ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Конкурси > Оглашени интерни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси архива

Оглашени јавни конкурси за извршилачка радна места - Архива 2019
Канцеларија за координационе послове у преговарачком процесу са привременим иснституцијама самоуправе у Приштини
Радно место  за послове подршке преговорима и праћење спровођења постигнутих договора и аката Владе


Датум оглашавања: 10.07.2019

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Радно место за нормативне и надзорне послове пензијског и инвалидског осигурања
2. Радно место за нормативне и послове координације социјалне сигурности
3. Радно место за подршку спровођењa и праћења спровођењa пројеката
4. Радно место за подршку надзору социјалне заштите


Датум оглашавања: 10.07.2019

Место рада: Београд
УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Радно место за припрему мишљења
2. Радно место за припрему мишљења о испуњености услова за спровођење преговарачког поступка
3. Радно место за праћење, контролу и надзор поступака јавних набавки
4. Радно место руководилац Групе за анализу и развој система јавних набавки
5. Радно место за финансијско-материјалне послове
6. Радно место за припрему аката из области праћења, контроле и надзора поступака јавних набавки
7. Радно место за подршку планирању и припреми пројеката


Датум оглашавања: 26.06.2019

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Радно место за комуникацију, информисање и обраду података


Датум оглашавања: 26.06.2019

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ - Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу
1. Радно место за послове надзора за електромашинске уређаје


Датум оглашавања: 19.06.2019

Место рада: Нови Београд
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
1. Радно место шеф Одсека
2. Радно место руководилац Групе
3. Радно место руководилац Групе
4. Радно место за међународну сарадњу и издавање идентификационих докумената


Датум оглашавања: 19.06.2019

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Радно место за послове припреме каталога и вредновање радних места у јавном сектору
2. Радно место за координацију промена у систему локалне самоуправе
3.Радно место за послове праћења стања у области остваривања слободе удруживања грађана, односно политичког организовања
4.Радно место за подршку планирању и припреми пројеката


Датум оглашавања: 19.06.2019

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
1. Радно место за издавање локацијских услова и верификацију
2. Радно место за имовинско-правне послове у поступку издавања грађевинских и употребних дозвола и решења о одобрењу извођења радова за које се не издаје грађевинска дозвола
3. Радно место  за контролу техничке документације у поступку издавања грађевинских, привремених грађевинских дозвола и решења за изградњу објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола
4. Радно место  за одрживи развој становања
5. Радно место  за анализу и унапређење стања у области становања и комуналних делатности
6. Радно место  за  унапређење енергетске ефикасности у зградама
7. Радно место  за  студијско аналитичке послове и вођење база података о енергетској ефикасности у зградама
8. Радно место  руководилац Групе
9. Радно место за правне послове у области архитектонске политике и грађевинских производа


Датум оглашавања: 19.06.2019

Место рада: Београд
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ
1. Радно место за припрему и извођење палеонтолошких истраживања – палеонтолог истраживач
2.Радно место за послове инжењерскогеолошког истраживања – Истраживач


Датум оглашавања: 12.06.2019

Место рада: Београд
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
1. Радно место за подршку књиговодственим пословима и финансијском извештавању
2. Радно место за канцеларијске послове
3. Радно место за послове стручног усавршања и примену стандарда
4. Радно место послови пријема и класификације поште
5. Радно место послови архивирања
6. Радно место за координацију грађевинских послова
7. Радно место за координацију архитектонских послова
8. Радно место за координацију електроинжењерских послова


Датум оглашавања: 12.06.2019

Место рада: Београд
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
1. Радно место руководиоца Групе за права путника и заједничке послове


Датум оглашавања: 29.05.2019

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Радно место за управне и надзорне послове борачко-инвалидске заштите


Датум оглашавања: 24.04.2019

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Радно место за нормативне, управне и аналитичке послове у области рада
2. Радно место за студијско-аналитичке послове у области социјалне и породично-правне заштите
3. Радно место за управно-надзорне послове и унапређење у области социјалне заштите
4. Радно место за финансијско управљање
5. Радно место систем архитекта информационих система
6. Радно место инжењер за безбедност информационих система
7. Радно место за стручне и аналитичке послове у области родне равноправности
8. Радно место за припрему пројеката
9. Радно место за правне послове
10. Радно место руководилац Групе за интерну ревизију
11. Радно место за контролу рада инспекцијског надзора
12. Радно место инспектор рада
13. Радно место инспектор рада
14. Радно место шеф Одсека - инспектор рада
15. Радно место инспектор рада
16. Радно место инспектор рада
17. Радно место начелник Одељења
18. Радно место инспектор рада
19. Радно место начелник Одељења - инспектор рада
20. Радно место инспектор рада


Датум оглашавања: 17.04.2019

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Радно место начелник Одељења - инспектор рада
2. Радно место шеф Одсека-инспектор рада
3. Радно место инспектор рада
4. Радно место  инспектор рада
5. Радно место инспектор рада
6. Радно место инспектор рада


Датум оглашавања: 13.03.2019

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
1. Радно место за финансијско-административне и опште послове у области електронских комуникација и информационог друштва
2. Радно место за подршку кадровским пословима


Датум оглашавања: 20.02.2019

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1. Радно место за студијско-аналитичке послове буџета и буџетску анализу
2. Радно место за буџетску анализу
3. Радно место за анализу и извештавање о инвестицијама
4. Радно место за послове сукцесије


Датум оглашавања: 20.02.2019

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Радно место за праћење примене прописа


Датум оглашавања: 20.02.2019

Место рада: Београд.
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
1. Руководилац Хидролошке реонске станице
2. Главни аналитичар екстремних временских и климатских појава


Датум оглашавања: 20.02.2019

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
1. Радно место инспектора безбедности пловидбе
2. Радно место инспектора за друмски саобраћај
3. Радно место инспектора за државне путеве
4. Радно место инспектора железничког саобраћаја за саобраћајно-машинске послове
5. Радно место инспектора железничког саобраћаја за електротехничке послове
6. Радно место републички грађевински инспектор
7. Радно место инспектора за транспорт опасне робе


Датум оглашавања: 13.02.2019

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Испрaвкa дeлa jaвнoг кoнкурсa кoje je oглaсилo Mинистaрствo прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoскoг рaзвoja.Датум оглашавања: 30.01.2019

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
1. Радно место за статистичке и евиденционе послове


Датум оглашавања: 30.01.2019

Место рада: Београд
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ
1.Радно место за послове планирања, израде и праћења извршења Финансијског плана Завода


Датум оглашавања: 23.01.2019

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
1. Радно радно место за нормативне послове у области примарног и секундарног законодавства Европске уније
2. Радно место за нормативне послове у области финансијског система
3. Радно место за правне послове из делокруга Сектора за привреду


Датум оглашавања: 23.01.2019

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
1. Радно место за стручно-аналитичке послове, процену ризика и планирање
2. Радно место тржишни инспектор


Датум оглашавања: 23.01.2019

Место рада: Нови Београд, Краљево
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Радно место за послове у основном образовању и васпитању
2. Радно место за рани развој и инклузивно образовање
3. Радно место за развој стандарда и индикатора у превенцији насиља и дискриминације
4. Радно место за нормативне послове у високом образовању
5. Радно место за послове у високом образовању и студентска питања
6. Радно место за примену дигитализације у образовању


Датум оглашавања: 23.01.2019

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
радно место за администрацију сервиса е-Науке


Датум оглашавања: 16.01.2019

Место рада:
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
1.Радно место за обраду података и подршку корисницима


Датум оглашавања: 16.01.2019

Место рада:
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
1. Радно место за послове у области стандардизације
2. Радно место за спровођење и праћење реализације пројеката који се суфинансирају из средстава међународних финансијских институција и из средстава буџета РС
3. Радно место руководилац Групе
4. Радно место инжењер информационог система
5. Радно место за стручне и аналитичке послове


Датум оглашавања: 16.01.2019

Место рада:
РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА
1.Радно место за  стручне, опште и кадровске послове


Датум оглашавања: 02.01.2019

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа царина
1. Радно место за Царинску тарифу
2. Радно место за обраду предмета царинско-управног поступка
3. Радно место за послове царинског надзора и контроле у путничком промету
4. Радно место за подршку пословима царинског надзора и контроле у путничком промету–Цариник
5. Радно место за послове царинског надзора–Цариник
6. Радно место за послове царинског надзора и контроле у путничком промету–Цариник
7. Радно место за послове царинског надзора–Цариник
8. Радно место за стручно-оперативне послове
9. Радно место за послове царинског надзора и контроле у путничком промету–Цариник
10. Радно место за преглед робе–Виши цариник-вођа смене
11. Радно место за послове царинског надзора и контроле у путничком промету–Цариник
12. Радно место-Водитељ Реферата
13. Радно место за послове царинског надзора и контроле у путничком промету–Цариник


Датум оглашавања: 02.01.2019

Место рада:
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
1. Радно место за обраду и контролу података снимања
2. Радно место надзора над радом геодетских организација
3. Радно место за унутрашњу контролу базе података дигиталног катастарског плана (ДКП)
4. Радно место за подршку и контролу
5. Радно место руководиоца Групе за ажурирање података катастра непокретности
6. Радно место за провођење промена у базама података
7. Радно место за унос података
8. Радно место руководиоца Групе за издавање података катастра непокретности
9. Радно место за припрему и издавање података
10. Радно место за припрему података службене евиденције
11. Радно место за стручне и управне послове
12. Радно место за послове писарнице
13. Радно место за канцеларијске и евиденцијске послове
14. Радно место шефа Службе за катастар непокретности
15. Радно место за припрему података службене евиденције
16. Радно место руководиоца Групе за ажурирање података катастра непокретности
17. Радно место за провођење промена у базама података
18. Радно место за унос података
19. Радно место за послове писарнице
20. Радно место за канцеларијске и евиденцијске послове
21. Радно место руководиоца Службе за катастар непокретности
22. Радно место за припрему података службене евиденције
23. Радно место за послове писарнице
24. Радно место за стручне и управне послове
25. Радно место за издавање података
26. Радно место главног систем инжењера за комуникације
27. Радно место за пројектовање и развој информационих система
28. Радно место за пријем, разврставање и евиденцију поште
29. Радно место архивара
30. Радно место за израду другостепених одлука
31. Радно место за архивирање документације
32. Радно место шефа Одсека за аналитику тржишта
33. Радно место за процену земљишта
34. Радно место информатичара програмера


Датум оглашавања: 26.12.2018

Место рада:
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1.Радно место за прикупљање података у поступку заштите јавне својине
2.Радно место за припрему уговора
3.Радно место за евиденционе послове
4.Радно место за припрему аката
5.Радно место за припрему аката и уговора
6.Радно место за праћење реализације уговора
7.Радно место за праћење реализације аката о  располагању покретним стварима
8.Радно место за  подршку спровођењу поступка управљања стварима
9.Радно место за подршку пословима  расподеле на коришћење непокретности
10.Радно место за послове планирања и извршења буџета
11.Радно место за планирање  поступка инвестиционог и техничког одржавања


Датум оглашавања: 26.12.2018

Место рада: Београд
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
1.Радно место за послове сарадње и покретање иницијатива
2.Радно место за информационе и комуникационе технологије, информатичку подршку и безбедност


Датум оглашавања: 26.12.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1.Радно место за послове припреме каталога и вредновање радних места у јавном сектору
2.Радно место за координацију промена у систему локалне самоуправе


Датум оглашавања: 26.12.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
1.Радно место ветеринарски инспектор за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла


Датум оглашавања: 26.12.2018

Место рада: Кикинда
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА - Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону
1.Pадно место за праћење положаја Срба у региону
2.Радно место за сарадњу с медијима и координацију поступка за брзе одговоре
3.Радно место за финансијско-материјалне послове и послове планирања и спровођења јавних набавки


Датум оглашавања: 26.12.2018

Место рада: Београд
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
1.Радно место шеф Одсека за системску подршку
2.Радно место финансијско-рачуноводствени аналитичар
3.Радно место за финансијско-рачуноводствене послове
4.Радно место за подршку у пословима јавних набавки услуга


Датум оглашавања: 26.12.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
1.Радно место за студијско-аналитичке и нормативне послове из области банкарског система
2.Радно место за послове првостепене контроле у оквиру програма прекограничне сарадње
3.Радно место за управне послове из области имовинско-правних односа
4.Радно место шеф Одсека


Датум оглашавања: 26.12.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа за трезор
1.Радно место за контролу извршења јавних плаћања
2.Координатор електронских јавних плаћања
3.Радно место за организацију послова буџетских евиденција
4.Координатор пројеката за комуникациону инфраструктуру
5.Шеф експозитуре
6.Радно место за контролу извршења јавних плаћања
7.Радно место за послове платних услуга
8.Радно место за контролу извршења јавних плаћања


Датум оглашавања: 26.12.2018

Место рада: Београд, Аранђеловац, Краљево, Шабац, Зрењанин, Београд
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
1.Pадно место систем инжењера
2.Pадно место за обраду докумената
3.радно место за припрему нота, non-paper-а, промеморија и  подсетника
4.Pадно место за обрачун зарада запослених у Министарству
5.Pадно место за оперативне послове обраде, заштите и преноса информација
6.Pадно место за аутоматску обраду докумената
7.Pадно место пословног секретара
8.pадно место пословног секретара
9.Pадно место за административне послове
10.Pадно место за административне послове
11.Pадно место за вођење документације оставина
12.Pадно место за архивске послове
13.Радно место за административне послове
14.Радно место за координатора за обраду долазних информација
15.Радно место администратора за подршку корисницима
16.Радно место техничара за подршку корисницима
17.Радно место за експедовање поште


Датум оглашавања: 26.12.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1.Радно место за спровођење пројеката претприступних фондова ЕУ у области образовања
2.Радно место просветног саветника
3.Радно место просветног саветника


Датум оглашавања: 26.12.2018

Место рада: Београд, Ваљево, Нови Пазар
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
рад на дипломатско-конзуларним пословимаДатум оглашавања: 26.12.2018

Место рада: Београд
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
1. Систем инжењер информационих система и технологија
2. Шеф одсека за планирање и анализу
3. Пројектант информационих система и програма
4. Шеф одсека за пројектовање и имплементацију
5. Програмер
6. ИТ ревизор
7. Инжењер за безбедност мрежне инфраструктуре
8. Инжењер за рачунарске мреже
9. Систем администратор информационих система и технологија
10. Техничар одржавања информационих система и технологија
11. Пројектант информатичке инфраструктуре на Linux и VMware платформа
12. Инжењер за ИТ безбедност
13. ИТ ревизор
14. ИТ форензичар


Датум оглашавања: 26.12.2018

Место рада: Београд
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
1.Радно место за унапређење политике заштите потрошача
2.Радно место руководилац Групе


Датум оглашавања: 26.12.2018

Место рада: : Београд
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ
руководилац Групе за правне и финансијске послове


Датум оглашавања: 26.12.2018

Место рада: Нови Београд
претрага