ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси за извршилачка радна места - Архива 2018
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. Радно место санитарни инспектор
2. Радно место за здравствени инспектор
3. Радно место за анализу, праћење стања у области јавног здравља и промоцију здравља становништва


Датум оглашавања: 07.03.2018

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управa за јавни дуг
Радно место за подршку пословима из области сарадње са међународним финансијским институцијама и другим зајмодавцима


Датум оглашавања: 28.02.2018

Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
1. Радно место за подршку књиговодственим пословима и финансијском извештавању
2. Радно место за подршку пословима јавних набавки добара
3.  Радно место административно-евиденциони послови
4.  Радно место начелник Одељења
5.  Радно место начелник Одељења
6.  Радно место интерни ревизор


Датум оглашавања: 28.02.2018

Место рада: Београд, ул. Немањина 22-26
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ - Дирекција за мере и драгоцене метале
1. Радно место метролога за метрологију у хемији - координатор
2. Радно место шефа Одсека за оверавање мерила


Датум оглашавања: 28.02.2018

Место рада: Београд, Мике Аласа 14
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
Радно место за финансијски надзор над радом организација за колективно остваривање ауторског права


Датум оглашавања: 28.02.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
1. Радно место за реализацију програма међународне билатералне сарадње
2. Радно место инспектора за друмски саобраћај


Датум оглашавања: 14.02.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Радно место за инспекцијски надзор над применом прописа у области електронског документа, електронске идентификације и услуга од поверења у електронском пословању и информационе безбедности


Датум оглашавања: 07.02.2018

Место рада: Београд, Париска 7.
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
1. Радно место за архивску делатност, делатност заштите филмске грађе и заштиту нематеријалног културног наслеђа


Датум оглашавања: 07.02.2018

Место рада: Београд, ул. Влајковићева број 3.
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Радно место просветног инспектора Министарства
2. Радно место инспектора


Датум оглашавања: 07.02.2018

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за припрему тендера и управљање пројектима и уговорима
2. Радно место за подршку у припреми тендера и управљање пројектима и уговорима
3. Радно место за припрему тендера и управљање пројектима и уговорима
4. Радно место за подршку у припреми тендера и управљање пројектима
5. Радно место за припрему тендера и управљање пројектима и уговорима
6. Радно место за подршку у припреми тендера и управљање пројектима и уговорима
7. Радно место за спровођење поступка оцењивања понуда и уговарање пројеката у  области изградње институција и друштвеног развоја
8. Радно место за подршку припреме поступка оцењивања понуда и уговарање  пројеката у  области изградње институција и друштвеног развоја
9. Радно место за спровођење поступка оцењивања понуда и уговарање пројеката у области економског и инфраструктурног развоја
10. Радно место за финансијско управљање
11. Радно место за послове финансијске контроле
12. Радно место за подршку пословима финансијске контроле
13. Радно место за подршку рачуноводственим пословима
14. Радно место за подршку пословима контроле квалитета
15. Радно место за правне послове ИПА
16. Радно место за канцеларијско-административне послове
17. Радно место за пословe првостепене контроле у оквиру програма прекограничне сарадње
.18. Радно место за подршку пословима првостепене контроле у оквиру програма прекограничне сарадње
19. Радно место за послове првостепене контроле у оквиру програма транснационалне сарадње
20. Радно место за подршку пословима првостепене контроле у оквиру програма транснационалне сарадње
21. Радно место за нормативне и стручно-оперативне послове из области банкарског система


Датум оглашавања: 24.01.2018

Место рада:
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
1. Радно место за остваривање и унапређивање права на јавно информисање припадника националних мањина и становништва на територији АП Косово и Метохија


Датум оглашавања: 24.01.2018

Место рада: Београд, ул. Влајковићева број 3
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за послове у основном образовању и васпитању
2. Радно место за планирање, припрему и извршење буџета
3. Радно место просветног инспектора Министарства


Датум оглашавања: 24.01.2018

Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26, Лесковац, Благоја Николића бр. 1.
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за дуван
администратор мрежних сервиса и база података


Датум оглашавања: 24.01.2018

Место рада: Београд, Београдска 70/1
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Радно место за финансијско  књиговодствене и оперативне послове


Датум оглашавања: 17.01.2018

Место рада: Београд
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Радно место за финансијске послове и план и анализу буџета


Датум оглашавања: 17.01.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Агенција за заштиту животне средине
1.Радно место за праћење квалитета земљишта
2. Радно место за подршку пословима инвентара загађујућих материја у ваздух за област Индустрија и примена растварача
3.Радно место за подршку пословима инвентара загађујућих материја у ваздух за област Енергетика


Датум оглашавања: 17.01.2018

Место рада: Београд, ул. Руже Јовановића бр. 27А
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ - Дирекција за мере и драгоцене метале
1. Радно место за послове метролошког и тржишног надзора
2. Радно место за надзор над тржиштем и метролошки надзор


Датум оглашавања: 17.01.2018

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
1. Радно место за унапређење конкурентности


Датум оглашавања: 27.12.2017

Место рада: Београд, Влајковићева 10
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Радно место за нормативне послове у области рада и запошљавања
2. Радно место за стручно-оперативне послове у области социјалног дијалога
3. Радно место инспектор социјалне заштите
4. Радно место за припрему пројеката
5. Радно место за правне послове
6. Радно место за јавне набавке
7. Радно место инспектор рада
8. Радно место инспектор рада


Датум оглашавања: 27.12.2017

Место рада: Београд, Немањина 22-26, Београд, Немањина 22-26., Београд, Немањина 22-26, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10, Врање, Матије Гупца 2
претрага