06.2008

Место рада: Београд
Министарство економије и регионалног развоја – Дирекција за мере и драгоцене метале
1. Радно место за канцеларијске и стручно оперативне послове

Датум оглашавања: 23.05.2008

Место рада: Београд
СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕДјА
1. Радно место за сарадњу са државним институцијама и међународним организацијама

Датум оглашавања: 23.05.2008

Место рада: Нови Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место координатор пројекта
2. Радно место менаџер пројекта
3. Радно место за статистичко-документационе послове


Датум оглашавања: 09.05.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
1. Руководилац Групе за међународну сарадњу
2. Шеф Одсека за припрему и планирање пројеката
3. Радно место за припрему и имплементацију стратегије развоја спорта
4. Радно место за извршење планова и анализу
5. Радно место за нормативне послове


Датум оглашавања: 09.05.2008

Место рада: Београд
Министарство финансија - Управа за дуван
1. Радно место администратор мрежних сервиса и база података

Датум оглашавања: 29.04.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за управне послове
2. Радно место за нормативне послове
3. Начелник Одељења за активну политику запошљавања
4. Радно место за послове у области управљања кадровима


Датум оглашавања: 29.04.2008

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА РАЗВОЈ
1. Радно место за формирање бруто домаћег производа
2. Радно место за фискални систем и политику јавних финансија
3. Радно место за инвестиције и међународну конкурентност
4. Радно место за моделирање регионалног и демографског развоја


Датум оглашавања: 29.04.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
1. Радно место за стандарде квалитета биљне и анималне производње и прераде

Датум оглашавања: 29.04.2008

Место рада: Београд
Министарство трговине и услуга - Републичка дирекција за робне резерве
1. Радно место за студијско-аналитичке послове

Датум оглашавања: 29.04.2008

Место рада: Нови Сад
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
1. Радно место за сигнално-сигурносна постројења

Датум оглашавања: 20.04.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАТИЧКО ДРУШТВО
1. Радно место шеф Одсека за анализу
2. Радно место за планирање у области информатичког друштва
3. Руководилац Групе за управљање пројектима у области информатичког друштва
4. Руководилац Групе за надзор у области информатичког друштва


Датум оглашавања: 20.04.2008

Место рада: Београд
ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ
1. Радно место за координацију разминирања

Датум оглашавања: 20.04.2008

Место рада: Београд
Министарство правде - Управа за извршење заводских санкција
1. Радно место послови спољног обезбеђења
2. Радно место обезбеђење завода
3. Радно место обезбеђење завода
4. Радно место обезбеђење завода
5. Радно место обезбеђење завода
6. Радно место обезбеђење завода
7. Радно место на пословима обезбеђења завода
8. Радно место обезбеђење завода
9. Радно место обезбеђење завода
10. Радно место обезбеђење завода
11. Радно место обезбеђење завода
12. Радно место обезбеђење завода
13. Радно место обезбеђење завода
14. Радно место обезбеђење завода
15. Радно место обезбеђење завода
16. Радно место обезбеђење завода
17. Радно место обезбеђење завода


Датум оглашавања: 20.04.2008

Место рада: Београд, Нови Пазар, Нови Сад, Сремска Митровица, Пожаревац - Забела, Суботица, Шабац, Крушевац,Ужице, Београд, Ваљево, Панчево, Ћуприја, Краљево, Пожаревац и Ниш
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
– Дирекција за мере и драгоцене метале
1. Радно место за канцеларијске и стручно оперативне послове

Датум оглашавања: 20.04.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Радно место на пословима унапређења конкурентности у области промета услуга

Датум оглашавања: 20.04.2008

Место рада: Београд, Крушевац, Сомбор и Нови Сад
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину
1. Радно место ветеринарског инспектора у извозним објектима
2. Радно место ветеринарског инспектора у извозним објектима
3. Радно место ветеринарског инспектора за здравствену заштиту и добробит животиња
4. Радно место ветеринарског инспектора за здравствену заштиту и добробит животиња


Датум оглашавања: 20.04.2008

Место рада: Врбас, Чајетина, Београд и Кладово
Завод за интелектуалну својину
1. Радно место за рад на ПСТ пријавама и пријавама европских патената

Датум оглашавања: 20.04.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
1. Радно место за информатичке и административне послове Националног савета за високо образовање
2. Радно место за проверу усклађености уговора
3. Шеф Одсека за опште послове
4. Радно место за оперативне послове за полагање испита
5. Радно место за информатичке послове
6. Радно место за финансијско-материјалне послове
7. Начелник школске управе
8. Радно место координатора послова Школских управа


Датум оглашавања: 20.04.2008

Место рада: Београд, Крушевац, Сомбор и Нови Сад
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1. Радно место за пројекте унапређења организације рада и ефикасности деловања органа државне управе
2. Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове


Датум оглашавања: 11.04.2008

Место рада: Београд
Служба за људска и мањинска права
1. Радно место за руковање базама података и евиденцијама за потребе Комисије за нестала лица

Датум оглашавања: 11.04.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАТИЧКО ДРУШТВО
1. Радно место пројектанта за информационе системе

Датум оглашавања: 11.04.2008

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
1. Радно место за нормативне послове у појединим областима из делокруга Групе за монетарни систем и економске односе с иностранством
2. Радно место за нормативне послове у појединим областима из делокруга Сектора за финансије
3. Радно место за нормативне послове у појединим областима из делокруга Групе за јавне службе
4. Радно место за нормативне послове у појединим областима из делокруга Сек%


Датум оглашавања: 11.04.2008

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1. Радно место за студијско аналитичке послове

Датум оглашавања: 11.04.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
1. Радно место за финансијско-материјалне послове
2. Начелник Одељења за одрживи развој у области рударства и енергетике
3. Радно место за стратегије и планове заштите животне средине у области рударства и енергетике


Датум оглашавања: 11.04.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1. Радно место за подршку на припреми и спровођењу пројеката

Датум оглашавања: 08.04.2008

Место рада: Београд
Дирекција за реституцију
1. Радно место за спровођење поступка реституције и студијско-аналитичке послове
2. Радно место за послове првостепеног поступка у области реституције
3. Руководилац Групе за евиденцију и праћење извршења решења у поступку реституције
4. Радно место за евиденционе послове
5. Радно место за утврђивање вредности одузете имовине
6. Радно место за опште-правне послове
7. Радно место за информатичку подршку
8. Радно место начелник Одељења за поступак реституције


Датум оглашавања: 08.04.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
1. Радно место за људске ресурсе

Датум оглашавања: 08.04.2008

Место рада: Београд
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
1. Радно место за послове индустријских колосека

Датум оглашавања: 08.04.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Радно место за прикупљање информација из области климатских промена праћење економских ефеката спровођења Оквирне конвенције
2. Радно место за класификацију, обележавање и паковање хемикалија, процену ризика од хемикалија и методе испитивања
3. Радно место за припрему мера и услова заштите животне средине у просторним и урбанистичким плановима
4. Радно место за издавање дозвола за сакупљање, коришћење и промет дивљих врста флоре и фауне
5. Радно место за мониторинг и заштиту вода од загађивача
6. Радно место за управне послове
7. Радно место за обраду документације и ажурирање базе података


Датум оглашавања: 08.04.2008

Место рада: Београд
Служба за људска и мањинска права
1. Радно место координатора за националне мањине за општине Бујановац
2. Радно место за правне послове за потребе Комисије за нестала лица
3. Радно место за документационе и административно-техничке послове за потребе Комисије за нестала лица


Датум оглашавања: 31.03.2008

Место рада: Београд
Завод за социјално осигурање
1. Руководилац Групе за примену међународних уговора у области здравственог осигурања
2. Радно место за примену међународних уговора из области здравственог осигурања
3. Радно место за обрачун трошкова здравствене заштите у примени међународних уговора


Датум оглашавања: 31.03.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ -Инспекторат за рад
1. Радно место студијско-аналитички послови

Датум оглашавања: 31.03.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Радно место управно-надзорни послови
2. Радно место руководилац Групе за административно-техничке послове


Датум оглашавања: 31.03.2008

Место рада: Београд
СЕВЕРНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Радно место за праћење процеса европске интеграције и међународну сарадњу
2. Радно место за израду база података о стању животне средине у области рударства и енергетике


Датум оглашавања: 21.03.2008

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД
1. Радно место за развој система

Датум оглашавања: 14.03.2008

Место рада: Београд
СЕВЕРНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Радно место за финансијско-материјалне послове

Датум оглашавања: 14.03.2008

Место рада: Кикинда
АГЕНЦИЈА ЗА РЕЦИКЛАЖУ
1. Радно место за економско планирање

Датум оглашавања: 14.03.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА - Републичка дирекција за робне резерве
1. Радно место за документационе и оперативне послове

Датум оглашавања: 07.03.2008

Место рада: Нови Сад
Министарство финансија - Пореска управа
1. радно место директор Филијале

Датум оглашавања: 07.03.2008

Место рада: Лесковац
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Радно место оператер за уношење података на магнетни медијум
2. Радно место шифрирање и контрола основног статистичког материјала


Датум оглашавања: 07.03.2008

Место рада: Београд
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме
1. Радно место за административне послове

Датум оглашавања: 22.02.2008

Место рада: Београд
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде- Републичка дирекција за воде
1. Радно место за припрему елемената за управне и аналитичке послове
2. Радно место водопривредног инспектора
3. Радно место водопривредног инспектора
4. Радно место водопривредног инспектора


Датум оглашавања: 22.02.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
1. Радно место за обуку и развој

Датум оглашавања: 22.02.2008

Место рада: Београд
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
1. Радно место за припрему аката Жалбене комисије Владе
2. Радно место за одабир кадрова
3. Радно место за интернет технологије


Датум оглашавања: 22.02.2008

Место рада: Београд
Завод за интелектуалну својину
1. Радно место за надзор над радом организација за колективно остваривање ауторског права
2. Радно место за послове ауторског и сродних права


Датум оглашавања: 22.02.2008

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Радно место архивар

Датум оглашавања: 13.02.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДИЈАСПОРУ
1. Радно место координатор реформе државне управе и развоја организације и управљања

Датум оглашавања: 13.02.2008

Место рада: Београд
Министарство рада и социјалне политике
1. Радно место шеф Одсека за економско-финансијске послове из области заштите породице и деце

Датум оглашавања: 13.02.2008

Место рада: Београд
Завод за интелектуалну својину
1. Радно место за испитивање пријава патената и малих патената
2. Радно место за учешће у испитивању пријава патената и малих патената
3. Радно место за испитивање пријава патената и малих патената
4. Радно место за испитивање сличности и подобности жигова
5. Радно место за испитивање пријава дизајна
6. Радно место администратор мреже
7. Радно место администратор система
8. Радно место за књиговодствене послове
9. Радно место руководилац Групе за управљање кадровима и опште послове
10. Радно место за упоредноправну анализу прописа из области интелектуалне својине


Датум оглашавања: 13.02.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место администратор информационог система
2. Радно место за административно-оперативне послове


Датум оглашавања: 31.01.2008

Место рада: Београд
ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ
1. Радно место за спровођење поступка реституције и студијско-аналитичке послове
2. Радно место за послове првостепеног поступка у области реституције
3. Радно место за припрему поступка реституције и обештећења
4. Радно место за финансијско-рачуноводствене послове


Датум оглашавања: 31.01.2008

Место рада: Београд
Завод за социјално осигурање
1. Радно место руководилац Групе за примену међународних уговора у области пензијског и инвалидског осигурања
2. Радно место за примену међународних уговора у области пензијског и инвалидског осигурања
3. Радно место за припрему административних споразума и стручне послове
4. Радно место руководилац Групе за примену међународних уговора у области здравственог осигурања
5. Радно место за примену међународних уговора из области здравственог осигурања
6. Радно место за обрачун трошкова здравствене заштите у примени међународних уговора
7. Радно место руководилац Групе за опште правне кадровске и финансијско-материјалне
8. Радно место за опште правне и кадровске послове
9. Радно место за финансијско-материјалне послове
10. Радно место за административне послове


Датум оглашавања: 25.01.2008

Место рада: Београд
Служба за управљање кадровима
1. Радно место за опште правне послове

Датум оглашавања: 25.01.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место шеф Одсека за управно-надзорне послове
2. Радно место за студијско - аналитичке послове
3. Радно место за сарадњу у домену европских интеграција
4. Радно место за процене макроекономских кретања и пројекције основних индикатора
5. Радно место за финансијску контролу и праћење реализације пројеката у оквиру програма прекограничне сарадње са земљама чланицама и земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима за чланство у ЕУ


Датум оглашавања: 11.01.2008

Место рада: Београд
Служба за људска и мањинска права
1. Радно место за послове заступања и извршавање пресуда

Датум оглашавања: 11.01.2008

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1. Радно место руководилац Групе за стручно усавршавање и државне стручне испите
2. Радно место за нормативно-правне послове и надзор над сагласношћу аката и рада органа јединица локалне самоуправе
3. Радно место за надзор над вођењем матичних књига
4. Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове
5. Радно место за унапређење организације органа државне управе
6. Радно место за вођење регистара
7. Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове


Датум оглашавања: 29.12.2007

Место рада: Београд и Крагујевац
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Радно место оператера за административне и техничко-евиденционе послове

Датум оглашавања: 29.12.2007

Место рада: Београд
претрага