Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Uredbe

Uredba o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima ("Službeni glasnik RS", br. 106/05, 109/2009)


Uredba o službama Vlade
("Službeni glasnik RS", br. 75/05, 48/2010)


Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade
("Službeni glasnik RS", br. 81/07, 69/08, 98/12, 87/13)


Uredba o pripremi kadrovskog plana u državnim organima
("Službeni glasnik RS", br. 8/06)


Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih
mesta državnih službenika ("Službeni glasnik RS", br. 117/05, 108/08, 109/09 i 95/2010, 117/2012, 84/2014)


Uredba o razvrstavanju radnih mesta nameštenika (interno prečišćen tekst) ("Službeni glasnik RS", br. 5/06 i 30/06)Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014)


Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnog mesta u državnim organima ("Službeni glasnik RS", br. 41/07 i 109/09)


Uredba o ocenjivanju državnih službenika, i Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o ocenjivanju državnih službenika
("Službeni glasnik RS", br. 11/06 i "Službeni glasnik RS", br. 109/2009)


Uredba o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita ("Službeni glasnik RS", br. 16/09, 84/2014)

 
Uredba o naknadi i otpremnini državnih službenika i nameštenika
("Službeni glasnik RS", br. 98/07, 84/2014  prečišćen tekst)
 

Uredba o stručnom usavršavanju državnih službenika ("Službeni glasnik RS", br. 25/2015-27)

pretraga
kalendar