Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Delokrug

Uloga Službe za upravljanje kadrovima je da pruži kontinuiranu podršku reformi državne uprave u skladu sa principima profesionalizacije, depolitizacije, racionalizacije i modernizacije utvrđenom Strategijom reforme državne uprave, kao i da obezbedi primenu i dalji razvoj utvrđenih standarda i procedura u procesima koji čine upravljanje ljudskim potencijalima.

Služba za upravljanje kadrovima je Vladina služba osnovana krajem 2005. godine. Njena uloga je da podržava reformu državne uprave, vodeći se osnovnim principima sadržanim u Strategiji koju je Vlada donela 2004. Godine pre svega principom profesionalizacije. Služba ne odlučuje o kadrovima u državnoj upravi, ona stvara uslove za razvoj profesionalne državne uprave sposobne da odgovori izazovima koji se pred nju postavljaju. Od svog osnivanja Služba ima jedan cilj - da bude moderan servis i nosilac promena u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima. Stvoriti uslove za efikasan odabir kadrova, primenom kriterijuma sposobnosti, za pravilno odlučivanje o napredovanju prema rezultatima rada, za kontinuirano stručno usavršavanje i razvoj karijere državnih službenika neki su od naših najvažnijih zadataka.

Služba za upravljanje kadrovima obavlja sledeće stručne poslove vezane za upravljanje kadrovima u ministarstvima, posebnim organizacijama, službama Vlade i stručnim službama upravnih okruga:

1. oglašava interne konkurse za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta i interne i javne konkurse za popunjavanje položaja u organima i stara se o pravilnom sprovođenju postupka;

2. priprema za Vladu predlog kadrovskog plana organa i stara se o pravilnom sprovođenju donesenog kadrovskog plana;

3. daje mišljenja o pravilnicima o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u organima;

4. pruža stručnu pomoć organima u vezi sa upravljanjem kadrovima i unutrašnjim uređenjem;

5. vodi Centralnu kadrovsku evidenciju o državnim službenicima i nameštenicima u organima;

6. vodi evidenciju internog tržišta rada u organima, pomaže državnim službenicima u vezi s njihovim premeštajem i radom u projektnim grupama i pomaže organima u rešavanju kadrovskih potreba;

7. priprema za Vladu predlog programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika i organizuje stručno usavršavanje saglasno donesenom programu;

8. obavlja stručno-tehničke i administrativne poslove za Visoki službeniči savet i Žalbenu komisiju Vlade i stara se o uslovima i sredstvima za njihov rad.


Služba obavlja i druge poslove značajne za upravljanje kadrovima.

 

pretraga
kalendar