Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

BUDŽET

PODACI O ODOBRENOM BUDžETU 

Zbirni pregled raspoloživih aproprijacija

Ekonomska klasifikacija Opis 2010 2011 2012 Rebalans budžeta za 2012 20132014201520162017
411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 41.703.000,00 41.969.000,00 44.563.000,00 44.563.000,00 46.050.000 43.287.000,00 39.102.000,00 48.768.000,00 40.278.000,00
412 Socijalni doprinosi 7.569.000,00 7.589.000,00 7.976.000,00 7.976.000,00 8.245.000 7.813.000 7.005.000 6.966.000 7.218.000
413 Naknade u naturi 197.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 250.000,00
414 Socijalna davanja zaposlenima 1.386.000,00 650.000,00 650.000,00 800.000,00 700.000 1.200.000 2.000.000 2.159.000 1.716.000
415 Naknade troškova za zaposlene 1.468.000,00 1.290.000,00 1.600.000,00 1.300.000,00 1.500.000 1.450.000 1.600.000 1.220.000 1.410.000
416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 1.000,00 1.000,00 60.000,00 51.000,00 160.000 150.000 155.000 347.000 350.000
421 Stalni troškovi 620.000,00 678.000,00 750.000,00 700.000,00 650.000 750.000 750.000 726.000 766.000
422 Troškovi putovanja 500.000,00 547.000,00 310.000,00 270.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 230.000,00 230.000,00
423 Usluge po ugovoru 32.918.000,00 36.012.000,00 32.030.000,00 28.900.000,00 27.673.000,00 31.405.000,00 32.876.000,00 27.366.000,00 34.300.000,00
425 Tekuće popravke i održ.op. 225.000,00 246.000,00 200.000,00 580.000,00 250.000 170.000 150.000 300.000 150.000
426 Materijal 800.000,00 875.000,00 750.000,00 700.000,00 850.000,00 470.000,00 470.000,00 536.000,00 693.000,00
483 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.573.000,00 1.623.000,00 4.000.000,00 4.100.000,00
485 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa - - - - - 0,00 0,00 231.000,00 -
512 Mašine i oprema 200.000,00 200.000,00 300.000,00 200.000,00 - 1.000,00 1.100,00 231.000 2.300.000
515 Nematerijalna imovina - 3.500.000,00 - - - - - - 1.000
  Donacije 23.529.000,00 2.220.017,52
  UKUPNO: 111.117.000,00 93.758.000,00 89.390.000,00 86.242.000,00 86.529.000,00 88.669.000,00 87.181.000,00 82.783.000,00 96.136.017,52

 

Izmene i dopune Plana izvršenja budžeta Službe za upravlјanje kadrovima za 2012. od 3.12.2012.

Izmene i dopune Plana izvršenja budžeta Službe za upravlјanje kadrovima za 2012. od 1.10.2012.

Plan izvršenja budžeta Službe za upravlјanje kadrovima za 2012

 

pretraga
kalendar