Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

BUDŽET

PODACI O ODOBRENOM BUDŽETU 

Zbirni pregled raspoloživih aproprijacija

Ekonomska klasifikacija Opis 2010 2011 2012 Rebalans budžeta za 2012 2013
411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 41.703.000,00 41.969.000,00 44.563.000,00 44.563.000,00 46.050.000
412 Socijalni doprinosi 7.569.000,00 7.589.000,00 7.976.000,00 7.976.000,00 8.245.000
413 Naknade u naturi 197.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
414 Socijalna davanja zaposlenima 1.386.000,00 650.000,00 650.000,00 800.000,00 700.000
415 Naknade troškova za zaposlene 1.468.000,00 1.290.000,00 1.600.000,00 1.300.000,00 1.5000.000
416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 1.000,00 1.000,00 60.000,00 51.000,00 160.000
421 Stalni troškovi 620.000,00 678.000,00 750.000,00 700.000,00 650.000
422 Troškovi putovanja 500.000,00 547.000,00 310.000,00 270.000,00 250.000,00
423 Usluge po ugovoru 32.918.000,00 36.012.000,00 32.030.000,00 28.900.000,00 27.673.000,00
425 Tekuće popravke i održ.op. 225.000,00 246.000,00 200.000,00 580.000,00 250.000
426 Materijal 800.000,00 875.000,00 750.000,00 700.000,00 850.000<
483 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00
512 Mašine i oprema 200.000,00 200.000,00 300.000,00 200.000,00 -
515 Nematerijalna imovina - 3.500.000,00 - - -
  Donacije 23.529.000,00
  UKUPNO: 111.117.000,00 93.758.000,00 89.390.000,00 86.242.000,00 86.529.000

Izmene i dopune Plana izvršenja budžeta Službe za upravljanje kadrovima za 2012. od 3.12.2012.

Izmene i dopune Plana izvršenja budžeta Službe za upravljanje kadrovima za 2012. od 1.10.2012.

Plan izvršenja budžeta Službe za upravljanje kadrovima za 2012

 

pretraga
kalendar