ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси за извршилачка радна места - Архива 2011
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ, ИНФОРМИСАЊА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА
1. Радно место за праћење послова широкопојасних система електронских комуникација
2. Радно место за подршку аналитичким пословима
3. Радно место инспектор електронских комуникација
4. Радно место за правну регулативу и планирање у области информационог друштва


Датум оглашавања: 21.12.2011

Место рада: Београд, Ниш
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
1. Радно место за праћење програма у области спорта
2. Радно место спортског инспектора


Датум оглашавања: 14.12.2011

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
1. Млађи прогностичар за ваздухопловну метеорологију
2. Прогностичар
3. Млађи прогностичар
4. Техничар за оперативну обраду хидролошких података
5. Радно место за мониторинг, ране најаве и анализе хидролошких елементарних непогода
6. Радно место за мониторинг, ране најаве и анализе хидролошких елементарних непогода
7. Начелник Центра за метеоролошке и хидролошке ране најаве и упозорења „Краљево“
8. Радно место за мониторинг, ране најаве и анализе хидролошких елементарних непогода
9. Метеоролошки осматрач
10. Метеоролошки осматрач
11. Метеоролошки осматрач
12. Метеоролошки осматрач
13. Метеоролошки осматрач
14. Метеоролошки осматрач
15. Метеоролошки осматрач
16. Метеоролошки осматрач
17. Администратор базе метеоролошких података
18. Техничар за евиденцију, архивирање и контролу података
19. Начелник Метеоролошке лабораторије
20. Шеф Хидролошке реонске станице „Ниш“
21. Техничар за хидрометријска мерења и обраду података
22. Техничар за припрему података за хидролошке анализе
23. Главни прогностичар за климатске прогнозе
24. Аналитичар за мрежу хидролошких станица подземних вода
25. Руководилац Групе за образовање, обуку и информисање јавности о промени климе
26. Радно место за програме обуке за климатске промене, заштиту животне средине и одрживи развој
27. Аналитичар за испитивања климатских екстрема
28. Администратор за техничку подршку
29. Оператер надзора
30. Систем програмер
31. Радно место за системску подршку за базе података
32. Млађи нумеричар
33. Радно место за послове безбедности и здравља на раду
34. Аналитичар за продукте сателитских осматрања
35. Млађи аналитичар за продукте радарских осматрања
36. Млађи аналитичар за продукте сателитских осматрања
37. Радно место за међусекторску координацију
38. Шеф Одсека за књиговодство


Датум оглашавања: 14.12.2011

Место рада: Београд, Нови Сад, Ниш, Краљево, Палић, Неготин, Врање, Сјеница, Крагујевац, Пожега, Куршумлија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за послове сарадње са земљама Африке, Блиског истока и Јужне Азије
2. Радно место за припрему/програмирање пројеката прве компоненте
3. Радно место за спровођење пројеката прве компоненте
4. Радно место за интегрално праћење развоја туризма
5. Радно место за послове јавних набавки


Датум оглашавања: 09.12.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1. Радно место туристички инспектор за Пчињски, Косовски и Косовско-Поморавски управни округ

Датум оглашавања: 09.12.2011

Место рада: Бујановац
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
1. Радно место за сарадњу са међународним и домаћим владиним и невладиним организацијама

Датум оглашавања: 09.12.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за економско-социјалну анализу хуманог развоја
2. Радно место за евидентирање и праћење пријављене државне помоћи
3. Радно место за стручно-оперативне послове контроле државне помоћи


Датум оглашавања: 09.12.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за игре на срећу
1. Радно место - шеф одсека за послове издавања одобрења и сагласности и прекршајни поступак

Датум оглашавања: 02.12.2011

Место рада: Београд
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
1. Радно место за подршку финансијско-рачуноводственим пословима
2. Радно место ликвидатор – фактуриста
3. Радно место послови пријема и класификације поште
4. Радно место послови архивирања
5. Радно место послови вођења роковника
6. Радно место послови експедиције поште
7. Радно место послови архивирања
8. Радно место послови експедиције поште
9. Радно место документалиста-архивар


Датум оглашавања: 30.11.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. Радно место за праћење рада и квалитета здравствене службе у примарној здравственој заштити
2. Радно место за праћење рада здравствене службе у секундарној и терцијарној здравственој заштити
3. Радно место за праћење квалитета здравствене заштите
4. Радно место за анализу и праћење стања у области програмске здравствене заштите
5. Радно место за праћење стања у области програмске здравствене заштите
6. Радно место инспектор за производњу и промет опојних дрога и прекурсора
7. Радно место инспектор за лекове и медицинска средства (фармацеутски инспектор)


Датум оглашавања: 07.12.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА - Управа за биомедицину
1. Радно место за правне послове
2. Радно место за послове из области трансфузије крви


Датум оглашавања: 30.11.2011

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Радно место за обављање стручних послова у процесу европских интеграција у области предузетничке и индустријске политике и државне помоћи и конкуренције
2. Радно место шефа Одсека за програмирање средстава ЕУ и развојне помоћи и координацију вишекорисничких програма ЕУ, програма заједнице, програма у областима изградње институција, пољопривреде и руралног развоја
3. Радно место за правнотехничку редактуру
4. Радно место за стручну подршку у правним пословима


Датум оглашавања: 25.11.2011

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
1. Радно место за одржавање информационог система

Датум оглашавања: 25.11.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - Дирекција за националне референтне лабораторије
1. Радно место за контролу и праћење стања у биљној органској производњи и промету органских производа
2. Радно место за контролу и праћење стања у преради хране и хране за животиње органског порекла и органској сточарској производњи


Датум оглашавања: 24.11.2011

Место рада: Београд
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
1. Радно место за канцеларијске, статистичко-евиденционе и документационе послове

Датум оглашавања: 25.11.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1. Аналитичар за банкарско пословање и трансфер готовинских средстава
2. Аналитичар за девизно пословање
3. Аналитичар за извештавање
4. Организатор послова јавних прихода и фискалне статистике
5. Аналитичар послова јавних прихода и фискалне статистике
6. Радно место за интерну финансијску контролу
7. Радно место за извештавање и финансијску анализу
8. Радно место за подршку у припреми ЕУ пројеката и других међународних пројеката
9. Радно место за вођење и контролу буџетских евиденција
10. Директор Филијале Крагујевац
11. Директор Филијале Врбас


Датум оглашавања: 21.11.2011

Место рада: Београд, Крагујевац, Врбас
МИНИСТАРСТВО ВЕРА И ДИЈАСПОРЕ
1. Радно место за пружање правне помоћи у остваривању права цркава и верских заједница
2. Радно место за реализацију буџетских програма


Датум оглашавања: 21.11.2011

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ ПОДРУЧЈА
1. Радно место за идентификацију извора финансирања, међународну сарадњу и студијско-аналитичке послове

Датум оглашавања: 21.11.2011

Место рада: Нови Пазар
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Радно место за управне и управно-надзорне послове
2. Радно место за нормативне и управне послове у области рада и права по основу рада
3. Радно место за стручно-оперативне послове


Датум оглашавања: 18.11.2011

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1. Радно место Руководилац групе за припрему, израду и праћење спровођења пројеката
2. Радно место Руководилац Групе за обуку
3. Радно место за стручне послове у процесу децентрализације Републике Србије
4. Радно место за кадровске послове
5. Радно место за канцеларијске и административне послове


Датум оглашавања: 16.11.2011

Место рада: Београд, Ниш
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за спречавање прања новца
1. Радно место за подршку правним пословима и за праћење међународних стандарда

Датум оглашавања: 18.11.2011

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА САРАДЊУ СА МЕЂУНАРОДНИМ КРИВИЧНИМ ТРИБУНАЛОМ ЗА БИВШУ ЈУГОСЛАВИЈУ
1. Радно место за рачуноводствене и књиговодствене послове

Датум оглашавања: 16.11.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Девизни инспекторат
1. Радно место за подршку правним и аналитичким пословима и за управни поступак

Датум оглашавања: 11.11.2011

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
1. Радно место за припрему пројеката и информација о стању у вези са климатским променама и одрживим развојем
2. Билансиста


Датум оглашавања: 11.11.2011

Место рада: Београд
УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Радно место књиговође

Датум оглашавања: 11.11.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
1. Радно место за вођење фитосанитарне евиденције у области здравља биља
2. Радно место за вођење регистра страних сорти, признатих домаћих сорти воћака и винове лозе


Датум оглашавања: 04.11.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Самостални координатор из области финансијског управљања и контроле у јавном сектору-интерни ревизор
2. Координатор из области финансијског управљања и контроле у јавном сектору-интерни ревизор
3. Самостални координатор из области интерне ревизије у јавном сектору-интерни ревизор
4. Координатор из области интерне ревизије у јавном сектору-интерни ревизор
5. Радно место за стручно-аналитичке послове из области билатералне финансијске сарадње
6. Радно место за административне и канцеларијске послове
7. Начелник Одељења за контролу државне помоћи


Датум оглашавања: 01.11.2011

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Радно место за планирање и припрему пројеката у области инфраструктуре и животне средине
2. Радно место за планирање и координацију развојне помоћи у области пољопривреде, руралног развоја и рибарства
3. Радно место за планирање и координацију помоћи у области владавине права
4. Радно место за планирање и координацију помоћи у области цивилног друштва, медија и културе
5. Радно место за одржавање и развој база података


Датум оглашавања: 25.10.2011

Место рада: Београд
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
1. Радно место за испитивање пријава патената и малих патената и израду решершних извештаја
2. Радно место за подршку у испитивању пријава патената и малих патената и израду решершних извештаја
3. Радно место за рад на PCT пријавама и по захтевима за упис у регистар проширених европских патената
4. Радно место за материјално испитивање пријава жигова
5. Радно место за рачуноводствене послове
6. Радно место за административне послове Центра за едукацију и информисање


Датум оглашавања: 14.10.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управa за јавни дуг
1. Радно место за стручно-оперативне послове из области јавног дуга
2. Радно место за стучно-аналитичке послове из области сервисирања дуга и управљање ризицима
3. Радно место за финансијско, материјалне и опште послове


Датум оглашавања: 14.10.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ЕНЕРГЕТИКУ
1. Шеф Одсека за одрживи развој и климатске промене у сектору енергетике
2. Радно место за подршку правним пословима у области електроенергетике
3. Радно место за праћење тржишта електричне енергије
4. Радно место за техничке прописе, праћење инвестиција и припрему пројеката
5. Радно место за праћење тржишта електричне енергије
6. Радно место електроенергетског инспектора у седишту Министарства
7. Радно место за подршку правним пословима у области нафте, деривата нафте и природног гаса
8. Радно место за техничко-технолошке послове у области нафте, деривата нафте и природног гаса
9. Радно место инспектора опреме под притиском у седишту Министарства
10. Радно место за послове израде енергетског биланса
11. Радно место за послове у области енергетске ефикасности
12. Радно место за послове у области обновљивих извора енергије
13. Радно место за праћење одрживог развоја и климатских промена у сектору енергетике
14. Радно место за подршку пословима у области међународне сарадње
15. Радно место за стручне послове безбедности и здравља на раду, израду планова интегритета и послова у вези народне одбране
16. Радно место за вођење донаторских средстава
17. Радно место за евиденционе послове


Датум оглашавања: 14.10.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА - Агенција за заштиту животне средине
1. Радно место за припрему техничке документације по поступку јавних набавки и реализације пројеката

Датум оглашавања: 14.10.2011

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
1. Главни прогностичар за ваздухопловство и специјалне кориснике
2. Начелник центра за метеоролошке и хидролошке ране најаве и упозорења „Нови Сад“
3. Аналитичар за агрометеоролошке анализе
4. Радно место за мониторинг и ране најаве елементарних непогода
5. Начелник одељења за мрежу метеоролошких станица
6. Радно место за хидролошку опрему
7. Радно место за припрему пројеката и информација о стању у вези са климатским променама и одрживим развојем
8. Радно место за обновљиве изворе енергије
9. Аналитичар за продукте радарских осматрања
10. Радно место за унапређење система одрживог коришћења природних ресурса и предела заштићених подручја
11. Радно место за међуресорску сарадњу и праћење реализације међународних пројеката
12. Шеф одсека за координацију секторских активности
13. Финансијски планер – аналитичар
14. Аналитичар за праћење реализације међународних пројеката
15. Билансиста


Датум оглашавања: 14.10.2011

Место рада: Београд, Нови Сад
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за послове привлачења концесија
2. Радно место за подршку пословима стандардизације и акредитације
3. Радно место за мере и драгоцене метале
4. Радно место за регионалне организације и иницијативе
5. Радно место за нормативне, правне и послове хармонизације са прописима ЕУ
6. Радно место за спровођење пројеката
7. Радно место за праћење оперативног програма
8. Радно место за праћење стандарда у туризму
9. Радно место шеф Одсека за уговарање пројеката
10. Радно место за студијско-аналитичке послове
11. Радно место за оперативне и евиденционе послове
12. Радно место за правне послове
13. Радно место интерни ревизор


Датум оглашавања: 12.10.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА - Агенција за заштиту животне средине
1. Радно место за оперативну и теренску подршку државној мрежи за мониторинг квалитета ваздуха
2. Радно место техничар за теренска мерења, физичко хемијске анализе и обраду података
3. Радно место за праћење и анализу стања управљања амбалажом и амбалажним и медицинским отпадом
4. Радно место аналитичар за одређивање органских полутаната
5. Радно место за калибрацију гас анализатора
6. Радно место за књиговодствене послове


Датум оглашавања: 07.10.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ
1. Радно место Руководилац Групе за финансијско материјалне послове

Датум оглашавања: 05.10.2011

Место рада: Београд
СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА
1. Радно место за праћење и реализацију јавних набавки

Датум оглашавања: 05.10.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - Дирекција за управљање одузетом имовином
1. Радно место за управљање привремено одузетом имовином
2. Радно место за кадровске послове


Датум оглашавања: 05.10.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
1. Радно место за послове утврђивања испуњености услова за давање сагласности на програме заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и огласе о јавном надметању јединица локалне самоуправе

Датум оглашавања: 05.10.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. Радно место за међународну сарадњу и праћење међународних пројеката

Датум оглашавања: 05.10.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА, ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ - Управа за људска и мањинска права
1. Радно место за нормативне послове и послове спровођења избора за националне савете националних мањина
2. Радно место за припрему и подршку у спровођењу пројеката у области људских и мањинских права


Датум оглашавања: 28.09.2011

Место рада: Београд
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
1. Радно место за организацију и реализацију стручног усавршавања

Датум оглашавања: 28.09.2011

Место рада: Београд
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
1. Радно место ликвидатор
2. Радно место администратор уписничар поште
3. Радно место послови пријема и класификације поште
4. Радно место послови архивирања
5. Радно место документалиста-архивар


Датум оглашавања: 23.09.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА, ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
1. Радно место за унапређење области стручног усавршавања
2. Радно место за подршку у спровођењу и праћењу пројеката
3. Радно место за информатичке послове у вођењу Јединственог бирачког списка


Датум оглашавања: 19.09.2011

Место рада: Београд
СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА
1. Радно место за опште финансијско – материјалне послове

Датум оглашавања: 13.09.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
1. Радно место за управне и кадровске послове
2. Радно место за нормативно-правне послове
3. Радно место за припрему прописа
4. Радно место за праћење усаглашености прописа


Датум оглашавања: 13.09.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ЕНЕРГЕТИКУ
1. Радно место за интерну ревизију
2. Руководилац Групе за развој ваздушног саобраћаја
3. Радно место за јавне набавке
4. Радно место за праћење међународних конвенција и рада међународних организација у области водног саобраћаја
5. Радно место за стручне послове унутрашње пловидбе
6. Радно место за подршку пословима међународног водног саобраћаја
7. Радно место за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја
8. Радно место за стручно-оперативне послове за превоз путника
9. Радно место за статистичко-евиденционе послове
10. Радно место за статистичко-евиденционе послове
11. Радно место за административно-статистичке послове
12. Радно место за административно-евиденционе послове


Датум оглашавања: 13.09.2011

Место рада: Београд, Ниш, Смедерево
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за спречавање прања новца
1. Радно место за студијско-аналитичке послове
2. Радно место за послове анализе


Датум оглашавања: 13.09.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
1. Радно место за управне и аналитичке послове
2. Радно место шумарски и ловни инспектор


Датум оглашавања: 07.09.2011

Место рада: Београд, Прокупље
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место – руководилац Групе за финансијско управљање
2. Радно место за финансијску контролу
3. Радно место за рачуноводствене послове
4. Радно место за праћење и оцену програмског пакета
5. Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове из области јавних набавки
6. Радно место за нормативне послове из области јавних набавки


Датум оглашавања: 02.09.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА
1. Радно место за административнe послове
2. Радно место за студијско-аналитичке послове за развој и праћење грађевинско-техничких и економских аспеката становања
3. Радно место за припрему просторних и урбанистичких планова
4. Радно место за статистичко – аналитичке послове
5. Радно место за заштиту од хемијског удеса
6. Радно место за стручно – оперативне послове и обраду података
7. Радно место за послове примене алтернативних и обновљивих извора енергије
8. Радно место за заштиту од буке
9. Радно место за правне послове у области заштите природних ресурса
10. Радно место за праћење одрживог коришћења рибљег фонда
11. Радно место за стручно – оперативне послове за заштиту и развој националних паркова и других заштићених подручја
12. Радно место за мониторинг воде
13. Радно место за послове заштите и побољшања квалитета ваздуха
14. Руководилац Групе за спровођење CITES конвенције
15. Радно место за праћење процеса европске интеграције
16. Радно место за прикупљање информација из области климатских промена
17. Радно место за нормативне послове из области заштите природних ресурса и добара
18. Радно место инспектора за заштиту животне средине од загађивања
19. Радно место инспектора за заштиту животне средине у области заштите вода од загађивања
20. Радно место инспектора за заштиту животне средине у области комуналних делатности
21. Радно место за припрему за уклањање објеката
22. Радно место Начелника Одељења за праћење стања и управне послове у области рударства и геологије
23. Радно место за праћење стања и управне послове у области подземне експлоатације минералних сировина
24. Радно место за промоцију пројеката и активности у области рударства и геологије
25. Радно место за праћење инвестиција, производње и цена минералних сировина у области рударства и геологије
26. Радно место за вођење информационог система и електронске базе података у области рударства и геологије
27. Радно место за правне послове у области рударства и геологије
28. Радно место за финансијско материјалне послове у изради, планирању и праћењу извршења буџета
29. Радно место за евиденцију материјалног пословања


Датум оглашавања: 26.08.2011

Место рада: Београд, Бујановaц, Шабац, Лесковац
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА - Дирекција за мере и драгоцене метале
1. Радно место метролога за величине оптичког зрачења – координатор
2. Радно место метролога за масу
3.Радно место нижег метролога за механичка мерила
4.Радно место за административне и евиденционе послове


Датум оглашавања: 24.08.2011

Место рада: Београд, Суботица
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за игре на срећу
1. Радно место за послове надзора

Датум оглашавања: 26.08.2011

Место рада: Београд
МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Радно место за финансијско-материјалне послове

Датум оглашавања: 19.08.2011

Место рада: Шабац
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
1. Радно место за анализу ефеката мера за унапређење и промоцију пољопривредно-прехрамбених производа
2. Радно место шеф Одсека за планирање и праћење руралног развоја
3. Радно место шеф Одсека за мултилатералну међународну сарадњу
4. Радно место за прилагођавање аграрне политике и других релевантних политика политикама ЕУ
5. Радно место за аналитичке и евиденционе послове из области трговине и електронске трговине
6. Радно место за праћење и анализу стања у области заштите потрошача
7. Радно место за финансијске послове
8. Радно место за финансијско оперативне послове-ликвидатор
9. Радно место за саветодавне послове у области безбедности хране, економике и управљања пројектима


Датум оглашавања: 16.08.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
1. Радно место за развој и унапређење олимпијског спорта
2. Радно место руководилац Групе за инспекцијски надзор
3. Радно место за реализацију стипендија, националних спортских признања и награда
4. Радно место за нормативне послове и хармонизацију прописа са правом ЕУ
5. Радно место за аналитичке и послове каријерног вођења и саветовања
6. Радно место за послове планирања и припреме пројеката
7. Радно место за студијско-аналитичке послове извршења буџета


Датум оглашавања: 10.08.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Девизни инспекторат
1. Радно место за подршку правним и аналитичким пословима и за управни поступак

Датум оглашавања: 05.08.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за праћење демографског развоја

Датум оглашавања: 05.08.2011

Место рада: Београд
ТОПЛИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Радно место за канцеларијске послове

Датум оглашавања: 24.08.2011

Место рада: Прокупље
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ, ИНФОРМИСАЊА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА - Управа за дигиталну агенду
1. Радно место за планирање пројеката финансираних из фондова ЕУ

Датум оглашавања: 27.07.2011

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Радно место за координацију стручне и језичке редактуре
2. Радно место за канцеларијске и евиденционе послове


Датум оглашавања: 27.07.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. Радно место за праћење рада и квалитета здравствене службе у примарној здравственој заштити
2. Радно место за правне послове у области здравствене заштите
3. Радно место за праћење рада здравствене службе у секундарној и терцијарној здравственој заштити
4. Радно место за праћење квалитета здравствене заштите
5. Радно место за стручне послове у области унапређења здравствене заштите
6. Радно место за анализу и праћење стања у области програмске здравствене заштите
7. Радно место за праћење стања у области програмске здравствене заштите
8. Радно место за послове у области здравствене заштите угрожених популационих група
9. Радно место инспектор за производњу и промет опојних дрога и прекурсора
10. Радно место инспектор за лекове и медицинска средства (фармацеутски инспектор)
11. Радно место за припрему/програмирање и праћење ИПА пројеката
12. Радно место за хармонизацију прописа са прописима Европске Уније и подршку у припреми и праћењу ИПА пројеката
13. Радно место руководилац Групе за спровођење ИПА пројеката и међународну сарадњу
14. Радно место за спровођење ИПА пројеката
15. Радно место за послове планирања и израде буџета
16. Радно место за припрему, извршење и праћење буџета
17. Радно место руководилац Групе за јавне набавке и Национални инвестициони план


Датум оглашавања: 27.07.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Радно место за нормативне и управне послове у области рада и права по основу рада
2. Радно место за послове развоја система у области зарада и плата у јавним службама
3. Радно место за управне послове
4. Радно место за подршку финансијским пословима
5. Радно место за унапређење области очувања традиција ослободилачких ратова
6. Радно место за подршку у области програмирања и припреме пројеката
7. Радно место за статистичко-евиденционе послове у области спровођења и праћења спровођења пројеката
8. Радно место инспектор рада


Датум оглашавања: 27.07.2011

Место рада: Београд, Крагујевац
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за нормативне послове рачуноводства и ревизије
2. Радно место – руководилац Групе за хартије од вредности и тржиште капитала
3. Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове из области хартија од вредности и тржишта капитала
4. Радно место – руководилац Групе за банкарство
5. Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове из области банкарског система и осигурања депозита
6. Радно место – руководилац Групе за платни систем
7. Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове из области платног система
8. Радно место – руководилац Групе за осигурање и лизинг
9. Радно место за нормативне и студијско - аналитичке послове из области осигурања и лизинга


Датум оглашавања: 29.07.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ, ИНФОРМИСАЊА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА
1. Радно место за програмирање пројеката финансираних из међународних фондова и европске интеграције у области јавног информисања и културе
2. Радно место за спровођење програма и пројеката финансираних из међународних фондова у области јавног информисања и културе
3. Радно место за подршку аналитичко економских анализа дигитализације телевизијских и широкопојасних система
4. Радно место инспектор за електронске комуникације
5. Радно место инспектор за електронски потпис
6. Радно место за припрему пројеката за развој информационог друштва
7. Радно место за аналитичке послове у области информационог друштва
8. Руководилац Групе за европске интеграције и међународну сарадњу у области електронских комуникација, поштанског саобрађаја и информационог друштва
9. Радно место за међународну сарадњу
10. Радно место за студијско аналитичке послове
11. Радно место за праћење извршења буџета
12. Радно место за јавне набавке и послове безбедности здравља на раду
13. Радно место за стручне послове јавних набавки


Датум оглашавања: 27.07.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ВЕРА И ДИЈАСПОРЕ
1. Радно место за припрему анализа и опште послове

Датум оглашавања: 01.08.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - Управа за аграрна плаћања
1. Радно место за одобравање плаћања
2. Радно место руководилац Групе за управљање дуговима
3. Радно место за администрацију системско-техничке подршке
4. Радно место руководилац Групе за рачуноводство аграрних плаћања и текућег финансирања
5. Радно место за обраду финансијске документације
6. Радно место руководилац групе за интерну ревизију
7. Радно место – интерни ревизор


Датум оглашавања: 20.07.2011

Место рада: Шабац
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
1. Радно место за кадровске послове правосудних органа
2. Радно место за међународну сарадњу
3. Радно место за међународну правну помоћ у кривичним стварима
4. Радно место за административне послове у кривичној правној помоћи
5. Радно место за имовинско-правне послове
6. Радно место за послове заступања и сарадње са Европским судом за људска права
7. Радно место за припрему садржаја за интерну презентацију сајта Министарства


Датум оглашавања: 15.07.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за финансијско управљање и контролу
2. Радно место – начелник Одељења за управне послове
3. Радно место за управне и студијско-аналитичке послове из области имовинског права
4. Радно место за управно – надзорне послове
5. Радно место – руководилац Групе за интерну ревизију
6. Радно место за интерну ревизију


Датум оглашавања: 22.07.2011

Место рада: Београд
СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА
1. Радно место за праћење и реализацију јавних набавки

Датум оглашавања: 15.07.2011

Место рада: Београд
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
1. Радно место за регистровање пријава права индустријске својине
2. Радно место за регистровање признатих права


Датум оглашавања: 13.07.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
1. Радно место за правне послове у области људских ресурса
2. Радно место за послове праћења реализације годишњег програма радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта Републике Србије


Датум оглашавања: 13.07.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за аналитичке послове из области индустрије
2. Радно место за вођење регистара
3. Радно место за статистичке и евиденционе послове
4. Радно место за послове сарадње са Немачком, Аустријом, Швајцарском, развијеним прекоокеанским земљама, Великом Британијом, Ирском и Скандинавским земљама
5. Радно место за канцеларијске и евиденционе послове
6. Радно место за програмирање и синхронизацију треће компоненте ИПА пројеката финансираних из фондова ЕУ
7. Радно место руководилац Групе за припрему пројеката
8. Радно место руководилац Групе за спровођење пројеката
9. Радно место за координацију спровођења оперативног програма
10. Радно место за правне послове
11. Радно место за праћење и анализу ефеката реализованих пројеката
12. Радно место за евиденционе и административне послове
13. Радно место туристички инспектор – координатор за материјалне послове
14. Радно место туристички инспектор за Колубарски управни округ
15. Радно место туристички инспектор за Пчињски, Косовски и Косовско-Поморавски управни округ
16. Радно место за студијско-аналитичке послове
17. Радно место за стручну подршку пословима конторле
18. Радно место за развој кадрова, стручно усавршавање и оцењивање
19. Радно место за стручну подршку финансијским пословима
20. Радно место интерни ревизор


Датум оглашавања: 08.07.2011

Место рада: Београд, Ваљево, Бујановац
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА - Дирекција за мере и драгоцене метале
1. Начелник Одељења за финансијско - материјалне послове
2. Радно место метролога за величине оптичког зрачења


Датум оглашавања: 08.07.2011

Место рада: Београд
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
1. Радно место програмер

Датум оглашавања: 08.07.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место – начелник Oдељења за организацију поступка оцењивања понуда и уговарање
2. Радно место за спровођење поступка оцењивања понуда и уговарање
3. Радно место за припрему поступка оцењивања понуда и уговарање
4. Радно место за подршку припреми поступка оцењивања понуда и уговарање
5. Радно место за контролу квалитета
6. Радно место за оперативне послове контроле квалитета
7. Радно место - руководилац Групе за управљање ризиком и неправилностима
8. Радно место за управљање неправилностима и извештавање
9. Радно место - шеф Одсека за управљање оперативним програмом ИПА компоненте за економски развој
10. Радно место за послове управљања оперативним програмом ИПА компоненте за регионални развој
11. Радно место за послове подршке оперативном програму ИПА компоненте за регионални развој
12. Радно место за координацију припреме документације за јавне набавке и праћење пројеката и уговора
13. Радно место за припрему документације за јавне набавке и праћење пројеката и уговора
14. Радно место - руководилац Групе за финансијско управљање
15. Радно место - руководилац Групе за финансијску контролу
16. Радно место- руководилац Групе за рачуноводство


Датум оглашавања: 08.07.2011

Место рада: Београд
ЗАПАДНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Шеф Одсека за опште послове

Датум оглашавања: 13.07.2011

Место рада: Сомбор
МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА, ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ - Управа за људска и мањинска права
1. Радно место за стручне и административно техничке послове за Савет Републике Србије за националне мањине и вођење регистра националних савета националних мањина

Датум оглашавања: 01.07.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за аналитичке послове из области индустрије
2. Радно место за оцењивање усаглашености
3. Радно место за координацију рада економских саветника
4. Радно место за подршку пословима сектора из области економских односа са иностранством
5. Радно место за канцеларијске и евиденционе послове
6. Радно место за опште аспекте сарадње са СТО
7. Радно место за спровођење прве компоненте ИПА пројеката финансираних из фондова ЕУ
8. Радно место за развој политике МСПП и усклађивање са политикама Европске уније
9. Радно место за подстицање запошљавања теже запошљивих лица и професионалну рехабилитацију особа са инвалидитетом
10. Радно место руководилац Групе за ИПА оперативни програм за развој људских ресурса
11. Радно место за истраживање и развој туристичких производа
12. Радно место за планирање и припрему пројеката међународне помоћи
13. Радно место туристички инспектор за Расински и Косовско-Митровачки управни округ
14. Радно место за послове пријема, анализе и одабира пројеката
15. Радно место за аналитичко-финансијске послове
16. Радно место за стручно-финансијске послове


Датум оглашавања: 17.06.2011

Место рада: Београд, Крушевац
МИНИСТАРСТВО ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ
1. Радно место Руководилац Групе за финансијско материјалне послове

Датум оглашавања: 13.06.2011

Место рада: Београд
ЈУЖНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Радно место за евиденционе послове

Датум оглашавања: 10.06.2011

Место рада: Нови Сад
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за праћење прописа којима се утврђује финансирање надлежности Републике
2. Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове буџета и буџетску анализу
3. Радно место за подршку нормативним пословима
4. Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове у области буџетског система
5. Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове у области буџетског система
6. Радно место за послове праћења система финансирања локалне власти и креирање информатичке подршке буџету Републике
7. Радно место за послове одржавања и развоја информационог система
8. Радно место за студијско-аналитичке послове праћења извршења финансијских планова организација за обавезно социјално осигурање и праћење социјалних давања из буџета


Датум оглашавања: 10.06.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1. Начелник Одељења за финансијско планирање, управљање ликвидношћу и пословне процесе
2. Шеф Одсека за оперативну систем-инжењерску подршку
3. Самостални аналитичар за извештавање
4. Координатор набавки


Датум оглашавања: 27.05.2011

Место рада: Београд
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
1. Радно место шеф Одсека за подршку раду писарница државних органа
2. Радно место административни послови
3. Радно место послови јавних набавки
4. Радно место начелник Одељења за инвестициону изградњу, реконструкцију и адаптацију објеката
5. Радно место начелник Одељења за инвестиционо и текуће одржавање објеката, инсталација и опреме
6. Радно место начелник Одељења саобраћаја
7. Радно место начелник Одељења одржавања
8. Радно место послови анализе и унапређења рада


Датум оглашавања: 20.05.2011

Место рада: Београд
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
1. Радно место за стручне послове
2. Радно место за документационе послове
3. Радно место за документационе послове привреде и финансија


Датум оглашавања: 20.05.2011

Место рада: Београд
ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
1. Радно место за подршку кадровским пословима

Датум оглашавања: 17.05.2011

Место рада: Београд
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
1. Радно место за стручне послове подршке Високом службеничком савету и оглашавање положаја

Датум оглашавања: 20.05.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Девизни инспекторат
1. Радно место за реализацију девизних и спољнотрговинских послова

Датум оглашавања: 13.05.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за административне и канцеларијске послове

Датум оглашавања: 13.05.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
1. Радно место за подршку остваривања и унапређења међународне сарадње младих
2. Радно место за јавне набавке


Датум оглашавања: 09.05.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ - Инспекторат за рад
1. Радно место за студијско-аналитичке послове
2. Радно место инспектор рада
3. Радно место инспектор рада
4. Радно место инспектор рада


Датум оглашавања: 26.04.2011

Место рада: Београд, Сомбор, Суботица, Шабац
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
1. Радно место за организацију и реализацију стручног усавршавања
2. Радно место за аналитичке послове и интерно тржиште рада
3. Радно место програмер
4. Радно место за административне послове


Датум оглашавања: 15.04.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
1. Приправник за рад на дипломатско-конзуларним пословима

Датум оглашавања: 12.04.2011

Место рада: Београд
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја
1. Радно место за идентификацију извора финансирања и међународну сарадњу
2. Радно место за стручну подршку у пословима идентификације извора финансирања, међународну сарадњу и студијско аналитичких послова
3. Радно место за канцеларијске и административне послове у Бироу


Датум оглашавања: 12.04.2011

Место рада: Београд, Нови Пазар
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
1. Радно место за правна питања у регулисању железничког саобраћаја

Датум оглашавања: 15.04.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1. Аналитичар буџетских расхода и издатака
2. Аналитичар буџетских прихода
3. Аналитичар за ризике и извештавање
4. Радно место за правно-техничке послове
5. Самостални програмер
6. Млађи систем инжењер
7. Радно место за контролу платног промета у оквиру консолидованог рачуна
8. Радно за припрему контроле платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора
9. Пословни секретар
10. Благајник
11. Благајник
12. Евидентичар у контроли
13. Шеф Експозитуре
14. Шеф Експозитуре
15. Директор Филијале
16. Администратор јавних плаћања


Датум оглашавања: 31.03.2011

Место рада: Београд, Врање, Зајечар, Јагодина, Пожаревац, Шабац, Нови Сад
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Радно место координатора за програм (Румунија- Србија)
2. Радно место координатора за програм (Јадрански програм)
3. Радно место координатора за програм (Мађарска- Србија)
4. Радно место за надзор над спровођењем пројеката техничке помоћи


Датум оглашавања: 25.03.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - Дирекција за управљање одузетом имовином
1. Радно место за подршку у управљању одузетим предметима и имовинском користи
2. Радно место за прикупљање података о одузетој имовини


Датум оглашавања: 25.03.2011

Место рада: Београд
СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА
1. Радно место за унапређење односа са националним заједницама – Бујановац

Датум оглашавања: 18.03.2011

Место рада: Бујановац
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - Управа за аграрна плаћања
1. Радно место за сарадњу са корисницима аграрних подстицаја
2. Радно место администратор поступка
3. Радно место за спровођење програма међународних подстицаја пољопривредне политике
4. Радно место за подршку спровођењу програма међународних подстицаја пољопривредне политике
5. Руководилц Групе за контролу структурних подстицаја
6. Радно место за управљање контролом структурних подстицаја
7. Радно место за администрацију аграрних плаћања
8. Радно место за финансијско аналитичке послове
9. Радно место за администрацију базе података
10. Радно место за правне послове у области аграрних плаћања
11. Радно место за радне односе
12. Шеф Одсека за материјалне ресурсе
13. Радно место - организатор набавки
14. Радно место-интерни ревизор


Датум оглашавања: 11.03.2011

Место рада: Шабац
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место – виши инспектор
2. Радно место – инспектор
3. Радно место за административне и канцеларијске послове


Датум оглашавања: 04.03.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
1. Радно место за кадровске послове

Датум оглашавања: 01.03.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1. Начелник Одељења за финансијско планирање, управљање ликвидношћу и пословне процес
2. Радно место за управљање средствима буџета
3. Радно место за девизно пословање
4. Оператер за обраду зарада
5. Координатор за пословне процесе и процедуре
6. Радно место за аналитичке послове и примену прописа
7. Организатор набавки
8. Руководилац Групе за интерну финансијску контролу
9. Благајник
10. Шеф Експозитуре
11. Шеф Експозитуре


Датум оглашавања: 25.02.2011

Место рада: Београд, Мионица, Пожега, Пећинци
МИНИСТАРСТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО
1. Радно место за припрему пројеката за развој информационог друштва
2. Радно место за вођење евиденције и регистра сертификационих тела и регистра издаваоца временског жига
3. Радно место за аналитичке послове у области информационог друштва
4. Радно место – шеф Одсека за европске интеграције и међународну сарадњу
5. Радно место за хармонизацију прописа са прописима ЕУ и техничким прописима
6. Радно место за подршку у програмирању пројеката
7. Радно место за студијско аналитичке послове
8. Радно место за правне и опште послове
9. Радно место за праћење извршења буџета


Датум оглашавања: 25.02.2011

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Радно место руководиоца Групе за планирање и координацију међународне развојне помоћи у области инфраструктуре и животне средине
2. Радно место за планирање и припрему пројеката у области инфраструктуре и животне средине
3. Радно место руководиоца Групе за координацију помоћи у области изградње институција и вишекорисничких програма


Датум оглашавања: 25.02.2011

Место рада: Београд
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
1. Радно место за колективни смештај и збрињавање и остваривање права
2. Радно место за израду миграционог профила и праћење миграционих токова
3. Радно место за планирање стандарда и обнову
4. Радно место Пројектант-програмер


Датум оглашавања: 22.02.2011

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА САРАДЊУ СА МЕЂУНАРОДНИМ КРИВИЧНИМ ТРИБУНАЛОМ ЗА БИВШУ ЈУГОСЛАВИЈУ
1. Радно место за рачуноводствене и књиговодствене послове

Датум оглашавања: 22.02.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
1. Радно место за подршку спровођењу пројеката

Датум оглашавања: 18.02.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА - Дирекција за мере и драгоцене метале
1. Радно место метролога за димензионе величине

Датум оглашавања: 11.02.2011

Место рада: Београд
АВИО-СЛУЖБА ВЛАДЕ
1. Радно место за финансијско-материјалне послове

Датум оглашавања: 11.02.2011

Место рада: Београд
СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА
1. Радно место за персоналне и евиденционе послове
2. Радно место за праћење и спровођење пројекта - Прешево
3. Радно место за унапређење односа са националним заједницама - Прешево
4. Радно место за унапређење односа са националним заједницама – Бујановац


Датум оглашавања: 01.02.2011

Место рада: Београд, Прешево, Бујановац
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Статистичар истраживач
2. Статистичар истраживач
3. Статистичар аналитичар
4. Статистичар истраживач – приправник
5. Пројектант ИС


Датум оглашавања: 28.01.2011

Место рада: Београд
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја
1. Радно место за идентификацију извора финансирања и међународну сарадњу
2. Радно место за канцеларијске и административне послове


Датум оглашавања: 28.01.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
1. Радно место начелник Центра за развој трговине

Датум оглашавања: 24.01.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА НАЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН
1. Радно место за кадровске и правне послове

Датум оглашавања: 24.01.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
1. Радно место начелника Одељења за финансијско-материјалне послове

Датум оглашавања: 14.01.2011

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1. Директор филијале Врбас

Датум оглашавања: 30.12.2010

Место рада: Врбас
МИНИСТАРСТВО ВЕРА
1. Радно место за праћење и развој верског школства и верске наставе

Датум оглашавања: 24.12.2010

Место рада: Београд
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
1. Радно место за послове подршке Високом службеничком савету и оглашавање положаја
2. Радно место за послове подршке припреме аката Жалбене комисије Владе


Датум оглашавања: 24.12.2010

Место рада: Београд
претрага