ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси за извршилачка радна места - Архива 2018
ПЕЋКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Радно место за финансијско материјалне послове


Датум оглашавања: 20.06.2018

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за дуван
Радно место руководилац Групе за финансијско-материјалне и кадровске послове


Датум оглашавања: 20.06.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Радно место за праћење европске стратегије запошљaвања и подстицање запошљавања младих
2. Радно место за нормативне и друге правне послове из области неговања традиција ослободилачких ратова
3. Радно место за управне послове
4. Радно место за инвестициона улагања у установе социјалне заштите
5. Радно место за подршку спровођења и праћења спровођења пројеката
6. Радно место руководилац Групе за интерну ревизију


Датум оглашавања: 20.06.2018

Место рада: Београд, Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за спровођење пројеката претприступних фондова ЕУ у области образовања
2. Радно место за праћење и унапређивање васпитног рада у установама ученичког стандарда
3. Радно место просветног саветника
4. Радно место просветног саветника
5. Радно место просветног саветника
6. Радно место просветног саветника
7. Радно место просветног саветника
8. Радно место просветног саветника


Датум оглашавања: 13.06.2018

Место рада: Београд, Суботица, Ваљево, Зајечар, Панчево, Београд, Нови Пазар
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Пореска управа
1. Радно место: студијско-аналитички послови јавних набавки
2.  Радно место: порески инспектор канцеларијске контроле
3.  Радно место: послови обраде захтева 1


Датум оглашавања: 13.06.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1) Радно место за подршку финансијском извештавању у складу са рачуноводственом методологијом примене међународних рачуноводствених стандарда у јавном сектору
2) Аналитичар за извештавање
3) Организатор за систем девизних плаћања и платне картице
4) Администратор за систем девизних плаћања и платне картице
5) Координатор пројеката за комуникациону инфраструктуру
6) Радно место за техничку подршку
7) Радно место за јавна плаћања
8) Радно место за послове платних услуга
9) Радно место за послове платних услуга
10) Радно место за послове платних услуга
11) Радно место за послове платних услуга
12) Радно место за послове платних услуга
13) Радно место за вођење и контролу буџетских евиденција
14) Радно место за јавна плаћања
15) Шеф експозитуре


Датум оглашавања: 13.06.2018

Место рада: Београд, Београд, Бујановац, Прешево, Деспотовац, Рача, Краљево, Смедерево, Нови Сад, Шид, Београд
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
1. Пројектант информационих система и програма
2. Радно место програмер
3. Пројектант информационих система и програма
4. Систем аналитичар
5. Систем инжењер информационих система и технологија
6. Програмер
7. Систем администратор базе података
8. ИТ ревизор
9. Инжењер за безбедност мрежне инфраструктуре
10. Инжењер за рачунарске мреже
11. Радно место Систем администратор информационих система и технологија
12. Техничар одржавања информационих система и технологија
13. Радно место Пројектант информатичке инфраструктуре Linux и VMware платформа
14. Радно место Пројектант информатичке инфраструктуре у Data центрима
15. Радно место Аналитичар ИКТ стандарда
16. Радно место Пројектант информационог система и програма
17. Радно место ИТ ревизор
18. Радно место ИТ форензичар


Датум оглашавања: 06.06.2018

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
1.Радно место: за административне и евиденционе  послове
2. Радно место: за стручне послове у Одељењу за пољопривредне и прехрамбене производе
3. Радно место: за комерцијалне послове у области роба посебних намена
4. Радно место: за стручне послове у Одељењу за складишта


Датум оглашавања: 06.06.2018

Место рада: Београд
НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЈА ЗА ЈАВНУ УПРАВУ
1. Радно место за административне послове
2. Радно место за подршку поступку селекције реализатора
3. Радно место за спровођење Програма обуке руководилаца и других облика развоја запослених
4. Радно место за планирање и припрему пројеката
5. Радно место за комуникацију и односе са јавношћу


Датум оглашавања: 30.05.2018

Место рада: Нови Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА
1. Радно место за финансијско-материјалне послове
2. Радно место за  припрему пројеката


Датум оглашавања: 30.05.2018

Место рада: Нови Београд.
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место млађи координатор из области финансијског управљања и контроле


Датум оглашавања: 30.05.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за праћење предшколског васпитања и образовања
2. Радно место за административне послове


Датум оглашавања: 23.05.2018

Место рада: Београд
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
1. Радно место оператер за информатичку и техничку подршку
2. Радно место финансијско-рачуноводствени аналитичар
3. Радно место за књиговодствене послове и финансијско извештавање
4. Радно место послови радних односа
5. Радно место организатор пријема и евиденције захтева корисника
6.  Радно место за координацију архитектонских послова
7. Радно место начелник Одељења


Датум оглашавања: 23.05.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1) Начелник Одељења


Датум оглашавања: 23.05.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Пореска управа
1. Радно место: самостални аналитичар пројекта
2.  Радно место: водећи аналитичар пројекта
3.  Радно место: виши аналитичар пројекта
4. Радно место: управно-правни послови сарадње са државним правобранилаштвом
5. Радно место: нормативно-правни послови
6. Радно место: послови интерне комуникације и сервис у области пружања услуга
7. Радно место: послови пружања помоћи запосленима у филијали Пореске управе
8. Радно место: послови подршке оперативним пословима на терену
9. Радно место: нормативно и студијско-аналитички послови
10. Радно место: инспектор пореске полиције 1
11. Радно место: виши инспектор пореске полиције 1
12. Радно место: инспектор пореске полиције 1
13. Радно место: аналитичко-порески послови
14. Радно место: инспектор пореске полиције 1
15. Радно место: млађи аналитичар
16. Радно место: водећи администратор за апликативна извештавања
17. Радно место: виши администратор за апликативна извештавања
18. Радно место: млађи администратор за апликативна извештавања
19. Радно место: виши администратор за управљање квалитетом


Датум оглашавања: 16.05.2018

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Радно место за пројектовање, израду, имплементацију и одржавање пословних система


Датум оглашавања: 16.05.2018

Место рада: Београд, Немањина 22 - 26
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Агенција за заштиту животне средине
1. Радно место за подршку пословима инвентара загађујућих материја у ваздух за област Енергетика


Датум оглашавања: 16.05.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
1. Радно место за административне послове
2. Радно место за административне послове
3. Радно место за административне послове
4. Радно место за административне послове
5. Радно место за административне послове


Датум оглашавања: 16.05.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
1. Радно место за нормативне послове
2. Радно место за праћење развоја туризма
3. Радно место за аналитичке и статистичко-евиденционе послове


Датум оглашавања: 02.05.2018

Место рада: Београд, Немањина 22-26, Нови Београд, Омладинских бригада 1, Нови Пазар, АВНОЈ-а бб
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за оперативне послове надзора над системом управљања средствима претприступне помоћи Европске уније
2. Радно место за административну подршку надзору над системом управљања средствима претприступне помоћи Европске уније
3. Радно место за оперативне послове праћења система управљања средствима претприступне помоћи Европске уније
4. Радно место за подршку финансијској контроли
5. Радно место за рачуноводствене послове
6. Радно место за сарадњу у области европских интеграција
7. Радно место за учешће у програмирању пројеката финансираних из средстава ЕУ и развојне помоћи
8. Радно место за подршку у спровођењу пројеката финансираних из средстава ЕУ и развојне помоћи
9. Радно место за оперативно-аналитичке послове
10. Радно место - виши буџетски инспектор – координатор
11. Радно место - виши буџетски инспектор
12. Радно место - буџетски инспектор
13. Радно место за поступање по пријављеним неправилностима и сумњама на превару
14. Радно место за оперативно-аналитичке послове и анализу ризика
15. Радно место за подршку оперативно-аналитичким пословима и мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније (АФКОС Мрежа)
16. Радно место за нормативне и стручно-аналитичке послове из области јавних набавки
17. Радно место – интерни ревизор за ИПА фондове
18. Радно место за административне и канцеларијске послове


Датум оглашавања: 02.05.2018

Место рада:
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ
Радно место за праћење потреба организација цивилног друштва


Датум оглашавања: 25.04.2018

Место рада: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Агенција за заштиту животне средине
1.Радно место за праћење квалитета земљишта
2. Радно место за подршку пословима инвентара загађујућих материја у ваздух за област Индустрија и примена растварача
3. Радно место хидробиолога за испитивање фитопланктона


Датум оглашавања: 18.04.2018

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
1. Радно место шеф Одсека
2. Радно место шеф Одсека
3. Радно место за стручно-оперативне послове
4. Радно место за стручно-оперaтивне послове управљања путном инфраструктуром
5. Радно место за послове техничког регулисања саобраћаја
6. Радно место инспектор железничког саобраћаја за саобраћајно-машинске послове
7. Радно место за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја


Датум оглашавања: 18.04.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Радно место за праћење прописа


Датум оглашавања: 18.04.2018

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за спречавање прања новца
1. инспектор у контроли
2. за послове подршке  инспекцијском надзору
3. за подршку пословима спречавања финансирања тероризма
4. за подршку финансијско-материјалним пословима


Датум оглашавања: 18.04.2018

Место рада: Београд, Масарикова бр. 2
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Републички инспектор за заштиту животне средине


Датум оглашавања: 18.04.2018

Место рада:
Канцеларија за координационе послове у преговарачком процесу са привременим иснституцијама самоуправе у Приштини
1. Радно место за подршку финансијским, кадровским и општим пословима
2. Радно место мрежног и системског администратора


Датум оглашавања: 18.04.2018

Место рада: Београд, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
1. Радно место шеф Одсека за планирање и анализу
2. Радно место шеф Одсека за пројектовање и имплементацију
3. Радно место руководилац Групе за обезбеђивање квалитета
4. Радно место пројектант информатичке инфраструктуре
5. Радно место инжењер за ИТ безбедност
6. Радно место за односе са јавношћу


Датум оглашавања: 18.04.2018

Место рада: Београд, ул. Катићева 14-16
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
Радно место за припрему седница


Датум оглашавања: 18.04.2018

Место рада: Београд, Немањина број 11
УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Радно место за подршку унапређењу области јавних набавки
2. Радно место за статистичко-евиденционе послове
3. Радно место за информатичке послове


Датум оглашавања: 11.04.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - Управни инспекторат
1. Радно место управни инспектор
2. Радно место управни инспектор


Датум оглашавања: 04.04.2018

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Радно место просветног инспектора Министарства
2. Радно место инспектора
3. Радно место за радне односе и обуку запослених


Датум оглашавања: 04.04.2018

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
1. Радно место за реализацију пројекта референтних геодетских мрежа
2. Радно место за пројектовање и подршку на реализацији референтних геодетских мрежа
3. Радно место за подршку у реализацији референтних геодетских мрежа
4. Радно место за организацију и реализацију пројекта одређивања референтних површи
5. Радно место за реализацију пројеката одржавања референтних површи
6. Радно место администратора ГНСС ефемерида
7. Радно место за реализацију пројеката имплементације координатних система
8. Радно место за пројектовање и реализацију имплементације координатних система
9. Радно место за подршку и реализацију имплементације координатних система
10. Радно место за подршку организацији и реализацији пројекaта геодетских радова

Опширније о конкурсу


Датум оглашавања: 04.04.2018

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Радно место за спровођење реформе јавне управе
2. Радно место за развој едукативних програма
3. Радно место за подршку раду ИПЦ


Датум оглашавања: 04.04.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1) Координатор електронских јавних плаћања
2) Методолог пословних процеса
3) Администратор програмске подршке
4) Радно место за јавна плаћања
5) Радно место за послове платних услуга
6) Радно место за послове платних услуга
7) шеф експозитуре
8) Радно место за послове платних услуга


Датум оглашавања: 28.03.2018

Место рада:
Канцеларија за борбу против дрога
1. Радно место за  опште и кадровске послове
2. Радно место за административне послове


Датум оглашавања: 28.03.2018

Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупина 2
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Радно место за нормативне послове


Датум оглашавања: 21.03.2018

Место рада: Београд, Немањина 22 - 26
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
приправника за рад на дипломатско-конзуларним пословима


Датум оглашавања: 21.03.2018

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
1.Статистичар аналитичар


Датум оглашавања: 21.03.2018

Место рада: Београд, ул. Милана Ракића  бр. 5
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. Радно место санитарни инспектор
2. Радно место за здравствени инспектор
3. Радно место за анализу, праћење стања у области јавног здравља и промоцију здравља становништва


Датум оглашавања: 07.03.2018

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управa за јавни дуг
Радно место за подршку пословима из области сарадње са међународним финансијским институцијама и другим зајмодавцима


Датум оглашавања: 28.02.2018

Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
1. Радно место за подршку књиговодственим пословима и финансијском извештавању
2. Радно место за подршку пословима јавних набавки добара
3.  Радно место административно-евиденциони послови
4.  Радно место начелник Одељења
5.  Радно место начелник Одељења
6.  Радно место интерни ревизор


Датум оглашавања: 28.02.2018

Место рада: Београд, ул. Немањина 22-26
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ - Дирекција за мере и драгоцене метале
1. Радно место метролога за метрологију у хемији - координатор
2. Радно место шефа Одсека за оверавање мерила


Датум оглашавања: 28.02.2018

Место рада: Београд, Мике Аласа 14
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
Радно место за финансијски надзор над радом организација за колективно остваривање ауторског права


Датум оглашавања: 28.02.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
1. Радно место за реализацију програма међународне билатералне сарадње
2. Радно место инспектора за друмски саобраћај


Датум оглашавања: 14.02.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Радно место за инспекцијски надзор над применом прописа у области електронског документа, електронске идентификације и услуга од поверења у електронском пословању и информационе безбедности


Датум оглашавања: 07.02.2018

Место рада: Београд, Париска 7.
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
1. Радно место за архивску делатност, делатност заштите филмске грађе и заштиту нематеријалног културног наслеђа


Датум оглашавања: 07.02.2018

Место рада: Београд, ул. Влајковићева број 3.
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Радно место просветног инспектора Министарства
2. Радно место инспектора


Датум оглашавања: 07.02.2018

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за припрему тендера и управљање пројектима и уговорима
2. Радно место за подршку у припреми тендера и управљање пројектима и уговорима
3. Радно место за припрему тендера и управљање пројектима и уговорима
4. Радно место за подршку у припреми тендера и управљање пројектима
5. Радно место за припрему тендера и управљање пројектима и уговорима
6. Радно место за подршку у припреми тендера и управљање пројектима и уговорима
7. Радно место за спровођење поступка оцењивања понуда и уговарање пројеката у  области изградње институција и друштвеног развоја
8. Радно место за подршку припреме поступка оцењивања понуда и уговарање  пројеката у  области изградње институција и друштвеног развоја
9. Радно место за спровођење поступка оцењивања понуда и уговарање пројеката у области економског и инфраструктурног развоја
10. Радно место за финансијско управљање
11. Радно место за послове финансијске контроле
12. Радно место за подршку пословима финансијске контроле
13. Радно место за подршку рачуноводственим пословима
14. Радно место за подршку пословима контроле квалитета
15. Радно место за правне послове ИПА
16. Радно место за канцеларијско-административне послове
17. Радно место за пословe првостепене контроле у оквиру програма прекограничне сарадње
.18. Радно место за подршку пословима првостепене контроле у оквиру програма прекограничне сарадње
19. Радно место за послове првостепене контроле у оквиру програма транснационалне сарадње
20. Радно место за подршку пословима првостепене контроле у оквиру програма транснационалне сарадње
21. Радно место за нормативне и стручно-оперативне послове из области банкарског система


Датум оглашавања: 24.01.2018

Место рада:
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
1. Радно место за остваривање и унапређивање права на јавно информисање припадника националних мањина и становништва на територији АП Косово и Метохија


Датум оглашавања: 24.01.2018

Место рада: Београд, ул. Влајковићева број 3
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за послове у основном образовању и васпитању
2. Радно место за планирање, припрему и извршење буџета
3. Радно место просветног инспектора Министарства


Датум оглашавања: 24.01.2018

Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26, Лесковац, Благоја Николића бр. 1.
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за дуван
администратор мрежних сервиса и база података


Датум оглашавања: 24.01.2018

Место рада: Београд, Београдска 70/1
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Радно место за финансијско  књиговодствене и оперативне послове


Датум оглашавања: 17.01.2018

Место рада: Београд
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Радно место за финансијске послове и план и анализу буџета


Датум оглашавања: 17.01.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Агенција за заштиту животне средине
1.Радно место за праћење квалитета земљишта
2. Радно место за подршку пословима инвентара загађујућих материја у ваздух за област Индустрија и примена растварача
3.Радно место за подршку пословима инвентара загађујућих материја у ваздух за област Енергетика


Датум оглашавања: 17.01.2018

Место рада: Београд, ул. Руже Јовановића бр. 27А
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ - Дирекција за мере и драгоцене метале
1. Радно место за послове метролошког и тржишног надзора
2. Радно место за надзор над тржиштем и метролошки надзор


Датум оглашавања: 17.01.2018

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
1. Радно место за унапређење конкурентности


Датум оглашавања: 27.12.2017

Место рада: Београд, Влајковићева 10
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Радно место за нормативне послове у области рада и запошљавања
2. Радно место за стручно-оперативне послове у области социјалног дијалога
3. Радно место инспектор социјалне заштите
4. Радно место за припрему пројеката
5. Радно место за правне послове
6. Радно место за јавне набавке
7. Радно место инспектор рада
8. Радно место инспектор рада


Датум оглашавања: 27.12.2017

Место рада: Београд, Немањина 22-26, Београд, Немањина 22-26., Београд, Немањина 22-26, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10, Врање, Матије Гупца 2
претрага