Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Arhiva Obuka 2017 LAT

Javne finansije

16-17. novembar 2017. godine, FINANSIJSKO UPRAVLjANjE I KONTROLA
Cilj:
Unapređenje znanja i veština učesnika u oblasti finansijskog upravljanja u javnom sektoru, planiranja i pripreme budžeta, kontrole i izveštavanja o ostvarenju budžeta.
Ciljna grupa: Svi rukovodioci užih unutrašnjih jedinica, interni revizori, kao i državni službenici koji rade na finansijsko-materijalnim poslovima.
Predavači:. prof. dr Vladimir Poznanić, dr Danica Leko, doc. dr Danica Rajin i Ana Vjetrov, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
Vreme održavanja: 08:30-15:30
Mesto održavanja: Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Bulevar Zorana Đinđića 44, Sala S1
Koordinator: Snežana Abramović, 311-39-43, snezana.abramovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku projekta Jačanje kapaciteta javne uprave razvojem univerzitetskih kurikuluma iz FINAnsijskog menadžmenta, računovodstva i Kontrole -FINAK (FINanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration - FINAC) i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu


Vidi ProgramBorba protiv korupcije

15. novembar 2017. godine, ZAŠTITA UZBUNjIVAČA - OSNOVNA OBUKA
Cilj: upoznavanje državnih službenika sa pojmom uzbunjivanja, vrstama uzbunjivanja, uslovima pod kojima se uzbunjivanje može vršiti, uslovima i postupkom zaštite uzbunjivača, odnosno lica koja saglasno Zakonu u zaštiti uzbunjivača uživa zaštitu kao uzbunjivač, kao i ostalim pravima koja proističu iz Zakona o zaštiti uzbunjivača.
Ciljna grupa: svi državni službenici
Predavač: Marijana Mravik, Prekršajni sud u Beogradu
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, 301-42-37
Organizator:
Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramLični razvoj zaposlenih

 14. novembar 2017. godine, KOUČING KAO INSTRUMENT RAZVOJA
Cilj:
Unapređenje znanja i veština polaznika o koučingu kao instrumentu za lični razvoj i razvoj zaposlenih, o značaju definisanja ciljeva i načinu menjanja ograničavajućih uverenja i ponašanja, kao i pronalaženja novih rešenja.
Ciljna grupa:
Rukovodioci i državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama organa državne uprave na poslovima razvoja ljudskih resursa, kao i drugi državni službenici.
Predavač:
Svetlana Tomić, Služba z aupravljanje kadrovima.
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata
,,Srbija, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic
@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti

13-14. novembar 2017. godine, OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK
Cilj:
Unapređenje znanja i veština državnih službenika za vođenje upravnog postupka i rešavanje u upravnim stvarima
Ciljna grupa: Državni službenici koji vode upravni postupak do donošenja rešenja ili imaju ovlašćenja za rešavanje u upravnom postupku
Predavači:
Sandra Denković, Ministarstvo finansija – Uprava carina, Vesna Simić, Ministarstvo rudarstva i energetike
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Goran Tijanić, 011/ 301 4236
Organizator:
Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramUprava u službi građana

9. novembar 2017. godine, PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU
Cilj:
Upoznavanje polaznika sa specifičnostima inicijative za Partnerstvo za otvorenu upravu i zahtevima koji proizilaze iz članstva
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave, članovi međuministarske radne grupe za izradu AP za POU i drugi zainteresovani državni službenici
Predavač:
Dragana Brajović, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Goran Tijanić, 011/ 301 4236
Organizator:
Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramStrani jezik

8-9.novembar 2017. godine PROGRAM NA FRANCUSKOM JEZIKU: „GLOBALIZACIJA I EKONOMSKA DIPLOMATIJA“

Cilj: Upoznavanje polaznika sa savremenim tendencijama u oblasti ekonomske diplomatije i perspektivama u kontekstu globalizacije.

Ciljna grupa: Program je namenjen državnim službenicima koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i Evopske integracije, a razumeju i govore francuski jezik.

Predavač:Laurence Badel, Professeur des Universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Vreme održavanja: 8.00 – 15.30 časova

Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs

Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 129.

Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Evropskim koledžom u Brižu, uz podršku Međunarodne organizacije Frankofonija (OIF) i Francuskog instituta u Srbiji

Program obuke možete preuzeti klikom na link
Koheziona politika eu

07. novembar 2017. godine PLANIRANjE I PROGRAMIRANjE ZA POTREBE KOHEZIONE POLITIKE EU
Cilj:
Razumevanje ukupnog strateškog konteksta u kome se odvija proces programiranja od strane zaposlenih koji učestvuju u procesu i sticanje metodoloških veština potrebnih za pripremu programskih dokumenata. Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja i sprovođenja programa iz sredstava EU fondova u organima javne uprave; državni službenici odgovorni za javne nabavke, državnu pomoć i statistiku. U skladu sa potrebama i predstavnici partnera i potencijalnih korisnika.
Predavači: Nevena Marčeta i Valentina Vidović, Ministarstvo za evropske integracije
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija,istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Snežana Abramović, 311-39-43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramKoheziona politika eu

06. novembar 2017. godine UVOD U KOHEZIONU POLITIKU EU
Cilj:
Upoznati polaznike sa ciljevima, osnovnim načelima, instrumentima i zahtevima kohezione politike EU.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja i sprovođenja programa iz sredstava EU fondova u organima javne uprave; državni službenici odgovorni za javne nabavke, državnu pomoć i statistiku. U skladu sa potrebama i predstavnici partnera i potencijalnih korisnika.
Predavači: Nevena Marčeta i Valentina Vidović, Ministarstvo za evropske integracije
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija,istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Snežana Abramović, 311-39-43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje finansijskom pomoći evropske unije

 3. novembar 2017. godine, PRAĆENjE I VREDNOVANjE PROGRAMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU U OKVIRU IPA II PREKOGRANIČNE I TRANSNACIONALNE SARADNjE

Cilj:Upoznavanje članova zajedničkih tela programa koji rade na poslovima praćenja i vrednovanja sprovođenja programa prekogranične i transnacionalne saradnje sa procedurom o načinu rada i obavljanju poslova, kao i pravilima za sprovođenje postupka praćenja i vrednovanja programa pretpristupne pomoći EU u okviru IPA II prekogranične i transnacionalne saradnje, ulogama, zadacima, dinamikom sastanaka Odbora za praćenje i izradom različitih vrsta i izveštaja o sprovođenju programa pretpristupne pomoći EU kao i uloge tehničkih sekretarijata u ovom procesu .
Ciljna grupa: Državni službenici i članovi  zajedničkih tela programa prekogranične i transnacionalne saradnje koji rade na poslovima praćenja i vrednovanja sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU revizori Revizorskog tela.
Predavač: Kristina Ašković i Natalija Matunović Milošević, Ministarstvo za evropske integracije.
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata ,,Srbija“, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima.


Vidi ProgramPoslovna komunikacija

01. novembar 2017. godine, PISANA KOMUNIKACIJA U ADMINISTRACIJI - POPUNjENA OBUKA
Cilj obuke
: Unapređenje jezičke kulture državnih službenika
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač:
Ružica Farmakovski, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 08:30 - 15:30 časova
Mesto održavanja:
Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 274
Koordinator:
Jelena Đorđević, 301-4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje finansijskom pomoći evropske unije

1-2. novembar 2017. godine, PRAĆENjE I VREDNOVANjE PROGRAMA U OKVIRU IPA KOMPONENTE I (TAIB) I NACIONALNIH AKCIONIH PROGRAMA (NAPs) U OKVIRU IPA II (2014–2020)
Cilj:
Upoznavanje državnih službenika koji rade na poslovima praćenja sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU sa odgovarajućim procedurama, kao i pravilima za sprovođenje postupaka praćenja i vrednovanja programa pretpristupne pomoći EU u okviru IPA komponente I i Nacionalnih akcionih programa, ulogama, zadacima, dinamikom sastanaka odbora za praćenje i izradom različitih vrsta izveštaja o sprovođenju programa pretpristupne pomoći EU u okviru IPA komponente I i Nacionalnih akcionih programa
Ciljna grupa: Službenici na poslovima u vezi sa sprovođenjem projekata/programa finansiranih iz IPA i IPA II, interni revizori tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći, kao i revizori Revizorskog tela
Predavač:
Dejan Gojković, Ministarstvo za evropske integracije
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Goran Tijanić, 011/ 301 4236
Organizator:
Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramKoheziona politika eu

31. oktobar 2017. godine PLANIRANjE I PROGRAMIRANjE ZA POTREBE KOHEZIONE POLITIKE EU
Cilj:
Razumevanje ukupnog strateškog konteksta u kome se odvija proces programiranja od strane zaposlenih koji učestvuju u procesu i sticanje metodoloških veština potrebnih za pripremu programskih dokumenata. Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja i sprovođenja programa iz sredstava EU fondova u organima javne uprave; državni službenici odgovorni za javne nabavke, državnu pomoć i statistiku. U skladu sa potrebama i predstavnici partnera i potencijalnih korisnika.
Predavači: Nevena Marčeta i Valentina Vidović, Ministarstvo za evropske integracije
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija,istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Snežana Abramović, 311-39-43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramKoheziona politika eu

30. oktobar 2017. godine UVOD U KOHEZIONU POLITIKU EU
Cilj:
Upoznati polaznike sa ciljevima, osnovnim načelima, instrumentima i zahtevima kohezione politike EU.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja i sprovođenja programa iz sredstava EU fondova u organima javne uprave; državni službenici odgovorni za javne nabavke, državnu pomoć i statistiku. U skladu sa potrebama i predstavnici partnera i potencijalnih korisnika.
Predavači: Nevena Marčeta i Valentina Vidović, Ministarstvo za evropske integracije
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija,istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Snežana Abramović, 311-39-43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramJavne finansije

 25-27. oktobar 2017. godine, JAVNE NABAVKE-PLANIRANjE I SPROVOĐENjE

Cilj: Razvijanje kapaciteta polaznika za efikasno i ekonomično korišćenje javnih sredstava i primenu osnovnih etičkih pravila i propisa koje se odnose na sprovođenje javnih nabavki.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja javnih nabavki kao i svi koji su uključeni u taj proces.
Predavač: Daliborka Srećkov i Miloš Jović, Uprava za javne nabavke.
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata ,,Srbija“, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima.


Vidi ProgramUpravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti

23-24. oktobar 2017. godine, OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK - POPUNjENA GRUPA
Cilj:
Unapređenje znanja i veština državnih službenika za vođenje upravnog postupka i rešavanje u upravnim stvarima
Ciljna grupa: Državni sužbenici koji vode upravni postupak do donošenja rešenja ili imaju ovlašćenja za rešavanje u upravnim postupku
Predavači: Snežana Bogdanović, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja i Sanda Kovačević Švarc, Ministarstvo odbrane
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator: Goran Tijanić, 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramBezbednost, zaštita i zdravlje na radu

20. oktobar 2017. godine, UPRAVLjANjE STRESOM (GRUPA POPUNjENA)
Cilj:
Jačanje kapaciteta polaznika za upravljanje stresom.
Ciljna grupa: Svi zainteresovani državni službenici.
Predavači: Snežana Vuković, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Snežana Abramović, 311-39-43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUprava u službi građana

18. oktobar 2017. godine, KONCEPT DOBRE UPRAVE
Cilj:
Upoznavanje  polaznika  sa  opštim  okvirom  pravilnog  administrativnog  ponašanja (dobrom upravom) za organe javne uprave i javne službenike, koji sadrži profesionalnestandarde  i  etička  pravila  ponašanja  za  obavljanje  službenih  poslova  i  ostvarivanjekomunikacije sagrađanima
Ciljna grupa: svi državni sužbenici
Predavač: Sofija Milenković, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Vreme održavanja: 08:15-15:30
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, II sprat, sala 274
Koordinator: Goran Tijanić, 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje finansijskom pomoći evropske unije

18-19. oktobar 2017. godine, FINANSIJSKO UPRAVLjANjE: PLAĆANjE UGOVARAČIMA

Cilj: Upoznavanje državnih službenika sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći sa pravilima i procedurama koja se odnose na tokove novca i unapređenje teorijskog i praktičnog znanja o planiranju sredstava EU i sredstava za sufinansiranje.
Ciljna grupa: Menadžeri IPA projekata i njihovi rukovodioci, finansijske službe i interni revizori tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći, kao i revizori Revizorskog tela, kao i krajnji primaoci pomoći.
Predavač: Ljiljana Ilić, Ministarstvo finansija.
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata ,,Srbija“, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima.


Vidi ProgramInspekcijski nadzor

16-17. oktobar 2017. godine, KA EFIKASNIJIM INSPEKCIJAMA
Cilj:
Unapređenje znanja i veština inspektora potrebnih za efikasno i efektivno vršenje inspekcijskog nadzora
Ciljna grupa: Inspektori i službenici ovlašćeni za vršenje inspekcijskog nadzora koji imaju više od sedam godina iskustva u vršenju inspekcijskog nadzora
Predavač: Nenad Vujović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
Vreme održavanja: 08:00-15:00
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Jelena Đorđević, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje finansijskom pomoći evropske unije

13. oktobar 2017. godine, IPA II (2014-2020)

Cilj: Upoznavanje učesnika sa pojmom i namenom Instrumenta za pretpristupnu pomoć 2014-2020 (IPA II), osnovnim pravilima za programiranje i sprovođenje.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja i sprovođenja projekata finansiranih iz IPA i IPA II, interni revizori tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći, kao i revizori Revizorskog tela.
Predavač: Nevena Marčeta, Kancelarija za evropske integracije.
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata ,,Srbija“, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima.

 


Vidi ProgramUpravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti

9-10. oktobar 2017. godine, OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK - POPUNjENA GRUPA
Cilj:
Unapređenje znanja i veština državnih službenika za vođenje upravnog postupka i rešavanje u upravnim stvarima
Ciljna grupa: Državni sužbenici koji vode upravni postupak do donošenja rešenja ili imaju ovlašćenja za rešavanje u upravnim postupku
Predavač: Marko Jovanović i Nemanja Branković, Zaštitnik građana
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator: Goran Tijanić, 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje finansijskom pomoći evropske unije

9-10. oktobar 2017. godine, UGOVORI O GRANTOVIMA U OKVIRU PROGRAMA TERITORIJALNE SARADNjE

Cilj: Sticanje osnovnih znanja u vezi sa programiranjem, sprovođenjem i nadzorom nad postupcima javnih nabavki za dodeljivanje bespovratnih sredstava na programima pretpristupne pomoći EU u okviru programa teritorijalne saradnje prema pravilima PRAG-a.
Ciljna grupa: Državni službenici i drugi zaposleni čiji se radni zadaci odnose na pripremu, sprovođenje i kontrolu grantova u okviru prekogranične sradnje, revizori Revizorskog tela.
Predavač: Bojana Slijepčević i Tijana Didanović, Ministarstvo za evropske integracije.
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata ,,Srbija“, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima.


Vidi ProgramProgram obuke za državne službenike na položaju

06. oktobar 2017. godine, METODE VOĐENjA I RAZVOJA ZAPOSLENIH; UPRAVLjANjE EFIKASNIM TIMOVIMA
Cilj
obuke je jačanje kapaciteta rukovodioca za upravljanjem timom i razvojem zaposlenih.
Ciljna grupa: Rukovodioci - državni službenici na položaju
Predavači: prof. dr Jelena Đorđević Boljanović, Univerzitet Singidunum i Mirjana Veljković, Ministarsvo odbrane
Vreme održavanja: 8:15 -15:30 časova
Mesto održavanja: Hotel "Envoy", Čika Ljubina 13
Koordinator: Nataša Živojinović, 301-4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima i GIZ projekatVidi izveštaj


Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

6. oktobar 2017. godine, DISKRIMINACIJA PRED ORGANIMA JAVNE VLASTI
Cilj: upoznavanje polaznika sa jednim od posebnih slučajeva diskriminacije u kojem se organ vlasti pojavljuje kao potencijalni diskriminator, odnosno lice koje je postupalo diskriminatorno. Obrađuju se oblici diskriminacije koji se pojavljuju pred organima javne vlasti, bez obzira da li je reč o postupcima koji se pred organima jave vlasti vode u cilju ostvarivanja prava i interesa, ili u postupku pružanja usluga od strane organa javne vlasti. Takođe, cilj je i utvrđivanje prethodno stečenih znanja o fenomenu diskriminacije, Zakonu o zabrani diskriminacije i nadležnostima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.
Ciljna grupa: svi državni službenici
Predavači: Emila Spasojević, Kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274.
Koordinator: Sanja Stanojević, sanja.stanojevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramProgram obuke za državne službenike na položaju

05. oktobar 2017. godine, REŠAVANjE KONFLIKATA I PREVAZILAŽENjE STRESA
Cilj
obuke je jačanje kapaciteta rukovodioca za upravljanje stresom.
Ciljna grupa: Rukovodioci - državni službenici na položaju
Predavači: Zorica Lukić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 8:15 -15:30 časova
Mesto održavanja: Hotel "Envoy", Čika Ljubina 13
Koordinator: Nataša Živojinović, 301-4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima i GIZ projekatVidi izveštaj


Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

3. oktobar 2017. godine, PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA - OSNOVNA OBUKA
 Cilj: upoznavanja državnih službenika sa potrebnim merama u cilju stavaranja odgovarajućih uslova za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.
Ciljna grupa:
Novoimenovana ovlašćenja lica za rešavanje o zahtevima na slobodan pristup informacijama od javnog značaja u organima državne uprave i drugi državni službenici
Predavač:
Zora Kolaković i Snežana Stojković Dimiškovski, Kancelarija Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Vreme održavanja:
08:00-15-30 časova
Mesto održavanja:
 Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II
Koordinator:
Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37
Organizator:
 Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramZaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

2. oktobar 2017. godine, MEHANIZMI ZA PRAĆENjE STANjA LjUDSKIH PRAVA U REPUBLICI SRBIJI SA OSVRTOM NA POSEBNO OSETLjIVE GRUPE

Cilj: Upoznavanje polaznika sa mehanizmima nadzora stanja ljudskih prava u Republici Srbiji.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave i drugi državni službenici.
Predavač: Jasna Plavšić, Kancelarija za ljudska i manjinska prava.
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata ,,Srbija“, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima.


Vidi ProgramUpravljanje finansijskom pomoći evropske unije

29. septembar 2017. godine, PLANIRANjE SREDSTAVA IPA I NACIONALNOG UČEŠĆA
Cilj:
Upoznavanje državnih službenika sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći sa pravilima i procedurama koja se odnose na tokove novca i unapređenje teorijskog i praktičnog znanja o planiranju sredstava EU i sredstava za sufinansiranje.
Ciljna grupa: Menadžeri IPA projekta, finansijske službe i revizori tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći, revizori Revizorskog tela.
Predavač: Bojana Čađan i Slobodan Ignjatović, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata ,,Srbija“, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje finansijskom pomoći evropske unije

28-29. septembar 2017.godine, PROCES PROGRAMIRANjA I IZRADA AKCIONIH DOKUMENATA U OKVIRU IPA II

Cilj: upoznavanje učesnika sa procesom planiranja i programiranja EU sredstava, uključujući proces identifikovanja i izrade nacrta predloga akcija, u kontekstu početka novog ciklusa programiranja IPA.
Ciljna grupa: prethodno identifikovana 
Predavači: Nevena Marčeta i Marija Oros Janković, Ministarstvo za evropske integracije
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramZaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

27. septembar. 2017. godine, ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
Cilj: Podizanje kapaciteta državnih službenika za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima obrade podataka o ličnosti
Predavač: Zlatko Petrović, Kancelarija poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Vreme održavanja: 09:00-15:00 Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, 011/ 301 4238
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi Program


Vidi izveštaj


Bezbednost, zaštita i zdravlje na radu

25. septembar 2017. godine, UPRAVLjANjE STRESOM
Cilj:
Jačanje kapaciteta polaznika za upravljanje stresom.
Ciljna grupa: Svi zainteresovani državni službenici.
Predavači: Snežana Vuković, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija,istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator: Snežana Abramović, 311-39-43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi Program


Vidi izveštaj


Poslovna komunikacija

25. septembar 2017. godine, PISANA KOMUNIKACIJA U ADMINISTRACIJI
Cilj: Unapređenje jezičke kulture državnih službenika.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Ružica Farmakovski, Republički sekretarijat za zakonodavstvo.
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata ,,Srbija“, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima.                                                                      


Vidi ProgramZaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

21. septembar 2017. godine, RODNA RAVNOPRAVNOST I RODNO ZASNOVANO NASILjE
Cilj:
Sticanje osnovnih znanja u oblasti rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja.
Ciljna grupa: Zaposleni/ne i zvaničnici/ce u organima javne vlasti.
Predavač: Višnja Baćanović
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata ,,Srbija“, istočni ulaz, sala 124
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa PRS timom.


Vidi ProgramUpravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti

20-21. septembar 2017. godine, OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK
Cilj:
Unapređenje znanja i veština državnih službenika za vođenje upravnog postupka i rešavanje u upravnim stvarima
Ciljna grupa: Državni sužbenici koji vode upravni postupak do donošenja rešenja ili imaju ovlašćenja za rešavanje u upravnim postupku
Predavač: Nataša Jovanović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Vreme održavanja: 08:45-15:15 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 233
Koordinator: Jelena Đorđević, jelena.djordjevic@suk.gov.rs 
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramJavne finansije

20-21. septembar 2017. godine, PRIPREMA PROGRAMSKOG BUDžETA
Cilj: osposobljavanje učesnika da efektivno učestvuju  u pripremi programskog budžeta i izveštaja o učinku programa kao i da koriste programski budžet kao alat za bolje upravljanje resursima i učinkom.
Ciljna grupa:
  Rukovodioci unutrašnjih jedinica koji se bave poslovima planiranja i praćenja i državni službenici koji rade na poslovima planiranja, praćenja i pripreme i izvršenja budžeta.
Predavači:
Mirjana Stanojević i Milica Milenković, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja:
 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja:
 Palata Srbija,istočni ulaz, II sprat, sala 223
Koordinator:
Snežana Abramović, 311-39-43
Organizator:
 Služba za upravljanje kadrovima


Vidi Program


Vidi izveštaj


Upravljanje sistemom javnih politika

19-20. septembar 2017. godine, SREDNjOROČNO PLANIRANjE
Seminar se organizuje u cilju unapređenja kapaciteta polaznika za dugoročno, srednjoročno i operativno planiranje
Ciljna grupa: Rukovodioci i svi drugi državni službenici koji rade na poslovima planiranja
Predavači: Dejan Stojković
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator: Snežana Abramović, 311-39-43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi Program


Vidi izveštaj


Uvodni program opšteg osposobljavanja pripravnika i novozaposlenih (2017)

UVODNI PROGRAM OPŠTEG OSPOSOBLjAVANjA ZA POLAGANjE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA PRIPRAVNIKA I NOVOZAPOSLENIH
Datumi obuka:
18. septembar 2017: OSNOVI SISTEMA EVROPSKE UNIJE (sala 233)
21-22. septembar 2017: SISTEM DRŽAVNE UPRAVE (sala 129)
28-29. septembar 2017: USTAVNO UREĐENjE REPUBLIKE SRBIJE (sala 233)
20. oktobar 2017: KANCELARIJSKO POSLOVANjE
10. oktobar 2017: RADNI ODNOSI U DRŽAVNIM ORGANIMA (sala 233)
On lajn obuka: UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR
Cilj programa pre svega je da pripravnicima i novozaposlenim državnim službenicima pruži mogućnost da se kroz pohađanje obuka, pripreme za polaganje državnog stručnog ispita.
Ciljna grupa: Državni službenici iz ministarstava, uprava u sastavu ministarstava, službi Vlade, posebnih organizacija i stručnii službi upravnih okruga koji se pripremaju za polaganje državnog stručnog ispita.
Vreme održavanja: 8,00 - 15,30 časova
Mesto održavanja:
Palata Srbije, istočni ulaz
Koordinator: Jelena Đorđević, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
Detaljne informacije o Programu možete pronaći na linku
Inspekcijski nadzor

13-14. septembar 2017.godine, KA EFIKASNIJIM INSPEKCIJAMA
Cilj:
Unapređenje znanja i veština inspektora potrebnih za efikasno i efektivno vršenje inspekcijskog nadzora
Ciljna grupa: Inspektori i službenici ovlašćeni za vršenje inspekcijskog nadzora koji imaju više od sedam godina iskustva u vršenju inspekcijskog nadzora
Predavač: Olivera Topalov, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
Vreme održavanja: 08:00-15:00
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramJavne finansije

13-14. septembar 2017. godine, PRIPREMA PROGRAMSKOG BUDžETA
Cilj: osposobljavanje učesnika da efektivno učestvuju  u pripremi programskog budžeta i izveštaja o učinku programa kao i da koriste programski budžet kao alat za bolje upravljanje resursima i učinkom.
Ciljna grupa:
  Rukovodioci unutrašnjih jedinica koji se bave poslovima planiranja i praćenja i državni službenici koji rade na poslovima planiranja, praćenja i pripreme i izvršenja budžeta.
Predavači:
Dragana Đorđević i Milesa Marjanović, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja:
 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja:
 Palata Srbija,istočni ulaz, II sprat, sala 274
Koordinator:
Snežana Antonijević, 311-39-43
Organizator:
 Služba za upravljanje kadrovima


Vidi Program


Vidi izveštaj


Program obuke za državne službenike na položaju

 

12. septembar -7. novembar 2017. godine, PROGRAM OBUKE ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE NA POLOŽAJU "U SUSRET PROMENAMA" SEPTEMBAR-NOVEMBAR 2017.

Program uključuje seminare, mentorstvo, dodatne programske aktivnosti (samoprocenu individualnih potencijala za razvoj i koučing) i Završnu svečanost.
Seminari su:
Upravljanje u državnoj upravi 12.9; Upravljanje javnim politikama 15.9; Komunikacija, povezivanje i uticanje 26-27.9; Liderstvo 5-6.10; Srbija-EU: aktuelnosti 13.10; Sukob interesa 13.10;
Mentorstvo :
Izrada mentorskog rada uz podršku mentora radi produbljivanja znanja u odabranoj temi, u oblasti upravljanja promenama, s ciljem osnaživanja rukovodilačkuih kompetencija (individualno).
Aktivnosti dodatne podrške ličnom razvoju (opciono) su:
Samoprocena individualnih potencijala (onlajn testiranje) i kočing -posebno se dogovaraju.                                    Završna svečanost 7.11:                                                                                                                                                                                      Prikaz rezultata, procena efekata Programa, predstavljanje mentorskih radova i dodela sertifikata/potvrda.                                                                                                                                                                                          Ciljna grupa: Državni službenici na položaju iz organa državne uprave i službi Vlade (pomoćnici ministara, direktori, zamenici i pomoćnici direktora posebnih organizacija i službi Vlade).
Vreme održavanja: septembar - novembar 2017. godine
Mesto održavanja: Hotel "Envoy", Čika Ljubina 13
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima i GIZ projekat

 
Upravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti

11-12. septembar 2017. godine, OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK
Cilj:
Unapređenje znanja i veština državnih službenika za vođenje upravnog postupka i rešavanje u upravnim stvarima
Ciljna grupa: Državni sužbenici koji vode upravni postupak do donošenja rešenja ili imaju ovlašćenja za rešavanje u upravnim postupku
Predavač: Jasmina Subić, Ministarstvo unutrašnjih poslova
Vreme održavanja: 08:15-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator: Sanja Stanojević, sanja.stanojevic@suk.gov.rs 
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi Program


Vidi izveštaj


Upravljanje sistemom javnih politika

KA KVALITETNIJIM JAVNIM POLITIKAMA“ - Program jačanja kapaciteta državnih službenika za upravljanje javnim politikama
Datumi obuka:

7-8. septembar 2017: JAVNE POLITIKE – KREIRANjE, SPROVOĐENjE I ANALIZA EFEKATA
18-19. septembar 2017: IZRADA DOKUMENATA JAVNIH POLITIKA
5-6. oktobar 2017: PRAĆENjE SPROVOĐENjA I VREDNOVANjE U PROCESU UPRAVLjANjA JAVNIM POLITIKAMA
Cilj programa je unapređenje znanja i veština u oblasti kreiranja, sprovođenja i praćenja sprovođenja javnih politika.
Ciljna grupa: državni službenici koji obavljaju poslove planiranja, analize, koordinacije, kreiranja, sprovođenja, praćenja sprovođenja i vrednovanje efekata javnih politika
Vreme održavanja: 8:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Hotel ,,Park", Beograd
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku GIZ projekta za reformu javne uprave
Detaljne informacije o Programu možete pronaći na linku
Upravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti

6-7. septembar 2017. godine, OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK
Cilj:
Unapređenje znanja i veština državnih službenika za vođenje upravnog postupka i rešavanje u upravnim stvarima
Ciljna grupa: Državni sužbenici koji vode upravni postupak do donošenja rešenja ili imaju ovlašćenja za rešavanje u upravnim postupku
Predavači: Maja Ilić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Dragica Milošević, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Vreme održavanja: 08:45-15:15 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator: Snežana Antonijević, snezana.antonijevic@suk.gov.rs 
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi Program


Vidi izveštaj


Informaciono komunikacione tehnologije

4-6. septembar 2017. godine, BAZE PODATAKA - NAPREDNI NIVO
Cilj: produktivnije korišćenje postojećih aplikacija razvijenih u MS Acces okruženju
Ciljna grupa: Državni  službenici  koji  rade  na  programima  razvijenim  u MS Access sistemu  za upravljanje  bazom  podataka,  državni  službenici  koji  rade  na  programima  koji  koriste MS Access bazu kao skladište podataka, kao i državni službenici koji imaju potrebu za samostalnom izradom i   održavanjem   jednostavnijih   baza   podataka   i   pratećeg aplikativnog  softvera  za  unos  i  obradu  podataka,  pretraživanje,  kreiranje  izveštaja  i grafikona.
Predavač: Zoran Dubovac, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja: 08:00-15:00 Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 274
Koordinator: Goran Tijanić, goran.tijanic@suk.gov.rs, 3113943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramInformaciono komunikacione tehnologije

31. avgust- 1. septembar 2017. godine, TABELARNE KALKULACIJE
Cilj
: Osposobljavanje
državnih službenika za samostalnu izradu tabela i  obradu podataka u tabelama kao i kreiranje i oblikovanje dijagrama i grafikona
Ciljna grupa: Svi državni sužbenici
Predavač: Jovan Aleksić, ECDL ispitivač
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Snežana Antonijević, 011/ 301 4235
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti

31. avgust - 1. septembar 2017. godine, OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK
Cilj
: Unapređenje znanja i veština državnih službenika za vođenje upravnog postupka i rešavanje u upravnim stvarima
Ciljna grupa: Državni sužbenici koji vode upravni postupak do donošenja rešenja ili imaju ovlašćenja za rešavanje u upravnim postupku
Predavači: Sofija Milenković, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Vesna Mihailović, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Vreme održavanja: 08:45-15:15 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Goran Tijanić, 011/ 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramInformaciono komunikacione tehnologije

28-30. avgust 2017. godine, OBRADA TEKSTA - NAPREDNI NIVO
Cilj
: Osposobljavanje polaznika za korišćenje naprednih tehnika u obradi teksta
Ciljna grupa: Svi državni sužbenici
Predavač: Dijana Dimitrijević, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja: 08:00 - 15:00
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Goran Tijanić, 011/ 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramObuka predavača
Upravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti

24-25. avgust 2017. godine, OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK
Cilj
: Unapređenje znanja i veština državnih službenika za vođenje upravnog postupka i rešavanje u upravnim stvarima
Ciljna grupa: Državni sužbenici koji vode upravni postupak do donošenja rešenja ili imaju ovlašćenja za rešavanje u upravnim postupku
Predavač: Željko Čurguz, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 08:45-15:15 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Goran Tijanić, 011/ 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramInformaciono komunikacione tehnologije

24-25. avgust 2017. godine, BAZE PODATAKA
Cilj
: Osposobljavanje polaznika za samostalnu izradu i održavanje jednostavnijih baza podataka i pratećeg aplikativnog softvera za unos i obradu podataka, pretraživanje, kreiranje izveštaja i grafikona
Ciljna grupa: Državni sužbenici koji rade na programima razvijenim u sistemu za upravljanje bazom podataka, državni službenici koji rade na programima koji koriste MS Access bazu kao skladište podataka i oni koji žele da unaprede svoja znanje
Predavač: Zoran Dubovac, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja: 08:00-15:15 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Snežana Antonijević, 011/ 301 4235
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramInformaciono komunikacione tehnologije

21-22. avgust 2017. godine, PREZENTACIJE
Cilj
: Osposobljavanje državnih službenika za samostalno kreiranje MS Power Point prezentacija putem kreiranja, formatiranja, izmene i pripreme prezentacije koristeći različite postavke slajdova za prikaz i distribuciju
Ciljna grupa: svi državni sužbenici
Predavač: Jovan Aleksić, ECDL ispitivač
Vreme održavanja: 08:45 - 15:45
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Goran Tijanić, 011/ 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramInformaciono komunikacione tehnologije

16-18. avgust 2017.godine, TABELNE KALKULACIJE-NAPREDNI NIVO
Cilj:
Osposobljavanje polaznika za kreiranje dokumenata sa naprednim mogućnostima korišćenjem MS Excell.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač:
Snežana Abramović, ECDL ispitivač
Vreme održavanja:
09:00-15:30
Mesto održavanja:
Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator:
Snežana Antonijević, 311-39-43
Organizator:
Služba za upravljanje kadrovima


Vidi Program


Vidi izveštaj


Informaciono komunikacione tehnologije

14-15. avgust 2017. godine, OBRADA TEKSTA
Cilj:
osposobljavanje polaznika za pravljenje, menjanje i pripremu dokumenata
Ciljna grupa: svi državni sužbenici
Predavač: Jovan Aleksić,
ECDL ispitivač
Vreme održavanja: 08:30-15:00
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Goran Tijanić, 011/ 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramUpravljanje finansijskom pomoći evropske unije

 8. avgust 2017. godine, ANALIZA OBIMA POSLA U OKVIRU IPA
Cilj: osposobljavanje državnih službenika odgovornih za koordinaciju horizontalnih
pitanja i drugih državnih službenika u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU za obavljanje analize posla.
Ciljna grupa: Zaposleni u IPA telima.
Predavač: Ivana Urošević, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata
,,Srbija, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
u saradnji sa Ministarstvom finansija

 


Vidi ProgramUpravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti
Uvodni program opšteg osposobljavanja pripravnika i novozaposlenih (2017)

11-12. jul 2017. godine, SISTEM DRŽAVNE UPRAVE
Cilj: sticanje znanja o uređenju i poslovima državne uprave
Ciljna grupa: pripravnici i novozaposleni
Predavač: Ranka Vujović, Republički sekretarija za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 09:30-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz

Koordinator:  011/ 301 4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
Javne finansije

10. jul 2017. godine, REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PRAVILNOSTI POSLOVANjA
Cilj
: Jačanje kapaciteta u organima državne uprave za efikasno, efektivno i odgovorno poslovanje.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji rade na finansijsko-materijalnim poslovima i državni službenici koji rade na poslovima pripreme i izvršenja budžeta.
Predavač: Radulka Urošević, Državna revizorska institucija
Vreme održavanja: 08:00-15:00
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
Koordinator: Snežana Antonijević, snezana.antonijevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramProgram obuke rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica

30. jun 2017. godine, UPRAVLjANjE PROJEKTNIM CIKLUSOM
Seminar se održava u cilju usvajanja znanja i veština potrebnih za upravljanje projektnim ciklusom, pristupom logičke matrice i upoznavanje sa metodologijom planiranja projekata
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Bojana Slijepčević, Kancelarija  za evropske integracije
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 233
Koordinator: Nataša Živojinović, 301 4236, natasa.zivojinovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje finansijskom pomoći evropske unije
Program obuke rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica

28. jun 2017. godine, UVOD U UPRAVLjANjE KVALITETOM
Seminar se održava s ciljem unapređenja efikasnosti rada organa državne uprave putem jačanja kapaciteta rukovodilaca za primenu instrumenata upravljanja kvalitetom.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica
Predavač: Tihana Puzić, Program jačanja javnih instititucija BiH
Vreme održavanja: 08:30-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II
Koordinator: Nataša Živojinović, 301 4236, natasa.zivojinovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima, GIZ projekat

 


Vidi ProgramUvodni program opšteg osposobljavanja pripravnika i novozaposlenih (2017)

21-22. jun 2017. godine, MODUL 1. USTAVNO UREĐENjE REPUBLIKE SRBIJE
Cilj: Sticanje znanja o osnovnim principima ustavnog uređenja Republike Srbije
Ciljna grupa: Seminar je namenjen pripravnicima i novozaposlenim državnim službenicima
Predavač: Darko Radojičić,Republički sekreterijat za zakonodavstvo; Almira Medunjanin, Agencija za borbu protiv korupcije; Jelena Đorđević, Slaviša Mališić, Milica Lazić. Marijana Obradović 
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima, studs@suk.gov.rs 
Javne finansije

20-22. jun 2017. godine, JAVNE NABAVKE- PLANIRANjE I SPROVOĐENjE
Cilj:
 Razvijanje kapaciteta polaznika za efikasno i ekonomično korišćenje javnih sredstava i primenu osnovnih etičkih pravila i propisa koje se odnose na sprovođenje javnih nabavki.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja javnih nabavki kao i svi koji su uključeni u taj proces.
Predavači: Daliborka Srećkov, Miloš Jović i Danijela Bojović iz Uprave za javne nabavke
Vreme održavanja: 08:00-15:00 
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233,II sprat
Koordinator: Snežana Abramović i Barbara Smiljanić; snezana.abramovic@suk.gov.rs, studs@suk.gov.rs 
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
Program obuke rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica

20. jun 2017. godine, UPRAVLjANjE VREMENOM I VOĐENjE SASTANAKA
Cilj: Unapređenje veština rukovodilaca za efikasnije planiranje vremena i organizaciju rada.           
Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju poslove rukovođenja užom unutrašnjom jedinicom, kao i državni službenici koji žele da unaprede veštine rukovođenja za rad na rukovodećim pozicijama.
Predavač: Dragana Gnjatović, Ministarstvo finansija-Uprava carina
Vreme održavanja: 8.00-15.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje finansijskom pomoći evropske unije

20-21. jun OSNOVE JAVNIH NABAVKI I UPRAVLjANjE UGOVORIMA (PRAG)
Cilj: Sticanje  osnovnih  znanja  iz  oblasti  javnih  nabavki  prema  pravilima  EU  koja  se
primenjuju u sprovođenju programa pretpristupne pomoći EU
Ciljna grupa:
 Menadžeri  IPA  projekata  i  njihovi  rukovodioci,  interni  revizori  tela  zaduženih  za upravljanje pretpristupnom pomoći kao i revizori Revizorskog tela
Predavač:
 Dušica Janjić i Vanja Dumeljić, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja:
 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja:
 Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II
Koordinator: Snežana Abramović, 011/ 301 42 37
Organizator:
 Služba za upravljanje kadrovima

 
Bezbednost, zaštita i zdravlje na radu

16. jun 2017. godine, ULOGA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U SISTEMU ZAŠTITE I SPASAVANjA REPUBLIKE SRBIJE
Cilj:
 Unapređenje informisanosti i pripremljenosti državnih službenika u Republici Srbiji za adekvatno preventivno delovanje, upravljanje rizikom od katastrofa i njihovo delovanje u slučaju nastanka vanrednih situacijama, kao jedne od značajnih karika u sistemu zaštite i spasava.
Ciljna grupa: Državni službenici na rukovodećim i izvršilačkim radnim mestima.
Predavači: Nataša Raketić i Živko Babović, Sektor za vanredne situacije - Ministarstvo unutrašnjih poslova
Vreme održavanja: 08:00-15:00 

Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274, II sprat
Koordinator: Snežana Antonijević i Barbara Smiljanić; studs@suk.gov.rs, snezana.antonijevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUvodni program opšteg osposobljavanja pripravnika i novozaposlenih (2017)

16. jun 2017. godine, MODUL 2. OSNOVI SISTEMA EVROPSKE UNIJE
Cilj: Sticanje osnovnih znanja o Evropskoj Uniji
Ciljna grupa: Seminar je namenjen pripravnicima i novozaposlenim državnim službenicima
Predavač: Jelena Stevanov, Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 233
Koordinator: Jelena Đorđević, 011/ 301 42 37, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima, studs@suk.gov.rs 
Javne finansije

15. jun2017. godine, PORESKO POSLOVANjE
Cilj: Unapređenje znanja i veština polaznika za efikasnije finansijsko poslovanje sa aspekta poreskog sistema.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na finansijsko-materijalnim poslovima u organima državne uprave.
Trener: Branislava Jakšić, Ministarstvo finansija- Poreska uprava
Vreme održavanja: 09:00-15:30 
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274, II sprat
Koordinator: Snežana Abramović, 311-3943
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima, studs@suk.gov.rs


Vidi ProgramProgram obuke rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica

14. jun 2017. godine, DONOŠENjE ODLUKA
Cilj: Jačanje kapaciteta rukovodilaca za uspešno donošenje odluka.
Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju poslove rukovođenja užom unutrašnjom jedinicom, kao i državni službenici koji žele da unaprede veštine rukovođenja za rad na rukovodećim pozicijama.
Predavač: dr Lazar Marićević, Centar za razvoj Srbije
Vreme održavanja: 8.15-15.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima, GIZ projekat

 


Vidi ProgramPoslovna komunikacija

13-14. jun 2017. godine, DRŽAVNI PROTOKOL SA ELEMENTIMA POSLOVNOG PROTOKOLA
Seminar se organizuje s ciljem unapređenja znanja i veština polaznika u vezi sa osnovnim pravilima poslovnog ponašanja.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima međunarodne saradnje kao i rukovodioci u organima državne uprave
Predavač: Ljudmila Milatović, Generalni sekretarijat Vlade
Vreme održavanja: 9.00-15.30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 233
Koordinator: Snežana Abramović tel: 301-4237
Organizator:
Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramProgram obuke rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica

12-13. jun 2017. godine, VEŠTINE KOMUNIKACIJE I REŠAVANjA KONFLIKATA
Cilj: Unapređenje znanja i veština polaznika za ostvarivanje uspešne poslovne komunikacije i za sticanje osnovnih sposobnosti da se u konfliktnim situacijama reaguje na adekvatan način i kvalitetno upravlja konfliktima.
Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju poslove rukovođenja užom unutrašnjom jedinicom, kao i državni službenici koji žele da unaprede veštine rukovođenja za rad na rukovodećim pozicijama.
Predavač: Aleksandra Stanković, Zorica Lukić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 8.00-15.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramProgram obuke rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica

9. jun 2017. godine - JAVNI NASTUP I VEŠTINE PREZENTACIJE
Obuka se realizuje sa ciljem unapređenja prezentacijskih veština državnih službenika kako bi oni što efikasnije, uverljivije i profesionalnije javno nastupali.
Ciljna grupa: rukovodioci i ostali državni službenici
Predavač: Boris Teodosijević, Poslovna edukacija Teodosijević
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/ 301 42 36
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima, GIZ projekat
 


Vidi ProgramUpravljanje finansijskom pomoći evropske unije

7. jun 2017. godine OKVIRNI UGOVORI ZA PRUŽANjE USLUGA (BENEF 2009)
Cilj: Sticanje osnovnih znanja iz oblasti javnih nabavki usluga prema pravilima BENEF 2009.
Ciljna grupa: Menadžeri IPA projekata i njihovi rukovodioci, interni revizori tela zaduženih za upravljanje pretpristupnom pomoći kao i revizori Revizorskog tela
U slučaju većeg interesovanja, prioritet imaju državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja IPA projekata iz programa TAIB 2013 i NAP 2014 kao i  zaposleni u njihovim finansijskim službama a koji tokom prošle godine nisu prisustvovali ovoj obuci.
(Konačan spisak polaznika obuke biće utvrđen u saradnji sa Ministarstvom finansija)
Predavač: Vanja Dumeljić i Dušica Janjić, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:00-15:00
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, Sala 274

Koordinator: Ana Stančev i Barbara Smiljanić; studs@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramBezbednost, zaštita i zdravlje na radu

6. jun 2017.godine, MOBING- SPREČAVANjE I ZAŠTITA OD ZLOSTAVLjANjA NA RADU
Cilj: 
Unapređenje znanja  polaznika za sprečavanje i zaštitu od zlostavljanja na radu.
Ciljna grupa:
 svi državni službenici
Predavač: Olga Vučković- Kićanović,Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova i Snežana Milajić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pianj
Vreme održavanja: 08:30 - 14:30 časova 
Mesto održavanja:
 Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273 
Koordinator: Sanja Stanojević, 301 42 38, sanja.stanojevic@suk.gov.rs 
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima, studs@suk.gov.rs
Program obuke rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica

2. jun 2017. godine, UPRAVLjANjE STRESOM
Cilj:
Jačanje kapaciteta rukovodilaca za upravljanje stresom
Ciljna grupa: Državnim službenici koji obavljaju poslove rukovođenja užom unutrašnjom jedinicom, kao i državnim službenicima koji žele da unaprede veštine rukovođenja za rad na rukovodećim pozicijama.
Predavač: Snežana Vuković, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Vreme održavanja: 8.15-15.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima, GIZ projekat
 


Vidi ProgramUpravljanje finansijskom pomoći evropske unije

01. jun 2017. godine, REVIZORSKI POSTUPAK U OKVIRU IPA 2 PROGRAMA REGIONALNE I TERITORIJALNE SARADNjE
Cilj: Upoznavanje zaposlenih koji rade na sprovođenju program regionalne i teritorijalne saradnje sa postupkom eksterne revizije.
Ciljna grupa: državni službenici i članovi zajedničkih tela programa prekogranične i transnacionalne saradnje koji rade na sprovođenju programa regionalne i teritorijane saradnje, interni revizori tela koja su određena za sprovođenje programa teritorijalne i regionalne saradnje, revizori programa teritorijalne i regionalne saradnje.
Predavač: Svetlana Novaković, Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstavima EU
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
Lični razvoj zaposlenih

1. jun 2017. godine,  MENTORSTVO KAO INSTRUMENT RAZVOJA
Seminar se organizuje s ciljem upoznavanja polaznika sa modelom mentorstva kao veštinom osposobljavanja i razvoja zaposlenih i unapređenja njihovih znanja i veština za sprovođenje mentorstva u praksi.
Ciljna grupa: rukovodioci i državni službenici koji rade u organima državne uprave na poslovima razvoja ljudskih resursa, kao i drugi državni službenici
Predavači: Nataša Živojinović, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 8.15-15.30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Snežana Antonijević, tel: 301-4238
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramJavne finansije

26. maj 2017. godine, REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PRAVILNOSTI POSLOVANjA
Cilj
: Jačanje kapaciteta u organima državne uprave za efikasno, efektivno i odgovorno poslovanje.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji rade na finansijsko-materijalnim poslovima i državni službenici koji rade na poslovima pripreme i izvršenja budžeta.
Predavač: Radulka Urošević, Državna revizorska institucija
Vreme održavanja: 08:00-15:00
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
Koordinator: Snežana Antonijević, snezana.antonijevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramZaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

26. maj 2017.godine, IZVRŠAVANjE PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA
Cilj:
jačanje kapaciteta državnih službenika i državnih organa za efiksnije izvršavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava i doprinos većoj usklađenosti domaće prakse i domaćih propisa sa evropskim standardima u oblasti ljudskih prava.
Ciljna grupa:
državni službenici koji rade na poslovima međunarodne saradnje i normativnim poslovima, pre svega iz Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva finansija i Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.
Predavač:
dr Slavoljub Carić, Ministarstvo spoljnih poslova
Vreme održavanja: 08:30 - 14:30 časova
Mesto održavanja:
Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, 301 42 38, sanja.stanojevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramBorba protiv korupcije

25. maj 2017. godine, PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA - OSNOVNA OBUKA
Cilj:
Upoznavanje državnih službenika sa potrebnim merama u cilju stvaranja odgovarajućih uslova za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.
Ciljna grupa: Novoimenovana ovlašćena lica za rešavanja o zahtevima na slobodan pristup informacijama od javnog značaja u organima državne uprave i drugi državni službenici.
Predavač: Snežana Stojković i Dimiškovski Zora Kolaković, Kancelarija poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Vreme održavanja: 08:00-15:00
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Ana Stančev i Barbara Smiljanić, studs@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramProgram obuke rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica

25. maj 2017. godine, UPRAVLjANjE EFIKASNIM TIMOM
Cilj: Jačanje kapaciteta rukovodilaca za efikasno upravljanje timom.
Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju poslove rukovođenja užom unutrašnjom jedinicom, kao i državni službenici koji žele da unaprede veštine rukovođenja za rad na rukovodećim pozicijama.
Predavač: Lazar Marićević
Vreme održavanja: 8.00-15.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, tel: 301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 


Vidi ProgramUvodni program opšteg osposobljavanja pripravnika i novozaposlenih (2017)

24. maj 2017. godine, KANCELARIJSKO POSLOVANjE
Cilj obuke je sticanje znanja u vezi sa pravilima pravila kancelarijskog poslovanja.
Ciljna grupa: Državni službenici koji se pripremaju za polaganje državnog stručnog ispita (državni službenici koji su zasnovali radni odnos na neodređeno vreme ili se nalaze na probnom radu, državni službenicima koji su položili državni stručni ispit po programu za kandidate sa srednjim obrazovanjem, a u toku rada su stekli viši stepen obrazovanja i pripravnici).
Predavač: Jasmina Benmansur, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje finansijskom pomoći evropske unije

23-24. maj 2017.godine, TVINING UGOVORI
Cilj: Sticanje osnovnih znanja iz oblasti tvining instrumenta EU u skladu sa pravilima Tvining priručnika Evropske komisije.
Ciljna grupa: Menadžeri IPA projekata i njihovi rukovodioci, interni revizori tela zaduženih za upravljanje pretpristupnom pomoći kao i revizori Revizorskog tela.
U slučaju većeg interesovanja, prioritet imaju državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja IPA projekata iz programa TAIB 2013 i NAP 2014 kao i  zaposleni u njihovim finansijskim službama a koji tokom prošle godine nisu prisustvovali ovoj obuci.
(Konačan spisak polaznika obuke biće utvrđen u saradnji sa Ministarstvom finansija)
Predavač: Vladanka Raković i Aleksandar Stojiljković,  Ministarstvo finansija 
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273

Koordinator: Snežana Antonijević i Barbara Smiljanić; snezana.antonijevic@suk.gov.rs, studs@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
Javne finansije

23. maj 2017. godine, PROGRAMSKI BUDžET - PRAĆENjE I IZVEŠTAVANjE O UČINKU
Cilj:
Osposobljavanje učesnika da efektivno učestvuju u pripremi programskog budžeta i izveštaja o učinku programa kao i da koriste programski budžet kao alat za bolje upravljanje resursima i učinkom.
Ciljna grupa:
Rukovodioci unutrašnjih jedinica koji se bave poslovima planiranja i praćenja i državni službenici koji rade na poslovima planiranja, praćenja i pripreme i izvršenja budžeta.
Predavač:
Ana Dragović i Dragana Đorđević, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja:
08:00-15:00
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator:
Ana Stančev i Snežana Antonijević, studs@gov.rs i snezana.antonijevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti

17. maj 2017. godine, OBUKA ZA USKLAĐIVANjE POSEBNIH ZAKONA SA ZAKONOM O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU 
CiljUnapređenje znanja polaznika za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku.
Predavači: 
Prof. dr Dobrosav Milovanović, GIZ stručnjak, bivši član radne grupe za izradu ZUP-a;
Marija Lukić, GIZ stručnjak, bivši član radne grupe za izradu ZUP-a;
Sofija Milenković, Sektor za razvoj dobre uprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Vreme održavanja: 08:30-14:15
Mesto održavanja: Palata Srbija, sala 273, II sprat
Koordinator: 
Snežana Antonijević, snezana.antonijevic@suk.gov.rs 
Organizator: 
Služba za upravljanje kadrovima

  
Program obuke rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica

16. maj -30. jun 2017. godine, PROGRAM OBUKE ZA RUKOVODIOCE UŽIH UNUTRAŠNjIH JEDINICA MAJ-JUN 2017.

Program u celosti opisan je u brošuri  na veb-sajtu Službe.

Program uključuje obavezne module, izborne module i dodatne programske aktivnosti.
Obavezni moduli su:
EU-Srbija: Aktuelnosti 16.5; Upravljanje promenama i rukovođenje 19.5; Srednjoročno planiranje;priprema i praćenje sprovođenja srednjoročnih planova 22-23.5; Etika i integritet 30.5; Osnove upravljanja javnim politikama i zakonodavnim procesom 5.6; Strateški pristup upravljanju i razvoju ljudskih resursa 21.6;
Izborni moduli (od kojih se biraju 3) su :
Upravljanje efikasnim timom 25.5; Upravljanje stresom 2.6;Javni nastup i veštine prezentacije 9.6; Veštine komunikacije i rešavanja konflikata 12-13.6; Donošenje odluka 14.6; ; Upravljanje vremenom i vođenje sastanaka 20.6; Uvod u upravljanje kvalitetom 28.6; Upravljanje projektnim ciklusom 30.6;
Aktivnosti dodatne podrške ličnom razvoju (opciono) su:
Samoprocena individualnih potencijala (onlajn testiranje) i kočing (posebno se dogovaraju).
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica u organima uprave (rukovodioci grupa, šefovi odseka i načelnici odeljenja).
Vreme održavanja: maj - jun 2017. godine
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima i GIZ projekat
Upravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti

16. maj 2017. godine, OBUKA ZA USKLAĐIVANjE POSEBNIH ZAKONA SA ZAKONOM O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU 
CiljUnapređenje znanja polaznika za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku.
Predavači: 
Prof. dr Dobrosav Milovanović, GIZ stručnjak, bivši član radne grupe za izradu ZUP-a;
Marija Lukić, GIZ stručnjak, bivši član radne grupe za izradu ZUP-a;
Sofija Milenković, Sektor za razvoj dobre uprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Vreme održavanja: 08:30-14:15
Mesto održavanja: Palata Srbija, sala 273, II sprat
Koordinator: 
Snežana Antonijević, snezana.antonijevic@suk.gov.rs 
Organizator: 
Služba za upravljanje kadrovima

   
Upravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti

15. maj 2017. godine, OBUKA ZA USKLAĐIVANjE POSEBNIH ZAKONA SA ZAKONOM O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
Cilj: Unapređenje znanja polaznika za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku.
Predavači: Prof. dr Dobrosav Milovanović, GIZ stručnjak, bivši član radne grupe za izradu ZUP-a; Marija Lukić, GIZ stručnjak, bivši član radne grupe za izradu ZUP-a; Sofija Milenković, Sektor za razvoj dobre uprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Vreme održavanja: 08:30-14:15
Mesto održavanja: Palata Srbija, sala 274, II sprat
Koordinator: Snežana Antonijević, snezana.antonijevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije

12. maj 2017. godine, ULOGA IPA TELA TOKOM EKSTERNE REVIZIJE 
Cilj: Upoznavanje državnih službenika sa pojmom i ciljevima eksterne revizije i postupkom provere sistema upravljanja i kontrole u institucijama i telima u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU i projekata finansiranih iz sredstava IPA
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima u sistemu upravljanja pretpristupnom pomoći EU, poslovima interne revizije tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći kao i poslovima revizije sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU, predsednici lokalnih samouprava, rukovodioci institiucija zaduženih za implementaciju projekata.
(Konačan spisak polaznika biće utvrđen u saradnji sa Ministarstvom finansija) 
Predavač: Svetlana Novaković, Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima  Evropske unije
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274

Koordinator: Snežana Antonijević, snezana.antonijevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje finansijskom pomoći evropske unije

11-12. maj 2017.godine PROCES PROGRAMIRANjA I IZRADA AKCIONIH DOKUMENATA U OKVIRU IPA II
Cilj: Upoznavanje državnih službenika sa procesom programiranja IPA II i elementima programskih dokumenata u okviru programiranja IPA II, sa fokusom na logiku intervencije.
Ciljna grupa: Službenici koji rade na poslovima programiranja i pripreme intervencija finansiranih iz sredstava pretpristupne pomoći EU i članovi sektorskih radnih grupa za programiranje i koordinaciju sredstva IPA i ostale razvojne pomoći.
Predavač: Nevena Marčeta i Stefana Lilić
,Kancelarija za evropske integracije
Vreme održavanja: 08:00-15:00
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz

Koordinator: Sanja Stanojević i Barbara Smiljanić; sanja.stanojevic@suk.gov.rs, studs@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti

10.maj 2017. godine, OBUKA ZA USKLAĐIVANjE POSEBNIH ZAKONA SA ZAKONOM O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU 

CiljUnapređenje znanja polaznika za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku.
Predavači: 
Prof. dr Dobrosav Milovanović, GIZ stručnjak, bivši član radne grupe za izradu ZUP-a;
Marija Lukić, GIZ stručnjak, bivši član radne grupe za izradu ZUP-a;
Sofija Milenković, Sektor za razvoj dobre uprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Vreme održavanja: 08:30-14:15
Mesto održavanja: Palata Srbija, sala 273, II sprat
Koordinator: 
Snežana Antonijević, snezana.antonijevic@suk.gov.rs 
Organizator: 
Služba za upravljanje kadrovima

    
Javne finansije

9. maj 2017. godine PROGRAMSKI BUDžET - PRAĆENjE I IZVŠTAVANjE O UČINKU
Cilj: Osposobljavanje učesnika da efektivno učestvuju  u pripremi programskog budžeta i izveštaja o učinku programa kao i da koriste programski budžet kao alat za bolje upravljanje resursima i učinkom.
Ciljna grupa: Rukovodioci unutrašnjih jedinica koji se bave poslovima planiranja i praćenja i državni službenici koji rade na poslovima planiranja, praćenja i pripreme i izvršenja budžeta.
Predavač: Milica Ilić i Mirjana Stanojević, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:20-15:00
Mesto održavanja:
Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274

Koordinator: Ana Stančev i Snežana Antonijević, studs@suk.gov.rs i snezana.antonijevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramBorba protiv korupcije

8. maj 2017. godine, ZAŠTITA UZBUNjIVAČA – OSNOVNA OBUKA

Cilj obuke je upoznavanje državnih službenika sa pojmom uzbunjivanja, vrstama uzbunjivanja, uslovima pod kojima se uzbunjivanje može vršiti, uslovima i postupkom zaštite uzbunjivača, odnosno lica koja saglasno Zakonu u zaštiti uzbunjivača uživa zaštitu kao uzbunjivač, kao i ostalim pravima koja proističu iz Zakona o zaštiti uzbunjivača.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Marijana Šarac, Prekršajni sud u Beogradu
Vreme održavanja: 08:00 - 15:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUvodni program opšteg osposobljavanja pripravnika i novozaposlenih (2017)

ONLINE OBUKA - UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR
Cilj: pružanje podrške  pripravnicima    i    novozaposlenim    državnim    službenicima u pripremanju    i    uspešnom    polaganju    državnog    stručnog    ispita    iz    oblasti    upravnog    postupanja    prema    Zakonu    o    opštem    upravnom    postupku, korišćenjem    MOODLE    e-learning    platforme
Ciljna grupa: pripravnici i novozaposleni koji se pripremaju za polaganje državnog stručnog ispita
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima i projekat „Podrška sprovođenju Zakona o opštem upravnom postupku u RS“

NAPOMENA: nakon uspešno izvršene prijave, blagovremeno ćete dobiti uputstvo putem mejla kako da pristupite online platformi (link, korisničko ime i lozinku). Prijavu koju dobijete na mejl ne morate slati Službi za upravljanje kadrovima, ona je u ovom slučaju dokaz za Vas da ste se uspešno prijavili.

Detaljnije informacije o kursu možete pronaći na linku.

 
Inspekcijski nadzor

ONLINE OBUKA - OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK I OSNOVI UPRAVNIH SPOROVA
Cilj: pružanje podrške i obezbeđivanje sistemskog    pristupa    u    proširivanju    profesionalnih    kapaciteta    i    unapređenju   znanja    inspektora    u    vezi    sa    inovacijama    u    upravnom    postupanju    koje    su   uvedene    novim    Zakonom    o    opštem    upravnom    postupku,    korišćenjem    MOODLE  e-learning    platforme
Ciljna grupa:  Inspektori i službenici ovlašćeni za vršenje inspekcijskog nadzora
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima i projekat „Podrška sprovođenju Zakona o opštem upravnom postupku u RS“

NAPOMENA: nakon uspešno izvršene prijave, blagovremeno ćete dobiti uputstvo putem mejla kako da pristupite online platformi (link, korisničko ime i lozinku). Prijavu koju dobijete na mejl ne morate slati Službi za upravljanje kadrovima, ona je u ovom slučaju dokaz za Vas da ste se uspešno prijavili.

Detaljnije informacije o kursu možete pronaći na linku.
Javne finansije

28. april 2017. godine, PROGRAMSKI BUDžET - PRAĆENjE I IZVEŠTAVANjE O UČINKU
Ciljna grupa:  Rukovodioci unutrašnjih jedinica koji se bave poslovima planiranja i praćenja i državni službenici koji rade na poslovima planiranja, praćenja i pripreme i izvršenja budžeta
Predavači: Miroslav Bunčić i Mirjana Stanojević, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:30-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Ivana Slović, 311 39 43, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUprava u službi građana

26. april 2017. godine, KODEKS DOBRE UPRAVE
Cilj obuke je upoznavanje polaznika sa konceptom dobre uprave u kontekstu reforme javne uprave u Republici Srbiji i njenim značajem za ostvarivanje javne uprave kao servisa građana.
Ciljna grupa: svi državni službenici.
Predavač: Nataša Jović, Zaštitnik građana
Vreme održavanja: 09:00 - 14:00 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, 301 42 38, sanja.stanojevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramUpravljanje ljudskim resursima

26. april 2017.godine PRAKTIČNA OBUKA ZA RAD NA PORTALU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA  
Cilj: Praktična obuka za rad na portalu CR-a , efikasnije korišćenje Portala Centralnog registra i pojašnjenje situacija sa kojima se korisnici susreću u svakodnevnom radu na Portalu.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama i koji su zaduženi za sprovođenje prijava i odjava na obavezno socijalno osiguranje
Predavač
: Nemanja Milenković, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja
Vreme održavanja: 08:00-15:00
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz

Koordinator: Barbara Smiljanić; 301-4728, 301-4237; studs@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramInformaciono komunikacione tehnologije

25-27. april 2017.godine, BAZE PODATAKA - NAPREDNI NIVO
Cilj: produktivnije korišćenje postojećih aplikacija razvijenih u MS Acces okruženju
Ciljna grupa: Državni  službenici  koji  rade  na  programima  razvijenim  u MS  Access sistemu  za upravljanje  bazom  podataka,  državni  službenici  koji  rade  na  programima  koji  koriste MS Access bazu kao skladište podataka, kao i državni službenici koji imaju potrebu za samostalnom   izradom   i   održavanjem   jednostavnijih   baza   podataka   i   pratećeg aplikativnog  softvera  za  unos  i  obradu  podataka,  pretraživanje,  kreiranje  izveštaja  i grafikona.
Predavač: Zoran Dubovac, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Vreme održavanja: 08:00-15:00 Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 333
Koordinator: Ana Stančev, studs@suk.gov.rs, 301-4237 i 301-4728
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
Borba protiv korupcije

25. april 2017.godine, ZAŠTITA UZBUNjIVAČA – OBUKA ZA OVLAŠĆENA LICA
Cilj: Upoznavanje  polaznika  sameđunarodnim  standardima  i  praksom  Evropskog
suda  za ljudska prava povodom zaštite uzbunjivača u smislu prava na slobodu izražavanja, kao i sa  ključnim pojmovima propisanim Zakonom o  zaštiti  uzbunjivača u  cilju  boljeg razumevanja pojma uzbunjivanja, smisla uzbunjivanja i zaštite uzbunjivača
Ciljna grupa: Ovlašćena lica za postupanje po prijavama u vezi sa uzbunjivanjem
Predavač:
Marijana Šarac, Prekršajni sud u Beogradu
Vreme održavanja: 08:00-15:00
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz
Koordinator: Ana Stančev, studs@suk.gov.rs, 3014237, 3014728
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramJavne finansije

24. april 2017. godine, IZVRŠENjE BUDžETA
Seminar se održava s ciljem osposobljavanja polaznika da izvršavaju budžet u skladu sa regulativom i deklarisanim ciljevima upravljanja budžetskim sredstvima.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove, kao i ostali državni službenici koji rade na poslovima pripreme i izvršenja budžeta.
Predavač: Vesna Bogdanović, Ministarstvo finansija-Uprava za trezor
Vreme održavanja: 9.30-14.30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 233
Koordinator: Snežana Abramović, tel: 301-4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
 


Vidi ProgramInformaciono komunikacione tehnologije

21. april 2017. godine, PRIMENA SMERNICA ZA IZRADU INTERNET PREZENTACIJA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE
Cilj: Unapređenje znanja i veština polaznika za samostalnu izradu i ažuriranje internet prezentacija organa
Predavač: Marija Kujačić, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave - Direkcija za elektronsku upravu
Vreme održavanja: 08:00-15:00
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 269
Koordinator: Ivana Stojadinović, studs@suk.gov.rs, 011/ 301 4237, 301 4728
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima


Vidi ProgramZaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

20. april 2017. godine, ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE
Cilj: Upoznavanje polaznika sa antidiskriminacionim zakonodavstvom, odredbama Zakona o zabrani diskriminacije, pravima i obavezama koje iz njega proističu, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti i njegovim nadležnostima, kao i razvijanje sposobnosti prepoznavanja diskriminacije i pravilnog reagovanja u slučajevima diskriminatornog postupanja
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Predavač: Emila Spasojević, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti
Vreme održavanja: 08:00-15:00
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Ivana Stojadinović, studs@suk.gov.rs, 011/ 301 4237, 301 4728
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima