ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси за извршилачка радна места - Архива 2013
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ - Дирекција за управљање одузетом имовином
1. Радно место за подршку у управљању акцијама и уделима у капиталу трајно одузетих привредних друштава
2. Радно место подршку у управљању акцијама и уделима у капиталу привремено одузетих привредних друштава
3. Радно место за подршку финансијско-материјалним пословима


Датум оглашавања: 13.12.2013

Место рада: Београд
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
1. Радно место за подршку мрежних сервиса
2. Радно место шеф Одсека за координацију и системску подршку развоју електронске управе
3. Радно место главни пројектант заштите и развоја информационог система
4. Радно место ликвидатор
5. Радно место шеф Одсека за књиговодствене послове
6. Радно место материјални књиговођа
7. Радно место шеф Одсека за јавне набавке добара
8. Радно место - послови архивирања
9. Радно место шеф Писарнице републичких органа управе у Немањиној 22-26
10. Радно место послови пријема и класификације поште, Писарница републичких органа управе у Немањиној 22-26
11. Радно место послови експедиције поште
12. Радно место послови архивирања у звању
13. Радно место послови уписничара поште
14. Радно место Начелник Одељења саобраћаја
15. Радно место интерни ревизор


Датум оглашавања: 06.12.2013

Место рада: Београд
АВИО-СЛУЖБА ВЛАДЕ
1. Радно место за подршку пословима јавних набавки

Датум оглашавања: 05.12.2013

Место рада: Београд
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
1. Радно место за евиденционе послове
2. Радно место пројектант-програмер
3. Радно место за израду миграционог профила
4. Радно место за планирање и припрему пројеката из фондова ЕУ
5. Радно место за спровођење програма за решавање стамбених потреба
6. Радно место за припрему, истраживање и обраду документационе грађе
7. Радно место за подршку финансијским пословима
8. Радно место за сарадњу са међународним и домаћим владиним и невладиним организацијама


Датум оглашавања: 05.12.2013

Место рада: Београд, Центар за азил у Боговађи
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. Радно место санитарни инспектор за координацију послова у области безбедности хране и предмета опште употребе
2. Радно место санитарни инспектор
3. Радно место санитарни инспектор
4. Радно место санитарни инспектор
5. Радно место здравствени инспектор


Датум оглашавања: 29.11.2013

Место рада: Београд, Бор, Зајечар, Нови Сад
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Радно место за подршку електронског пословања у Одељењу за правне послове и подршку интерном пословању
2. Радно место за припрему и праћење извршења буџета у Одсеку за буџет и аналитичко-планске послове
3. Радно место за персоналне послове у Групи за кадровске послове
4. Радно место руководилац Групе за опште правне послове
5. Радно место за координацију пројеката
6. Радно место за припрему прописа


Датум оглашавања: 26.11.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРИРОДНИХ РЕСУРСА, РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА
1. Радно место за нормативно – правне послове у области природних ресурса
2. Радно место за послове у области хидрогеолошких истраживања
3. Радно место за основна геолошкa истраживања у области одрживог коришћења минералних сировина и геоекологије
4. Радно место републички геолошки инспектор
5. Радно место за праћење стања и управне послове у области површинске експлоатације минералних сировина
6. Радно место републички рударски инспектор
7. Републички рударски инспектор за вршење надзора над електроенергетским постројењима
8. Радно место за вођење информационог система и електронске базе података у области рударства и геологије
9. Радно место за кадровске послове
10. Радно место за подршку пословима безбедности и здравља на раду
11. Радно место Начелник Одељења за финансијско управљање и јавне набавке
12. Радно место за правне послове у области финансијског управљања и јавних набавки
13. Радно место за финансијске послове
14. Радно место за подршку финансијским пословима
15. Радно место за стручну контролу планских докумената
16. Радно место за правне послове у области просторног планирања
17. Радно место за студијско – аналитичке послове праћења припреме и доношења планских докумената
18. Радно место за вођење информационог система и електронске базе података у области просторног планирања
19. Радно место за оперативне и евиденционе послове
20. Радно место Шеф Одсека за европске интеграције
21. Радно место руководилац Групе за другостепене управне поступке и управне спорове у области природних ресурса, геологије и рударства и просторног планирања
22. Радно место интерни ревизор


Датум оглашавања: 26.11.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1. Радно место за канцеларијске и административне послове
2. Радно место за вођење и контролу буџетских евиденција
3. Радно место за подршку корисницима
4. Шеф Експозитуре Ћуприја
5. Благајник
6. Благајник
7. Евидентичар у контроли
8. Радно место за подршку корисницима
9. Шеф Експозитуре Рума


Датум оглашавања: 26.11.2013

Место рада: Београд, Зајечар, Ћуприја, Богатић, Кула, Зрењанин, Сомбор, Рума
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - Управа за аграрна плаћања
1. Радно место за подршку у припреми процедура и процеса акредитације
2. Радно место за спровођење програма међународних подстицаја пољопривредне политике
3. Радно место за подршку спровођењу програма међународних подстицаја пољопривредне политике
4. Радно место за директна плаћања-премије
5. Радно место контролор коришћења подстицаја
6. Радно место за администрацију базе података
7. Радно место систем администратор


Датум оглашавања: 26.11.2013

Место рада: Шабац
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ - Инспекторат за рад
1. Радно место инспектор рада
2. Радно место инспектор рада
3. Радно место инспектор рада
4. Радно место инспектор рада
5. Радно место инспектор рада
6. Радно место шеф Одсека-инспектор рада
7. Радно место инспектор рада-координатор за праћење ажурности и примену процедура


Датум оглашавања: 26.11.2013

Место рада: Београд, Ужице, Сремска Митровица, Бор, Јагодина, Суботица
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управa за јавни дуг
1. Радно место за сервисирање јавног дуга

Датум оглашавања: 18.11.2013

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Радно место руководилац Групе за ревизију у оквиру ИПА компоненте I – помоћ у транзицији и изградња институција
2. Радно место за подршку финансијским пословима


Датум оглашавања: 15.11.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
1. Радно место тржишни инспектор за контролу безбедности производа
2. Радно место за праћење и промоцију пројектних активности у области информационог друштва


Датум оглашавања: 18.11.2013

Место рада: Крагујевац, Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место - начелник Одељења за стручно-оперативне послове

Датум оглашавања: 15.11.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
1. Радно место за праћење и анализу стања у области заштите потрошача
2. Радно место начелник Одељења за електронске комуникације


Датум оглашавања: 15.11.2013

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1. Радно место за послове укњижбе државне имовине
2. Радно место за припрему података за евиденцију
3. Радно место за праћење реализације уговора
4. Радно место за евиденционе послове и припрему података
5. Радно место за припрему аката и праћење реализације уговора
6. Радно место за грађевинске послове
7. Радно место за припрему аката
8. Радно место руководилац Групе за техничке послове
9. Радно место за спровођење поступка управљања имовином стеченом по сили закона
10. Радно место за послове анализе и припреме података
11. Радно место за грађевинске послове
12. Радно место шеф Одсека за управљање имовином у државној својини стеченом у поступку стечаја
13. Радно место руководилац Групе за утврђивање имовине у државној својини стечене у поступку стечаја
14. Радно место за планирање буџета и анализу трошкова
15. Радно место контиста аналитичар
16. Радно место за правне послове и развој кадрова
17. Радно место за информатичку подршку и одржавање информационих система
18. Радно место за вођење база података
19. Радно место за канцеларијске послове


Датум оглашавања: 08.11.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
1. Радно место за саветодавне послове и системска питања из области трговине, услуга, цена и заштите потрошача
2. Радно место за развој и унапређење рада Сектора тржишне инспекције


Датум оглашавања: 06.11.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
1. Радно место за Виноградарски регистар
2. Радно место за спровођење пројеката и праћење инвестиција
3. Радно место за спровођење пројеката
4. Радно место за подршку управним пословима
5. Радно место за исплату субвенција и трошкова текућег финансирања
6. Радно место за финансијско аналитичке послове
7. Радно место за обраду књиговодствене документације, евидентирање и администрирање дугова
8. Радно место за подршку пословима аналитичког праћења кредитирања у области пољопривреде
9. Радно место за коришћење вода за наводњавање
10. Радно место за обрачун и задужење обвезника плаћања накнада за воде
11. Радно место фитосанитарни инспектор
12. Радно место фитосанитарни инспектор
13. Радно место за припрему документације о пољопривредном земљишту у државној својини
14. Радно место за припрему документације о пољопривредном земљишту у државној својини
15. Радно место за послове комасације пољопривредног земљишта
16. Радно место за припрему и унос података у географски информациони систем о пољопривредном земљишту
17. Радно место за послове провере документације и утврђивања фактичког стања коришћења пољопривредног земљишта које је предмет реституције
18. Радно место Шеф Одсека за финансијске и административне послове
19. Радно место за обраду финансијске документације
20. Радно место Начелник Одељења шумарске и ловне инспекције
21. Радно место за организацију промотивних програма и стручно - административне послове
22. Радно место за праћење појаве зооноза и антимикробне резистенције код животиња
23. Радно место за брзо обавештавање и управљање кризним ситуацијама у области безбедности хране и хране за животиње
24. Радно место за послове сертификације и усклађивања ветеринарско-санитарних услова у области безбедности хране животињског порекла и мешовитих производа
25. Радно место за исплату других личних примања
26. Радно место за канцеларијске и евиденционе послове
27. Радно место ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и добробит животиња
28. Радно место ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и добробит животиња
29. Радно место ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и добробит животиња
30. Радно место ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и добробит животиња
31. Радно место ветеринарски инспектор у извозним објектима
32. Радно место за бактериологију
33. Радно место за нематологију
34. Радно место за лабораторијско одржавање, пријем узорака и одржавање колекцијa
35. Радно место за микробиолошка испитивања хране биљног и анималног порекла и хране за животиње
36. Радно место за паразитологију, сензорна и физичка испитивања хране
37. Радно место за физичко хемијска испитивања хране и хране за животиње
38. Радно место за испитивање квалитета хране


Датум оглашавања: 06.11.2013

Место рада: Београд, Ужице, Прокупље, Бачка Топола, Вршац, Ваљево, Бајина Башта, Чајетина
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Радно место инспектор за социјалну заштиту
2. Радно место за анализу економско-финансијског пословања и праћење инвестиционих улагања у установе социјалне заштите
3. Радно место руководилац Групе за јавне набавке и правне послове


Датум оглашавања: 06.11.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
1. Радно место за спровођење и праћење спровођења пројеката у области трговине
2. Радно место тржишни инсектор за контролу безбедности производа


Датум оглашавања: 30.10.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. Радно место за утврђивање цена лекова и праћење снабдевености здравствених установа лековима и медицинским средствима

Датум оглашавања: 25.10.2013

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Радно место координатора за Програм са Црном Гором
2. Радно место за пружање стручне помоћи у пословима јавних набавки ИПА компоненте II
3. Радно место за пружање стручне подршке у финансијским пословима ИПА компоненте II


Датум оглашавања: 25.10.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
1. Радно место за спровођење пројеката у области трговине
2. Радно место за статистичке и оперативне послове


Датум оглашавања: 25.10.2013

Место рада: Београд, Краљево
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ - Дирекција за мере и драгоцене метале
1. Радно место шеф Одсека за контролу и надзор Kрушевац

Датум оглашавања: 14.10.2013

Место рада: Крушевац
МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА - Управа за транспорт опасног терета
1. Радно место за канцеларијске и евиденционе послове
2. Радно место инспектора за транспорт опасног терета у друмском саобраћају
3. Радно место инспектора за транспорт опасног терета у железничком саобраћају
4. Радно место инспектора за транспорт опасног терета у водном саобраћају
5. Радно место руководиоца Групе за обезбеђење сигурности транспорта опасног терета
6. Радно место за подршку кадровским и општим пословима
7. Радно место за подршку финансијско-рачуноводственим пословима


Датум оглашавања: 14.10.2013

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ
1. Радно место за подршку пословима односа са јавношћу
2. Радно место за пројекте и сарадњу са фондовима и другим финансијским институцијама
3. Радно место за програмско планирање и извештавање
4. Радно место за канцеларијске и статистичко-евиденционе послове
5. Радно место за подршку унапређењу културне сарадње у дијаспори и региону
6. Радно место за координацију и реализацију пројеката очувања српског језика и учења на даљину
7. Радно место шеф Одсека за правне и кадровске послове


Датум оглашавања: 18.10.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА - Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу
1. Радно место за послове надзора за бродоградњу
2. Радно место за административне послове
3. Радно место за кадровске и опште послове
4. Радно место за подршку пословима праћења реализације налога рада и фактурисања услуга


Датум оглашавања: 10.10.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ - Дирекција за мере и драгоцене метале
1. Радно место шеф Одсека за контролу и надзор Зрењанин
2. Радно место контролора за механичка мерила


Датум оглашавања: 24.09.2013

Место рада: Зрењанин
МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
1. Радно место инспектор електронских комуникација

Датум оглашавања: 27.09.2013

Место рада: Београд
ЗАПАДНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Финансијско-материјални послови

Датум оглашавања: 20.09.2013

Место рада: Сомбор
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Радно место инспектора за нуклеарну сигурност и управљање радиоактивним отпадом
2. Радно место просветног инспектора Министарства
3. Радно место инспектора
4. Радно место руководилац Групе за међународну просветну и научну сарадњу
5. Радно место за финансијске послове у области високог образовања
6. Радно место за послове Националног савета за високо образовање
7. Радно место за подршку пословима планирања и припреме буџета
8. Радно место просветног саветника
9. Радно место начелник школске управе
10. Радно место за стручно усавршавање и развојно планирање
11. Радно место за информатичке послове
12. Радно место просветног саветника
13. Радно место просветног саветника
14. Радно место начелник школске управе
15. Радно место за финансијско-материјалне послове
16. Радно место просветног саветника
17. Радно место за развојно планирање
18. Радно место за информатичке и финансијско-материјалне послове
19. Радно место за послове просветног саветника, стручно усавршавање и развојно планирање
20. Радно место просветног саветника
21. Радно место за оперативне послове
22. Радно место за послове у општем и уметничком образовању
23. Радно место за послове признавања страних школских исправа


Датум оглашавања: 17.09.2013

Место рада: Београд, Ужице, Краљево, Крагујевац, Јагодина, Нови Сад, Лесковац, Ниш, Ранилуг, Нови Пазар
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Систем програмер

Датум оглашавања: 11.09.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
1. Радно место за управно-правне послове
2. Радно место за управне и кадровске послове
3. Радно место за нормативно-правне послове


Датум оглашавања: 29.08.2013

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕГУЛАТОРНУ РЕФОРМУ И АНАЛИЗУ ЕФЕКАТА ПРОПИСА
1. Руководилац групе за праћење анализе ефеката прописа
2. Радно место за подршку пословима анализе ефеката прописа
3. Руководилац групе за унапређење система анализе ефеката прописа
4. Радно место за послове унапређење система анализе ефеката прописа
5. Руководилац групе за сарадњу с привредним субјектима и грађанима
6. Радно место за послове сарадње са привредним субјекетима и грађанима
7. Радно место за подршку правним пословима
8. Радно место за подршку финансијским пословима


Датум оглашавања: 21.08.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
1. Радно место Руководилац Групе за планирање мера руралног развоја
2. Радно место за подршку диверзификацији руралне економије
3. Радно место за промоцију програма руралног развоја
4. Радно место за планирање и унапређење руралног развоја
5. Радно место интерни ревизор
6. Радно место пољопривредни инспектор за безбедност хране биљног и мешовитог порекла и контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производа
7. Радно место пољопривредни инспектор за безбедност хране биљног и мешовитог порекла и контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производа
8. Радно место пољопривредни инспектор за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића
9. Радно место пољопривредни инспектор за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића
10. Радно место пољопривредни инспектор за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића
11. Радно место за припрему елемената и учешће у реализацији планова и пројеката у области заштите квалитета површинских и подземних вода
12. Радно место за утврђивање испуњености услова за финансирање изградње или реконструкције водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно хигијенске потребе водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода и праћење њихове реализациује
13. Радно место водни инспектор
14. Радно место водни инспектор
15. Радно место водни инспектор
16. Радно место за аналитичке и статистичко-евиденционе послове
17. Радно место за стручне послове у области јавних набавки
18. Радно место фитосанитарни инспектор
19. Радно место фитосанитарни инспектор
20. Радно место фитосанитарни инспектор
21. Радно место фитосанитарни инспектор
22. Радно место за послове закупа пољопривредног земљишта у државној својини
23. Радно место за послове спровођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта Републике Србије
24. Радно место за послове коришћења пољопривредног земљишта
25. Радно место за финансијско материјалне послове
26. Радно место за унапређење шумске инфраструктуре
27. Радно место за подршку развоју приватних шума
28. Радно место Начелник Лабораторије за физичко хемијска испитивања хране и испитивање остатака ветеринарских лекова, пестицида и других штетних материја у храни и храни за животиње
29. Радно место за испитивање квалитета млека
30. Радно место за примену имуноензимских и молекуларно биолошких техника испитивања хране и хране за животиње
31. Радно место за вирусологију


Датум оглашавања: 16.08.2013

Место рада: Београд, Панчево, Смедерево, Сомбор, Шабац, Крушевац, Ужице, Пожаревац, Суботица, Зрењанин, Нови Сад, Прокупље
БРАНИЧЕВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Финансијско-материјални послови

Датум оглашавања: 14.08.2013

Место рада: Пожаревац
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ - Управа за трезор
1. Радно место за рачуноводствену методологију
2. Организатор послова јавних прихода и фискалне статистике
3. Администратор за систем девизних плаћања и платне картице
4. Администратор обраде
5. Радно место за вођење и контролу буџетских евиденција
6. Радно место за подршку корисницима


Датум оглашавања: 09.08.2013

Место рада: Београд, Крушевац, Нови Пазар
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ - Управа за спречавање прања новца
1. Аналитичар

Датум оглашавања: 02.08.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
1. Радно место тржишни инспектор за контролу промета робе

Датум оглашавања: 02.08.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ - Дирекција за мере и драгоцене метале
1. Радно место метролога за оцењивање усаглашености и сертификацију – координатор

Датум оглашавања: 07.08.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
1. Радно место за трансфер средстава за ИПА програме
2. Радно место за финансијску контролу за ИПА компоненте I, II, III, IV и V
3. Радно место за оперативне послове финансијске контроле за ИПА компоненте I, II, III, IV и V
4. Радно место за подршку финансијској контроли за ИПА компоненте I, II, III, IV и V
5. Радно место – руководилац Групе за рачуноводство и извештавање
6. Радно место за административно-техничку подршку пословима у области децентрализованог управљања фондовима ЕУ и рачуноводства и извештавања
7. Радно место за информисање и обраду података
8. Радно место за послове информисања
9. Радно место за координацију послова везаних за приступање Европској унији


Датум оглашавања: 02.08.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Руководилац Групе за избор националних савета националних мањина и вођење Регистра националних савета националних мањина
2. Шеф Одсека за старање о извршавању пресуда и одлука Европског суда за људска права


Датум оглашавања: 31.07.2013

Место рада: Београд
УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Радно место за нормативне послове
2. Радно место за стручне послове у области јавних набавки
3. Радно место за припрему аката из области праћења, контроле и надзора поступака јавних набавки
4. Руководилац Групе за развој система јавних набавки
5. Радно место за подршку унапређењу области јавних набавки
6. Радно место за канцеларијске и административне послове


Датум оглашавања: 31.07.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
1. Радно место за припрему тендера и управљање пројектима и уговорима
2. Радно место за подршку припреми тендера и управљање пројектима и уговорима
3. Радно место - начелник Одељења за организацију поступка оцењивања понуда и уговарање
4. Радно место за припрему поступка оцењивања понуда и уговарање
5. Радно место за подршку припреми поступка оцењивања понуда и уговарање
6. Радно место за финансијско управљање
7. Радно место за подршку пословима финансијског управљања
8. Радно место за оперативне послове финансијске контроле
9. Радно место за подршку пословима финансијске контроле
10. Радно место за рачуноводствене послове
11. Радно место за подршку рачуноводственим пословима
12. Радно место за подршку пословима контроле квалитета и управљање неправилностима


Датум оглашавања: 26.07.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
1. Радно место за финансијско управљање и контролу
2. Радно место за подршку пословима из области царинског система
3. Радно место за канцеларијско-административне послове
4. Радно место за стручно-аналитичке послове из области билатералне финансијске сарадње
5. Радно место за учешће у припреми и програмирању пројеката
6. Радно место - руководилац Групе за административно регулисане цене
7. Радно место за праћење билатерално привредне сарадње (са земљама Азије и Латинске Америке)


Датум оглашавања: 19.07.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - Управа за аграрна плаћања
1. Радно место за директна плаћања-премије
2. Радно место за исплату подстицаја за производњу у сточарству
3. Радно место администратор поступка
4. Радно место за исплату подстицаја за квалитетна приплодна грла
5. Радно место за евиденције и плаћања


Датум оглашавања: 12.07.2013

Место рада: Шабац
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ
1. Радно место за припрему пројеката и међународну сарадњу
2. Руководилац групе за правне и финансијске послове


Датум оглашавања: 10.07.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ - Управа за трезор
1. Оператер за обраду зарада
2. Администратор програмске подршке
3. Координатор сервис desk-a
4. Радно место за развој људских ресурса
5. Радно место за опште послове
6. Радно место за контролу и координацију послова буџетских евиденција
7. Благајник
8. Евидентичар у контроли
9. Шеф експозитуре Кучево
10. Шеф експозитуре Лучани
11. Шеф експозитуре Бач
12. Евидентичар у контроли
13. Радно место за претходну контролу
14. Благајник


Датум оглашавања: 10.07.2013

Место рада: Београд, Крушевац, Кучево, Лучани, Бач, Житиште, Шид
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
1. Радно место билансиста
2. Радно место за подршку кадровским пословима
3. Радно место послови јавних набавки у поступцима мале вредности добара
4. Радно место документалиста за подршку процеса обраде правних прописа
5. Радно место послови архивирања
6. Радно место послови пријема и класификације поште
7. Радно место послови припреме и експедиције поште


Датум оглашавања: 03.07.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
1. Радно место за подршку пословима сарадње са извозницима
2. Радно место интерни ревизор


Датум оглашавања: 28.06.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ - Управa за јавни дуг
1. Радно место за стратешко планирање

Датум оглашавања: 28.06.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Радно место за вођење регистра сталних судских тумача, преводилаца, судских вештака
2. Радно место за управне и статистичко-евиденционе послове извршитеља
3. Радно место за праћење делатности јавних бележника и надзор над законитошћу рада јавних бележника
4. Радно место за усклађивање прописа из области државне управе, цркава и верских заједница и људских и мањинских права
5. Радно места за међународну правну помоћ у грађанским стварима


Датум оглашавања: 12.06.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Радно место за припрему, планирање и управљање ИТ пројектима
2. Радно место за подршку нормативним пословима из области државне управе, цркава, верских заједница и људских и мањинских права


Датум оглашавања: 12.06.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА
1. Радно место руководиоца Групе за интерну ревизију
2. Радно место инспектора за државне путеве
3. Радно место инспектора за друмски саобраћај
4. Радно место инспектора безбедности пловидбе у Лучкој капетанији Апатин
5. Радно место инспектора безбедности пловидбе у Лучкој капетанији Нови Сад
6. Радно место инспектора безбедности пловидбе у Лучкој капетанији Сремска Митровица
7. Радно место за развој лука и претоварних терминала
8. Радно место за правне послове
9. Радно место инспектора железничког саобраћаја за железничку инфраструктуру
10. Радно место за програмирање пројеката
11. Радно место за стручну подршку пословима превоза путника
12. Радно место за стручну подршку пословима превоза ствари
13. Радно место за стручно-оперативне послове безбедности и здравља на раду
14. Радно место за статистичко-евиденционе послове
15. Радно место за канцеларијске и евиденционе послове
16. Радно место за стручну подршку пословима развоја и управљања инфраструктуром
17. Радно место за стручну подршку планирању и развоју интелигентних транспортних система


Датум оглашавања: 12.06.2013

Место рада: Београд, Лесковац, Апатин, Нови Сад, Сремска Митровица
МИНИСТАРСТВО ПРИРОДНИХ РЕСУРСА, РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА
1. Радно место за подршку правним пословима у области природних ресурса
2. Радно место Начелника Одељења за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда
3. Радно место републички рударски инспектор
4. Радно место за правне послове у области геологије и рударства
5. Радно место за подршку правним пословима у области геологије и рударства
6. Радно место администратор информационог система
7. Радно место Начелник Одељења за просторно планирање
8. Радно место за стручну контролу планских докумената
9. Радно место за припрему просторних планова
10. Радно место за студијско-аналитичке послове праћења припреме и доношења планских докумената
11. Радно место за вођење информационог система и електронске базе података у области просторног планирања
12. Радно место за администаративне послове
13. Радно место за послове европских интеграцијаприпрему пројеката и програмирање
14. Радно место за подршку пословима припреме пројеката и програмирања
15. Радно место за управне послове у области природних ресурса геологије и рударства и просторног планирања


Датум оглашавања: 12.06.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ - Управа за трезор
1. Радно место за подршку у припреми ЕУ пројеката и других међународних пројеката
2. Радно место за претходну контролу
3. Радно место за подршку корисницима
4. Радно место за вођење и контролу буџетских евиденција
5. Директор филијале Јагодина
6. Евидентичар у контроли
7. Директор филијале Лесковац
8. Директор филијале Ниш
9. Директор филијале Нови Пазар
10. Благајник
11. Благајник
12. Евидентичар у контроли
13. Директор филијале Сремска Митровица


Датум оглашавања: 07.06.2013

Место рада: Београд, Јагодина, Топола, Лесковац, Ниш, Нови Пазар, Бачки Петровац, Темерин, Ковин, Сремска Митровица
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ - Дирекција за мере и драгоцене метале
1. Радно место метролога за механичка мерила

Датум оглашавања: 31.05.2013

Место рада: Нови Сад
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ ПОДРУЧЈА
1. Радно место за aдминистративне послове
2. Радно место за материјално-финанасијске послове
3. Радно место за стручну подршку у пословима идентификације извора финансирања и међународне сарадње


Датум оглашавања: 31.05.2013

Место рада: Београд, Нови Пазар
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Радно место за пружање стручне помоћи у процесу европских интеграција у области слободе кретања радника, слободе кретања капитала и финансијских услуга
2. Радно место за планирање и координацију помоћи у области социјалне кохезије
3. Радно место за за организацију комуникационих активности у процесу приступања ЕУ
4. Радно место за подршку у финансијским пословима


Датум оглашавања: 31.05.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
1. Радно место тржишни инспектор

Датум оглашавања: 24.05.2013

Место рада: Лесковац
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ - Управни инспекторат
1. Управни инспектор
2. Управни инспектор
3. Управни инспектор


Датум оглашавања: 21.05.2013

Место рада: Нови Сад, Сомбор, Сремска Митровица
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Статистичар истраживач
2. Статистичар аналитичар
3. Статистичар истраживач
4. Статистичар истраживач
5. Статистичар истраживач
6. Статистичар информатичар
7. Послови дизајнер WEB-a
8. Информисање и промотивне активности


Датум оглашавања: 10.05.2013

Место рада: Београд, Крагујевац
МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Референт за канцеларијске послове

Датум оглашавања: 10.05.2013

Место рада: Шабац
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ
1. Радно место шеф Одсека за пројекте и сарадњу са фондовима и другим финансијским институцијама
2. Радно место за програмско планирање и извештавање
3. Радно место за канцеларијске и статистичко-евиденционе послове
4. Радно место руководилац Групе за координацију и унапређење образовно-васпитног рада у иностранству
5. Радно место шеф Одсека за опште послове


Датум оглашавања: 30.04.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ - Дирекција за мере и драгоцене метале
1. Радно место за надзор над овлашћеним телима

Датум оглашавања: 30.04.2013

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
1. Радно место за правне послове из делокруга Сектора за финансије

Датум оглашавања: 17.04.2013

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ
1. Радно место за социјална питања
2. Радно место за опште-правне и кадровске послове
3. Руководилац Групе за материјалне ресурсе


Датум оглашавања: 12.04.2013

Место рада: Београд
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
1. Радно место за регистровање пријава права индустријске својине

Датум оглашавања: 12.04.2013

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1. Радно место за послове укњижбе државне имовине
2. Радно место за припрему података за евиденцију
3. Радно место за праћење реализације уговора
4. Радно место за припрему аката и праћење реализације уговора
5. Радно место за грађевинске послове
6. Радно место начелник Одељења за располагање грађевинским земљиштем
7. Радно место за припрему аката
8. Радно место за грађевинске и евиденционе послове
9. Радно место за спровођење поступка управљања имовином стеченом по сили закона
10. Радно место за послове анализе и припреме података
11. Радно место за грађевинске послове
12. Радно место шеф Одсека за управљање имовином у државној својини стеченом у поступку стечаја
13. Радно место за грађевинске послове
14. Радно место контиста аналитичар
15. Радно место за правне послове и развој кадрова
16. Радно место за вођење база података


Датум оглашавања: 10.04.2013

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
1. Радно место за праћење изградње, обнове и реконструкције верских објеката и сарадњу са надлежним институцијама
2. Руководилац Групе за правне и опште послове
3. Радно место за односе са јавношћу
4. Радно место за подршку финансијским пословима буџетских програма


Датум оглашавања: 05.04.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Радно место за подршку у међународној правној помоћи у грађанским стварима

Датум оглашавања: 05.04.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Радно место за подршку процесу европских интеграција у области правосуђа
2. Радно место за послове припреме ЕУ пројеката у области правосуђа
3. Радно место за подршку у припреми међународних пројеката у области правосуђа
4. Радно место за послове спровођења ЕУ пројеката у области правосуђа
5. Радно место за подршку у спровођењу међународних пројеката у области правосуђа
6. Радно место за планирање и анализу извршавања буџета
7. Радно место за финансијско-материјалне послове
8. Радно место за послове заступања и сарадње са Европским судом за људска права
9. Радно место за праћење извршавања пресуда Европског суда за људска права
10. Радно место за послове електронске размене података
11. Радно место за подршку интерног и екстерног пословања корисничких система и администрирање Централног система за електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних књига


Датум оглашавања: 05.04.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА И УРБАНИЗМА
1. Радно место за послове у области легализације објеката
2. Радно место за статистичко – аналитичке послове
3. Радно место руководиоца Групе за спровођење и праћење спровођења пројеката
4. Радно место за финансијско-материјалне послове и послове планирања и спровођења јавних набавки
5. Радно место шеф Одсека републичке комуналне инспекције
6. Радно место за међународну сарадњу и програмирање пројеката
7. Радно место за студијско-аналитичке послове праћења припреме доношења планских докумената
8. Радно место за студијско-аналитичке послове
9. Радно место за стручно-оперативне послове у поступку ревизије пројеката
10. Радно место за статистичко-аналитичке послове у поступку ревизије пројеката
11. Радно место за управно-правне послове
12. Радно место за друготепени поступак
13. Радно место републички инспектор у области комуналних делатности
14. Радно место за стручно-оперативне послове у поступку издавања решења за изградњу објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола


Датум оглашавања: 05.04.2013

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Радно место за послове ревизије у оквиру ИПА компоненте II
2. Радно место за координацију стручних послова


Датум оглашавања: 10.04.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ - Управа за трезор
1. Радно место руководилац Групе за Регистар пољопривредних газдинстава

Датум оглашавања: 02.04.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ - Управа за трезор
1. Радно место за процес финансијског планирања и анализу финансијских планова буџетских корисника
2. Aналитичар финансијских тржишта
3. Оператер за обраду зарада
4. Координатор за систем јавних плаћања
5. Радно место за послове Регистра пољопривредних газдинстава
6. Координатор за пословне процесе и процедуре
7. Координатор у систему за девизна плаћања и платне картице
8. Администратор за систем девизних плаћања и платне картице
9. Мрежни инжењер
10. Радно место за развој људских ресурса
11. Радно место за планирање набавки и праћење реализације уговора о јавним набавкама
12. Радно место за подршку у припреми ЕУ пројеката и других међународних пројеката
13. Евидентичар у контроли
14. Директор филијале
15. Благајник
16. Евидентичар у контроли
17. Директор филијале
18. Евидентичар у контроли
19. Евидентичар у контроли
20. Благајник


Датум оглашавања: 29.03.2013

Место рада: Београд, Сопот, Крагујевац, Топола, Краљево, Крушевац, Љубовија, Рума, Шид
МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
1. Радно место за координацију рада економских саветника
2. Радно место за подршку страним улагањима
3. Радно место за канцеларијске и евиденционе послове
4. Радно место за спровођење и праћење спровођења пројеката у области трговине
5. Радно место за праћење и анализу стања на тржишту робе и услуга
6. Радно место за аналитичке и евиденционе послове из области трговине и електронске трговине
7. Радно место за подршку развоју услуга и брендинга
8. Радно место за статистичке и евиденционе послове
9. Радно место тржишни инспектор за спречавање нелојалне конкуренције
10. Радно место тржишни инспектор за контролу безбедности производа
11. Радно место тржишни инспектор за контролу услуга
12. Радно место инспектор електронских комуникација
13. Радно место начелник Одељења
14. Радно место руководилац Групе
15. Радно место за канцеларијске, административне и евиденционе послове


Датум оглашавања: 29.03.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
1. Радно место за програмирање и припрему пројеката
2. Руководилац Групе за спровођење и праћење спровођења пројеката финансираних из фондова ЕУ
3. Радно место за управне послове
4. Радно место пољопривредни инспектор за пољопривредно земљиште и органску производњу
5. Радно место пољопривредни инспектор за пољопривредно земљиште и органску производњу
6. Радно место пољопривредни инспектор за контролу подстицајних средстава у пољопривреди, органску производњу и сточарство
7. Радно место пољопривредни инспектор за безбедност хране биљног и мешовитог порекла, контролу органске производње и контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производа
8. Радно место пољопривредни инспектор за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића и органску производњу
9. Радно место фитосанитарни инспектор
10. Радно место фитосанитарни инспектор
11.Радно место гранични фитосанитарни инспектор
12. Радно место гранични фитосанитарни инспектор
13. Радно место гранични фитосанитарни инспектор
14. Радно место гранични фитосанитарни инспектор
15. Радно место за студијско планске послове из области ловства
16. Радно место ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и добробит животиња
17. Радно место ветеринарски инспектор у извозним објектима
18. Радно место ветеринарски инспектор за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла који нису намењени за исхрану људи у производњи и промету
19. Радно место ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и добробит животиња
20. Радно место ветеринарски инспектор за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла који нису намењени за исхрану људи у производњи и промету
21. Радно место ветеринарски инспектор у извозним објектима
22. Радно место ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и добробит животиња
23. Радно место ветеринарски инспектор у извозним објектима
24. Радно место гранични ветеринарски инспектор
26. Радно место гранични ветеринарски инспектор
27. Радно место гранични ветеринарски инспектор
Одељење граничне ветеринарске инспекције у Управи за ветерину
28. Радно место гранични ветеринарски инспектор
29. Радно место за правне послове у области реституције пољопривредног земљишта
30. Радно место водни инспектор
31. Радно место водни инспектор
32. Радно место водни инспектор


Датум оглашавања: 26.03.2013

Место рада: Београд, Шабац, Ваљево, Кикинда, Сремска Митровица, Ужице, Суботица, Мали Зворник, Прешево, Зрењанин, Нови Сад, Пећинци, Шид, Зајечар, Гранични прелаз Ватин – Вршац, Гранични прелаз Хоргош – Суботица, Гранични прелаз Батровци, Гранични прелаз Нови Мост, Гранични плаз Гостун, Пожаревац
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ - Дирекција за мере и драгоцене метале
1. Радно место млађег метролога за снагу и енергију
2. Радно место метролога за дужине
3. Радно место шеф Одсека за контролу и надзор Зрењанин
4. Радно место контролора за механичка мерила


Датум оглашавања: 26.03.2013

Место рада: Београд, Зрењанин
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
1. Радно место за подршку припреми буџета
2. Радно место за буџетску анализу
3. Радно место за оперативну и информатичку подршку буџету Републике
4. Радно место за анализу и извештавање о инвестицијама
5. Радно место за подршку нормативним пословима у области буџетског система
6. Радно место за анализу и извештавање о примањима и издацима локалних власти и за послове одржавања и развоја информационог система
7. Радно место за подршку нормативним пословима уређивања система финансирања плата
8. Радно место за стручно-оперативне послове
9. Радно место за стручно-оперативне послове
10. Радно место за стручно-оперативне послове
11. Радно место за стручно-оперативне послове
12. Радно место за стручно-оперативне послове
13. Радно место за стручно-оперативне послове
14. Радно место за израду макроекономских модела
15. Радно место за подршку студијско–аналитичким пословима


Датум оглашавања: 22.03.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Радно место за припрему и праћење спровођења развојних докумената на регионалном и локалном нивоу
2. Радно место шеф Одсека за координацију институција регионалног развоја
3. Радно место за координацију и сарадњу са субјектима регионалног развоја на националном нивоу
4. Радно место за координацију и сарадњу са субјектима регионалног развоја на регионалном и локалном нивоу и подстицање прекограничне и међуопштинске сарадње
5. Радно место за студијско-аналитичке послове
6. Радно место за нормативне послове и унапређење система радних односа
7. Радно место за статистичко-евиденционе послове
8. Радно место за сарадњу са канцеларијама за локални економски развој и подстицање сарадње јединица локалне самоуправе и привредних субјеката
9. Радно место за послове програмирања пројеката
10. Радно место за сарадњу у области програмирања пројеката
11. Радно место за административне и евиденционе послове
12. Радно место за координацију рада Стручне радне групе Савета
13. Радно место за подршку финансијским пословима
14. Радно место за подршку правним пословима
15. Радно место за интерну ревизију
16. Радно место за интерно и екстерно информисање, анализу и документацију
17. Радно место за анализу инвестиција


Датум оглашавања: 22.03.2013

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
1. Радно место за нормативне послове у области секундарног законодавства Европске уније
2. Радно место за правне послове из делокруга Сектора за привреду
3. Радно место за правне послове из делокруга Сектора за управу, рад и јавне службе


Датум оглашавања: 22.03.2013

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. Радно место за пружање стручне помоћи у процесу европских интеграција у области права привредних друштава, слободе пружања услуга и пословног настањивања, образовања и културе и науке и истраживања
2. Радно место за стручне послове у процесу европских интеграција и праћење реформи у области статистике, пореза и јавних набавки
3. Радно место за пружање стручне подршке у процесу европских интеграција у области безбедности хране, ветеринарске и фитосанитарне политике
4. Радно место за планирање и координацију помоћи у области социјалне кохезије
5. Радно место за планирање и припрему пројеката у области здравства и образовања
6. Радно место за сарадњу са институцијама укљученим у програме Европске уније и координацију вишекорисничких средстава Европске уније
7. Радно место за планирање и координацију развојне помоћи у области пољопривреде, руралног развоја и рибарства
8. Радно место за координацију праћења и извештавања о реализацији програма финансираних из фондова ЕУ
9. Радно место руководиоца Групе за евалуацију и извештавање о развојној помоћи
10. Радно место руководиоца Групе за програме прекограничне сарадње са државама кандидатима и потенцијалним кандидатима за чланство у ЕУ
11. Радно место за пружање стручне помоћи у ЕУ процедурама спровођења поступака јавних набавки и неправилности
12. Радно место руководиоца Групе за финансијске послове
13. Радно место руководиоца Групе за подршку руководиоцу оперативне структуре и националног тела ИПА II
14. Радно место за стручну помоћ у спровођењу програма и пројеката из ИПА компоненте I


Датум оглашавања: 20.03.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. Радно место за праћење стања у области обавезног здравственог осигурања и за нормативне послове
2. Радно место за праћење и унапређивање стања у области здравственог осигурања
3. Радно место за праћење стања у области здравственог осигурања
4. Радно место за утврђивање цена лекова и праћење снабдевености здравствених установа лековима и медицинским средствима
5. Радно место за подршку у утврђивању цена лекова
6. Руководилац Групе за праћење и унапређивање финансирања здравствене заштите из средстава обавезног здравственог осигурања


Датум оглашавања: 22.03.2013

Место рада: Београд
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
1. Радно место за испитивање пријава патената и малих патената из области технологије и металургије и израду решершних извештаја
2. Радно место администратора система


Датум оглашавања: 15.03.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
1. Радно место за административне и канцеларијске послове
2. Радно место за праћење прописа којима се утврђује финансирање надлежности Републике
3. Радно место за студијско-аналитичке послове буџета и инвестиционо планирање
4. Радно место за анализу и извештавање о инвестицијама
5. Радно место за студијско-аналитичке послове уређивања система финансирања плата
6. Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове из области финансирања политичких странака
7. Радно место за макроекономске пројекције
8. Радно место за административне и оперативне послове
9. Радно место за оперативне послове из области радних односа
10. Радно место начелник Одељења
11. Радно место за административно-оперативне послове


Датум оглашавања: 15.03.2013

Место рада: Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА
1. Радно место за праћење остваривања права националних мањина у области образовања и службене употребе језика и писма
2. Радно место за праћење остваривања надлежности Националних савета националних мањина
3. Руководилац групе за унапређење положаја Рома и пружање помоћи мигрантима
4. Радно место за пружање помоћи угроженим мигрантским групама
5. Радно место за припрему пројеката
6. Радно место за спровођење пројеката


Датум оглашавања: 15.03.2013

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ - Управa за јавни дуг
1. Радно место за стратешко планирање

Датум оглашавања: 13.03.2013

Место рада: Београд
ЗАПАДНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
1. Финансијско-материјални послови

Датум оглашавања: 06.03.2013

Место рада: Сомбор
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
1. Радно место за послове припреме годишње изјаве о усклађености за ИПА компоненте I, II, III, IV и V
2. Радно место за послове подршке управљању националном акредитацијом, праћењем и оценом програмског пакета за ИПА компоненте I, II, III, IV и V
3. Шеф Одсека за финансијску контролу
4. Радно место за оперативне послове финансијске контроле за ИПА компоненте I, II, III, IV и V
5. Руководилац Групе за рачуноводство и извештавање
6. Начелник Одељења за спровођење првостепене контроле пројеката финансираних из ИПА компоненте прекогранична сарадња
7. Радно место за послове првостепене контроле
8. Радно место за оперативне послове првостепене контроле
9. Радно место за подршку пословима првостепене контроле
10. Начелник Одељења за јавност рада
11. Радно место за нормативне послове из области осигурања
12. Радно место за управне послове из области имовинско-правних односа
13. Радно место за канцеларијске и евиденционе послове


Датум оглашавања: 06.03.2013

Место рада: Београд
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
1. Радно место за анализу радних места и послове оглашавања конкурса

Датум оглашавања: 08.03.2013

Место рада: Београд
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
1. Радно место за примарни прихват повратника по реадмисији
2. Радно место за опште послове
3. Радно место за евиденционе послове
4. Радно место за административне и евиденционе послове
5. Радно место за односе са јавношћу
6. Радно место за кадровске послове
7. Радно место за финансијско-евиденционе послове
8. Радно место за припрему, истраживање и обраду документационе грађе
9. Радно место за нормативне послове
10. Радно место за праћење реализације пројеката и програма


Датум оглашавања: 01.03.2013

Место рада: Београд, Центар за азил у Боговађи, Центар за азил у Бањи Ковиљачи
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Радно место за послове унапређења социјалног дијалога, колективног преговарања и мирног решавања радних спорова
2. Радно место за нормативне послове
3. Радно место за правне послове
4. Радно место за подршку у области програмирања и припреме пројеката
5. Радно место за спровођење пројеката
6. Радно место за подршку пословима интерне ревизије
7. Радно место шеф Одсека за контролу ажурности и примену процедура - инспектор рада
8. Радно место начелник Одељења инспекције рада Сремска Митровица - инспектор рада
9. Радно место инспектор рада
10. Радно место инспектор рада


Датум оглашавања: 21.02.2013

Место рада: Београд, Сремска Митровица, Смедерево
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
1. Радно место за језичко обликовање прописа
2. Радно место за правне послове из делокруга Сектора за управу, рад и јавне службе


Датум оглашавања: 13.02.2013

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
1. Млађи прогностичар за ваздухопловну метеорологију
2. Техничар за припрему података и продуката за израду прогноза
3. Радно место за мониторинг, ране најаве и анализе хидролошких елементарних непогода
4. Оператер надзора
5. Радно место за системску подршку за базе података


Датум оглашавања: 16.01.2013

Место рада: Београд, Ниш
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1. Архивар

Датум оглашавања: 24.12.2012

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ - Управа за слободне зоне
1. Радно место за финансијско-материјалне послове

Датум оглашавања: 24.12.2012

Место рада: Београд
претрага